СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО СУТНОСТІ ТА ВИДІВ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Дмитро Петрович Кульбаба,
студент, Національний університет «Острозька академія»
Науковий керівник: О. Р. Кривицька,
к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО СУТНОСТІ ТА ВИДІВ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

В статті розглянуто різні підходи науковців до тлумачення кредитного ризику, класифікація кредитних ризиків та відображено фактори, які визначають кредитний ризик.

Ключові слова: кредитний ризик, індивідуальний кредитний ризик, портфельний кредитний ризик, класифікація кредитного ризику, фактори кредитного ризику.

 

SYSTEMIZATION OF APPROACHES TO ESSENCE AND TYPES OF CREDIT RISK OF COMMERCIAL BANKS

The article discusses different approaches of scholars to the interpretation of credit risk,classification of credit risks and reflects the factors that determine credit risk.

Key words: credit risk, individual credit risk, portfolio credit risk, credit risk classification, credit risk factors.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день основною складовою доходів вітчизняних банків є кредитні операції. І як наслідок їх висока дохідність супроводжується високим рівнем ризиковості для банківських установ. Освоєння теоретичних аспектів кредитного ризику є досить важливим для комерційних банків, щоб забезпечити своєчасне реагування та уникнення негативних наслідків для банківської установи і в результаті обрання правильної стратегії розвитку процесу кредитування та банку вцілому.

Метою ефективного управління кредитним ризиком є максимізація отримуваного банком прибутку з одночасною мінімізацією ризику, пов’язаного з погашенням та наданням банківських позик. Однією з основних причин наявності проблемних заборгованостей в портфелі банківських установ є недосконале здійснення ідентифікації, оцінки та контролю кредитного ризику. Тому актуальним залишається питання визначення кредитного ризику, його видів, факторів впливу на нього.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні та зарубіжні науковці мають неабиякий досвід та здобутки щодо визначення та оцінки кредитного ризику. Серед них можна виділити наукові праці таких вчених, як: В. Вітлінського, Л. Примостки, О. Вовчака, І. Шарпа, О. Пернарівського, А. Єпіфанова, О. Євтуха, В. Міщенка, А. Бєлякова, В. Глущенка, Л. Слободу, І. Івченка, І. Сало, О. Кириченка, Н. Волик, В. Галасюка, П. Роуза, Ф. Найта, Дж. Сінкі та інші.  Але дивлячись на сучасні реалії в галузі кредитування, необхідним є подальше його доопрацювання та дослідження з метою забезпечення ефективного функціонування банківських установ.

Метою дослідження є визначення сутності кредитного ризику і розробка теоретичних і практичних рекомендацій щодо покращення методів мінімізації кредитних ризиків у вітчизняних банківських установах.

Виклад основного матеріалу. Ведення банком кредитної діяльності є одним із основних критеріїв, які виокремлюють його від інших небанківських установ. Так як діяльність банку спрямована на отримання максимально можливого прибутку, важливо приділяти достатньо уваги мінімізації ризиків, здійснюючи свої операції. Для уникнення ризику банкротства, досягнення і довгострокового забезпечення стабільного положення на ринку банківських послуг, банкам необхідно знаходити і активно використовувати методи та інструменти управління найбільш критичними для них ризиками. Отже, управління кредитним ризиком є необхідною умовою реалізації стратегії виживання і розвитку для будь-якого комерційного банку.

Зазвичай під кредитним ризиком розуміють ймовірність невиконання зобов’язань погашення основного боргу та відсотків, які виникають в результаті порушення цілісності руху вартості позики, обумовленої впливом різних ризикоутворюючих факторів. При цьому середовищем виникнення кредитного ризику є процес руху суми позики, а причиною виникнення – виявлені ризикоутворюючі фактори.

У наукових працях наведена велика кількість визначень терміну «кредитний ризик», які узагальнені у табл. 1.

Таблиця 1

Підходи науковців до визначення поняття “кредитний ризик банку”

Автори визначення Визначення
О. Петрук, Р. Тиркало, І. Джулай, М. Дмитренко, В. Коваленко, Р. Шевченко Ризик неповернення у встановлений строк основного боргу та процентів за кредитом, що належать кредитору відповідно до кредитного договору
В. Грушко, О. Пилипченко, Р. Пікус Відсутність впевненості щодо вчасного і повного повернення кредитних коштів контрагентом банку
А. Єпіфанов, І. Сало Можливість того, що у майбутньому в певний момент вартість банківських активів зменшиться у зв’язку з неповерненням (неповним або несвоєчасним поверненням) цих активів
В. Подчесова

Імовірнісні негативні зміни у стані функціонування банку в разі виникнення небажаних та можливо непередбачених подій під час здійснення кредитного

процесу, пов’язані з проявом конкурентної боротьби, які структуруються на події прямої або опосередкованої дії стосовно впливу на стан розвитку банку, що і визначає наявну множинність різновидів кредитних ризиків

П. Ковальов, О. Лаврушин, Л. Батракова, А. Альгін, В. Севрук, Г. Панова Можливість збитків унаслідок неповернення основної суми боргу та процентів за ним
М. Лепешкіна, А. Станіславчик Ймовірність зменшення вартості частини активів, представленої сумою виданих кредитів, або ймовірність зниження прибутковості від цієї частини активів значно нижче очікуваного рівня

Джерело:[1]

Проаналізувавши нормативні документи, можна виокремити два визначення терміна “кредитний ризик”. У Положенні Національного банку України “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями” кредитний ризик визначається як “ризик невиконання позичальником зобов’язань за кредитними операціями банку, тобто ризик того, що сплата позичальником відсотків і основного боргу за кредитними операціями проводитиметься з відхиленнями від умов кредитної угоди або взагалі не проводитиметься” [5].

Більш розгорнуте тлумачення кредитних ризиків подане у методичних вказівках Національного банку України з інспектування банків “Система кількісної оцінки ризиків”: кредитний ризик – це “наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови”[4].

Щодо поняття кредитного ризику, що стосується кредитної операції, то розрізняють поняття:

  • індивідуальний кредитний ризик (ризик, що стосується певного позичальника);
  • портфельний кредитний ризик (ризик портфеля).

Індивідуальний кредитний ризик – ймовірність того, що позичальник не зможе повернути борг згідно з умовами договору і при цьому банкові не вдасться своєчасно і в повному обсязі скористатися забезпеченням кредиту для покриття можливих втрат.

З поняттям індивідуального кредитного ризику пов’язують кредитний ризик щодо позичальника та кредитний ризик щодо способу забезпечення кредиту.

Кредитний ризик щодо позичальника – це об’єктивно-суб’єктивна категорія, яка відображає ступінь того, що позичальник може не виконати своїх зобов’язань перед банком щодо повернення боргу згідно з угодою.

Кредитний ризик щодо способу забезпечення кредиту – це об’єктивно-суб’єктивна категорія, що відображає, наскільки банку не вдається своєчасно або в повному обсязі скористатися забезпеченням позики для покриття можливих втрат.

Портфельний кредитний ризик – це середньозважена величина ризиків щодо всіх угод кредитного портфеля, де вагами виступають частки кредитних угод у загальній сумі кредитного портфеля [2, 3, 6].

В залежності від характеру впливу факторів, які приводять до порушення кредитного процесу, кредитні ризики можна класифікувати за різними критеріями, наведеними у табл. 2.

Таблиця 2

Класифікація видів кредитних ризиків

Критерій класифікації                                    Вид кредитного ризику
Рівень ризику

Ризики на макрорівні відносин (зовнішні);

ризики на мікрорівні відносин (внутрішні).

Ступінь залежності ризику від банку

Незалежний від діяльності кредитної організації;

залежний від діяльності кредитної організації;

Суб’єкти кредитних ризиків Кредитний ризик щодо позичальника, страховика, забезпечення, гаранта
Можливість прогнозування

Кредитний ризик, який можна спрогнозувати;

Кредитний ризик, який важко або неможливо спрогнозувати.

Спосіб впливу на ризик

Кредитний ризик, що ліквідується банком;

кредитний ризик, що ліквідується гарантом, поручителем;

кредитний ризик, що розподіляється між банками.

Галузева направленість кредитування Промисловий; торгівельний; сільськогосподарський та ін.
Термін дії кредитної угоди

Кредитний ризик при короткострокових фінансових угодах;

кредитний ризик при довгострокових фінансових угодах.

Вид кредиту Ризики за суб’єктами, об’єктами, термінами, забезпеченістю
Структура кредиту Ризики на стадії надання кредиту; використання кредиту позичальником; вивільнення ресурсів, необхідних для погашення боргу; повернення кредиту.
Стадія прийняття рішення Ризики на попередній стадії кредитування, наступній стадії кредитування.
Ступінь допустимості Мінімальний (0-25 % втрат очікуваного прибутку), підвищений  (при втратах 25-50% очікуваного прибутку), критичний (втрата очікуваного прибутку складає 50-75%), недопустимий (збитки сягають 75-100 % очікуваного прибутку).

Джерело: складено автором на основі [2, 3].

Сьогодні, у зв’язку з насиченістю ринку банківськими послугами та товарами, не можна однозначно виділити єдину класифікацію кредитного ризику. Найчастіше кредитний ризик класифікують за такими критеріями: спосіб впливу на ризик, термін дії кредитної угоди, рівень та види ризику.

Для більш ширшого розуміння сутності поняття кредитний ризик, необхідним є проаналізувати фактори, які визначають його. Очевидно, що кредитний ризик обумовлений факторами, які лежать з одного боку на стороні клієнта, а з іншого на стороні банку.

Рис. 1. Фактори, які впливають на кредитний ризик

Джерело: складено автором на основі [2, 3].

Зі схеми видно, що фактори кредитного ризику носять як зовнішній так і внутрішній характер по відношенню до банку. Щодо факторів, що носять внутрішній характер, то вони не пов’язані і не залежні від роботи банківських працівників кредитного підрозділу. Так як, не зважаючи на бездоганно виконану роботу персоналу банку, клієнт може не повернути наданої позики. А фактори, що носять внутрішній характер, навпаки напряму пов’язані з помилками, які допустили банківські працівники в оформленні документів, щодо надання позики, неналежній оцінці можливості позичальника погасити позику, порушеними посадовими інструкціями і помилками, які закладені в правилах банку щодо надання позики.

Висновки. Отже, у ході дослідження було визначено, що кредитний ризик – це ймовірність неповернення банку основної частини боргу та відсотків по ньому, яка залежить від певних факторів, зі сторони банку та клієнта. Оперуючи терміном кредитного ризику розрізняють поняття «портфельний кредитний ризик», а також «індивідуальний кредитний ризик». Індивідуальний кредитний ризик пов’язаний з конкретним контрагентом банку. Це може бути позичальник або емітент цінних паперів. В свою чергу портфельний кредитний ризику – це сума всіх ризиків за конкретними угодами. Науковці виділяють велику кількість класифікацій кредитного ризику, але найчастіше кредитний ризик класифікують за способом впливу на ризик, терміном дії кредитної угоди, за рівнем та видами ризику. При управлінні та оцінці кредитного ризику, на нього впливають певні фактори, які можна об’єднати у чотири групи: фактори, які лежать на стороні банку, фактори які лежать на стороні клієнта, мікро- та макроекономічні фактори.

Література:

  1. Верхуша Н. П. Сутність кредитного ризику банку та його фактори [Електронний ресурс] / Н. П. Верхуша. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://masters.donntu.org/2013/iem/voloxina/library/31_03_04.pdf.
  2. Вітлінський В.В. Кредитний ризик комерційного банку: навч.посіб. / В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 251 с.
  3. Криклій О.А. Управління кредитним ризиком банку : монографія / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак.- Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 86с.
  4. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків” [Електронний ресурс] : вказівки, затверджені Правлінням НБУ від 15.03.2004 № 104. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0104500-04.
  5. Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків [Електронний ресурс] : Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 06.07.2000 № 279. – Режим доступу : rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v8184500-08.
  6. Сало І. В. Фінансовий менеджмент банку: навчальний посібник/ І. В. Сало,. О. А. Криклій. – Суми: Університетська книга, 2007. – 314 с.

Залишити відповідь