Роль ІТ у розвитку транспортної системи міста

 

Семенюк Поліна Сергіївна
економічна кібернетика

Науковий керівник:
Новоселецький О.М., кандидат економічних наук, доцент
Національний університет «Острозька академія»

Анотація. Стаття присвячена висвітленню проблем і можливостей міст України щодо модернізації і покращенні їх транспортних систем. Обґрунтовується необхідність застосування сучасних інформаційних технологій при управлінні та користуванні транспортною системою.  Зазначено основні складники транспортної системи України. Узагальнюється практичний досвід використання інформаційних технологій при управлінні транспортними системами зарубіжних міст.

Ключові слова: транспорт, сучасний транспорт, міський транспорт, урбанізація, транспортна система, ІТ, автомобілі, модернізація.

Аннотация. Статья посвящена проблемам и возможностям городов Украины по модернизации и улучшении транспортных систем городов. Приводятся обоснования необходимости современных информационных технологий при управлении и использовании  транспортной системы. Указаны основные составляющие транспортной системы Украины, а именно: железнодорожный, автомобильный, морской, речной, авиационный транспорт. Обобщается практический опыт использования информационных технологий при управлении транспортными системами зарубежных городов.

Ключевые слова: транспорт, современный транспорт, городской транспорт, урбанизация, транспортная система, ИТ, автомобили, модернизация.

Abstract. The article is devoted to problems and opportunities of Ukranian cities . The author substantiates the necessity of modern information technologies in the control and use of the transport system. The growth of urbanization in many regions of the world requires the efficient organization of the transport system, especially in large cities, for which the development of urban transport is a topical issue. The main components of the transport system of Ukraine are indicated, namely: railway, road, sea, river, air transport. Generalized practical experience of using information technologies in the management of transport systems of foreign cities. The prospects of the transport system of Ukraine in the conditions of effective transport policy at all levels of management are proved.

Keywords: transport, modern transport, urban transport, urbanization, transport system, IT, cars, modernization.

Постановка проблеми. В сучасних умовах постійно зростаючої кількості автомобілів і транспортних колапсів на автошляхах міст неналежний рівень використання сучасних інформаційних технологій в управлінні транспортними потоками знижує рівень ефективності функціонування транспортної системи як такої. Саме тому дедалі більшого значення набуває дослідження можливостей використання технологічних новинок у налагодженні та удосконаленні роботи транспортної системи міста.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема застосування ІТ є актуальною і знайшла своє відображення в працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Дослідженню ролі інформаційних технологій в транспортній галузі міста, особливостей її розвитку присвячені праці таких вчених, як Е. Л. Глейзер «Тріумф міста» може служити азбукою для опису типів різних міст – від формальних європейських до неформальних азіатських передмість. Кір’янов О.Ф. «Впровадження ІТ в організацію міських перевезень», в даній статті розглянуто складові та етапи впровадження інформаційних технологій як засобів організації і контролю на міському пасажирському транспорті та проаналізовано їх вплив на якість міських перевезень. О. Я. Ніконовим, В. О. Алексієвим та ін.. в роботі «Розроблення та впровадження інтернет-технологій для підвищення ефективності використання транспортних засобів» було розроблено та впроваджено Інтернет-технологій для підвищення ефективності використання транспортних засобів, а також для всього транспортного комплексу в цілому.

Мета статті визначення ролі сучасних технологій у розвитку транспортних систем міст України та способи вдосконалення ефективності функціонування місцевого транспорту.

 Виклад основного матеріалу.  Транспорт – одна з найважливіших складових виробничої інфраструктури України. Його ефективне функціонування є необхідною умовою стабілізації, піднесення структурних перетворень економіки, розвитку зовнішньоекономічних сфер діяльності, підвищення життєвого рівня населення, забезпечення національної безпеки країни [1].

Сучасний транспорт являє собою єдину (у соціально-економічному відношенні) транспортну систему, включаючи мережу залізничних, морських, річкових, автомобільних, повітряних, трубопровідних міських і промислових комунікацій. Переміщуючи щорічно мільярди тон сировини, палива, матеріалів, продукції, а також багато мільярдів пасажирів з досить високим рівнем комфорту і швидкості, сучасний транспорт обслуговує масове індустріальне виробництво, географічний поділ праці, внутрішню і зовнішню торгівлю, сприяє розвитку культури і науки загалом по країні та в кожному окремому місті та регіоні держави [10].

В  українських містах важливими транспортними вузлами є: аеропорт, вокзали, мости тощо. Однак, починаючи оптимізацію транспортного потоку, необхідно пам’ятати, що найважливіше – це розвиток громадських просторів, таких як набережні, площі, різні парки і т.д.

Також одним з ключових понять транспорту виступає дефініція «транспортна система». На думку, М.М. Казанського: «це комплекс взаємопов’язаних об’єктів (одного чи декількох видів транспорту), що призначені для перевезень. До її складу входить транспортна мережа, рухомий склад та відповідні управлінські структури» [3].

Н.В. Правдін зазначає, що «єдина транспортна система – це сукупність шляхів сполучення, перевізних та технічних пристроїв і механізмів, засобів управління і зв’язку, облаштувань всіх видів транспорту, об’єднаних системою технологічних, технічних, інформаційних, правових та економічних відносин, що забезпечують задоволення потреб народного господарства у перевезенні вантажів і пасажирів» [4].

Е.Б. Алаєв під транспортною системою розуміє транспортну мережу одного засобу  зв’язку, за допомогою якого транспортні операції здійснюються згідно фіксованим по об’єму, місцю та часу маршрутам. Система одного виду транспорту (або галузева транспортна система) є складовою частиною транспортної системи регіону. Якщо ці ізольовані системи транспорту маю спільні транспортні вузли та операції по їх узгодженню, виникає комплексна (або єдина) транспортна система [5].

На нашу думку, транспортна система – це одна з галузей національної економіки, що має складну інфраструктуру, в якій територіально поєднуються взаємопов’язані види транспорту, що спільно взаємодіючи, найповніше задовольняють потреби народного господарства та населення в перевезеннях вантажів і пасажирів.

Зростання рівня урбанізації у багатьох регіонах світу вимагає ефективної організації транспортної системи, особливо у великих містах, для яких актуальним питанням є розвиток міського транспорту.

Міський транспорт – це комплекс різних видів транспорту, що здійснюють перевезення населення і вантажів на території міста і найближчої приміської зони, а також що виконують роботи, пов’язані з благоустроєм міста. За наявності в системі міста міст-супутників і зон масового відпочинку, віддалених від житлових масивів і промислових районів, міський транспорт обслуговує всю агломерацію [6]. Розвиток сучасних міст (особливо з населенням від 100 тис. жителів і більше) супроводжується збільшенням їх території, міграцією населення в нові приміські райони, віддаленням житлових районів від місць застосування праці. Наслідком цього процесу є збільшення дальності шляху городян на роботу, зростання числа жителів міста, що користуються транспортом, і збільшення середньої кількості поїздок на одного мешканця в рік.

Необхідне створення інтелектуальної системи управління транспортними потоками. Безумовно, на це буде потрібно велике фінансування, але й ефект від впровадження подібної системи буде масштабним.

Один з багатьох елементів вищезгаданої системи – електронне табло, яке розміщується на зупиночних пунктах. Здавалося б, це вже давно не нова форма подачі інформації, але вкрай необхідна і широко поширена в розвинених містах. У Сеулі понад 300 зупиночних пунктів обладнані терміналами, які по бездротовому зв’язку обмінюються інформацією з 9300 автобусами. В автобусах встановлені приймачі GPS і модеми для бездротового інтернету. Пасажири можуть бачити на табло всю інформацію про цікаві їм маршрути, реальне місце розташування транспорту [7]. Також необхідною функцією при пересуванні на громадському транспорті є можливість перегляду потрібних маршрутів руху в режимі реального часу. Незважаючи на те, що подібні додатки вже є («Транспорт»), залишаються проблеми з їх використанням.

Також важливо модернізувати не тільки процеси управління або вдосконалити механізм користування, а й необхідно надати сучасний інформаційний образ такого важливого елементу як засіб пересування – тролейбусу, трамваю та автобусу (Рис1).

Установка терміналів оплати парковок – це ще один крок на шляху до поліпшення транспортної підсистеми міста. Однак, залишається ще багато питань щодо фактичної реалізації даного проекту, такі як: технічні проблеми функціонування терміналів, контроль оплати і ін.Приклад обладнання тролейбуса

Рис.1 Приклад обладнання тролейбуса

Джерело: розроблено автором за даними [1]

Для забезпечення безпеки дорожнього руху на центральних вулицях, що користуються великою популярністю, можна використовувати закордонний досвід. У нічні години, коли дороги порожні і по ним пересуваються автомобілі з порушенням швидкісного режиму, можна слідувати  італійській системі Safety Tutor. Основною функцією системи є визначення середньої швидкості на ділянках дороги, система може працювати в будь-яких погодних умовах. Визначаючи середню швидкість авто на довгих дистанціях, система «запам’ятовує» тих, чия швидкість виявилася вище допустимої. Вже буде недостатньо просто знижувати швидкість безпосередньо перед камерою, необхідно буде постійно стежити за дотриманням швидкісного режиму [8]. За перші 12 місяців роботи цієї системи в Італії коефіцієнт смертності знизився на 51%, аварійність з травмами на 27%.

Також вдень можна перейняти досвід Сінгапуру з його системою електронної оплати проїзду (Electronic road princing, ERP). Всі великі дороги обладнані спеціальними «арками», які відстежують в’їжджаючих і виїжджаючих на конкретну дорогу. Згідно з урядовим сайтом Сінгапуру, багато машин обладнані спеціальними пристроями до кеш-карт, і при проїзді через арку ERP з карти списується певна сума. Якщо такої карти немає, то система фотографує номер і відправляє рахунок за адресою. Залежно від напруженості автомобільного потоку сума проїзду може різнитися. Під час пробок потрібно заплатити певну суму, якщо хочеш приєднатися до і так щільного потоку машин, якщо ж дорога вільна або завантажена незначно – автомобіль може проїхати по ній абсолютно безкоштовно. Тарифи на проїзд можуть змінювати з інтервалом до 10 хвилин. І, як прийнято, вся ця інформація доступна онлайн для зручності складання маршруту [9]. У Римі, наприклад, цю ідею реалізують менш сучасно: до цих пір існує система ліцензій на пересування по історичному центру на особистому автомобілі.

В рамках єдиної  транспортної системи міста можна реалізувати безліч проектів. Це і додаток Street Bump, що фіксує ями в дорожньому полотні в реальному часі, за допомогою смартфонів соціально активних громадян і направляє інформацію в дорожні служби з точними координатами. Також можна використовувати автоматичну фото- і відеофіксацію блокування перехрестя автомобілями після включення червоного сигналу світлофора. Водії, які не бажають оплачувати штрафи, доведеться вчитися більш виваженій їзді, а транспортний потік стане більш злагодженим. Також камери можуть допомогти при фіксації таких порушень як, поворот в забороненому місці, їзда по узбіччю і виїзд на зустрічну смугу руху. Всі ці заходи не тільки знизять аварійність, але і будуть приносити додатковий дохід муніципальному бюджету. Не можна не згадати про необхідність додатків для смартфонів, які можуть бути використані жителями міста протягом дня. Часто виникають ситуації, коли є бажання допомогти співробітникам поліції в покараннях порушника, але так як відсутня проста система зворотного зв’язку, то левова частка порушень так і залишається приводом для невдоволення жителів міста, але ж при правильному підході місцевий бюджет міг би отримувати додаткові надходження. Зазвичай  громадянин не має бажання витрачати особистий час вдома біля комп’ютера відправляючи скарги в поліцію, але якби була можливість скаржитися, просто відправивши фото з телефону в зручному додатку, можна тільки уявити, наскільки б зросла активність населення в такому питанні.

Висновки:  Можна відзначити, що незважаючи на всі існуючі проблеми і протиріччя транспортної системи сучасних міст України, вона цілком життєздатна і її модернізація досить результативна. Але в цей же час значна частина інноваційних планів по впровадженню змін, що містять у своїй основі нововведення, або не доходить до практичної реалізації, або в дійсності приносить набагато менше користі, ніж планувалося. Багато ініціатив так і залишаються на стадії розгляду, інші ж не отримують необхідної підтримки в застосуванні на практиці. Проаналізувавши поточну ситуацію і вивчивши останні зміни, можна зробити висновок, що загалом адміністративні склади міст України позитивно сприймають інновації. З огляду на це, можна прийти до висновку, що позитивна динаміка зміни транспортної системи міст призведе до її автоматизації і створення складної інтелектуальної системи, здатної вирішувати гострі проблеми або навіть передбачати їх, проте, щоб змінити стан справ в транспортній галузі кардинально, необхідно досягти діючої державної участі.

 

Список використаних джерел:

 1. Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року: розпорядження, стратегія Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2174. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80 (дата звернення: 28.02.2018)
 2. Глейзер Е. Л. Триумф города К., 2013. №4., 14 с.
 3. Карпінський Б., Макух Б. Транспортна система України в контексті європейської інтеграції.  К., 1998., №7.17–23 с.
 4. Правдин Н.В., Негрей В.Я, Подкопаев В.А. Взаимодействие различных видов транспорта / – К., 1989. 208 с.
 5. Алаев Э.Б. Социально-экономисческая география: Понятийно-терминологический словарь.  К.: Мысль. 1983. 350 с.
 6. Офіційний сайт присвячений міському пасажирському транспорту в Україні та світі URL: http://urbantransport.kiev.ua/ua_276.html. (дата звернення: 28.02.2018)
 7. Про електронні табло URL: http://www.forbes.ru/sobytiya/avtomobili/78131-umnyi-gorod-protiv-transportnyh-problem. (дата звернення: 28.02.2018)
 8. Інформаційна стаття. Журнал Форбс.№ 2912. URL: https://www.autostrade.it/en/tecnologia-sicurezza/sicurezza/tutor. (дата звернення: 28.02.2018)
 9. Сайт інформаційної системи міста Сінгапур № 3009. URL: https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-and-motoring/managing-traffic-and-congestion/electronic-road-pricing-erp.html (дата звернення: 28.02.2018)
 10. Кір’янов О.Ф.. Впровадження ІТ в організацію міських перевезень. К.: Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського, 2008. 74-77 с.
 11. Ніконов О. Я., Алексієв В. О., Улько В. Ю., Середіна  Г. І. Розроблення та впровадження інтернет-технологій для підвищення ефективності використання транспортних засобів. К.: Вісник СевНТУ. 2013. 69-72 с.

 

Залишити відповідь