Вплив міграційних процесів на економіку України

Хоміцький Дмитро Вікторович
економічна кібернетика

Науковий керівник: ст. викл. к.психол.н. Коцюк Юрій Анатолійович
Національний університет “Острозька академія”

Анотація. У статті проаналізовано міграційні процеси в Україні. У роботі проведено порівняння характеру, країн еміграції, причин і ключових рис. Досліджено економічні, соціальні та демографічні наслідки даного процесу. Обґрунтовано, що з економічної точки зору міграція з України має як позитивні, так і негативні сторони. Запропоновано шляхи вирішення даних проблем

Ключові слова: міграція, міграційні процеси, хвилі міграції, причини міграції, наслідки міграції

Annotation. The article analyzes the migration processes in Ukraine. The paper compares character, emigration, causes and key features. The economic, social and demographic consequences of this process are investigated. It is substantiated that from an economic point of view migration from Ukraine has both positive and negative sides. The ways of solving these problems are offered

Keywords: migration, migratory processes, migration waves, causes of migration, consequences of migration

В сучасності у більшості країн меншою чи більшою мірою поширені процеси міграції, робочої сили. Це зазвичай негативно впливає на економіку країн, з яких емігрують працівники. Міграційні процеси мають суттєвий вплив на економіку кожної країни.

Для України це є дуже серйозною загрозою яка пояснюється підвищення безробіття, нестабільністю економічної та політичної ситуації, та іншими факторами. Проблемами міграційних процесів займалися такі дослідники, як О. Піскун , займався такою проблемою міграції як свобода пресування людини, І. Прибиткова вирішувала проблеми відтворення населення Ю. Римаренко розробляв методи управління міграційними процесами, правовий, політологічний та інші аспекти міграційного буття, проблеми протидії нелегальній міграції. У. Садова займалася проблемами розвитку територіальних суспільних систем Е. Лібанова проводила дослідження людського розвитку, насамперед, соціально-демографічних його аспектів. О. Хомра стверджував що природним виявом мобільності людини, мотивованої прагненням до поліпшення умов свого існування, повнішого і надійнішого задоволення своїх потреб, є міграція. Не зважаючи на їхню значну наукову працю, ці питання є досить актуальними, особливо в умовах зменшення кількості та якості людського капіталу.

Мета дослідження: проаналізувати як впливають міграційні процеси на українську економіку.

Політична та економічна нестабільність, що характерні для сучасної України, сприятимуть формуванню міграційних потоків в Україні, що зумовлює актуальність теми дослідження. Визначення основних факторів впливу на міграційні процеси в Україні в сучасних умовах дасть змогу проаналізувати заходи щодо покращення міграційної ситуації. Зокрема, ситуація на внутрішньому і зовнішньому ринках праці України потребує врахування зміни політичної ситуації в країні.

Міграція в державі постійно збільшується. В середньому щороку понад 5 мільйонів людей працюють за кордоном. Існує помітне збільшення не тільки з міст, але і з сіл. Так, зовнішню трудову міграцію України характеризують такі дані: – трудові міграції більш поширені серед чоловіків (65%) ніж жінок (35%) при цьому рівень участі сільського населення у трудових міграціях у 2,9 рази вищий від міського: до міграцій залучено 6,3% економічно активного сільського населення, тоді як у містах лише 2,2% міських мешканців [1].

За даними Національної академії наук України, 12% українських домогосподарств мають принаймні одного члена сім’ї, який працював за кордоном.

У 2017р. за даними досліджень соціологічної групи “Рейтинг”, яка опитала 1200 респондентів у всіх куточках країни було встановлено що найбільшими країнами, куди мігрують українці є Російська Федерація (43%), Польща (14%), Італія (13%) та Чеська Республіка (12%). Серед інших країн, куди спрямовані потоки трудових міграцій є Іспанія (4,5%), Німеччина (2%), Угорщина (2%), Португалія та Білорусь (по 1%); – існують суттєві відмінності в напрямках зовнішніх трудових міграцій чоловіків та жінок.

Основними видами діяльності українських працівників-мігрантів є будівництво (45%), діяльність домашніх господарств (18%), сільське господарство (11%), торгівля (9%) [6].

На Рис. 1 зображено міграційних рух українців, що оприлюднена Державною службою статистики України.  За неофіційними даними кількість мігрантів зараз становить приблизно 1,7 млн. осіб [6]

.

Основні причини еміграції:

 1. Складна економічна ситуація (незабезпеченість у роботі, бідність, низька реальна заробітна плата та нестабільність політичної та економічної ситуації).
 2. Відсутність перспектив застосування своїх творчих та інтелектуальних здібностей.
 3. Існує значний дисбаланс між обсягами та структурою попиту на працю молоді та між обсягами та структурою її пропозиції Значна частина молодих людей, які не витримують жорсткої конкуренції з представниками старших поколінь, виштовхуються на нерегульований ринок праці. Тому молодь знаходиться в значно гіршому становищі щодо соціального захисту від безробіття у порівнянні з іншими представниками, а значна їх частина змушена вирушити за кордон.[3].

Трудова міграція, безробіття є природним процесом ринкових відносин. Проте Україна стала одним з основних донорів у сфері праці для Західної Європи, тоді як ринок праці в країні потребує практичних спеціалістів майже у всіх галузях економіки.

Як правило міграція робочої сили закордоном має для України негативні наслідки, а саме:

 1. Більш повільні темпи розвитку науково-технічного прогресу у зв’язку з численною інтелектуальною еміграцією українських вчених за кордоном;
 2. Поширені випадки зловживання та шахрайства з боку громадян приватними агентствами зайнятості;
 3. Зростання політичних та економічних звинувачень проти нашої держави у зв’язку зі зростанням нелегальної міграції українських робітників;
 4. Працевлаштування на низькооплачуваній, напруженій роботі з шкідливими умовами праці, наявністю дискримінації та експлуатації місцевими роботодавцями.[3].

Міграція може мати і позитивні наслідки на різні сфери господарювання:

 1. Поліпшення кваліфікації, розвиток нових технологій, професій, системи організації виробництва трудових мігрантів.
 2. Надходження до держави іноземної валюти та інвестування в економіку шляхом створення спільних підприємств з іноземними засновниками.
 3. На ринку праці знижується рівень безробіття

Відомо, що виїзд з країни відбувається не тільки малозабезпеченими, але й тими, у кого є гроші на міграцію. Багаті українці відправляють своїх дітей на навчання за кордон, щоб вони потім там і залишились [4].

Громадянам, з вищою освітою низько кваліфікована робота, але порівняно з вищою заробітною платою за кордоном сприймається як кращий варіант.

Таким чином еміграція в Україні має як і позивні так і негативні сторони до позитивних ми можемо віднести значне надходження грошових коштів мігрантів що сприяє підвищенню їх добробуту, а також освоєння нових навичок та іноземного досвіду для подальшого його впровадження в Україні. до негативних ми можемо віднести еміграцію освічених людей, студентів, що приносить збитки державі. При втраті людей з вищою освітою, що були підготовлені за бюджетні кошти, вимушені будуть працювати на благо іншої країни, бо перед ними відкриваються великі можливості. Тому слід зробити висновок, що еміграція впливає негативно на економіку України і це питання є актуальним щодо врегулювання.

Підсумувавши вище сказане, ми робимо висновок, що для України надзвичайно важливо зберегти свій людський, науковий та освітній потенціал.

Для зменшення еміграції в Україні (особливо незаконної) необхідна система заходів, які матимуть чітке внутрішнє та зовнішнє спрямування. До них належать заходи у подоланні макроекономічної нестабільності, створенню нових робочих місць, розширенню іноземних інвестицій, розвиток сільських територій, підтримки малих і середніх підприємств, поліпшення соціальних умов життя.

Міграційна політика повинна бути розроблена спільно із стратегією соціально-економічного розвитку країни на основі системного та комплексного підходу до створення привабливого інвестиційного клімату, відновлення довіри до влади та забезпечення високого рівня життя.

Зовнішні заходи мають забезпечити цивілізовану форму виїзду працівників за кордон, а також можливість вільного повернення з-за кордону, ввезення валюти, а також гарантій нашим співвітчизникам щодо захисту своїх трудових прав за кордоном.

Література:

 1. Вишневська О. А Сучасна міжнародна трудова міграція та державна міграційна політика. 87 – 91 с.
 2. Зуй М. М Особливості сучасних міграційних процесів. К., 2008. 94 – 97 c.
 3. Малютін І. А Трудова міграція з України. 97 – 102 c.
 4. Зовнішня трудова міграція населення України, 2017 р. URL:http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/mp.htm
 5. Нітова М. А. Особливості міграції населення України, 2017 р URL: //http://www.rusnauka.com/CONF/ARH_CONF/2017.htm (дата звернення:20.02.2018 )
 6. Міграція в Україні цифри та факти, 2017 р URL:http://iom.org.ua/sites/default/files/ukr_ff_f.pdf (дата звернення:20.02.2018 )

Залишити відповідь