Депозитна діяльність комерційного банку в контексті формування ресурсної бази

УДК: 336.7

Юхименко Вероніка Володимирівна,

студентка 4 курсу, напряму підготовки «Фінанси і кредит»

Науковий керівник:

Кривицька Ольга Романівна,

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,

Національний університет «Острозька академія»

ДЕПОЗИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ

У статті розглянуто депозитну діяльність банку, а саме депозитні операції як джерело формування ресурсної бази банківської установи. Розглянуто теоретичні аспекти депозитної політики банківських установ. Досліджено сучасний стан розвитку депозитних операцій на прикладі банківської установи, яка займає перше місце у рейтингу за депозитними вкладами. Проаналізовано динаміку депозитних операцій цієї ж установи. Також запропоновано напрями збільшення ефективності проведення депозитних операцій банківськими установами.

Ключові слова: депозит; депозитна політика банку; депозитні операції; депозитний портфель; диверсифікація ризику; ресурсна база; платоспроможність; ліквідність; мінімізація ризику.

DEPOSITORY ACTIVITY OF THE BANK IN THE ASPECTS OF FORMATION OF THEIR RESOURCE BASIS

The article deals with deposit activity of the bank, namely deposit operation as a source of formation of the resource base of the banking institution. The theoretical aspects of deposit policy of banking institutions are considered. The present state of the research is the development of deposit operations in connection with the connection of banking institutions that rank first in deposit rates. Dynamic deposit operations are analyzed. He also offered directions for the effectiveness of deposit operations of banking institutions.

Key words: deposit; deposit policy of the bank; deposit operations; deposit portfolio; diversification of risk; resource base; solvency; liquidity; minimize risk.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку банківської системи формування достатньої ресурсної бази банківських установ має досить вагоме значення для ефективного їх функціювання. Зокрема, наявність достатніх  фінансових ресурсів дає змогу здійснювати операції з метою отримання максимального рівня прибутку і зменшення ризиків. Важливе значення для забезпеченні ефективного функціонування банківських установ має депозитна політика, адже для отримання максимальних прибутків потрібна достатня ресурсна база, яка створюється за рахунок вкладів населення, тим самим ці вклади забезпечують фінансову стійкість та стабільність банківської установи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти цієї проблематики, як теоретичні так і практичні, не залишилися непоміченими, зокрема питанням формування банками депозитних ресурсів приділяли увагу і відображені у працях таких українських вчених як: О. Гриценка, О. Дзюблюка, В. Колеснікова, В. Кириленка, А. Мороза, Т. Смовженка, М. Савлука, та інших.

Метою статті є дослідження депозитних ресурсів вітчизняної банківської установи, як основи формування її ресурсної бази та визначення основних тенденцій їх формування на прикладі провідної банківської установи України.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи ресурсну базу комерційних банків, варто сказати, що саме депозитні операції є важливим джерелом її формування. Депозитні операції залучають тимчасово вільні кошти клієнтів в банківську систему, саме у цьому і полягає їх сутність. Залучення вільних коштів у депозити для банку є не просто необхідним. Саме обсяг цих коштів впливає на ефективність діяльності банків. Зокрема, залучення коштів сприяє підвищенню ліквідності банку, збільшенню обсягів активних операцій та зменшенню вартості ресурсів порівняно з міжбанківськими кредитами. Слід зауважити, що ефективна діяльність банків напряму залежать від обсягу ресурсів, які є у їхньому розпорядженні. Адже без достатньої ресурсної бази банки не можуть належним чином задовільнити кредитні потреби клієнтів.

Проте переваги депозитів є не лише для банків, зрозуміло, що ніхто не вкладатиме гроші просто так. Тому розміщення грошових коштів дає можливість отримувати певний дохід у вигляді проценту. Також клієнти банку за бажанням можуть збільшувати суму своїх заощаджень за рахунок процентного доходу та мінімізувати ризики втрати коштів.

Для більш детальної оцінки депозитних операцій розглянемо показники діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк», адже саме цей банк займає перше місце в рейтингу за депозитами фізичних осіб (таблиця 1).

Таблиця 1

Динаміка депозитного портфелю ПАТ КБ «ПриватБанк»

протягом 2013–2017 рр., млн. грн.*

* складено автором за даними 6-10

За даними таблиці 1, можна зробити висновок, що обсяг депозитних коштів постійно зростає протягом досліджуваних періодів. Винятком був лише  2016 р. у якому загальний обсяг депозитів порівняно з 2015 р. зменшився на 10 782 млн. грн . Це можна пояснити тим, що у 2016 р. ПАТ КБ «ПриватБанк» мав певні проблеми, що звісно не залишилося непоміченим населенням, тому банк на цей період втратив довіру вкладників. Проте він її повернув, свідченням чого стало те, що депозитні кошти у 2017 р. порівняно з 2016 р. суттєво збільшились і це теж має пояснення. Адже в цей період ПАТ КБ «ПриватБанк» було націоналізовано. Зокрема, проаналізувавши динаміку депозитного портфелю банку можна зробити висновки, що в 2017 році в порівнянні з 2013 роком він збільшився на 79 198 млн. грн. або на 59,3 %. В порівнянні з 2016 роком – на 31 586 млн. грн. або на 17,4 %.

Депозитні ресурси комерційного банку постійно зростають за рахунок депозитних вкладів як фізичних осіб, так і юридичних. В порівнянні з 2013 роком найбільші темпи зростання показали депозити фізичних осіб – 60,8 %, а в порівнянні з 2016 роком – депозити юридичних осіб – 37,4 %. Депозити фізичних осіб у депозитному портфелі ПАТ КБ «ПриватБанк» протягом 2013-2017рр. становили від 74,71 % до 83,48 % депозитного портфеля, що вказує на значну частку вкладень саме фізичних осіб (рисунок 1).

Рис.1.  Структура депозитів клієнтів ПАТ «КБ Приватбанк» за видами вкладників протягом 2013-2017 рр.*

* складено автором за даними 6-10

Зважаючи на дані рисунку 1 можна зробити висновок, що депозити фізичних осіб у депозитному портфелі ПАТ КБ «ПриватБанк» протягом 2013-2017 рр. становить від 74,71 % до 83,48 % депозитного портфеля, що вказує на значну частку вкладень саме фізичних осіб. Для порівняння, депозити юридичних осіб у депозитному портфелі ПАТ КБ «ПриватБанк» протягом 2013-2017 рр. становлять лише від 16,54 % до 25,29 % депозитного портфеля. Основним джерелом формування ресурсної бази є вклади саме фізичних осіб, тому для банку залишається важливим залучення саме населення. Для цього комерційний банк створює комфортні умови для клієнта, такі як різноманітність депозитів та досить високі депозитні ставки.

Наслідком такої співпраці стало зростання довіри населення до ПАТ КБ «Приватбанк». Підтвердженням цього є перевищення строкових депозитів над депозитами до запитання (таблиця 2).

Таблиця 2

Показники динаміки депозитів клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» за терміновістю  2013-2017 рр.*

* складено автором за даними 6-10

З наведених даних видно, що строкові вклади у 2017 р. зросли на 20 732 млн. грн. або на 18,6 % порівняно з 2013 р. Проте в порівнянні з 2016 роком їх величин зменшилася на 1 921 млн. грн. або на 1,4 %. Вклади до запитання мали стабільно високий темп зростання, що свідчить про все таки наявність швидше не недовіри вкладників до депозитних операцій та до ПАТ КБ «Приватбанк», а швидше про реакцію населення на мінливість та нестабільність економічної ситуації в країні в цілому.

Проте в структурі депозитного портфелю ПАТ КБ «Приватбанк» за терміновістю строкові депозити посідають все таки домінуючу позицію (рисунок 2).

Рис.2.  Структура депозитів клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» за терміновістю  протягом 2013-2017 рр., %*

* складено автором за даними 6-10

Частка строкових вкладів протягом досліджуваного періоду коливається в межах від 62 % до 74 %, тоді як вклади до запитання займають від 14,2 % до 37,8 %.

Формування депозитних ресурсів є важливим елементом діяльності банківських установ, адже саме вона спрямована на створення достатньої ресурсної бази, яка, у свою чергу, використовується з метою отримання прибутку. Здійснення вдалої депозитної політики забезпечує стабільність ресурсів та мінімізацію витрат для формування цих ресурсів. Найкращий варіант передбачає існування збалансованості між довгостроковими вкладами і довгостроковими депозитами. За інших умов є ризик подорожчання ресурсів і отримання збитку від довгострокового вкладення коштів.

Для успішної діяльності комерційним банкам потрібні значні фінансові ресурси. Зокрема, кошти, отримані у формі депозитів, банки активно використовують у своїй кредитній діяльності. Проте ця діяльність, пов’язана з значним ризиком, адже є ймовірність неповернення коштів, наданих банкам у кредит. Якщо банк не подолає ризику неповернення виданого кредиту, то породить новий ризик – неспроможність виконати свої зобов’язання перед вкладниками депозитів.

Тому важливим питанням постає дослідження рівня ризиковості депозитів. (таблиця 3).

Таблиця 3

Оцінка ризиковості депозитних операцій  ПАТ КБ «Приватбанк»

протягом 2013-2017 рр.*

* складено автором за даними 6-10

За розрахованими у таблиці 3 показниками можна зробити наступні висновки. У 2017 році ПАТ КБ «Приватбанк» мона назвати надійним, тому що його співвідношення кредитів до депозитів менше 100 %. Це означає, що залучених коштів достатньо для здійснення кредитної діяльності, але рентабельність капіталу та депозитів є низькою, що можна оцінювати з двох позицій. З однієї точки зору, низька рентабельність може вказувати на те, що залучені кошти розміщено неефективно. З іншого боку, низька рентабельність може вказувати на виваженість кредитної політики, коли для зниження ризиків банк вдається до надання невисокодохідних, але менш ризикованих позик. У 2017 році депозитний портфель ПАТ КБ «Приватбанк» перевищував кредити майже у 5 разів.  Це означає що банк знизив обсяги наданих кредитів та ризиковість депозитних операцій.

Висновки. Ефективне здійснення депозитної політики надзвичайно важливе для банківських установ, оскільки залучає фінансові ресурси і цим самим сприяє збільшенню рівня прибутку та збереження конкурентоспроможності. Для удосконалення депозитної політики необхідно:

 • стабілізувати екoнoмічну й пoлітичну ситуацію в країні, адже це дасть змогу збільшити рівень доходів громадян і як наслідок можливість більшого вкладу коштів у депозити;
 • створення державного нагляду для проблемних банків, зокрема здійснення їх рекапіталізації;
 • створення нових депозитних продуктів, що задовільнять клієнта будь-якого рівня;
 • покращення маркетингової політики щодо депозитних продуктів.

Література:

 1. Дмітрієта О. А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку. Фінанси України. 2014. № 5. – с.103-104.
 2. Офіційний сайт НБУ. URL : http://www.bank.gov.ua (дата звернення: 06.02.2019).
 3. Кириленко В. Депозитна політика комерційного банку. Банківська справа. 2014. С. 53–55.
 4. Фінансова звітність банків України. Національний банк України. URL : http://www.bank.gov.ua/control/uk/pubish/category?cat_id= 64097 (дата звернення: 05.02.2019).
 5. Бобиль В. В., Корнілєнко М. С. Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. 2015. Вип. 9. С. 50-54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2015_9_10 (дата звернення: 06.02.2019).
 6. Фінансова звітність ПАТ КБ «Приватбанк» за 2013 рік. URL: https://static.privatbank.ua/files/finance/2013_year.pdf (дата звернення: 04.02.2019 ).
 7. Фінансова звітність ПАТ КБ «Приватбанк» за 2014 рік. URL:https://static.privatbank.ua/files/data/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D1%80.%20(%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E).pdf (дата звернення: 04.02.2019).
 8. Фінансова звітність ПАТ КБ «Приватбанк» за 2015 рік. URL:https://static.privatbank.ua/files/sud/PB_GROUP_REPORT_Ua_Cy_UKR%20final%20signed.pdf (дата звернення: 04.02.2019).
 9. Фінансова звітність ПАТ КБ «Приватбанк» за 2016 рік. URL:https://static.privatbank.ua/files/acpbua/Separate%20UKR_PB%202016.pdf (дата звернення: 04.02.2019).
 10. Фінансова звітність ПАТ КБ «Приватбанк» за 2017 рік. URL : https://static.privatbank.ua/files/year_zvit_05_05.pdf (дата звернення: 04.02.2019).

Залишити відповідь