Роль аудиту в ринковій економіці

Рак Євгеній Ігорович

студент 4 курсу, спеціальності «Облік і аудит»

Науковий керівник:

Харчук Ю.Ю., к.е.н., ст. викл. кафедри фінансів, обліку і аудиту,

Національний університет «Острозька академія»

 

РОЛЬ АУДИТУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

У статті здійснено аналіз ролі аудиту у сучасних умовах господарювання, досліджено основні проблеми аудиту в умовах ринкової економіки, визначено можливі напрямки подальшого розвитку аудиту в Україні.

Ключові слова: аудит, аудиторські фірми, ринкова економіка, фінансова інформація.

ROLE OF AUDIT IN MARKET ECONOMY

The article analyzes the role of audit in modern business conditions, examines the main problems of auditing in a market economy, identifies possible directions for further development of audit in Ukraine.

Keywords: audit, audit firms, market economy, financial information.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку національної економіки України  підприємства з різними організаційно-правовими формами і різними формами власності мають можливість самостійно організовувати виробництво та реалізацію будь-якої продукції, вибирати підходящу саме їм систему оплати праці, методи ведення бухгалтерського обліку та багато іншого. Але не доцільно думати, що держава не здійснює контроль над усіма цими підприємствами. Важливе значення в такій ситуації мають фінансово-економічний контроль та обов’язкові аудиторські перевірки.

Під аудитом прийнято розуміти незалежну перевірку діяльності підприємства для вираження достовірності його бухгалтерської та фінансової звітності. У зв’язку з тим, що аудит як вид практичної діяльності є невід’ємною частиною ринкової економіки будь-якої держави, саме аудиторська діяльність відіграє важливу роль в системі фінансового контролю та умовах ринкової економіки.

Роль аудиту в економіці настільки важлива, що без нього практично неможливо прийняти правильні рішення, які дозволять в майбутньому ефективно вести бізнес. Одним словом вчасно проведена аудиторська перевірка дозволить об’єктивно оцінити діяльність підприємства та розробити необхідний план дій для його подальшого успішного розвитку.

Аудит виконує відразу кілька важливих функцій: експертну, аналітичну, управлінську, консультативну, виробничу та інформаційну. Завдяки всім цим функціям аудит, який грає найважливішу функцію в економіці, допоможе не тільки поліпшити фінансовий стан будь-якого підприємства, але і уникнути різних ризиків виникли через спотворення бухгалтерської документації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Великий внесок у розвиток сучасного розуміння аудиту зробили вітчизняні (М. Белуха, А. Кузьмінський, Н. Дорош, Л. Кулаковська, А. Петрик, Л. Чернелевська та ін.), а також іноземні науковці (А Аренс, Дж. Робертсон, Дж. Лоббек та інші).

Вивчення розвитку аудиту в Україні та його адаптації до міжнародних стандартів здійснюють вітчизняні фахівці та вчені, а саме: С. Столярова, В. В. Галкин, В. Жук, С. Голов, С. Канигін, Ю. Прозоров, Б. Усач, В. Рудницький та інші.

Зараз багато українських компаній впроваджують практику складання фінансової звітності, яка відповідає не тільки національному законодавству, а й міжнародним стандартам. Це дозволяє залучати іноземне фінансування, продавати активи міжнародним компаніям та підвищувати довіру інших учасників ринку.

Аудит, проведений у відповідності до міжнародних стандартів, зазвичай містить більше показників, допомагає побачити реальний фінансовий стан підприємства та захищає себе від ряду можливих ризиків. У зв’язку з цим важливість аудиту не можна переоцінити, відповідальність, що покладена на аудиторські організації, трансформація звітності та підтвердження такої трансформації, збільшується неодноразово.

Мета та завдання дослідження. Мета статті полягає у  визначенні ролі аудиту в ринковій економіці на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики. Для досягнення поставленої мети необхідно визначити ключові проблемні аспекти аудиту в умовах ринкової економіки, виокремити необхідні шляхи їх усунення та запропонувати можливі напрямки подальшого розвитку аудиту в Україні, беручи до уваги процес переходу суб’єкти господарювання до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Виклад основного матеріалу. Аудит є одним із інструментів, який допомагає розвивати міжнародні відносини, оскільки забезпечує довіру до підтвердженої фінансової інформації для користувачів різних рівнів (міжнародного, державного, державного, підприємницького).

Трактування поняття аудит можна знайти у Законі України «Про аудиторську діяльність», де описано наступне: аудит – це перевірка бухгалтерських даних та фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про його надійність у всіх суттєвих аспектах та відповідності вимогам української закони, правила бухгалтерського обліку або правила відповідно до вимог користувача [5].

Дуже важко провести аудит у контексті глобальної кризи та загального стану української економіки в умовах війни; коли спостерігаються значні коливання валютних курсів та порушується пропозиція товарів та енергоресурсів. Інші проблеми представлені специфічними галузевими труднощами. Серед них доцільно відзначити відмінності в стандартах роботи українських та міжнародних компаній, відсутність системи страхування ризиків аудиту та недостатній рівень підготовки українських бухгалтерів та аудиторів. Перераховані причини негативно впливають на престиж професії та знижують рівень довіри ділового середовища до внутрішнього аудиторського ринку.

Слід зазначити, що, незважаючи на багаторічну незалежну аудиторську практику та активне впровадження зарубіжного досвіду, в Україні немає підручників або навчальних посібників, які відповідають сучасному рівню національної практики аудиту. Це призводить до ризику перетворення майбутніх професійних аудиторів на заручників отримання поверхових, недостатніх і неякісних знань.

  • На наш погляд, важливо розробляти та впроваджувати механізм регулювання економічного аудиту, визначити великі штрафи за неякісні аудити, страхування відповідальності за аудит, розвиток цивілізованої конкуренції на ринку аудиторських послуг тощо. Існують прогалини у правовій сфері та практичності судового розгляду претензій до аудиторів (аудиторських фірм), відсутня методологія оцінки ступеня шкоди користувачам від неякісного аудиту, страхові компанії не здатні і не готові для масового страхування відповідальності за аудит. Відповідно до цього основним аспектом підвищення якості аудиту залишається професійний контроль за якістю аудитів.
  • Зауважимо, що в сучасних умовах організація аудиту в умовах ринкової економіки відіграє важливу роль і здійснюється з використанням інформаційних систем, але в той же час не існує чітко модифікованих технологій. Це негативно впливає на якість наданих аудиторських послуг, оскільки аудитор має часовий проміжок для аналізу значної кількості інформації та складання відповідних висновків на основі цього. Значна кількість аудиторських фірм погоджується, що впровадження автоматизованих систем в їх операції є необхідною умовою підвищення ефективності та якості роботи.
  • Слід зазначити, що складність проведення перевірок за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення полягає в тому, що надання доступу до інформаційно-довідкових систем взагалі не еквівалентно систематизації нормативної інформації, необхідної для перевірки аудитора. Тому існувала потреба в спеціалізованій системі з постійним оновленням, яку повинні збирати спеціалісти. Сьогодні на українському ринку така інформаційна система відсутня. Проте, передумови для роботи з аудиту повинні бути максимально автоматизовані. Підвищення конкуренції в аудиторському та консалтинговому бізнесах змушує компанію шукати нові шляхи підвищення ефективності діяльності, якості послуг, що надаються завдяки використанню спеціалізованого програмного забезпечення.

Серед спеціалізованого аудиторського програмного забезпечення, яке є завершенням продажів програмних продуктів, можна виділити тільки п’ять таких продуктів, а саме: програмний продукт «Помічник аудитора» (розробник фірми «Сервіс-Аудит»), програмний продукт «Помічник аудитора» ( фірма «Голдберг-аудит»), програмний продукт «Abacus Professional», програмний комплекс «ExpressAudit: TRAC» та програмний продукт «IT Audit: Auditor» (програмне забезпечення Master Design).

Для того, аби аудиторська діяльність успішно розвивалась в Україні, насамперед потрібно вирішити низку проблем, які пов’язані з професійною діяльністю аудиторів та аудиторських фірм.

Гуцяленко Л.В. виділяє наступні проблемні аспекти розвитку аудиту в умовах ринкової економіки:

1) недосконалість методологічних та теоретичних розробок у сфері аудиторського контролю;

2) брак достатнього досвіду роботи у сфері аудиту;

3) недостатня кількість кваліфікованого персоналу з аудиту;

4) невідповідність аудиту аудиторських послуг;

5) відсутність штрафів та штрафів за недостовірність аудиторського звіту;

6) низька довіра до аудитора;

7) відсутність чіткого механізму формування ціни аудиторських послуг;

8) відсутність методологічних рекомендацій щодо комп’ютеризації аудиту [2, с. 99].

Павлова К.А., крім вищесказаного, виокремлює ще кілька проблем, пов’язаних із розвитком аудиту в Україні:

1) суттєвий негативний вплив «тіньового» бізнесу;

2) негативний вплив буквального перекладу іноземних стандартів та концепцій без урахування особливостей економічного розвитку нашої країни;

3) відсутність стандартних форм аудиторських документів;

4) державні професійні організації бухгалтерів не є масштабними, тому це перешкоджає процесу обговорення та вирішення проблемних питань бухгалтерської практики [2, с. 100].

Шевчук А. і Здирко Н. вважають, що першою та основною проблемою аудиту є відсутність чіткого та однозначного термінологічного апарату, який є основою для розуміння суті аудиту, її місця, завдань та ролі в системі економічного контролю. Наприклад, замість того, щоб керувати аудиторською діяльністю для покращення перевірок відповідності чинному законодавству, основні завдання аудитора зводиться до висновків про достовірність фінансової звітності компанії [6, с. 530]. Тобто більшість вітчизняних аудиторів, розглядають аудит як перевірку сплати податків та зборів.

Однією з ключових проблем аудиту в умовах ринкової економіки є неадекватний контроль якості аудиторських послуг. Брак практичного досвіду аудиторів та необхідних ресурсів, а також близький ринок призводять до того, що аудиторські фірми не можуть якісно виконувати завдання аудиту, для яких вони приймаються. Ця проблема породжує проблему, яка пов’язана з тим, що іноземні компанії є основними суб’єктами ринку аудиторських послуг. Так звані «Велика четвірка» (Великобританія), PricewaterhouseCoopers (Англія), KPMG (США) Deloitte and Touch (Великобританія) використовують новітні технології та передові технології, які дозволяють регулювати основну частину ринку аудиторських послуг в Україні. Жодна українська аудиторська фірма не наважується стати конкурентом цих компаній, оскільки єдине, що іноземні аудиторські фірми можуть надати вітчизняним компаніям, це ціни на послуги.

На наш погляд, можна погодитись з думкою В. І. Ільїна, що вітчизняний аудит все ще зосереджується на бухгалтерському та податковому обліку, не помічаючи інших предметів його професійної уваги, таких як якість управління, внутрішній контроль та внутрішній аудит, інноваційна та інвестиційна діяльність тощо. Враховуючи теорію аудиту, український аудит чітко визначений як документальний та доказовий [3, с. 84-85].

Зазначимо, що останнім часом для більшості вітчизняних аудиторських фірм основним джерелом прибутку є надходження від надання послуг, які супроводжують аудит, наприклад, аутсорсинг та консалтинг.

Таким чином, проаналізувавши основні проблеми аудиту, необхідно розкрити шляхи їх подолання, а також перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.

На нашу думку, доцільно виокремити перспективні напрямки розвитку аудиторської діяльності в Україні:

  1. Створення механізму практичного застосування МСА в Україні, створення повних коментарів.
  2. Внесення необхідних змін і доповнень до Закону України «Про аудиторську діяльність» для приведення його у відповідність з іншими законодавчими актами України, які прямо або побічно впливають на регулювання аудиторської роботи і розширення переліку компаній, для яких має аудит вважається невід’ємним кожного року, власне, до того ж, збільшить ринок аудиторських послуг, і, так само, вступ додаткових положень, які більш чітко ліквідують відносини між аудитором і клієнтом.
  3. Створення стандартних методів аудиту фінансової звітності підприємств у контексті їх діяльності, використання спільного практичного досвіду міжнародних та вітчизняних аудиторських фірм.
  4. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій в Україні з міжнародними (зокрема, європейськими організаціями) професійними організаціями бухгалтерів та аудиторів.
  5. Формування механізму ціноутворення для аудиторських та аудиторських послуг на основі вивчення міжнародного досвіду з конкретного питання [4, с. 8-9].

Для підвищення ефективності роботи аудиторів необхідно в свою чергу звернути увагу на розвиток методів внутрішнього аудиту та підвищення рівня професійної компетентності аудиторів, співпрацю з внутрішнім та зовнішнім аудитом.

Ці рекомендації мають бути посилені також діями держави, а саме: забезпечення законодавчої стабільності; підтримка середніх підприємців у розвитку; адаптувати нормативну та методичну підтримку вітчизняним реаліям; надавати підтримку у формуванні великих національних аудиторських кампаній на ринку аудиторських послуг; впроваджувати міжнародні системи контролю якості для аудиторських послуг у роботі аудиторів та Аудиторської палати України; врахувати результати перевірок іншими суб’єктами державного фінансового контролю [1, c. 128].

Висновки. Таким чином, аудит в ринковій економіці відіграє важливу роль в діяльності всіх без винятку учасників господарського обороту незалежно від форм власності. Він забезпечує отримання всіма користувачами достовірної інформації про діяльність господарюючих суб’єктів і тим самим сприяє встановленню довіри між партнерами, нормальному їх функціонуванню, розвитку найбільш перспективних організацій, усунення виявлених недоліків, прийняття оптимальних управлінських виробничих і фінансових рішень, оздоровлення і зміцнення їх фінансового становища і в цілому підвищенню ефективності ринкової економіки.

Роль аудиту в економіці настільки важлива, що без нього практично неможливо прийняти правильні рішення, які дозволять в майбутньому ефективно вести бізнес. Вчасно проведена аудиторська перевірка дозволить об’єктивно оцінити діяльність підприємства та розробити необхідний план дій для його подальшого успішного розвитку.

На наш погляд, однією з головних цілей створення загальних стандартів вимірювання для фінансової звітності, основною особливістю фінансової звітності за МСФЗ є надання інвесторам надійної та загальновизнаної фінансової інформації. Користувач, який сприймає рішення на основі даних такої звітності, повинен бути дуже впевненим у його надійності. Цю впевненість може забезпечити лише незалежний аудит.

Узгодження законодавства України з аудиту з міжнародними нормами та розробка рекомендацій з Національної практики аудиту, особливо з методик аудиту, окреслюють перспективи подальших досліджень.

 

Література:

1.Гончарук В. В. Аудит  в Україні: сучасний стан та перспективи  розвитку / В. В. Гончарук // Управління розвитком. – 2012. – № 7 (128). – С. 127-128.

2.Гуцаленко Л. В. Аудит в Україні: розвиток, проблеми та шляхиїх  їх їх вирішення / Л. В. Гупаленко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 20. – С. 97-101.

3.Ільїн В. Ю. Інноваційні аспекти розвитку аудиту в Україні / В. Ю. Ільїн // Інноваційна економіка. – 2010.– № 16. – С. 83-86.

4.Пилипенко І. Національна система аудиту: проблеми становлення і розвитку / Пилипенко, В. Шевчук // Бухгалтерський облік і аудит . – 2007. – № 3. – С. 5-12.

5.Про аудиторську діяльність / [Електронний ресурс] : Закон України № 3125-XII від 22.04.1993 р. – 1993. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.

6.Шевчук О. Аудит в України – проблеми та перспективи розвитку / О. Шевчук, Н. Здирко // Економічний а аналіз : збірник наукових праць, 2010. – Вип. 6. – С. 530-532.

Залишити відповідь