ПІДВИЩЕНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Василишина Наталія Володимирівна
студентка 4 курсу економічного факультету,
спеціальності “Фінанси і кредит”
Національного університету «Острозька академія»

Науковий керівник: Козак Людмила Василівна
доктор економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії,
менеджменту і маркетингу

Підвищення ефективності управління капіталом підприємства

Анотація. У статті оцінено ефективність політики управління капіталом ПАТ «Птахофабрика Тернопільська». Здійснено аналіз відповідності діяльності підприємства «золотому правилу» фінансування. Визначено оптимальну структуру капіталу за методом максимізації рентабельності власного капіталу. Оцінено відповідність діяльності суб’єкта господарювання «золотому правилу» економіки. На основі проведеного аналізу досліджень сформульовано напрями підвищення ефективності управління капіталом досліджуваного підприємства.

Ключові слова: управління капіталом підприємства, «золоте правило» фінансування, «золоте правило» економіки, фінансовий леверидж.

Аннотация. В статье оценена эффективность политики управления капиталом ПАО «Птицефабрика Тернопольская». Осуществлен анализ соответствия деятельности предприятия «золотому правилу» финансирования. Определена оптимальная структура капитала по методу максимизации рентабельности собственного капитала. Оценен соответствие деятельности предприятия «золотому правилу» экономики. На основе проведенного анализа исследований сформулированы направления повышения эффективности управления капиталом исследуемого предприятия.

Ключевые слова: управление капиталом предприятия, «золотое правило» финансирования, «золотое правило» экономики, финансовый леверидж.

Annotation. The article assesses the efficiency of the capital management policy of PJSC «Ptakhofabryka Ternopilska» for 2014-2016. An analysis of the compliance of the enterprise with the «golden rule» of financing was carried out. The optimal capital structure is determined by the method of maximizing the return on equity capital. Evaluated the compliance of the enterprise with the «golden rule» of the economy. On the basis of the conducted analysis of researches directions of increase of efficiency of management by the capital of the investigated enterprise are formulated.

Key words: enterprise capital management, the «golden rule» of financing, the «golden rule» of the economy, financial leverage.

Постановка проблеми. Стабільний економічний розвиток кожного суб’єкта господарювання багато в чому залежить від того, як вирішуватимуться питання стосовно формування і використання капіталу. Ефективна політика управління структурою капіталу підприємства суттєво підвищує рівень його фінансової стійкості, відповідно виникає необхідність формування найбільш оптимального механізму управління капіталом для його ефективного використання. Таким чином, аналіз процесу управління капіталом та визначення основних шляхів підвищення його ефективності є першочерговим завданням для будь-якого підприємства. Зазначене обумовлює актуальність дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню управління капіталом присвячено багато публікацій, наукових робіт, монографій. Окремим аспектам згаданої проблематики присвячені праці таких вітчизняних і зарубіжних учених, як І. А. Бланк [3], О. І. Бідник [2], В. І. Блонська [4], І. В. Викиданець [5], Т. А. Городня [6], А. Г. Семенов [9], А. Стельмащук [10], Н. М. Чиж [12], Н. З. Шпак [13], В. О. Золотаренко [7]. Проте прикладних досліджень, адаптованих до умов конкретного підприємства із застосуванням комплексних підходів аналізу ефективності управління капіталом, недостатньо. Саме цей чинник визначив предмет нашого дослідження.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямків підвищення ефективності управління капіталом ПАТ «Птахофабрика Тернопільська» на основі комплексного аналізу.
Виклад основного матеріалу. Управління капіталом є однією зі складових загального менеджменту підприємства. Таким управлінням слід вважати систему принципів і методів розроблення та реалізації управлінських рішень, пов’язаних із встановленням оптимальних параметрів обсягу та структури капіталу, а також його залучення з різних джерел та в різноманітних формах для здійснення господарської діяльності підприємства з найбільшою ефективністю та віддачею.
При здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства капітал є інвестиційним та виробничим ресурсом, використання якого має приносити максимальний ефект при мінімальних витратах та ризиках [14, c. 91, 92].
У процесі практичного управління капіталом підприємства одним із способів перевірки рівня його ефективності є визначення відповідності окремих позицій балансу вимогам «золотого правила» фінансування. Зміст його полягає в необхідності узгодження термінів, на які мобілізується капітал, з тими строками, на які ці кошти інвестуються у конкретні фінансові чи реальні господарські проекти. Іншими словами, фінансовий капітал повинен бути залучений на термін, не менший від того, на який він вкладається у необоротні та оборотні активи фірми. Проаналізуємо чи відповідає згаданому правилу діяльність ПАТ «Птахофабрика Тернопільська», що відображено в таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка показників балансу ПАТ «Птахофабрика Тернопільська»
за 2014 – 2016 рр.

Джерело: розраховано автором на основі [11]
З наведених даних видно, що в 2014 році співвідношення на підприємстві не виконувалися, але в наступні роки діяльність компанії відповідала «золотому правилу» фінансування. Такі зміни відбулися за рахунок значного приросту довгострокових пасивів – на 358,61%, зростання оборотних активів на 15,4%, а також скорочення поточних зобов’язань на 25,07% в 2015 році. В 2016 році значних змін не спостерігалися: в середньому показники балансу зросли на 7,95%. Відношення довгострокових активів і пасивів становило 0,88 раза, а обсяг короткострокових активів перевищував розмір поточних пасивів у 1,43 раза. Це не свідчить про погіршення рівня управління капіталом, проте на даному етапі дослідження ще не достатньо інформації для того, щоб робити висновки про ефективне використання капіталу.
Важливою складовою правильної стратегії управління капіталом підприємства є оптимізація його структури. Необхідність раціоналізації структури капіталу підприємства, зумовлена низкою причин:
– співвідношення «власний капітал – залучені ресурси» по-різному впливає на дохідність підприємств, тому перед підприємством стоїть дилема: залучати кошти та сплачувати за них проценти, чи нарощувати обсяг власного капіталу;
– структура капіталу впливає на формування політики щодо розширеного відтворення виробничих фондів як підприємства, так і народного господарства загалом;
– в умовах трансформації економіки України та посилення конкуренції вагомого значення набувають показники, що характеризують фінансову стійкість та платоспроможність суб’єктів підприємництва, які характеризують ступінь покриття та захищеності різноманітної заборгованості підприємства;
– основними показниками формування ефективної структури капіталу є частка власних і залучених коштів у фінансових ресурсах.
Від співвідношення між власним і позиковим капіталом залежить результат діяльності підприємства та його стан у майбутньому. Тому підприємству потрібно чітко визначити, за рахунок яких джерел буде сформовано його фінансові ресурси [1, с. 18].
Оптимальну структуру капіталу, тобто співвідношення між позиковими коштами і власними ресурсами, можна визначити різними методами. Зокрема за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності. Зміст цієї методики полягає в визначенні найоптимальнішої структури капіталу, при якій досягається максимальний рівень фінансової рентабельності власного капіталу [8]. Керуючись цим підходом, спробуємо визначити оптимальну структуру капіталу для ПАТ«Птахофабрика Тернопільська» (табл. 2).

Таблиця 2

Ефект фінансового левериджу для ПАТ«Птахофабрика Тернопільська» за 2014 – 2016 роки


Джерело: розраховано автором на основі [11]
З даних таблиці видно, що структура капіталу досліджуваного підприємства протягом 2014-2016 років була найоптимальнішою в 2014 році, оскільки рівень рентабельності власного капіталу досягнув найвищого значення і становив 36,19%. Це зумовлено великою часткою позикового капіталу, а саме 63,2% від загальної його кількості, що характеризувалось найвищим за період рівнем ризику – 1,72. Проте рівень прибутковості активів становив лише 13,32%, який в наступному році зріс до 19,13%. Передумовою цього було стрімкіше зростання обсягу валового прибутку – на 210,49%, ніж збільшення загального обсягу капіталу – на 116,13%. У 2015 році частка власного капіталу переважала і становила 78,09%, оскільки його обсяг збільшився на 358,61%. На противагу цьому позиковий капітал скоротився на 25,07%. Це супроводжувалось найменшим рівнем ризиковості – 0,28, але разом з тим і нижчою прибутковістю власного капіталу – 24,5%.
В 2016 році спостерігаємо незначне збільшення як власного, так і позикового капіталу, що в загальному обсязі зріс на 7,95%. Негативним є зменшення розміру прибутку – на 31,86%, що викликало спад рівня рентабельності активів до 12,08%, а власного капіталу – до 15,6%. Ці показники є найнижчими за досліджуваний період та свідчать про неефективне використання капіталу.
З наведених розрахунків видно, що найбільш рентабельним власний капітал був тоді, коли його частка була значно менша від частки позикового капіталу. Але на даному етапі діяльності підприємства залучати позичені кошти не зовсім доцільно, оскільки рівень прибутковості власного капіталу є меншим від відсоткової ставки за кредити, що може викликати загрозу невиплати відсотків та призвести до заборгованості перед кредиторами. Надмірне нарощення позикових коштів призводить до зростання їх вартості та порушення фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, що супроводжується підвищенням залежності від кредиторів. Крім того, попри збільшення обсягу капіталу, прибуток все ж таки зменшився. Тому необхідно нарощувати обсяг останнього, передумовою чого є більш ефективне використання як власного, так і позикового капіталу.
Щоб оцінити наскільки ефективними були зміни в структурі капіталу та як вони вплинули на діяльність підприємства доцільно проаналізувати наскільки підприємство дотримується так званого «золотого правила» розвитку підприємства, або «золотого правила» економіки. Це правило дає змогу дійти висновків про позитивний або негативний економічний розвиток підприємства, в тому числі і про рівень використання капіталу, з погляду досягнення кінцевої мети діяльності – отримання прибутку. Позитивний економічний розвиток підприємства є неможливим без встановлення стану фінансової рівноваги.
Практичне використання даного співвідношення на прикладі ПАТ «Птахофабрика Тернопільська» відображено в таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка загальних показників господарської діяльності ПАТ «Птахофабрика Тернопільська» за 2014–2016 рр.


Джерело: розраховано автором на основі [11]
Як видно з таблиці, сума інвестованого капіталу в середньому за 2015 рік збільшилась на 83,87%. Також у 2015 році спостерігається збільшення чистого доходу на 122161 тис. грн. та валового прибутку на 210,49%, незважаючи на збільшення собівартості продукції на 95,72%. Таким чином виконується «золоте правило» економіки, тобто приріст валового прибутку перевищує приріст чистого доходу та середньорічної суми капіталу.
Проте наступного року підприємство не відповідало згаданому правилу. Адже середньорічна сума інвестованих фінансових ресурсів зростає найбільшими темпами, а саме на 42,17%. Значно повільніше відбувається збільшення чистого доходу – на 28%. Швидшими темпами зросла собівартість – на 60,95%, в наслідок чого зменшився валовий прибуток на 31,86%, що є передумовою скорочення власних джерел формування ресурсів.
Це свідчить про негативну динаміку діяльності і неефективне використання капіталу ПАТ «Птахофабрика Тернопільська». Тому підприємству варто доповнити фінансові інструменти управління маркетинговими. Оскільки нарощення капіталу не завжди сприяє покращенню діяльності, якщо не враховано ринкову кон’юнктуру. Доцільно працювати над збільшенням прибутку, для чого потрібно оптимізувати витрати, в першу чергу, зменшити собівартість одиниці продукції.
Висновки. У результаті проведених досліджень можна зазначити, що ПАТ «Птахофабрика Тернопільська» характерна невідповідність «золотому правилу» фінансування у 2014 році. Але в наступні роки спостерігається позитивна зміна відношень між групами активів та пасивів. Проте протягом 2015-2016 років зменшується рентабельність власного капіталу та загальної суми активів. Також скорочується обсяг валового прибутку та зменшується темп приросту чистого доходу, що зумовлює невідповідність «золотому правилу» економіки.
Для вирішення цих проблем підприємству варто фінансовий менеджмент доповнити маркетинговими інструментами. Також необхідно підвищити рівень управління витратами, скорочувати затрати на виробництво одиниці продукції, що дозволить зменшити собівартість і збільшити прибуток, та підтримувати оптимальне співвідношення власного та позикового капіталу.

Література.
1. Бичкова Н. В. Оптимізація структури капіталу вітчизняних підприємств у контексті підвищення ефективності фінансової діяльності / Н.В. Бичкова. // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – №. 1 (48). – С. 16-23.
2. Бідник О. І. Теоретичні аспекти управління капіталом підприємства / О. І. Бідник. // Придніпровський науковий вісник. – 2007. – Вип. 5. – С. 19–24.
3. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И. А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника Центр, 2004. – С. 656.
4. Блонська В. І. Діагностика управління капіталом підприємства / В. І. Блонська. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.11. – С. 252–258.
5. Викиданець І. В. Методи оптимізації структури капіталу підприємства / І. В. Викиданець. // Вісник ДонНУЕТ. – 2009. – № 3(43). – С. 208–215.
6. Городня Т. А. Сучасна стратегія управління капіталом підприємства / Т. А. Городня, О. Р. Стефанюк. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.10. – С.250–253.
7. Золотаренко В. О. Функціонально-структурна модель управління структурою капіталу підприємства / В.О. Золотаренко. // Управління розвитком. – 2011. – № 1(98). – С. 147–150.
8. Наумова, Н. В. Эффективное управление капиталом и источниками его покрытия на промышленных предприятиях региона / Н. В. Наумова, Б. И. Герасимов, Л. В. Пархоменко. – Тамбов : ТГТУ, 2004. – С. 104.
9. Семенов А. Г. Побудова моделі ефективного управління структурою капіталу підприємства / А. Г. Семенов, А. В. Пелешко. // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 2(6). – С. 78–83.
10. Стельмащук А. Системний підхід до управління капіталом підприємства / А. Стельмащук. // Інноваційний розвиток національної економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 7–8 квітн. 2011 р. – Тернопіль : Крок, 2011. – С. 335–337.
11. Фінансова звітність ПАТ «Птахофабрика Тернопільська» – 2014 – 2016.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://smida.gov.ua/db/participant/03369177
12. Чиж Н. М. Напрямки підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства / Н. М. Чиж. // Економічний форум. – 2011. – Вип. 1. – С. 217–222.
13. Шпак Н. З. Система управління капіталом підприємства / Н. З. Шпак, О. М. Рудницька. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.10. – С. 257–261.
14. Щепіта Т. Г. Особливості ефективного формування і використання капіталу підприємства / Т. Г. Щепіна, У. В. Люлько. // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2015. – №. 40. – С. 91–95.

Залишити відповідь