Лінгвістичний аналіз описів зовнішності персонажів твору Роальда Дала «Матильда»

У даній статті на граматичному, лексичному та стилістичному рівнях проаналізовано описи зовнішності персонажів роману Роальда Дала «Матильда». Виділено лінгвістичні прийоми, які використовує автор. Визначено їхню роль при написанні твору дитячої літератури.

Ключові слова: дитяча література, епітет, однорідні члени речення, складне речення, порівняння, метафора, гіпербола.

 

The descriptions of the characters of Roald Dahl’s novel “Matilda” were analyzed in this article on the grammatical, lexical and stylistic levels. The linguistic techniques used by the author were highlighted. Their role in writing a work of children’s literature was determined.

Key words: children’s literature, epithets, homogeneous members of the sentence, complex sentence, comparison, metaphor, hyperbole.

Описи зовнішності є невід’ємною складовою будь-якого твору, а особливо дитячого. Адже важливо, щоб дитина чітко вималювала персонажа у своїй фантазії. Описуючи героя, автор повинен бути якомога більш експресивним. Також опис важливий тим, що автор вкладає у нього власну оцінку. Письменники, що створюють дитячу літературу, мають особливу і складну місію – передати образ доступно, цікаво та яскраво, вказати на усі деталі зовнішності та особливості характеру. І для цього вони користуються різноманітними лінгвістичними прийомами та засобами.

Мову дитячої літератури досліджувала Н. Дзюбишина-Мельник, лінгвістичну природу дитячих текстів О. Негневицька, теоретичні аспекти літератури для дітей М. Славова, К. Рейнольдс, П. Хант. Питання виявлення лінгвістичних особливостей портрету досліджували такі науковці як Є.О. Гончарова, О.А. Мальцева, Г.В. Старикова, В.С. Барахов. У сучасній лінгвістиці дослідженням художнього тексту через детальний аналіз лінгвістичних засобів займались такі мовознавці як Л.Г. Бабенко, І.І. Ковалик, В. Мельничайко.

Актуальність теми статті зумовлена необхідністю дослідження репрезентації образів творів дитячої літератури, а також потребою виявлення та аналізу лінгвістичних засобів, необхідних для створення портрету персонажа у дитячому творі.

Метою дослідження є на основі детального аналізу описів зовнішності персонажів роману виявити найбільш уживані автором лінгвістичні прийоми та засоби, визначити їхню роль при написанні твору дитячої літератури.

Об’єкт дослідження – описи зовнішності персонажів у романі «Матильда» Роальда Дала, які є складовою дитячої літератури.

Опис зовнішності – це невід’ємна складова кожного твору. Науковці, що досліджують портретний опис, одностайно твердять про його важливу роль у загальній характеристиці персонажів, а ця характеристика в свою чергу важлива у побудові сюжету і в спілкуванні автора з читачем [5]. Р.Т. Гром’як і Ю.І. Ковалів дають таке визначення: «портрет у літературі (фр. portrait – зображення обличчя людини на фотографії або на полотні) – один із способів творення характеру, типізації та індивідуалізації персонажів» [2]. А ось як характеризують портрет у літературі В.М. Лесин і А.С. Пулінець у «Словнику літературознавчих термінів»: «портрет – зображення в літературному творі зовнішнього вигляду, пози, рухів, виразу обличчя людини, його одягу, взуття і т.п.» [4]. Портрети персонажів можуть бути детальними або неповними, подаватися відразу при введені образу в твір чи при поступовому розгортанні сюжету. Це залежить від задуму письменника та специфіки твору [1]. Надаючи опис, автори використовують різноманітні лінгвістичні засоби та прийоми, щоб пробудити уяву читача і передати йому задумане. Сучасний вітчизняний дослідник Л.П. Єфімов називає експресивними засобами такі фонетичні, лексичні, морфологічні та синтаксичні одиниці та форми, що підсилюють емоції у мові та мовленні [3, с. 11-12].

Роальд Дал вважає, що при написанні книги потрібно продумувати образи, які мають цікаві деталі. Одним із способів зацікавити юного читача є перебільшення хороших чи поганих якостей персонажа. Якщо людина дійсно зла і жорстока, то потрібно зробити її ще більш злою, украй недоброю. Також письменник не ідеалізує своїх персонажів, а зображує їх такими, як вони є насправді. Роальд Дал вважає, що це дійсно спрацьовує, зацікавлює і веселить читача [7, с. 56]. Персонажі книги Роальда Дала «Матильда» реалістичні, яскраві та цікаві, кожен із своїми особливостями характеру і поведінки. Разом вони створюють захоплюючий сюжет. Ці персонажі є близькими для юного читача, адже кожного із них можна зустріти вдома, у школі, серед своїх ровесників. Тому дитина, читаючи роман «Матильда», може знайти тут друга та навчитись як боротись із труднощами.

Щоб досягти такої цілі автор застосовує чималий арсенал лінгвістичних засобів. Зокрема розглянемо частини мови, використовувані Роальдом Далом. Наприклад: іменники face, eyes, hair, finger, handstock, tie, jacket, suit, hat, дієслова to be, to have, to look, to wear, прикметники loud, check, mousy-brown, brilliant, platinum, blonde, purple-striped, belted, green, replete, tight-lipped, implacable. За допомогою прислівників clearly, exceedingly, decidedly, exceptionally автор запевняє читача у правдивості та реальності вигляду героїв.

У романі «Матильда» Роальд Дал використовує безліч епітетів для опису персонажів, адже лексика з образним значенням актуалізує, індивідуалізує та забарвлює художній текст. Наприклад, a perfectly normal (boy), tiny dark-haired (person), neat and trimly-dressed school (teacher), a small ratty-looking (man), a thin ratty (moustache), a large (woman), unfortunate bulging (figures).

Автор використовує саркастичне висміювальне значення епітетів: Miss Honey looked at the plain plump person with the smug suet-pudding face who was sitting across the room [6, с. 33].
Найчастіше для опису зовнішності персонажів автор використовує іменникові словосполучення, наприклад: green tie, tiny dark-haired person, a loud check suit. Також автор використовує багато дієслівних словосполучень: quick to learn, to blind the onlooker, to make appearance, to turn pale, to wear make-up, to be perfect, to tell sharply. Збагачують текст прикметникові та прислівникові словосполучення: perfectly normal, quite tall enough, clearly very pleased, exceedingly proud.

У творі використовуються також і сталі словосполучення, наприклад: Matilda’s brother Michael was a perfectly normal boy, but the sister, as I said, was something to make your eyes pop [6, с. 2].

У проаналізованих описах зовнішності можемо помітити використання автором однорідних членів речення, наприклад: In came Mr Wormwood in a loud check suit and a yellow tie. The appalling broad orange-and-green check of the jacket and trousers almost blinded the onlooker [6, с. 15]. She sat there very still and white and thoughtful [6, с. 12]. Використовуючи дані однорідні члени речення, автор акцентує увагу на деталях зовнішнього вигляду, а також поведінки і настрою персонажів.

Роальд Дал у творі «Матильда» використовує складні речення при описі зовнішності персонажів. Наприклад: He liked to wear jackets with large brightly-coloured checks and he sported ties that were usually yellow or pale green [6, с. 7]. She was a large woman whose hair was dyed platinum blonde except where you could see the mousy-brown bits growing out from the roots [36, с. 8].

Також було проаналізовано твір на стилістичному рівні. У романі «Матильда» Роальд Дал широко вживає різноманітні порівняння аби унаочнити образ персонажа, викликати в уяві юного читача певні асоціації, зацікавити та розсмішити. Наприклад:
He looked like a low-grade bookmaker dressed up for his daughter’s wedding, and he was clearly very pleased with himself this evening [6, с. 15].
Her body was so slim and fragile one got the feeling that if she fell over she would smash into a thousand pieces, like a porcelain figure [6, с. 20].
His face was as dark as a thundercloud [6, с. 11].
She has muscles like steel ropes [6, с. 75].

З метою створення цікавого та детального опису зовнішності персонажів автор також використовує метафору: Her great horsy face had turned the colour of molten lava and her eyes were glittering with fury [6, с. 44].
The fires of fury and hatred were smoldering in her small black eyes [6, с. 54].

Часто у творі автор використовує гіперболу як засіб перебільшення певних ознак персонажів: Trunchbull is the Prince of Darkness, the Foul Serpent, the Fiery Dragon with all the weapons at her command [6, с. 36].
Suddenly in marched the gigantic figure of the Headmistress in her belted smock and green breeches [6, с. 47].

Отже, у даній статті було проаналізовано описи зовнішності персонажів у творі Роальда Дала «Матильда граматичному, лексичному та стилістичному рівнях. В процесі дослідження було виявлено використання Роальдом Далом у романі «Матильда» різноманітних лінгвістичних прийомів та засобів, які надають описам зовнішності персонажів експресивності, наочності, переконливості, висловлюють авторську оцінку та його ставлення, допомагають створити захоплюючий сюжет та зацікавити читача.
На лексичному рівні найбільш вживаними є іменники, прикметники, дієслова, прислівники, іменникові, дієслівні, прикметникові та прислівникові словосполучення. Також мова твору збагачена численними епітетами. На граматичному рівні автор найчастіше використовує однорідні члени речення, складносурядні та складнопідрядні речення. На стилістичному рівні виявлено найчастіше вживання для описів персонажів порівнянь, метафор та гіперболи. Отже, використані лінгвістичні засоби збагачують художній твір, допомагають авторові створити неповторні образи та індивідуалізувати власний стиль. І, в той же час, ці засоби допомагають читачеві сприйняти персонажів саме так, як цього хотів письменник.
Роальд Дал – один із англійських письменників, які залишають незабутній слід у світовій дитячій літературі і виховують цілі покоління дітей.

ЛІТЕРАТУРА
1. Горшенева Е.С. Портрет персонажа в системе целостного художественного текста (на материале американской реалистической прозы) / Е.С. Горшенева. – К.: Вища школа. – 1984. – 18 с.
2. Гром’як Р.Т. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів. – К.: Академія. – 1997. – 750 с.
3. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Навчально-методичний посібник / Л.П. Єфімов, О.А. Ясінецька – Вінниця: Нова Книга. – 2004. – С. 240.
4. Лесин В.М. Словник літературознавчих термінів / В.М. Лесин, О.С. Пулінець. – К.: Радянська школа. – 1971. – 534 с.
5. Омецинська О.В. Особливості порівняння у портретному описі (на матеріалі англомовних прозових творів першої половини ХХ ст.) / О.В. Оменицька. – Харків: Вид. ХНУ ім. В.Н. Каразіна – N930: Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2010. – № 64. – С.170-174.
6. Dahl, Roald. Matilda. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://archive.org/stream/Matilda_201307/matilda#page/n0/mode/2up
7. Warren, Alan. Roald Dahl: From the Gremlins to the Chocolate Factory / by Alan Warren, Dale Salwak, Daryl F. Mallett. – Milford Series, Popular Writers of Today. – Borgo Pr. – 1994. – 128 с.

Залишити відповідь