Практичні аспекти страхування в Україні: порівняльний аналіз «Life» та «non-Life»

Джафарова Н. В.

студентка 4 курсу, спеціальності “Фінанси і кредит”

Національний університет «Острозька академія»

Науковий керівник: Кривицька О. Р.

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту

 

Практичні аспекти страхування в Україні: порівняльний аналіз «Life» та «nonLife»

 

Анотація. В статті досліджено практичні аспекти страхування в Україні. Проаналізовано динаміку кількості компаній «Life» та «non-Life», та їх структуру на ринку. Досліджено концентрацію на страховому ринку за обома видами компаній. Здійснено порівняльний аналіз результатів діяльності страхових компаній за валовими страховими преміями.

Ключові слова: страхування «Life», страхування «non-Life», страховий ринок, страхова компанія, страхові премії.

 Анотация. В статье исследованы практические аспекты страхования в Украине. Проанализирована динамика количества компаний «Life» и «non-Life», и их структуру на рынке. Исследовано концентрацию на страховом рынке по обоим видам компаний. Осуществлен сравнительный анализ результатов деятельности страховых компаний по валовым страховым премиям.

Ключевые слова:страхование «Life», страхование «non-Life», страховой рынок, страховая компания, страховые премии.

 Annotation. The article deals with the practical aspects of insurance in Ukraine. The dynamics of the number of companies “Life” and “non-Life” and their structure on the market are analyzed. The concentration on the insurance market for both types of companies is investigated. A comparative analysis of the results of the activity of insurance companies for gross insurance premiums is carried out.

Key words: life insurance, non-life insurance, insurance market, insurance company, insurance premiums.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки страхова галузь в цілому та зокрема страхування життя  є  важливим елементом механізму підтримки економічної рівноваги в країні. Питання захисту життя та здоров’я населення, а також підтримання належного рівня життя є невід’ємною складовою соціального розвитку України. Зважаючи на складні умови економічної та політичної ситуації в країні, держава немає достатньо ресурсів для того, щоб забезпечити достатній рівень матеріального добробуту населення. Ефективним методом вирішення цієї проблеми є повноцінна система страхування життя. Необхідні ресурси можна отримати розмістивши власні заощадження в компаніях зі страхування життя, а також через страхування життя особа має змогу захистити себе або родину від ризику погіршення матеріального стану внаслідок смерті страхувальника. Крім того, механізм страхування життя є джерелом інвестицій в національній економіці, адже дає змогу ефективно спрямовувати вільні заощадження населення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню питань в сфері страхування та зокрема страхування життя присвячені наукові праці таких вчених як В. Д. Базилевич, І. А. Бойко, О. Р. Кривицька, В. М. Бондаренко, О. О. Гаманкова, С.С. Осадець, В. В. Адамович, А. С. Криклій, О. М. Корнілова, К. Обуховська, Л. М. Горбач, М. В. Мних, І. В. Копитіна, В. М. Яценко, Н. Г. Нагайчук, О. В. Золотарьова, В. О. Галаганов, Є. Ю. Ткаченко, О. В. Яришко.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в визначенні практичних аспектів страхування в Україні та здійсненні порівняльного аналізу страхування «Life» і «non-Life».

Виклад основного матеріалу. Для початку необхідно визначити що являє собою страхування життя. Страхування життя – це страхування, яке здійснюється на добровільній основі шляхом укладання договору страхування між страховиком, в ролі якого виступає страхова компанія, та страхувальником, згідно з яким страховик бере на себе зобов’язання здійснити страхову виплату у разу настання страхового випадку, натомість страхувальник зобов’язується своєчасно сплачувати страхові внески, обумовлені цим договором.

Страхування життя є винятковою діяльністю компаній зі страхування життя, так званих компаній типу «Life», які згідно ЗУ «Про страхування» зобов’язуються отримати ліцензію на здійснення своєї діяльності. Однією з особливостей цього виду страхування є поєднання діяльності зі страхування життя те здоров’я особи та додатковим недержавним пенсійним забезпеченням, залежно від цього фактору страхування життя можна поділити на довгострокове, або ж накопичувальне, страхування та власне інші види страхування життя. Саме через цю здатність страхування життя забезпечується функція соціального захисту населення.

В Україні існує певна тенденція щодо кількості страхових компаній обох типів на ринку (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка кількості компаній на страховому ринку України

З рисунка 1 видно, що на страховому ринку України протягом 2013-2016 років переважали компанії, які займаються відмінними від страхування життя видами страхової діяльності. Так, в 2016 році їх частка становила 87,42%. Натомість, частка компаній, які займаються страхуванням життя становила всього 12,58%. Така ситуація була спричинена рядом факторів, зокрема тим, що для того аби страхова компанія типу «Life» могла отримати ліцензію на ведення своєї діяльності їй необхідний значно більший розмір статутного капіталу, ніж компанії типу «non-Life». Наступними факторами є більша міра державного контролю та  недостатній рівень довіри населення до такого виду зберігання заощаджень.

Як видно на рисунку 1, лише в 2014 році спостерігалося незначне зростання кількості страхових компаній, яке було спричинено збільшенням кількості страхових компаній, які займаються іншими, ніж страхування життя видами страхової діяльності. Проте в період 2014-2016 рр. спостерігалася тенденція до зменшення загальної чисельності страхових компаній на страховому ринку України, при чому зменшення було за обома видами компаній.

Зазначена тенденція зміни кількісних показників компаній на ринку зумовила і певне їх концентрація (табл. 1).

Таблиця 1

Концентрація на страховому ринку України у 2013-2016 роках

Перші (Тор), % 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.
“Life”  “non-Life” “Life”  “non-Life” “Life”  “non-Life” “Life”  “non-Life”
Тор 3 51,7 13,5 44,8 15,6 42,8 14,7 43,0 18,9
Тор 10 90,9 30,7 91,2 35 87,9 36,3 89,4 44,6
Тор 20 98,3 50,3 98,7 53,8 99 60,3 99,5 62,7
Тор 50 100 77,5 100 78,8 100 85 100,0 85,9
Тор 100 92,1 93,4 96,1 96,9
Тор 200 99,2 99,5 99,9 99,9

Проаналізувавши дані таблиці 1, можемо зробити висновок що протягом аналізованого періоду на ринку страхування, відмінного від страхування життя спостерігається помірна конкуренція, в той час як на ринку страхування життя України спостерігалася помірна монополізація. Так в 2016 році більше ніж 40% ринку покривалося трьома найбільшими компаніями, а для того щоб задовольнити 99,5% попиту на ринку страхування життя достатньо всього 20 компаній, тоді як на решту компаній припадає лише 0,5% від усього надходження страхових премій на ринку. Такі дані дають підставу для того, щоб  очікувати подальше зменшення кількості страхових компаній типу «Life» в майбутньому.

Для того, щоб з’ясувати чи має негативне значення для ринку зменшення кількості страхових компаній необхідно проаналізувати результати їх діяльності.

Аналізуючи дані, представлені на рисунку 2, можна зробити висновок про наявність зворотного зв’язку між динамікою кількості страхових компаній та динамікою валових страхових премій.

Рис. 2. Динаміка валових страхових премій на страховому ринку України в 2013-2016 роках, млн. грн.

Незважаючи на зростання в 2014 році кількості компаній, які займаються відмінними від страхування життя видами страхової діяльності, обсяги валових страхових премій зменшилися в порівнянні з попереднім роком. Зменшення також було наявне і зі страхування життя. Проте в період 2014-2016 років спостерігалася тенденція до зростання обсягів валових страхових премій за обома видами страхової діяльності, хоча кількість компаній протягом цього ж періоду зменшувалася.

Така динаміка свідчить про нарощення потужностей компаній зі страхування життя та в цілому на страховому ринку України.

Висновки. Здійснивши порівняльний аналіз страхування «Life» та «non-Life» можна зробити висновок, що страховий ринок України характеризується  переважанням частки страхових компаній, що займаються відмінними від страхування життя видами страхової діяльності. Аналіз динаміки обсягів валових страхових премій свідчить про зростання та розвиток страхування. Цей розвиток відбувається в конкурентному середовищі, на що вказує концентрація компаній на ринку. Сам страховий ринок переходить в якісну фазу свого існування, що підтверджується зростанням обсягів послуг, які надаються компаніями, при тому, що загальна кількість компаній на ринку зменшилася.

Список використаних джерел:

  1. Закон України «Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996 р.   (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.
  2. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послу” від 12. 07. 2001 р. : [Електронний ресурс] // Нормативно-правовий акт – 2001. – Режим доступу до тексту закону: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
  3. Базилевич В.Д. Страхування / В.Д. Базилевич. – К. : Знання, 2008.
  4. Радецька О.О. Ринок страхування життя в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О.О. Радецька. – Х. : ХНУ. – 2009.
  5. Підсумки діяльності страхових компаній за 2016 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://forinsurer.com/files/file00602.pdf
  6. Підсумки діяльності страхових компаній за 2015 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://forinsurer.com/files/file00565.pdf
  7. Підсумки діяльності страхових компаній за 2014 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://forinsurer.com/files/file00552.pdf
  8. Стратегія розвитку страхового ринку України на 2012-2021 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ufu.org.ua/files/strateg/UFU_strategiya_rozvitku_strahrinku_2012-2020.pdf

Залишити відповідь