РІВЕНЬ ПРОНИКНЕННЯ СТРАХУВАННЯ НА РИНОК НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Кучерук Катерина Андріївна
студентка 4 курсу
спеціальності «Фінанси і кредит»,
Національний університет «Острозька академія»
Науковий керівник: Кривицька Ольга Романівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,
Національний університет «Острозька академія»

Анотація. У статті визначено рівень проникнення страхування на ринку небанківських фінансових послуг у розрізі кількості компаній, обсягу наданих послуг та активів.
Ключові слова: страхова компанія, ринок небанківських фінансових послуг, рівень проникнення, страхові виплати.
Аннотация. В статье определен уровень проникновения страхования на рынке небанковских финансовых услуг в разрезе количества компаний, объема предоставляемых услуг и активов.
Ключевые слова: страховая компания, рынок небанковских финансовых услуг, уровень проникновения, страховые выплаты.
Annotation. The article defines the level of insurance penetration in the market of non-bank financial services in terms of the number of companies, the volume of services rendered and assets.
Key words: insurance company, non-bank financial services market, level of penetration, insurance payments.

Постановка проблеми. Функціонування страхових компаній на фінансовому ринку відбувається як на партнерській основі, так і в умовах конкуренції. Це стосується конкурентної боротьби між різними фінансовими інститутами за вільні кошти населення та господарюючих суб’єктів.
Ринок небанківських фінансових послуг є невід’ємним елементом фінансового ринку і є необхідним атрибутом сучасної ринкової економіки. Небанківські фінансові послуги є інструментом поліпшення соціального забезпечення населення, засобом диверсифікації та забезпечення доступності ринків капіталу для бізнесу тощо. Найактивнішими сегментами ринку небанківських фінансових послуг в Україні є ринки страхування, небанківські кредитні установи, фінансові лізинги, факторинг, ломбарди, недержавне пенсійне забезпечення.
Зазвичай під рівнем проникнення страхування розуміють частку зібраних страхових премій у ВВП країни. Ми пропонуємо визначити рівень проникнення страхування на ринку небанківських фінансових послуг.
Аналіз останніх джерел та публікацій. Особливостям розвитку ринку небанківських фінансових послуг в Україні присвячені праці О. Барановського, Є. Бондаренко, Н. Внукової, Н. Левченко, Ю. Коваленко, В. Корнєєва, С. Міщенко та ін. Питання функціонування страхового ринку в цілому та окремі проблемні аспекти його розвитку досліджуються у роботах таких науковців, як В.Д. Базилевич, Н.М. Внукова, О.О. Гаманкова, О.В. Козьменко, С.С. Осадець, Н.М. Ткаченко, В.М. Фурман та ін. Теоретичні та практичні аспекти аналізу рівня проникнення страхування життя в Україні досліджуються у науковій праці О.Р.Кривицької.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення рівня проникнення страхування на ринку небанківських фінансових послуг. Завданнями дослідження є аналіз показника проникнення в розрізі кількості компаній, обсягу наданих послуг та активів.
Виклад основного матеріалу. Однією із складових глобальної фінансово-економічної системи в державі є ринки небанківських фінансових послуг, які безперервно збільшуються [1].
Ринок небанківських фінансових послуг – це частина фінансового ринку, де надають фінансові послуги небанківські фінансові установи, до яких належать усі юридичні особи, які відповідно до законодавства України не є банками і які внесено до Державного реєстру фінансових установ [2].
Ринок небанків¬ських фінансових послуг представлений установами, що забезпечують доступ населення держави до широ¬кого спектру фінансових послуг небанківського харак¬теру. Він включає до свого складу страхові компанії (СК), кредитні спілки (КС), недержавні пенсійні фонди (НПФ), ломбарди та інші фінансові установи.
Ринки небанківських фінансових послуг здатні позитивно впливати на пріоритетні напрями розвитку держави, а саме: на зростання економіки та інвестицій, на забезпечення умов для розширеного відтворення заощаджень громадян [3]. Небанківські фінансові установи є відіграють основну роль в утворенні оптимального середовища для мобілізації та вільного пересування капіталів, нагромадження коштів для структурної перебудови економіки, розвитку підприємництва [4].
Важливою складовою ринку небанківських фінансових послуг є страхова компанія – організація, яка згідно з отриманою ліцензією бере на себе зобов’язання за певну плату відшкодувати завданий страховим випадком збиток або виплатити страхову суму страхувальникові чи іншим особам, вказаним у договорі.
Саме на рівні страхової компанії відбуваються процеси формування й використання страхових фондів та страхових резервів, зароджуються одні та з’являються інші економічні відносини, переплітаються особисті, групові та колективні інтереси страховиків і страхувальників.
Як фінансові посередники, страхові компанії в системі кругообігу капіталу між його постачальниками і споживачами на фінансовому ринку, виконують такі функції:
– консолідують заощадження індивідуальних інвесторів у єдиний пул і вкладають накопичений капітал в різні проекти згідно з диверсифікацією активів;
– забезпечують рівновагу на ринку капіталів через погодження пропозиції й попиту на фінансові ресурси. За рахунок масштабів діяльності й портфельного управління активами гармонізують відносини між постачальниками та споживачами інвестиційного капіталу;
– перерозподіляють і зменшують фінансові ризики між консервативними та агресивними учасниками ринку;
– забезпечують підвищення ліквідності фінансових вкладень шляхом професійного портфельного управління активами.
Тобто найголовніше завдання страхових компаній як фінансових посередників – спрямувати рух капіталу до ефективних споживачів .
На розвинених ринках страхові компанії входять до числа провідних інституційних посередників. Акумулюючи значні кошти у формі страхових та пенсійних внесків, ці структури розміщують їх на фінансових ринках [5].
Страхові компанії є двох видів: CК «Life» та СК «non-Life». CК «Life» – страхові компанії, що здійснюють страхування життя, СК «non-Life» – страхові компанії, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя.
Для дослідження позиціонування страхування рекомендується застосовувати такий показник, як рівень проникнення. З наукової точки зору рівень проникнення можна розглядати як відносний показник, який у відсотковому вираженні відображає позиціонування елемента у загальному на основі визначення його частки у загальному.
Аналіз проникнення страхування дає можливість отримати комплексну картину не лише його розвитку як елемента загального, а й своєчасно виявити певні як позитивні так і негативні тенденції. Для цього необхідно здійснювати динамічний аналіз цих показників за певний визначений період [6].
Аналіз проникнення страхування на ринок небанківських фінансових послуг варто почати з аналізу кількості компаній (таблиця 1).

Таблиця 1

Кількість компаній на ринку небанківських фінансових послуг в Україні за 2012-2016 роки

Показник 2012 2013 2014 2015 2016
Страхові компанії, шт. 414 407 382 361 310
у т. ч. СК non-Life 352 345 325 312 271
у т. ч. СК Life 62 62 57 49 39
Кредитні установи, шт. 708 739 711 728 621
Недержавні пенсійні фонди, шт. 94 81 76 72 64
Фінансові компанії, шт. 312 377 415 571 650
Юридичні особи (лізингодавці), шт. 243 254 267 268 202
Ломбарди, шт. 473 479 477 482 456
Загальна кількість компаній ринку небанківських фінансових послуг, шт. 2244 2337 2328 2482 2303
Рівень проникнення страхування, % 18,45 17,42 16,41 14,54 13,46
Рівень проникнення страхування життя, % 2,76 2,65 2,45 1,97 1,69

Примітка: складено автором на основі [8-11].

Як видно з таблиці 1 загальна кількість компаній на ринку небанківських фінансових послуг зростала до 2015 року, а у 2016 році різко зменшилася на 179 шт.
Загальна кількість страхових компаній в Україні має тенденцію до зменшення. Так, станом на 31 грудня 2012 року в Україні було 414 страхових компаній, а в аналогічний період 2016 року їх кількість вже становила 310 компаній. Така тенденція забезпечена скороченням кількості як страхових компаній, що займаються страхуванням життя, так і компаній, що здійснюють інші види страхування. Різке зменшення страхових компаній безпосередньо пов’язане з важкою економічною і політичною ситуаціями в країні, як наслідок, страхові компанії не в змозі забезпечити належного відшкодування [7].
Рівень проникнення страхування впродовж аналізованих років знижувався з 18,45% у 2012 році до 13,46% у 2016 році. Основними причинами цього є зменшення кількості страхових компанії та значне збільшення фінансових компанії.
Страховий ринок України характеризується значною концентрацією. У 2016 році незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій – 99,9% – акумулюють 200 СК “non-Life” (73,8% всіх СК “non-Life”) та 99,5% – 20 СК “Life” (51,3% всіх СК “Life”). Необхідно проаналізувати обсяг наданих фінансових послуг страховими компаніями та іншими представниками ринку небанківських фінансових послуг (таблиця 2).

Таблиця 2

Обсяг наданих послуг представниками ринку небанківських фінансових послуг в Україна за 2012-2016 роки

Показник 2012 2013 2014 2015 2016
Валові страхові премії, млн..грн 210508,2 28661,9 26767,3 29736,0 35170,3
в т.ч.зі страхування життя 1809,5 2476,7 2159,8 2186,6 2756,1
Обсяг наданих послуг небанківськими кредитними установами,млн. грн. 7694,80 9063,10 9857,1 11921,20 21707,50
– в тому числі кредитними спілками, млн. грн. 2531,00 2349,10 1994,40 1792,70 1799,50
Вартість договорів фінансового лізингу, млн. грн. 16215,80 67122,3 58573,60 26347,70 23177,60
Вартість договорів факторингу,млн. грн. 11702,8 10039,50 23252,7 16555,9 16887,50
Вартість послуг, наданих ломбардами,млн. грн. 8945,40 8368,10 8410,80 12459,70 16718,00
Валові внески в недержавні пенсійні фонди,млн. грн. 1313,7 1587,50 1808,20 1886,80 1895,20
Валовий оборот ринку небанківських фінансових послуг, млн. грн. 67380,70 124842,40 128941,70 98907,30 115556,10
Рівень проникнення страхування, % 31,92 22,96 20,76 30,06 30,44
Рівень проникнення страхування життя, % 2,69 1,98 1,68 2,21 2,39

Примітка: складено автором на основі [8-11].

З таблиці 2 бачимо, що валові страхові премії зросли з 21508,2 млн.грн. в 2012 році до 35170,3 млн.грн. у 2016 році. Лише у 2014 році спостерігався незначний спад. Аналогічна тенденція характерна страховим преміям зі страхування життя.
Валовий оборот ринку небанківських фінансових послуг зростав з 2012 року (67380,70 млн.грн.) до 2014 року (128941,70 млн. грн..). Зменшення вартості фінансового лізингу та вартості договорів факторингу у 2015 році спричинили зменшення і валового обороту ринку до 98907,30 млн.грн..
Рівень проникнення страхування за аналізований період був найбільший у 2012 році і становив 31,92%. , проте у 2014 році впав до 20,76%. Впродовж наступних років страхування відновлює позиції на ринку НФП і у 2016 році рівень проникнення становив 30,44%. Подібна ситуація характерна і рівню проникнення страхування життя. Це сприяє розвитку та популяризація накопичувального страхування у цілому, а також зростанню економічного рівня життя населення, що призведе до збільшення заощаджень.
Важливим показником, що дозволяє оцінити вагу різних сегментів на ринку небанківських фінансових послуг є вартість активів установ (таблиця 3).

Таблиця 3

Активи представників ринку небанківських фінансових послуг в Україні за 2012-2016 роки

Показник 2012 2013 2014 2015 2016
Загальні активи страховиків, млн.грн. 56224,7 66387,5 70261,2 60729,1 56075,6
Активи кредитних установ, млн.грн. 11648,8 15182,5 22110,8 26769,3 21963,1
Активи недержавних пенсійних фондів, млн.грн. 1660,1 2089,8 2469,2 1980,0 2138,7
Активи фінансових компаній, млн.грн. 36402,5 39781,2 51264,8 71120,0 67401,4
Активи ломбардів, млн.грн 1558,4 1548,6 1710,3 2218,6 3317,7
Загальна вартість активів компаній ринку небанківських фінансових послуг, млн.грн. 107494,5 124989,6 147816,3 162817,0 160896,5
Рівень проникнення страхування, % 52,30 53,11 47,53 37,30 34,85

Примітка: складено автором на основі [8-11].

З таблиці 3 видно, що загальні активи страховиків досягли свого максимуму у 2014 році (70261,2 млн.грн.), а у 2016 році опустилися нижче показника 2012 року.
Загальна вартість активів компаній ринку небанківських фінансових послуг показує позитивну тенденцію до зростання з 2012 року до 2015 року, і досягла показника і 162817 млн.грн. У 2016 році дещо знизилася до 160896,5 млн.грн. Найбільше на це впинуло зменшення активів страховиків та фінансових компаній, що є найвагомішими представниками ринку небанківських фінансових послуг.
Рівень проникнення страхування має тенденцію до зниження. Досяг максимуму у 2013 році – 53,11%, а у 2016 році становив 34,85%.
Висновки. Кількість страхових компаній впродовж 2012-2016 років зменшується, що призводить до зниження рівня проникнення. Щодо обсягу наданих послуг то страхування займає 20-30% валового обороту ринку небанківських фінансових послуг. Частка активів страховиків на ринку є переважаючою, але має тенденцію до зниження.

Список використаних джерел.
1. Левченко В.П. Ринок небанківських фінансових послуг: поточний стан та перспективи розвитку. Проблеми і перспективи розвитку банківської справи України. 2010. С. 376– 390.
2. Левченко В.П. Розвиток ринку небанківських фінансових послуг: монографія. К.: ЦУЛ, 2013. 368 с.
3. Клименко О.В. Розвиток системи регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні. Економіка України. 2014. №5. С. 58-69.
4. Пшик Б.І. Розвиток ринків небанківських фінансових послуг в Україні:основні проблеми та шляхи їх вирішення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 16. С. 988-992. URL: http://global-national.in.ua/issue-16-2017/24-vipusk-16-kviten-2017-r/3363-pshik-b-i-rozvitok-rinkiv-nebankivskikh-finansovikh-poslug-v-ukrajini-osnovni-problemi-ta-shlyakhi-jikh-virishennya
5. Яворська, Т.В. Сутність, види та функції страхових інвестицій. Економіка і регіон. 2009. № 1. С. 192–195.
6. Кривицька О.Р. Теорія та практика аналізу рівня проникнення страхування життя в Україні. Економіка і фінанси. 2017. №12. С.25-32. URL: http://ecofin.at.ua/maket_ehkonomika_i_finansy_12_2017.pdf
7. Братюк В. П.., Мешко В.В. Перестрахування в Україні. Економіка та управління національним господарством. 2016. №10. С. 144–147. URL: http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/1860-bratyuk-v-p-meshko-v-v-perestrakhuvannya-v-ukrajini
8. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України у 2012-2016 рр. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html
9. Інформація про стан і розвиток кредитних установ України у 2012-2016 рр. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-kredytnykh-ustanov-Ukrainy.html
10. Інформація про стан і розвиток недержавного пенсійного забезпечення України у 2012-2016 рр.. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-nederzhavnoho-pensiinoho-zabezpechennia-Ukrainy.html
11. Інформація про стан і розвиток фінансових компаній, лізингодавців та ломбардів України у 2012-2016 рр.. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-finansovykh-kompanii-lizynhodavtsiv-ta-lombardiv-Ukrainy.html

Залишити відповідь