Використання переваг та мінімізація недоліків оцінки настання банкрутства підприємств ( на прикладі ТОВ “Костопільський фанерний завод”)

Михасюк Дмитро Олегович,
студент 4 курсу, напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
Науковий керівник:
Харчук Олександр Анатолійович,
викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту
Національного університету «Острозька академія»

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВАГ ТА МІНІМІЗАЦІЯ НЕДОЛІКІВ ОЦІНКИ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ
(НА ПРИКЛАДІ ТОВ «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ФАНЕРНИЙ ЗАВОД»)

У статті досліджено наявні зарубіжні методи аналізу ймовірності настання банкрутства підприємства. Визначено переваги та недоліки оцінки ймовірності банкрутства на основі Z-рахунку Альтмана, моделі Спрінгейта та Ліса у практичному застосуванні, які дадуть змогу з мінімальними витратами ресурсів та часу отримати найбільш однозначну та точну оцінку економічного стану. Визначено, що не можна виділити єдиного вірного підходу до прогнозування банкрутства, практично неможливо використовувати ефективно в Україні без модифікацій та адаптацій розглянуті моделі.

Ключові слова: банкрутство, підприємство, модель, оцінка, ймовірність.

Investigated foreign methods of analysis of the probability of companies bankruptcy in the article. The advantages and disadvantages of estimating the probability of bankruptcy on the basis of Altman’s Z-account, Springletage and models were determined Liss in practical application that will allow you to obtain the most unambiguous and precise estimation of the economic state with the minimal cost of resources and time. It is determined that it is impossible to single out only one correct approach to forecasting bankruptcy, it is practically impossible to effectively use in Ukraine without modifications and adaptations of the considered models.

Keywords: bankruptcy, enterprise, model, estimation, probability.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення, банкрутство, яке існує на підприємствах має досить значний вплив на розвиток економіки. Для того, щоб запобігти занепаду підприємства розроблено багато методик прогнозування майбутньої неплатоспроможності. В сучасній економіці існують численні розробки, які дають змогу виявляти й оцінювати ознаки ймовірності настання банкрутства на неплатоспроможних підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зарубіжній практиці питаннями розроблення методів і моделей оцінки вірогідності банкрутства підприємства займалися такі вчені, як: Е. Альтман, М. Беніш, У. Бівер, М. Гольдер, Ж. Конан, Р. Ліс,  Г. Спрінгейт, та Дж. Таффлер, Г. Тішоу і та ін. В Україні дослідженнями методів аналізу ймовірності банкрутства підприємства займалися такі вчені: О.М. Барановська, В.В. Вітлінський, Т.І Єфименко,  А.М. Поддерьогін, О.І. Продіус, О.П. Савчук, О.О. Терещенко, В.М. Федосов, С.О. Черкасова та ін.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення ймовірності банкрутства ТОВ «Костопільський фанерний завод» на основі зарубіжних методик, виявлення їх основних переваг і недоліків та можливості використання у вітчизняній практиці. Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: дослідити наявні моделі оцінки настання банкрутства, запропоновані зарубіжними науковцями та оцінити перспективи їх використання у вітчизняній практиці; визначити напрями щодо використання переваг і мінімізації недоліків у практиці українських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Закону  України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури [1].

Під банкрутством підприємства розуміють неможливість виконання  ним своїх фінансових зобов’язань. Тому існує необхідність їх оцінки та здійснення ряду заходів для запобігання. Для цього існують певні статистичних моделей, найбільш відомими серед яких є моделі таких відомих західних економістів, як Альтмана, Спрінгейта, Ліса та інших.

У 1968 р. Е. Альтман запропонував п’ятифакторну модель, де факторами є окремі показники фінансового стану підприємства. Ця модель має такий вигляд:

Z = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 1,0E

Розглянемо показники діагностики банкрутства підприємства за моделлю Альтмана у таблиці 1.

Таблиця 1

Показники діагностики ймовірності настання банкрутства ТОВ «Костопільський фанерний завод» за моделлю Альтмана у 2016-2018 рр.

Показники 2016 рік2017 рік2018 рік
Середньорічна сума власного капіталу, тис. грн. 94456,5 116841,5 144047,5
Середньорічна сума довгострокових зобов’язань, тис. грн. 126669 123917,5 126154
Середньорічна вартість необоротних активів, тис. грн. 151121 145480 206997
Середньорічна сума власного оборотного капіталу, тис. грн. -56664 -28638,5 -62949,5
Середньорічна вартість активів, тис. грн. 266292 333747,5 393961
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. грн. 70644 106724 125394
Прибуток до виплати відсотків, тис. грн. 68008 63440 57460
Середньорічна сума зобов’язань, тис. грн. 392961 457665 520115
Чистий дохід, тис. грн. 415652 511039 603738
х1 -0,21 -0,09 -0,16
х2 0,27 0,32 0,32
х3 0,26 0,19 0,15
х4 0,24 0,26 0,28
х5 1,56 1,53 1,53
Z 2,66 2,66 2,43

*Джерело: розроблено автором на основі фінансової звітності ТОВ «Костопільський фанерний завод» за 2016-2018 рр.

На основі показників табл. 1 інтегральний показник рівня загрози банкрутства за моделлю Альтмана впродовж 2016–2018 рр. є досить низьким, відповідно, рівень загрози банкрутства за моделлю Альтмана ТОВ «Костопільський фанерний завод» високий.

Проте, незважаючи на значну поширеність моделі Альтмана та цілої низки її переваг, вчені виділяють й недоліки. Зокрема, О.М. Барановська вважає, що необхідно акцентувати увагу на тому, що, незважаючи на відносну простоту моделі Альтмана для оцінки кризового стану підприємства, використання її у наявному вигляді не дає змоги одержати об’єктивний результат у сучасних умовах України [2]. Недоліком є також те, що модель Альтмана розроблена на основі даних 50-х років минулого століття й є застарілою, тому з огляду на суттєві зміни у рівні економічного розвитку вважається за доцільне їх періодичне тестування на нових вибірках даних для досягнення більшої точності отриманих результатів, які слугують основою для прийняття управлінських рішень.

В свою чергу, модель М. Спрінгейта передбачає розвиток інтегрального показника, за допомогою якого здійснюється оцінка ймовірності визнання підприємства банкрутом. Ця модель була побудована М. Спрінгейтом в університеті Симона Фрейзера в 1978 р. за допомогою покрокового дискримінантного аналізу методом, який розробив Е. Альтман у 1968 р. У процесі створення моделі з 19 фінансових коефіцієнтів, які вважалися найкращими, в остаточному варіанті залишилося тільки чотири. Точність даної моделі є досить високою і становить більше 90%. У загальному модель Спрінгейта має такий вигляд:

Z = 1,03A + 3,07B + 0,66 + 0,4D

Модель Спрінгейта була створена для підприємств США і Канади. Коефіцієнти наведені в доларах, модель створена для оцінювання кредитоспроможності підприємств. Основні недоліки: у розрахунках не були враховані умови розвитку економіки різних країн, орієнтовано на Канаду і США; необхідна корекція на національну валюту, яка, своєю чергою, порушує безперервність; значення змінних в оригінальних моделях надані в канадських і американських доларах. Перерахунок на долари в інших країнах проблему вирішує, але зміни курсу залишають відхилення.

Точно визначити прогнозування банкрутства ТОВ «Костопільський фанерний завод» можна за допомогою моделі Спрінгейта (табл. 3). Якщо для підприємства критерій Z < 0,862, то підприємство – потенційний банкрут, якщо Z > 2,451, то загроза банкрутства мінімальна і підприємство є фінансово надійним.

Таблиця 2

Показники діагностики ймовірності настання банкрутства ТОВ «Костопільський фанерний завод» за моделлю Спрінгейта у 2016-2018 рр.

Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік
Середньорічна сума робочого капіталу, тис. грн. 115172 158268 186964
Середньорічна вартість активів, тис. грн. 266292 333748 393961
Прибуток до виплати відсотків, тис. грн. 68008 63440 57460
Прибуток до оподаткування , тис. грн. 68008 63440 57460
Середньорічна сума поточних зобов’язань, тис. грн. 45166,5 92988,5 123760
Чистий дохід, тис. грн. 415652 511039 603738
х1 0,43 0,47 0,47
х2 0,26 0,19 0,15
х3 1,51 0,68 0,46
x4 1,56 1,53 1,53
Z 2,85 2,13 1,86

*Джерело: розроблено автором на основі фінансової звітності ТОВ «Костопільський фанерний завод» за 2016-2018 рр.

Отже, аналізуючи дану таблицю, можемо зробити висновок, що модель Спрінгейта показала, що у ТОВ «Костопільський фанерний завод» за 2016-2018 рр., незважаючи на певні обставини, загроза банкрутства була мінімальною, а підприємство – фінансово надійним, проте в 2018 рівень загрози стати банкрутом підвищився.

Модель прогнозування банкрутства Р. Ліса було створено для підприємств Великобританії в 1972 році. Це одна з перших європейських моделей, створена після моделі американця Е. Альтмана (1968). Модель Ліса має вигляд:

Z = 0,063A + 0,092B + 0,057C + 0,0014D

До переваг моделі Ліса можна віднести: високу точність прогнозів, витриманих на підприємствах Великобританії, а до недоліків те, що кожна галузь економіки має свої особливості, а цих умов в моделі не враховано.

Розрахуємо показники моделі Р. Ліса у таблиці 3

Таблиця 3

Модель Р. Ліса для ТОВ «Костопільський фанерний завод» за 2016-2018 рр.  

Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік
Прибуток від операційної діяльності, тис. грн. 68008 63440 57460
Середньорічна вартість активів, тис. грн. 266292 333747,5 393961
Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн. 115171,5 158267,5 186964
Середньорічна сума зобов’язань, тис. грн. 392961 457665 520115
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. грн. 70644 106724 125394
Середньорічна сума власного капіталу, тис. грн. 94456,5 116841,5 144047,5
x1 0,43 0,47 0,47
x2 0,26 0,19 0,15
x3 0,27 0,32 0,32
x4 0,24 0,26 0,28
Z 0,07 0,07 0,06

*Джерело: розроблено автором на основі фінансової звітності ТОВ «Костопільський фанерний завод» за 2016-2018 рр.

Як бачимо, Р. Ліс ,як і Спрінгейт, використав лише чотири показники для оцінки ризику банкрутства підприємства. З розрахованих даних бачимо що у 2016–2018 роках розрахований показник Z перевищував допустиме граничне значення (0,037), що свідчить про малу ймовірність банкрутства на ТОВ «Костопільський фанерний завод»

Таким чином, підприємству не загрожує банкрутство, за умови покращення фінансового стану. Підприємству необхідно підтримувати такий стан і надалі та розвивати свою діяльність відповідно до умов ринкової економіки.

Висновки. Сьогодні існує безліч методик щодо оцінки ймовірності настання банкрутства зі своїми перевагами та недоліками у практичному застосуванні. Не можна виділити єдиного вірного підходу до прогнозування банкрутства, тому без модифікації та адаптації розглянутих моделей їх ефективне використання в Україні практично неможливе, що визначає необхідність розроблення та застосування інтегрованих моделей науково обґрунтованих та маючих практичне застосування в умовах програмування економічної системи ринкового спрямування.

Список використаних джерел

  1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України № 2344-XII від 14.05.1992 р. (із змінами та доповненнями)−[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.help/law/2343-XII
  2. Барановська О.М. Аналіз фінансового стану як інструмент запобігання кризі та виведення підприємства з неї / О.М. Барановська // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2008. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vpabia/2008_12/ stat/UDK%20334.htm.pdf.
  3. Кульчій І.О., к.держ.упр., доц. кафедри держ. управління і права. К 90 Антикризове управління: навчальний посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 120 с.

Залишити відповідь