Сучасний стан кредитного забезпечення промисловості України

Студент 4 курсу
напряму підготовки «фінанси та кредит»
Гордовський Василь Юрійович

Науковий керівник:
 кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Кривицька О.Р.
Національний університет  «Острозька академія»

 

СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 У статті досліджено стан кредитного забезпечення промисловості України. Акцентовано увагу на кредитному забезпеченні в період 2011-2016 рр. Запропоновано шляхи полегшення доступу українських промислових підприємств до фінансових і кредитних ринків.

Ключові слова: кредитне забезпечення, промисловість, кредит, процентні ставки, галузь.

 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

В статье исследовано состояние кредитного обеспечения промышленности Украины. Акцентировано внимание на кредитном обеспечении в период 2011-2016 гг. Предложены пути облегчения доступа украинских промышленных предприятий к финансовым и кредитным рынкам.

Ключевые слова: кредитное обеспечение, промышленность, кредит, процентные ставки, отрасль.

 CURRENT STATUS OF CREDIT PROVIDING OF INDUSTRY OF UKRAINE

The article analyzes the state of the credit support of the Ukrainian industry. The emphasis is on lending in the period 2011-2016. The ways of facilitating access of Ukrainian industrial enterprises to financial and credit markets are proposed.

Key words: lending, industry, credit, interest rates, industry.

 Постановка проблеми. Успішний розвиток промислового сектора неможливий без залучення запозичених засобів. Структура взаємозв’язків фінансового та промислового секторів, що є досить багатогранною, підпадає під вплив багатьох факторів. Промисловість відіграє найважливішу роль у вирішенні актуальних проблем сучасності, а саме прискореного індустріального розвитку, також вона є генератором науково-технічного прогресу й інновацій, важливим фактором глобальної конкурентоспроможності національних економік та драйвером економічного зростання. У зв’язку з цим посилення уваги до розвитку промисловості та промислової політики є однією з основних тенденцій розвитку сучасного світового господарства. Останні роки були складними для української економіки та її банківської системи. Негативний вплив світової фінансово-економічної кризи, погіршення кон’юнктури на зовнішніх ринках, зниження внутрішнього попиту і зменшення інвестиційної активності суб’єктів господарювання спричинили зниження обсягів реального валового внутрішнього продукту та промислового виробництва, що, у свою чергу, негативно позначилося на процесах розвитку кредитних процесів у промисловості. Саме тому дана тематика є актуальною.

Мета та завдання дослідження. Метою статті є аналіз проблем і перспектив розвитку кредитного забезпечення промисловості з урахуванням інституціональних особливостей банківського сектора України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми вдосконалення механізмів фінансового забезпечення економіки через свою актуальність знаходяться у полі зору як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Серед вітчизняних фахівців слід назвати О. Амошу, В. Вишневського, А. Даниленка, Л. Збаразську, Г. Панасенко, Н. Рекову, Н. Шелудько та ін. Так, О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська, обґрунтовують концепцію інноваційної неоіндустріалізації, яка має бути реалізована шляхом матричної промислової політики. Заходи з фінансового забезпечення промисловості розробляються на рівні її горизонтальної складової[1]. А. Даниленко, в свою чергу, обґрунтовує необхідність переходу к моделі управління економікою на основі виокремлення національних пріоритетів і пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів із побудовою фінансового механізму забезпечення цих пріоритетів[9, 8]. Г. Панасенко також досліджує особливості формування ресурсного потенціалу банківських установ та можливості його реалізації для інвестування підприємств [9]. Н. Рекова та ін. досліджують механізми впливу банківського кредитування промислових підприємств на економічне зростання.

Виклад основного матеріалу. Сучасні механізми оновлення промисловості, довгострокового кредитування виробничої діяльності досліджуються у роботах таких фахівців як С. Глазьєва, Б. Замараєва [7, 2]. В основі цих механізмів лежить формування грошової пропозиції у взаємозв’язку із завданнями промислової політики, удосконалення механізмів рефінансування кредитних інститутів, які забезпечують інвестування реального сектора економіки та пріоритетність використання внутрішніх джерел фінансування[9].

Провівши дане дослідження можна сказати, що найбільші обсяги банківського кредитування припадають на переробну промисловість (див. табл. 1). У 2011 році показник склав 80,3% наданих кредитів у промисловість, у 2012 році – 77,2%, у 2013 році – 76,1%, у 2014 році – 78,2 %, у 2015 році – 78,9% а у 2016 році даний показник становив 76,2 % кредитів.

Протягом досліджуваного періоду найбільша частка кредитів надходила у такі галузі як харчова – 23,93%, машинобудівна – 16,45 %, металургійна – 13,01%  та хімічна – 8,96%.( показник взято в середньому за досліджуваний період).

Таблиця 1

Кредити, надані у промисловість у 2011-2016 роках, млн. грн

Показники Роки
2011 % 2012 % 2013 %
Промисловість всього, у тому числі: 154774 100,0 163088 100,0 176034 100,0
Переробна промисловість, у тому числі: 124314 80,3 125880 77,2 133929 76,1
харчова промисловість 36811 23,8 38017 23,3 42199 24,0
легка промисловість 2394 1,5 2451 1,5 4027 2,3
деревообробна промисловість 1594 1,0 1495 0,9 1330 0,8
целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність 3717 2,4 4180 2,6 3487 2,0
виробництво коксу, прордуктів нафтопереробки 2283 1,5 2900 1,8 3061 1,7
хімічне виробництво 13462 8,7 13309 8,2 14547 8,3
виробництво гумових та пластмасових виробів 6465 4,2 5887 3,6 6231 3,5
виробництво іншої неметалевої продукції 8040 5,2 6675 4,1 6532 3,7
Металургія 21010 13,6 20456 12,5 22059 12,5
Машинобудування 24637 15,9 27466 16,8 27268 15,5
виробництво  іншої продукції 1350 0,9 1136 0,7 1541 0,9
оброблення відходів 2211 1,4 2047 1,3 1645 0,9
Добувна промисловість 11483 7,4 15726 9,6 16275 9,2
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 18977 12,3 21483 13,2 25830 14,7

*Джерело: складено автором на основі даних[3, 4, 5, 6]

*таблиця 1(продовження)

Показники Роки
2014 % 2015 % 2016 %
Промисловість всього, у тому числі: 235307 100,0 246150 100,0 258546 100,0
Переробна промисловість, у тому числі: 183916 78,2 194288 78,9 196961 76,2
харчова промисловість 54715 23,3 60787 24,7 63350 24,5
легка промисловість 3506 1,5 4743 1,9 5326 2,1
деревообробна промисловість 1644 0,7 1530 0,6 1434 0,6
целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність 4492 1,9 4560 1,9 5192 2,0
виробництво коксу, прордуктів нафтопереробки 4271 1,8 1970 0,8 1735 0,7
хімічне виробництво 26030 11,1 21132 8,6 22919 8,9
виробництво гумових та пластмасових виробів 9201 3,9 8712 3,5 6739 2,6
виробництво іншої неметалевої продукції 8520 3,6 8307 3,4 9127 3,5
Металургія 28759 12,2 37197 15,1 31570 12,2
Машинобудування 38532 16,4 41847 17,0 44264 17,1
виробництво  іншої продукції 1858 0,8 1370 0,6 1709 0,7
оброблення відходів 2388 1,0 2131 0,9 1596 0,6
Добувна промисловість 20119 8,6 18004 7,3 7664 3,0
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 31272 13,3 33858 13,8 53921 20,9

*Джерело: складено автором на основі даних[3, 4, 5, 6]

Розглянувши таблицю 2, можна стверджувати, що кредити, які надходять в промисловий сектор в контексті строкової структури є короткостроковими, лише мала часта є середньо та довгостроковими. Це свідчить про спрямування кредитів на повернення коштів підприємств. Фінансування певних інвестиційних, інноваційних проектів здійснюється за рахунок довгострокових кредитів, частка яких є низькою у загальній структурі кредитування промисловості.

Таблиця 2

Кредити, надані промисловому сектору,за строками погашення у 2011-2016 роках, млн. грн.

 

Рік/строк погашення Добувна промисловість Переробна промисловість Впробництво та розподілення електроенергії, газу та води
2011 р. усього, у тому числі                до 1 р.,                       від 1р. до 5 р.     більше 5 р. 11484 (100%)       8737 (76,1%)        2123 (18,5%)            624 (5,4%) 124314 (100%)       43578 (35,1%)       59101 (47,5%)       21635 (17,4%) 18977 (100%)         10272 (54,1%)           3896 (20,5%)            4809 (25,4%)
2012 р. усього, у тому числі                до 1 р.,                       від 1р. до 5 р.     більше 5 р. 15726 (100%)      11162 (80,0%)      2228 (14,2%)        2337 (5,8%) 128880 (100%)       48591 (37,7%)       60355 (46,8%)       16934 (15,5%) 21483 (100%)         10370 (48,3%)          5928 (27,6%)             5185 (24,1%)
2013 р. усього, у тому числі                до 1 р.,                       від 1р. до 5 р.     більше 5 р. 16275 (100%)      12768 (78,5%)      2780 (17,1%)          726 (4,4%) 133929 (100%)      52728 (39,4%)       63060 (47,1%)        18142 (13,5%) 25830 (100%)         11002 (42,6%)          8224 (31,8%)            6604 (25,6%)
2014 р. усього, у тому числі                 до 1 р.,                       від 1р. до 5 р.     більше 5 р. 20119 (100%)      16464 (81,8%)       2850 (14,2%)          805 (4,0%) 183916 (100%)      72944 (39,7%)       85265 (46,4%)       25707 (13,9%) 31272 (100%)         13781 (44,1%)        12541 (40,1%)          4950 (15,8%)
2015 р. усього, у тому числі                 до 1 р.,                       від 1р. до 5 р.     більше 5 р. 18004 (100%)      15450 (85,8%)      2184 (12,1%)          370 (2,1%) 194288 (100%)       82516 (42,5%)       83268 (42,6%)       28504 (14,9%) 33585 (100%)         16842 (50,1%)        11698 (34,8%)           5318 (15,1%)
2016 р. усього, у тому числі                 до 1 р.,                       від 1р. до 5 р.     більше 5 р. 7664 (100%)         4710 (61,5%)        2069 (27,0%)          855 (11,5%) 196961 (100%)       82718 (42,0%)       82220 (41,7%)       32023 (16,3%) 53921 (100%)         22841 (42,4%)        19543 (36,2%)        11537 (21,4%)

*Джерело: складено автором на основі даних[3, 4, 5, 6]

 

Розглянувши Таблицю 3, можна стверджувати, що процентні ставки за кредитами, наданими банками промисловому сектору у 2011-2016 роках, є доволі високими та показують тенденцію до зростання.

 

Таблиця 3

Процентні ставки за кредитами, наданими банками промисловому сектору у 2011-2016 роках, %

 

Галузі промисловості Роки
2011 2012 2013 2014 2015 2016
добувна промисловість 11,2 13,8 15,2 11,0 21,3 22,1
переробна промисловість 13,5 13,7 11,3 14,6 16,7 18,8
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 16,3 17,3 18,0 20,1 22,0 22,9

*Джерело: складено автором на основі даних[3, 4, 5, 6]

 

Отже, в умовах вкрай обмежених можливостей бюджетної підтримки, дефіциту власних ресурсів промислових підприємств, нерозвиненості вітчизняного фондового ринку банківське кредитування залишається єдиним значущим механізмом фінансового забезпечення промисловості. Основними чинниками, що гальмують нарощування обсягів кредитування банками промислового сектора, є такі:

  • високий рівень ризиків, пов’язаних з кредитуванням малих і середніх підприємств, що зумовлено низькими кредитоспроможністю та фінансовою стійкістю цих підприємств;
  • нестабільність валютно-курсової динаміки, високі інфляційні ризики в Україні, що призводить, з одного боку, до необхідності компенсації цих ризиків банками шляхом підвищення відсоткових ставок за кредитами і формування додаткових резервів на покриття можливих втрат, а з іншого – до невизначеності щодо можливостей погашення заборгованості.

Модернізація індустріальної бази та її інфраструктури вимагає істотних
фінансових вкладень, додаткового залучення капіталу для виробничих інвестицій. Особливо це стосується фінансування новостворюваних підприємств, динамічно зростаючих та інноваційних фірм, фінансування яких не може бути здійсненим тільки за рахунок власних коштів. В умовах подолання наслідків фінансово- економічної кризи доступ до фінансів залишається головною проблемою для бізнесу малих і середніх промислових підприємств[10].

Для полегшення доступу українських промислових підприємств до фінансових і кредитних ринків, у тому числі міжнародних, у середньостроковій перспективі потрібне:
– удосконалення методів управління кредитними ризиками у банках за рахунок
впровадження механізму регулювання галузевої концентрації кредитних ризиків у портфелях банків;

  • створення економічних умов для підвищення в активах банків частки довгострокового кредитування інвестиційної спрямованості, зокрема за рахунок запровадження податкових пільг для банків, які здійснюють довгострокове кредитування промислових підприємств;
  • запровадження механізмів державного, приватного та синдикованого гарантування інвестиційних кредитів та визначення критеріїв надання державних гарантій;
  • активізація діяльності спеціалізованого банку реконструкції та розвитку для підтримки промислових підприємств, які мають стратегічне значення для економіки України, збільшення впливу та ефективності державних банків у напрямку інвестиційного кредитування за рахунок пільгових умов щодо їх рефінансування, надання державних гарантій тощо;
  • вдосконалення системи гарантування банківських вкладів для формування надійної ресурсної бази банків;
  • розвиток венчурного фінансування малих та середніх підприємств за рахунок надання державних гарантій[10].

Висновки. Отже, провівши дане дослідження, можна сказати що найбільшу частку кредитів надходить в переробну промисловість, приблизно 64,43% всіх кредитів промисловості. В основному кредити, які надходять в промисловий сектор в контексті строкової структури є короткостроковими, лише мала часта є середньо та довгостроковими. Це свідчить про спрямування кредитів на повернення коштів підприємств. Фінансування певних інвестиційних, інноваційних проектів здійснюється за рахунок довгострокових кредитів, частка яких є низькою у загальній структурі кредитування промисловості. Стосовно процентних ставок за кредитами, то протягом 2011-2016 років вони є високими та рухаються в напрямку збільшення. Основною проблемою даної промисловості є високий рівень ризиків, пов’язаних з кредитуванням малих і середніх підприємств, нестабільність валютно-курсової динаміки.

 

Список використаних джерел

1). Амоша А.И. Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины / А.И. Амоша, В.П. Вишневский, Л.А. Збаразская // Економіка промисловості. – 2012. – № 1-2. – С. 3-32.

2). Борисова И. Растущая российская экономика на фоне растущей внешней напряжённости / И. Борисова, Б. Замараев, А. Киюцевская, А. Назарова, Е. Суханов // Вопросы экономики. – 2012. – № 6. – С.4-32.

3). Бюлетень НБУ № 1/2014 (250) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=4881597

4). Бюлетень НБУ № 2/2015 (263) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=16006315

5). Бюлетень НБУ (електронне видання) Статистичні матеріали Грудень 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bank.gov.ua/files/stat.pdf

6). Грошово кредитна статистика НБУ за 2016 рік файл.xls Електронна таблиця

7). Глазьев С.Ю. О стратегии развития экономики Росии (научный доклад) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://glazev.ru/upload/iblock/8a6/8a63702e97b94aa7a2142750f8038a8a.pdf

8). Даниленко А.І. Грошово-кредитний ринок України: кризові уроки та короткострокові перспективи / А.І. Даниленко, Н.М. Шелудько // Економіка та прогнозування. – 2010. – № 1. –С. 9-19.

9). Даниленко А.И. Совершенствование модели управления экономикой и финансовые механизмы её реализации / А.И. Даниленко // Экономика Украины. – 2013. – № 5. – С.4-29.

10). О.В. Матюшин КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

11). Панасенко Г.О. Банк. Ресурси. Капітал: [монографія] / Г.О. Панасенко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 352 с.

Залишити відповідь