Вдосконалення обліку розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками

УДК: 657

Хазанюк Анастасія Михайлівна,

студентка економічного факультету

Національного університету «Острозька академія»

Науковий керівник: Харчук Юлія Юріївна,

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ

У статті уточнено роль обліку розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками як інструмента покращення фінансового стану підприємства. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, наведено пропозиції вчених щодо даного питання.

Ключові слова: постачальники і підрядники, розрахункові операції, зобов’язання, кредиторська заборгованість, договір, бухгалтерський облік.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ

В статье уточнено роль учета расчетов предприятия с поставщиками и подрядчиками как инструмента улучшения финансового состояния предприятия. Разработаны рекомендации по совершенствованию учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, приведены предложения ученых по данному вопросу.

Ключевые слова: поставщики и подрядчики, расчетные операции, обязательства, кредиторская задолженность, договор, бухгалтерский учет.

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING PAYMENTS OF THE ENTERPRISE WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS

The article clarifies the role of payments of the enterprise with suppliers and contractors as an instrument for improving the financial condition of the enterprise. Recommendations for improving accounting of payments with suppliers and contractors are developed, suggestions of scientists on this issue are given.

Keywords: suppliers and contractors, settlement operations, liabilities, accounts payable, contract, accounting.

Постановка проблеми. В процесі господарської діяльності кожне підприємство здійснює розрахункові операції з контрагентами. Суб’єкти підприємницької діяльності проводять безготівкові та готівкові розрахунки, так і розрахунки з використанням векселів, а також товарообмінні операції. Від постачальників та підрядників підприємства отримують запаси, товари, послуги, то розрахунки з ними становлять основну частку всіх розрахункових операцій. У зв’язку з цим, щоб уникнути порушень та зловживань під час здійснення розрахункових операцій, потрібно проводити постійний контроль за їх проведенням та відображенням у бухгалтерському обліку, а також постійно вдосконалювати цей процес.

В сучасних умовах ефективно організований облік розрахунків з постачальниками і підрядниками здійснюють неабиякий вплив на фінансовий стан підприємства. Адже, при розрахунках з контрагентами виникає дебіторська або кредиторська заборгованість, яку потрібно чітко контролювати та постійно вдосконалювати її облік, для запобігання прострочення термінів платежу та зведення заборгованості до стану безнадійності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню особливостей обліку розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками присвячено роботи таких вчених, як П.С. Безрукіх, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, О.М.Головащенко, В.М. Костюченко, Т.Н. Малькова, Н.М. Малюга, М.Ю.Медведєв, В.В. Нарєжний, С.А. Ніколаєва, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, Я.В. Соколов, В.О.Шевчук та інших. В працях цих дослідників розкрито сутність поточних зобов’язань, організацію обліку, а також їх вплив на фінансовий стан підприємства.

Проте і надалі залишаються питання, що потребують подальшого дослідження: визначення змісту зобов’язань перед постачальниками та підрядниками, прозорість їх відображення в звітності, облік розрахунків з використанням векселів, організація бухгалтерського обліку розрахунків в умовах автоматизації тощо. Адже, багато теоретичних положень, які стосуються трактування сутності розрахунків з постачальниками і підрядниками, заборгованості та зобов’язань перед ними, їх методика обліку потребують вдосконалення.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо вдосконалення обліку розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками шляхом узагальнення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної тематики.

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення прибуткового функціонування підприємства необхідно мати правдиву інформацію про його фінансовий стан, зокрема про кредиторську заборгованість. Кредиторська заборгованість як тимчасово залучені суб’єктом господарювання у власне користування грошові кошти, які підлягають поверненню юридичній або фізичній особі, виражають вартісну оцінку фінансових зобов’язань підприємства перед різними суб’єктами економічних відносин. Обсяг кредиторської заборгованості підприємства значною мірою залежить від якості та ефективності обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, тобто вона є зобов’язаннями підприємства у розрахунках з постачальниками і підрядниками.

При здійсненні своєї господарської діяльності підприємства вступають в різні розрахункові відносини. Існує чимало суб’єктів господарювання, діяльність яких можлива тільки завдяки зобов’язанням за розрахунками з постачальниками і підрядниками – взаємним розрахункам підприємств за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. Вони є переважними, й саме від безперебійності та контрольованості організації цих розрахунків залежить фінансовий стан підприємства, його платоспроможність і ліквідність.

Співпраця з контрагентами є невід’ємною частиною функціонування будь-якого суб’єкта господарювання. Ними є всі особи, які укладають з підприємством договір про співпрацю. До них можуть відноситися підрядники, постачальники товарів та послуг, покупці, працівники підприємства тощо (рис. 1.)


Рис. 1. Основні контрагенти підприємства при закупівлі предметів та засобів праці

Джерело: побудовано автором на основі [1]

Ведення обліку розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками, його правові засади регламентуються П(С)БО 11 «Зобов’язання» [6].  Згідно нього, в Балансі поточні зобов’язання відображаються за сумою погашення в розділі «Поточні зобов’язання», де зазначається фактично сплачена суб’єктом господарювання сума погашення. У Звіті про рух грошових коштів інформація про розрахунки з постачальниками і підрядниками наводиться у наступних рядках:

 • Рядок 090 «Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)»;
 • Рядок 3100 «Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)»;
 • Рядок 3560 «Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань».

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства з постачальниками і підрядниками використовується рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», який призначений для обліку отриманих виробничих запасів, товарів, робіт та послуг, які регулярно надаються за умовою укладеного договору. Цей рахунок має три субрахунки (рис. 2).


Рис. 2. Субрахунки рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

Джерело: побудовано автором на основі [5]

Наведемо основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками (табл. 1).

Таблиця 1

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками

Джерело: розроблено автором на основі [5]

Недосконалість обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками може стати причиною виникнення значного обсягу кредиторської заборгованості, яка, в свою чергу, приведе до погіршення фінансового стану підприємства. Причиною цього може бути як недосконалість ведення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, так і недбалість і шахрайство працівників підприємства. Неефективне та неправильне ведення розрахунків з контрагентами та виникнення кредиторської заборгованості призводить до порушення ліквідності суб’єкта господарювання: чим вищий рівень поточної кредиторської заборгованості, тим нижчий рівень ліквідності.

Погоджуючись з думкою Г. В. Власюк [2], ми пропонуємо для вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками в робочому плані рахунків підприємства використовувати позабалансові рахунки, а саме рахунок 10 «Кредиторська заборгованість» та його субрахунки (рис. 3).


Рис. 3. Субрахунки рахунка 10 «Кредиторська заборгованість

Джерело: побудовано автором на основі [2]

За  допомогою  цих  субрахунків  полегшується  робота  бухгалтерів,  не потрібно аналізувати кожний договір та вибирати кредиторську заборгованість на рахунку. Така заборгованість буде зберігатися на позабалансових рахунках за кожним договором окремо. Такі рахунки допоможуть стежити за кредиторською заборгованістю, контролювати терміни її сплати.

Також для покращення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками доцільнішим буде введення субрахунків другого порядку рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (рис. 4).


Рис. 4. Аналітичні рахунки для обліку розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками

Джерело: побудовано автором на основі [3]

Заборгованість за надані послуги підрядників слід відображати на рахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Розрахунки з постачальниками та підрядниками при журнальній формі обліку ведуться у журналі 3. Він не містить аналітичної інформації про стан таких розрахунків, тому основну увагу слід приділяти відомості 3.3 [3]. Таким чином, врахувавши думку вчених Я. М. Демченко та В. М. Прохорової, для підвищення управління та контролю за здійсненням обліку зобов’язань підприємства можна використовувати аналітичну таблицю обліку кредиторської заборгованості перед постачальниками і підрядниками (табл. 2).

Таблиця 2

Аналітична таблиця контролю та управління кредиторською заборгованістю підприємства перед постачальниками і підрядниками

Джерело: розроблено автором на основі [3]

Є. В. Калюга та І. М. Ревизюк [7] метою удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками вважають ведення Реєстру документів підприємства до сплати постачальникам, який відображає інформацію за кожним постачальником про те, за що платить підприємство та які терміни оплати (табл. 3).

Таблиця 3

Реєстр документів підприємства до сплати постачальникам

Джерело: розроблено на основі [7]

Основною перевагою цього документа є те, що він відображає залишки на кінець дня за кожним конкретним рахунком постачальника на кінець дня та місяця. Також цей документ дозволяє підприємству контролювати кредиторську заборгованість в розрізі кожного постачальника та уникати її прострочення та переходу в стан безнадійної.

Висновки. Таким чином, підсумовуючи вище сказане, для покращення обліку розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками, на нашу думку, особливу увагу доцільно звернути на такі аспекти:

 • використовувати субрахунки позабалансового рахунку 10 «Кредиторська заборгованість», які дозволять контролювати кредиторську заборгованість за конкретним договором, термін сплати якої ще не настав та прострочену заборгованість з вітчизняними та іноземними кредиторами, не допускати прострочення чи порушення термінів її сплати, тим самим покращуючи ліквідність та платоспроможність підприємства;
 • вести обліку із застосуванням субрахунків другого порядку рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», які відображатимуть заборгованість, термін виплати якої ще не настав, відстрочену та прострочену заборгованість та дозволять контролювати та не допускати її прострочення, що буде позитивно впливати на фінансовий стан підприємства;
 • для підвищення контролю за обліком зобов’язань на підприємстві слід використовувати аналітичну таблицю, яка дасть змогу контролювати кредиторську заборгованість за кожним постачальником і підрядником та терміни її погашення чи прострочення;
 • для обліку залишків на рахунках постачальників слід вести Реєстру документів підприємства до сплати постачальникам, який сприятиме зростанню ефективності облікової роботи.

Вказані пропозиції сприятимуть вдосконаленню обліку підприємства з постачальниками і підрядниками та дозволять контролювати кредиторську заборгованість в цілому, попереджаючи порушення  термінів її сплати.

Література:

 1. Авременко І.О. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків із постачальниками та підрядниками / І.О. Авременко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 19. – С. 29-33.
 2. Власюк Г. В. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками /  Г. В. Власюк // Держава та регіони / Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – №5. – С. 40–44.
 3. Демченко Я.М. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками / Я.М. Демченко, В.М. Прохорова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер.: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – 2014. – № 1. – С. 96-108.
 4. Матюха В.І. Актуальні проблеми обліку розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками / В.І. Матюха, Г.В. Мисака // Молодий вчений. – 2018. – № 1(53). – С. 930-932.
 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій № 291 от 30.11.99 р., із змінами та доповненнями.
 6. Зобов’язання: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237. URL: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr.
 7. Ревизюк І.М. Удосконалення обліку розрахунків з постачальниками / І.М. Ревизюк, Є.В. Калюга // Економічні науки. – 2013. – № 10 (4). – С. 185-190

Залишити відповідь