РОЗВИТОК АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Хован Анна Олегівна., студентка 4 курсу
економічного факультету

Науковий керівник: Харчук Ю.Ю.,
кандидат економічних наук, старший викладач
кафедри фінансів, обліку і аудиту
Національний університет «Острозька академія»

РОЗВИТОК АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

В статті розглянуто особливості розвитку аудиторських послуг в Україні. Автором визначено тенденції розвитку ринку аудиторських послуг України та висвітлено фактори, що можуть впливати на їх стан. В результаті проведеного дослідження встановлено, що до цього часу залишаються невирішеними багато важливих питань, проте ринок аудиту стрімко розвивається і потребує підтримки з боку держави.

Ключові слова: аудит, суб’єкт, аудитор, ринок аудиторських послуг, аудиторська фірма.

The article deals with the peculiarities of the development of audit services in Ukraine. The author identifies the trends of the market of Ukrainian audit services and highlights the factors that may affect their status. As a result of the research, it has been found that many important issues remain unresolved until now, but the audit market is rapidly developing and needs government support.

Keywords: audit, subject, auditor, market of audit services, audit firm.

Постановка проблеми. Вже більше ніж 15 років в Україні продовжує розвиватись аудиторська діяльність. За цей час ринок аудиторських послуг диференціював та відіграє досить важливу роль у розвитку економіки країни. Проте досить багато труднощів стримують розвиток аудиторських послуг. На сьогодні аудиторська діяльність зазнає змін: продовжують еволюціонувати види послуг, впроваджуються нові, жорсткіші умови, щодо тестування аудиторів, тому ця тема є досить актуальною і потребує додаткового дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Найбільш вагомі дослідження з питань розвитку аудиторських послуг провели вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: В. Авдєєв, Д. Алексеєнко, М.Т. Білуха, В.М. Вакаров, М.О. Виноградова, Г.М. Давидов, О.В. Кірш, В.В. Немченко.

Касич А. та Гноєва І. у своїх публікаціях приділяли багато уваги аналізу ринку аудиторських послуг та тенденціям його розвитку. Гаргола Ю. обґрунтував теоретичні та організаційно-методичні положення, а також розробив практичні рекомендації з удосконалення процесу надання аудиторських послуг. Не зважаючи на значний вклад цих авторів, тема залишається  недостатньо дослідженою та потребує детального вивчення.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів розвитку аудиторських послуг в Україні на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної тематики.

Виклад основного матеріалу. На початку розвитку ринку аудиторських послуг вимоги до аудиторських фірм були незначні. Так, відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 року аудиторські фірми повинні були здійснювати виключно аудиторську діяльність. Загальний розмір частки засновників аудиторської фірми, які не є аудиторами, в статутному капіталі не повинен перевищувати 30%, керівником аудиторської фірми може бути тільки сертифікований аудитор.

Аудиторські фірми та аудитори, зареєстровані як фізичні особи підприємці, мали право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення їх до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. У період становлення аудиту в Україні Аудиторська палата України розробляли і затверджували Національні стандарти аудиту, з використанням основних положень стандартів аудиту Міжнародної федерації дипломованих бухгалтерів. В грудні 1998 р. було затверджено Національні стандарти аудиту  в Україні та Кодекс професійної етики аудиторів.

У 2002 р. Аудиторська палата України приймає рішення про постійне вдосконалення професійних знань аудиторів України, яке було обов’язковою умовою продовження чинності сертифіката аудитора та його перебування в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України [5]. Відповідно до вимог Положення про сертифікацію аудиторів продовження терміну чинності сертифікатів можливе, зокрема, за умови щорічного проходження аудиторами удосконалення професійних знань за програмами, затвердженими Аудиторською палатою України (далі-АПУ). Зазначене нормативне положення відповідає світовій практиці та вимогам Директиви 2006/43/ЄС (зі змінами) [7].

Статистичні дані свідчать, що в Україні з 1993 року АПУ видала 6496 сертифікатів аудиторів, у тому числі 259 сертифікатів аудиторів банків. Окрім цього в професійному аудиторському загалі працюють 242 особи із сертифікатом бухгалтера АССА (Великобританія) та 48 осіб із сертифікатом СІРА (США). Станом на 01.01.2016 р. в Реєстрі значились 1008 аудиторських фірм та 99 аудиторів-підприємців. Таким чином, загальна кількість аудиторських фірм та аудиторів, що зобов’язані подавати до АПУ звіт за формою № 1-аудит за 2016 рік, відповідно, склала 1107 суб’єктів [5].

Протягом останніх років, кількість аудиторських фірм, а передусім, аудиторських послуг зростала. Також відбулися зміни у послугах, які надавали аудиторські фірми. З’явилися нові можливості для аудиторів, а їхні послуги значно урізноманітнились, зокрема цьому сприяло рішення АПУ від 27.09.07 року № 182/5, відповідно до стандартів аудиту, визначено перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми). Аудитори отримали можливість легально здійснювати оцінку, вести бухгалтерський облік для третіх осіб, здійснювати ініціативний аудит, оглядати і складати фінансову звітність, проводити обов`язковий аудит, представляти інтереси третіх осіб у суді, консультувати замовника з багатьох питань та оцінювати різноманітні аспекти його діяльності, проводити професійні тренінги тощо.

Звичайно на розвиток аудиторських послуг в Україні впливає низка факторів, серед яких:

  • цінова політика – за даними АПУ ціна на аудит та аудиторські послуги постійно зростає [5].
  • ініціатива проведення перевірки – вивчення динаміки розподілу аудиту на обов’язковий та ініціативний показує постійне зростання кількості ініціативних перевірок. Якщо у 1993 р. аудит в Україні з’явився як виключно обов’язковий, то у 2006 р. питома вага ініціативного аудиту в середньому по країні вже становила 66,6 % [4].
  • якість аудиту та аудиторських послуг- адже не зважаючи на міжнародні стандарти введення аудиту та на рішення АПУ, багато користувачів не задоволені якістю надання послуг аудиторами [4].

Зокрема, і велика кількість інших факторів вплинула і досі впливає на розвиток аудиту в Україні. Щоб оцінити діяльність аудиторських фірм та їх розвиток, необхідно розглянути  динаміку кількості аудиторів за 2012-2016 роки, яка наведена на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка кількості аудиторів в Україні за 2012-2016 роки

Джерело: [5].

За даними рисунку 1 помітна стійка тенденція щодо зменшення кількості аудиторів за останні 5 років. На думку респондентів, основними перешкодами розвитку вітчизняного ринку аудиторських послуг є:

– недостатнє сприйняття значення аудиту у вітчизняному бізнес-середо-

вищі;

– незадовільна якість роботи самих аудиторів.

Також однією з проблем розвитку цієї діяльності є загострення конкуренції. Адже стрімкий розвиток цієї галузі економіки створює конкуренцію з боку міжнародних аудиторських фірм, що мають набагато більший досвід у надані відповідних послуг. Тому поява їх на українському ринку посилить конкурентну боротьбу. Тільки постійний розвиток вітчизняних аудиторів і удосконалення, допоможе закріпитись у своїх економічних сегментах, тому потрібно постійно підвищувати кваліфікацію аудиторів, щоб бути конкурентоспроможними не тільки на вітчизняному ринку, але і на міжнародному.

За інформацією АПУ, аналізуючи стан аудиторської діяльності на сьогодні, аудиторські послуги потерпають від змін, що відбуваються в країні і це негативно вплинуло на розвиток відповідних послуг протягом останніх років. Так, упродовж 2016 року з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів було виключено 136 суб’єктів аудиторської діяльності, а включено лише 37.

У результаті, за 2016 рік загальна кількість суб’єктів аудиторської діяльності, включених до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зменшилась на 8,9% – з 1107 до 1008. Натомість обсяг наданих послуг суб’єктами аудиторської діяльності в цілому по країні збільшився порівняно з 2015 роком на 12%. Так, якщо в 2015 році цей показник дорівнював 1761,2 млн. грн., то в 2016 році – 1973,1 млн. грн. Розподіл обсягу наданих аудиторських послуг за їх видами торік був таким: завдання з надання впевненості – 42,9%; супутні послуги – 6,4%; інші професійні послуги – 50,6%; організаційне та методичне забезпечення аудиту – 0,1%. Як і у минулі роки, основним напрямком роботи аудиторів залишається обов’язковий аудит фінансової звітності [5].

Паралельно зі зростанням обсягу наданих аудиторських послуг відбулося збільшення на 19,7% (з 1644,5 тис. грн. у 2015 році до 1969,2 тис. грн. у 2016 році) середнього доходу на одного суб’єкта аудиторської діяльності. Таким чином, незважаючи на постійне зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, які мають право здійснювати аудиторську діяльність, упродовж останніх шести років спостерігається стійка тенденція до збільшення їхнього доходу. (можемо побачити відповідне зростання на рис. 2).

Рис. 2. Динаміка обсягів наданих послуг суб’єктами  аудиторської діяльності в Україні за 2012-2016 роки

У регіональному розрізі лідером у сфері надання аудиторських послуг є Київ та Київська область, де в 2016 році цей показник склав 1634,5 млн. грн., що становить 82,8% від загальної суми наданих послуг по Україні в цілому.

Окрім вже зазначених факторів, що впливають на сповільнення розвитку аудиторської діяльності, слід згадати про уряд, який теж заважає цьому сектору вільно розвиватись. Адже держава встановлює безліч перепон і обмежень та намагається повністю контролювати діяльність аудиторів, зокрема через Міністерство фінансів України, яке керує процесом, починаючи від початку діяльності аудиторської фірми, до виконання завдання та розроблення відповідних висновків.

Висновки. Таким чином аудиторська діяльність не тільки урізноманітнила свої послуги, а й значно підвищила якість їх надання. Аудиторська палата постійно впроваджує програми для підвищення кваліфікації аудиторів.

Проте, це майже не відобразилось на обсягах доходу, навпаки дохід від аудиторських послуг постійно зростав, а вони користуються досить високим попитом. Хоча є перешкоди, що заважають аудиторській діяльності більш стрімко розвиватись, такі як: низька якість наданих послуг, адже багато споживачів скаржилися на некомпетентність аудиторів, тому покращення якості послуг, значно підвищить довіру споживачів до цієї діяльності; висока ціна на відповідні послуги-за даними АПУ ціни на аудиторські послуги постійно зростають, думаю що аудиторським фірмам слід переглянути цінову політику, щоб ціна дійсно відповідала якості наданих послуг.

Також для вирішення відповідних проблем, необхідно зважити на міжнародний досвід у цій сфері, закріпити і поглибити співпрацю з міжнародними аудиторськими фірмами. Держава, також має сприяти розвитку досліджуваної галузі, проте не контролювати повністю увесь процес діяльності. Проведений аналіз стану ринку аудиторських послуг в Україні свідчить про певні позитивні тенденції, але досліджувана діяльність потребує постійного розвитку та удосконалення.

Література

  1. Давидов Г.М. Аналіз розвитку аудиторської діяльності в Україні / Давидов Г.М. // Наукові записки. Економічні науки. Вип. 15. – К.: КМА, – 2006. – C.125
  2. Дорош Н.І. Контроль якості ринку аудиторських послуг в Україні та за кордоном / Дорош Н.І.// Університетські наукові записки. – 2007. – №3. – С. 264 – 267.
  3. Несторенко І.І. Перш за все ми хочемо удосконалити нормативну базу, регулюючу аудиторську діяльність / Несторенко І.І. // Аудитор України. – 2010  – №2. – С.20 – 22.
  4. О. Редько Аудиторські послуги в Україні: перші кроки до ринку / О. Редько // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №11.– С. 48 – 55.
  5. Аудиторська палата України/ офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu
  6. Перелік аудиторських послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми): Рішення АПУ від 27.09.2007р. №182/5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apu.com.ua/content.php?lang=ukr&c=page.php&id=2.
  7. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 року №3125 – ХII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apu.com.ua/content.php?lang=ukr&c=page.php&id=1.

Залишити відповідь