Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства

Панасюк Богдана Миколаївна
студентка 4 курсу економічного факультету,
спеціальності “Фінанси і кредит”
Національного університету «Острозька академія»

Науковий керівник: Шулик Юлія Віталіївна
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту

Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства

Анотація. У статті проведено оцінку фінансового стану РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ». Проаналізовано фінансову стійкість та ліквідність підприємства, задля визначення його активності та спроможності своєчасно погашати свої зобов’язання. Визначено чи існує відповідність між діяльністю підприємства та «золотим правилом» економіки. На основі проведеного дослідження визначено шляхи покращення  фінансового стану підприємства.

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, «золоте правило» економіки, фінансова стійкість, ліквідність.

Аннотация. В статье проведена оценка финансового состояния РОВКП ВКХ «РИВНЕОБЛВОДОКАНАЛ». Проанализированы финансовая устойчивость и ликвидность предприятия, для определения его активности и способности своевременно погашать свои обязательства. Определено, существует ли соответствие между деятельностью предприятия и «золотым правилом» экономики. На основе проведенного исследования определены пути улучшения финансового состояния предприятия.

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, «золотое правило» экономики, финансовая устойчивость, ликвидность.

Annotation. The article assesses the financial condition of ROVKP VKG “RIVNEOBLODODOKANAL”.  The financial stability and liquidity of the enterprise are analyzed, in order to determine its activity and the ability to repay its obligations in a timely manner.  It is determined whether there is a match between the activity of the enterprise and the “golden rule” of the economy.  On the basis of the conducted research the ways of improvement of financial condition of the enterprise are determined.

Key words: financial state of the enterprise, “golden rule” of the economy, financial stability, liquidity.

Постановка проблеми. На сучасному етапі ринкових відносин доцільність та ефективність управлінських рішень, як на макро- так і на мікрорівнях повністю залежить від деталізованої оцінки фінансового стану підприємства, зміст якої виходить за межі обчислення окремих коефіцієнтів і передбачає вивчення комплексу показників, які відображають різні аспекти діяльності кожного окремого підприємства. Зазначене обумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значну увагу дослідженню фінансового стану підприємства приділили такі вчені, як Чумаченко М.Г., Лагун М.І., Поддєрьогін А.М., Костирко О.Г., Грабовецький Б.Є., Барановський О.І., Павловська О.В., Федотова М.О., Русак Н.О., Шморгун Н.П. та інші.

У зв’язку з нестабільним економічним розвитком України виникає потреба у постійному пошуку напрямів покращення ефективності діяльності підприємств. На нашу думку дослідженню напрямів покращення фінансового стану приділено мало уваги.

Мета і завдання дослідження полягає у дослідженні поняття фінансовий стан, оцінці фінансового стану підприємства на прикладі РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ», та у подальшому виробленні основних напрямків покращення вже існуючого фінансового стану.

Виклад основного матеріалу. В економічній літературі існує дуже багато визначень сутності фінансового стану, та на нашу думку найкраще його розкрив Поддєрьогін А. М.

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [2], так трактує його він.

Визначень існує багато, та і існують недоліки групування показників, які використовують для оцінки фінансового стану. Саме тому потрібно приділити увагу пошуку нових шляхів покращення фінансового стану, у зв’язку зі стрімким розвитком ринкових відносин. 

Мета оцінки фінансового стану полягає у тому, щоб на основі отриманих результатів розробити заходи які спрямовані на покращення фінансового стану.

Для того, щоб ефективно проаналізувати фінансовий стан підприємства необхідно скористатися фінансовою звітністю, яка надає користувачам повну, правдиву, та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття рішень.

Та дослідження фінансової звітності це комплексна робота, і для її здійснення використання використовують групу показників, які дають змогу оцінити ефективність формування та використання фінансових ресурсів, основні завдання фінансового стану зображено на рис. 1.

Рис. 1. Основні завдання фінансового стану підприємства.

Джерело: складено автором на основі [7].

Так, показників існує дуже багато, але саме при дослідженні фінансового стану мають використовуватись такі показники, за допомогою яких можна легко зрозуміти у якому стані знаходиться зараз підприємство, чи надійне підприємство для подальшої співпраці, оскільки опираючись на результати оцінки фінансового стану партнери або всі ті, хто пов’язаний із підприємством приймають важливі рішення, які прямопропорційно впливають на майбутнє підприємства.

Та фінансовий стан не можна об’єктивно оцінити через один показник, оскільки фінансовий стан формується протягом всієї його фінансово-господарської діяльності, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства. Показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб усі, хто пов’язаний із підприємством економічними відносинами, могли отримати всю необхідну інформацію про його фінансовий стан [3].

Для проведення аналізу фінансового стану було обрано підприємство РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ». Основною метою діяльності РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» є забезпечення водопостачання, водовідведення та очистка стічних вод абонентів в населених пунктах в зоні діяльності підприємства, з забезпеченням вимог щодо якості питної води, нормативного очищення стічних вод і охорони навколишнього середовища.

Підприємство РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» в сучасних умовах функціонує на засадах комерційного розрахунку, а саме на принципах самофінансування, оскільки забезпеченість підприємства власними та залученими коштами дає змогу ефективно здійснювати господарську діяльність. Для підприємства такого значення фінансовий стан відіграє важливу роль, оскільки саме за допомогою фінансового стану можна виявити чи задовільна структура капіталу даного підприємства, чи є нестача оборотних коштів, та навіть інвестори вирішуючи, чи доцільно вкладати свої кошти і це підприємство аналізують саме фінансовий стан. І оскільки у РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» у Рівненській області немає конкурентів, і дане підприємство є підприємством державного значення, то і відповідно воно має працювати безперебійно, тому менеджери цього підприємства мають чітко та злагоджено працювати, повинні володіти лише оновленою інформацією про поточний рівень показників фінансового стану, та розробляти у разі потреби можливі напрямки покращення фінансового стану.

Тому розпочнемо досліджувати фінансовий стан даного підприємства, і одним із найважливіших у аналізі діяльності підприємства є оцінка його фінансової стійкості. Фінансова стійкість підприємства – це головна умова його існування та активної діяльності. Тому необхідно дослідити фінансову стійкість РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ»  (таблиця 1).

Таблиця 1

Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» за 2015-2017 рр.

Показники 2015 2016 2017 Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, %
Сума Сума Сума 2016-2015 2017-2016 2016-2015 2017-2016
Власні джерела формування запасів, тис. грн. 8861 -10975 -13227 -19836 -2252 -223,86 20,52
Власні та довгострокові позикові джерела формування запасів, тис. грн. 8861 -10975 -13227 -19836 -2252 -223,86 20,52
Основні джерела формування запасів, тис. грн. 10004 -10975 -11771 -20979 -796 -209,71 7,25
Надлишок(+)/ нестача(-) власних джерел формування запасів, тис. грн. 5282 -15241 -17588 -20523 -2347 -388,55 15,40
Надлишок(+)/ нестача(-) власних  та довгострокових позикових джерел формування запасів, тис. грн. 5282 -15241 -17588 -20523 -2347 -388,55 15,40
Надлишок(+)/ нестача(-) основних джерел формування запасів, тис. грн. 6425 -15241 -16132 -21666 -891 -337,21 5,85
Тип фінансової стійкості абсол. кризова кризова        

Джерело: розраховано автором на основі [4, 12, 13].

Як свідчать абсолютні показники фінансової стійкості, у 2016 та 2017 роках підприємство характеризувалося кризовим фінансовим станом, що свідчило про те, що для формування запасів не вистачало не лише власних та довгострокових позикових джерел, а й основних джерел формування запасів, що включають також короткострокові кредити банків та позики. Тому підприємство могло залучати фінансові ресурси у вигляді простроченої кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги, чи за розрахунками з бюджетом тощо.

  Щоб зрозуміти чи досліджуване підприємство може своєчасно виконувати свої майнові зобов’язання пропонуємо проаналізувати показники ліквідності та платоспроможності.

Платоспроможність та ліквідність є одними з найважливіших характеристик господарюючого суб’єкта, які завжди прагнуть оцінити партнери по бізнесу, а також наявні та потенційні кредитори підприємства. Знання цих характеристик дає можливість визначити, якою мірою і протягом якого часу підприємство зможе виконувати свої грошові зобов’язання перед іншими суб’єктами ринку [1].
Показники ліквідності наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Показники ліквідності балансу РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» за 2015-2017 рр.

Групи

активів

Роки

Групи пасивів

Роки

2015

2016

2017

2015

2016

2017

А1 906 1006 26 П1 21693 29717 42090
А2 31402 16280 24174 П2 0 0 1456
А3 74507 92890 99022 П3 0 0 0
А4 70928 88624 94661 П4 79789 77649 81434
Баланс 109506 112182 124698 Баланс 109506 112182 124698
  Платіжний надлишок (+) або нестача (-), тис. грн.   Рівень покриття зобов’язань, %
А1-П1 -20787 -28711 -42064   0,04 0,03 0,00
А2-П2 31402 16280 22718   0,00 0,00 0,00
А3-П3 74507 92890 99022   0,00 0,00 0,00
А4-П4 -8861 10975 13227   0,89 1,14 1,16

Джерело: розраховано автором на основі [4, 12, 13].

Як свідчать дані таблиці, коефіцієнт абсолютної ліквідності не досягнув відповідного нормативного значення протягом досліджуваного періоду і становив 0,00-0,05, тобто підприємство здатне за рахунок найліквідніших активів негайно погасити дуже малу частину позикових ресурсів. Показник очікуваної платоспроможності підприємства через проміжок часу, що дорівнює тривалості одного обороту дебіторської заборгованості, не досягає меж загальноприйнятих норм.

Також проаналізуємо відносні показники ліквідності досліджуваного підприємства, які відображені в таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка коефіцієнтів ліквідності РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» у 2015-2017 рр.

Показники Формули розрахунку Нормативне значення Роки Абсолютний приріст, тис. грн.
2015 2016 2017 2016-2015 2017-2016

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

А1/(П1+П2) 0,2-0,35 0,04 0,03 0,00 -0,01 -0,03

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(А1+А2)/ (П1+П2) 0,7-0,8 1,49 0,58 0,56 -0,91 -0,03

Коефіцієнт загальної ліквідності

(А1+А2+А3)/ (П1+П2) 1-2 4,92 3,71 2,83 -1,22 -0,88

Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів

А3/(П1+П2) 0,5-1 3,43 3,13 2,27 -0,31 -0,85

Джерело: розраховано автором на основі [4, 12, 13].

Значення коефіцієнта загальної ліквідності на кінець 2017 року вже становило 2,83. Показник ліквідності при мобілізації коштів не досягнув нормативної межі, а надто її перевищував. Це свідчить про достатність матеріально-виробничих запасів для погашення короткострокових боргів у випадку необхідності їх розпродажу. Тобто в загальному підприємство не характеризувалося бажаним рівнем платоспроможності. Проте слід звернути увагу на позитивну тенденцію підвищення практично всіх коефіцієнтів в динаміці та відповідність деяких них нормативним значенням.

Таким чином, на підприємстві існує недостатня частина поточних зобов’язань, яку підприємство може погасити негайно за рахунок найліквідніших активів.

Оскільки підприємство не характеризувалося бажаним рівнем платоспроможності, то для її покращення варто знизити собівартість продукції та витрат, що дозволить підприємству бути конкурентноспроможним на ринку збуту. Це можливо за рахунок оновлення основних засобів, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних витрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства, що позитивно впливає на фінансовий стан в цілому [6].

Також покращити платоспроможність можна шляхом розроблення комплексу заходів для підвищення рівня прибутковості, і якщо всі заходи будуть проведенні зі спрямуванням саме на цей чинник, то фінансовий стан підприємства однозначно має покращитись.

Оскільки РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» є комунальним підприємством, то рівень його платоспроможність залежить від споживачів. На даний момент існує великий відсоток несвоєчасної сплати за послуги, хоча на підприємстві наявна система нагадувань про заборгованість, та це не дає бажаного результату.

Цю проблему потрібно вирішувати на ранніх етапах, що підприємство не робить, задля вирішення цієї проблеми підприємству необхідно постійно контролювати надходження коштів. Як варіант вирішення даної проблеми, можна створити зведену таблицю обліку та контролю діючих відносин з дебіторами, яка складається у відповідності з індивідуальними вимогами та домовленостями.

Також існують проблеми із кредиторською заборгованістю, вирішення їх передбачає використання підприємством найбільш прийнятих для цього форм, обсягів, строків роз­рахунків з контрагентами. Управління кредиторською заборгованістю є важливим питанням, оскільки вона займають значну частку у пасиві балансу, що на динаміку показників платоспроможності та ліквідності.

Аби поступово зменшувати кредиторську заборгованість, необхідно здійснювати розрахунки в першу чергу за податками і зборами до місцевого бюджету, а вже в наступну чергу проводити розрахунки з оплати праці та розраховуватись з постачальниками та підрядниками. Зазвичай, виконувати дану послідовність не є легким завданням для підприємства, проте таке ефективне планування розрахунків дозволить оптимізувати фінансовий стан підприємства[11].

Також важливим етапом у оцінці фінансового стану є дослідження ділової активності. Повний та своєчасний аналіз ділової активності на підприємстві допомагає уникнути кризові явища у виробничо-фінансовій діяльності та мінімізувати ризик неефективної діяльності в умовах економічної нестабільності ринкового середовища та конкуренції та забезпечити стійке економічне зростання[5].

Тому розглянемо за допомогою таблиці 4 загальні показники господарської діяльності досліджуваного підприємства та виявимо чи виконується “Золоте правило економіки”.

Таблиця 4

Динаміка загальних показників господарської діяльності РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» у 2015-2017 рр.

Показники

Роки

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп приросту, %

2015

2016

2017

2016-2015

2017-2016

2016-2015

2017-2016

Середньорічна сума інвестованого капіталу(К), тис.грн.

7231

7529

8802

298

1273

4,12

16,91

Чистий дохід (ЧД), тис. грн.

106665

116247

134814

9582

18567

8,98

15,97

Чистий прибуток (збиток)(ЧП), тис. грн.

2990

341

637

-2649

296

-88,59

86,80

Джерело: розраховано автором на основі [4, 12, 13].

Як видно з вищенаведеної таблиці, сума інвестованих ресурсів на кінець досліджуваного періоду зросла на 16,91%. Також на кінець досліджуваного періоду спостерігається збільшення чистого доходу на 18567 тис. грн. та чистого прибутку на 86,80%. Таким чином виконується «золоте правило економіки»: > > >100% (Тр – темп росту), тобто приріст чистого доходу та прибутку є достатнім порівняно з приростом середньорічної суми інвестованого капіталу.

Протягом аналізованого періоду прибутковість зростала, але для ефективнішої діяльності необхідно досягти збільшення прибутковості, що можна досягти шляхом збільшення обсягів продажу  та зниження витрат. Також розробити більш ефективну програму субсидіювання, надавати вичерпну технічну інформацію, до і післяпродажні консультації щодо характеристик наданих послуг, продукції та її експлуатації [10].

Також варто покращити рівень ділової активності, потрібно збільшити грошовий потік на підприємстві. Це можна досягти шляхом збільшення контролю за своєчасними розрахунками, автоматизація оформлення документації [9].

В цілому фінансовий стан можна покращити шляхом оптимізації збутової політики, підприємству потрібно покращити політику маркетингу, за для кращого просування своєї продукції та послуг. Також покращити фінансовий стан, можна шляхом збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку, що допоможе збільшити коефіцієнт абсолютної ліквідності, та дасть змогу залучати як довго- так і короткострокові позики в банку, які можуть отримувати лише платоспроможні підприємства з коефіцієнтом ліквідності рівним нормі. Збільшити грошові кошти можна за рахунок реалізації вільних виробничих та невиробничих фондів, а саме здачі їх в оренду.

         Також варто підтримувати фінансовий стан на високому рівні, для цього потрібно дотримуватись системи заходів, яка повинна передбачати:

 • постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього станів підприємства;
 • розробку заходів із зниження зовнішньої вразливості підприємства;
 • розробку підготовчих планів при виникненні проблемних ситуацій, здійсненні попередніх заходів для їхнього забезпечення;
 • впровадження планів практичних заходів при виникненні кризової ситуації, прийняття ризикових і нестандартних рішень у випадку відхилення розвитку ситуації;
 • координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням заходів та їхніми результатами [14].

Дотримуючись саме цих умов можна досягти позитивного фінансового стану підприємства.

Отож, провівши комплексну оцінку фінансового стану РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», можна зробити висновок, що досліджуване підприємство знаходиться у кризовому стані, та має незадовільний фінансовий стан, тому нами були запропоновані основні шляхи покращення фінансового стану, дотримуючись яких менеджери підприємства можуть оптимізувати фінансовий стан.

Висновки. У результаті проведених досліджень можна зазначити, що РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» мало абсолютний фінансовий стан у 2015 році, а вже у 2016-2017 рр. кризовий фінансовий стан, протягом досліджуваного періоду спостерігається відповідність «золотому правилу» економіки протягом досліджуваного періоду.

Для вирішення зміцнення фінансового стану підприємству необхідно виконати ряд змін, які наведені вище, також доповнити фінансовий менеджмент маркетинговими інструментами для розширення кола споживачів. Також необхідно збільшити випуск продукції та надання послуг, також покращити якість наданих послуг, що допоможе підвищити довіру населення до підприємства. Також варто більш автоматизувати основні засоби, ще можна продати застаріле обладнання, і замінити його новим, що дасть змогу ефективніше його використовувати, скорочувати затрати на виробництво одиниці продукції, що дозволить зменшити собівартість і збільшити прибуток.

Література

 1. Фінанси підприємств: Підручник Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2002. – 571 с., іл.
 2. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. А. Б. Гончаров – Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2004. – 328 с.
 3. Костирко, О. Г. Використання методу коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємства. О. Г. Костирко. Економіка АПК. – 2009. – № 7. – C. 54-56.
 4. Фінансова звітність РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ». URL: http://vodarivne.com/1529582807_publichna_informaciya_za_2017_rik
 5. Школьник І.О. Фінансовий аналіз. І.О. Школьник, І.М. Боярко, О.В. Дейнека та ін. URL:http://pidruchniki.com/87191/finansi/analiz _dilovoyi _aktivnosti _pidpriyemstva
 6. Руденко Л.В., Подольська В.О., Яріш О.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. – К.: НМЦ „Укроопосвіта”, 2000. – 422 с.
 7. Сич. Є. М. Діагностика ефективності діяльності підприємства. Є. М. Сич, Т.В. Хотько. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць. – Випуск 34. – Київ: НАУ, 2012. – 182 с. 
 8. Коробов, М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств [Teкст]: навчальний посібник. М. Я. Коробов. – К.: Знання: КОО, 2000. – 378 с. – (Вища освіта ХХI століття). – ISBN 966-7293-69-6
 9. Тихонова М.І. Ділова активність підприємства: складові та чинники її впливу. М.І.Тихонова. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/Chem_Biol/AVPCh/En/2010_53/Tichon.pdf 
 10. Квасова О. П. Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] /Квасова О.П. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I 21DBN=UJRN&P2
 11. Дем’янчук О. І. Аналіз впливу ліквідності та платоспроможності  на фінансовий стан РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал». Дем’янчук О. І. URL: https://naub.oa.edu.ua/2018/%D0%B0%D0%BD%D0%B0% D0%BB%D1%96%D0%B7-D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2 %D1%83-%D0%BB% D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0 %BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%BF% D0%BB%D0%B0%D1%82%D0% BE%D1%81%D0%BF/
 12. Фінансова звітність РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ».URL:
  http://vodarivne.com/units/menus/uploads/files/Баланс%20(звіт%20 про% 20фінансовий%20стан)%20станом%20на%2031%20грудня %202016.PDF
 13. Фінансова звітність РОВКП ВКГ «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ».
  URL: http://vodarivne.com/units/menus/uploads/files/Баланс%20(Звіт %20про% 20фінансовий%20стан)станом%20на%2031%20грудня% 202015.PDF
 14. Конєва Н. О., Шаповалова І. О. шляхи покращення фінансового стану підприємств.
  URL: http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/16_13.pdf.

Залишити відповідь