ДІАГНОСТИКА ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХНЬОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Мельник С.О.,

студент 4 курсу, спеціальності «Фінанси і кредит»

Науковий керівник:

Харчук Ю.Ю., к.е.н., ст. викл. кафедри фінансів, обліку і аудиту,

Національний університет «Острозька академія»

 

ДІАГНОСТИКА ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХНЬОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

 

У статті проаналізовано та уточнено сутність понять «ліквідність» і «платоспроможність» підприємств та розглянуто методику їхнього розрахунку. Визначено фактори їх зміни та запропоновано основні напрями підвищення на прикладі ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ».

Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, фінансовий стан, коефіцієнти ліквідності та платоспроможності.

 

DIAGNOSTICS OF LIQUIDITY INDICATORS AS THE BASIS OF EFFECTIVE FUNCTIONING OF ANY ENTERPRISE

 

The article analyzes the essence of concepts of “liquidity” and “solvency” of enterprises and the procedure for their calculation. The factors of their changes are determined and the main directions of their increase are offered on the example of PJSC “ТEREMNO HLIB”.

Key words: liquidity, solvency, financial condition, liquidity ratios.

 

Постановка проблеми. Ефективне функціонування будь-якого підприємства нерозривно пов’язане із забезпеченням його стійкого фінансового стану шляхом підтримки абсолютної ліквідності та платоспроможності.

Проте сьогодні, головною проблемою ефективної діяльності підприємств України є відсутність такої комплексної оцінки платоспроможності та ліквідності, яка б дійсно давала можливість керівництву суб’єкта підприємницької діяльності виявляти слабкі місця та приймати правильні управлінські рішення.

Саме тому, виникає необхідність визначення факторів їх зміни та пошуку основних напрямків підвищення з метою забезпечення ефективного функціонування підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні аспекти оцінки ліквідності та платоспроможності підприємств висвітлено у низці робіт вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: М. Білик, І. Бланк, В. Забродський, В.Ковальов, М. Коробов, Л. Лахтіонова, Є. Мних, В. Негашев, О. Пилипченко, М.Родіонова, Г. Савицька, Е. Хелфехта В. Шеремет, Л. Чумаченко та інші. Проте, необхідно зауважити, що більшість матеріалів недостатньо розкривають питання співвідношення ліквідності та платоспроможності відповідно до інших показників фінансового стану підприємства. Таким чином, тема дослідження є актуальною та своєчасною і потребує детального вивчення.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні основних напрямів підвищення ефективності функціонування підприємств на основі розгляду теоретичних та оцінки практичних аспектів діагностики показників їхньої ліквідності та платоспроможності.

Виклад основного матеріалу. Останні роки розвитку ринкової економіки України характеризуються економічною кризою, яка погіршила діяльність багатьох підприємств та їхній фінансовий стан, а деякі із них зазнали значних втрат і опинилися на межі банкрутства.

На нашу думку, для забезпечення ефективної діяльності підприємствам необхідно здійснювати оцінку своєї ліквідності і платоспроможності у короткій перспективі.

Аналіз економічної літератури та нормативних документів свідчить про наявність різних поглядів щодо трактування сутності поняття «платоспроможність» та «ліквідність» підприємства, а також протиріч у методичних підходах до розрахунку показників, що формують їх рівень, та загальній оцінці платоспроможності й ліквідності.

Так, більшість вчених, зокрема Л. Лахтіонова стверджує, що ліквідність суб’єкта господарювання передбачає собою здатність та швидкість перетворення оборотних активів у грошові кошти з метою погашення поточних зобов’язань як у міру надходження термінів їх сплати, так і прострочених боргів [5].

Загалом платоспроможність підприємств розглядається як здатність погашати свої короткострокові фінансові зобов’язання.

Згідно із трактуванням Н. Колчиної, платоспроможність передбачає собою наявність у підприємства грошових ресурсів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, яка потребує негайного погашення.

Такий підхід до трактування зустрічається також у роботах М. Крейніна, яка стверджує, що платоспроможність підприємства передбачає наявність у підприємства коштів, достатніх для сплати боргів за всіма короткостроковими зобов’язаннями й одночасно безперебійного здійснення процесу виробництва та реалізації продукції [4].

Слід зазначити, що мета аналізу ліквідності підприємства полягає не тільки в тому, щоб оцінити ліквідність суб’єкта господарювання, його активів і джерел їх формування, але поряд із цим, щоб на цій основі розробити заходи, спрямовані на поліпшення цих фінансово-економічних показників.

Аналіз ліквідності балансу підприємства якраз дозволяє виявити найважливіші аспекти і слабкі позиції в діяльності суб’єкта господарювання та показує, за якими напрямами потрібно проводити таку роботу, аби домогтись поліпшення фінансового стану.

Сьогодні немає єдиних підходів до оцінки ліквідності активів за здатністю й термінами їх перетворення в засоби платежу.

Так, більшість учених виділяє високо-, помірно- та малоліквідні активи. Іншу характеристику активів за ступенем ліквідності дає І. Бланк, окреслюючи абсолютно, високо-, середньо-, малоліквідні та неліквідні активи [1].

Щодо пасивів балансу, то слід зазначити, що їх класифікують за критерієм терміновості їх оплати, зокрема:

  • термінові – короткострокові і довгострокові кредити та позики, не погашені в строк, а також розрахунки з оплати праці, з бюджетом та позабюджетних платежах, страхуванню, за виданими векселями, заборгованість за товари, роботи і послуги, не оплачені в строк;
  • короткострокові – короткострокові кредити банків, розрахунки з кредиторами за товари, роботи і послуги, строк оплати яких ще не настав, а також частина заборгованості за довгостроковими позиками, що повинна бути погашена в поточному періоді;
  • довгострокові – довгострокові кредити банків;
  • постійні – джерела власних і прирівняних до них коштів [7].

Таким чином, баланс підприємств вважається ліквідним, якщо виконуються умови, які відображені у таблиці 1.

Таблиця 1

Умови ліквідності балансу підприємства

Критерій активу Критерій пасиву Умови абсолютної ліквідності балансу
Високоліквідні активи (А1) Термінові пасиви (П1) А1 ≥ П1
Середньоліквідні активи (А2) Короткострокові пасиви (П2) А2 ≥ П2
Низьколіквідні активи (А3) Довгострокові пасиви (П3) А3 ≥ П3
Неліквідні активи (А4) Постійні пасиви (П4) А4 ≤ П4

Джерело: розроблено автором на основі [7]

Проаналізуємо ліквідність балансу на прикладі ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за 2014-2016 роки (табл.2), оскільки ринок хліба та хлібобулочних виробів характеризується стабільним попитом на продукцію.

Таблиця 2

Показники ліквідності ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за 2014-2016 роки

Показники ліквідності ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за 2014-2016 роки

 

*Джерело: розроблено автором на основі [6]

Отже, найбільш ліквідні активи не покривали термінові пасиви, спостерігалися платіжні нестачі по цим групам, а рівень покриття впродовж досліджуваного періоду перебував на позначці 2,87 %, 3,69 % та 8 % відповідно. Швидко ліквідні активи повністю покривали короткострокові пасиви на 3517,94 % у 2014 році, на 170,63 % у 2015 році та у 2016 році – на 135,88 %. Щодо активів, що повільно реалізуються, то вони не повністю покривали довгострокові пасиви, що оцінюється негативно, а рівень покриття впродовж досліджуваного періоду був рівний нулеві. Умова покриття постійними пасивами активів, які важко реалізуються не  була виконана,  що оцінюється негативно. Також невиконання останньої умови свідчить про те, що підприємство не дотримувалось мінімальної умови фінансової стійкості – наявність власного оборотного капіталу.

В цілому, на ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» не можна говорити про абсолютно ліквідний баланс, адже існує не виконання основних умов.

Оскільки поточні зобов’язання мають різний строк погашення, а оборотні активи − різний ступінь ліквідності, то для оцінки ліквідності використовують різні за змістом та призначенням коефіцієнти.

Розглянемо їх детальний аналіз у таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка коефіцієнтів ліквідності ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за 2014–2016 рр.

Показники Нормативне значення 2014 рік 2015 рік 2016 рік Абсолютний приріст
2015-2014

2016-

2015

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2-0,35 0,03 0,03 0,06 0,00 0,03
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7-0,8 1,22 0,49 0,44 -0,73 -0,05
Коефіцієнт загальної ліквідності 0,1-0,2 1,53 0,88 0,71 -0,64 -0,18
Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів 0,5-0,7 0,29 0,39 0,27 0,10 -0,12
Запаси 4426,00 11419,00 6889,00 6993,00 -4530,00

*Джерело: розроблено автором на основі [6]

Отже, за досліджуваний період можемо спостерігати, що всі коефіцієнти не відповідали нормативним значенням.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показав у 2014 році, що 3 % поточних зобов’язань підприємство може погасити негайно за рахунок найліквідніших активів, у 2016 році цей показник зріс до 6 % і має тенденцію до зростання, що оцінується позитивно. Коефіцієнт швидкої ліквідності був нищим за нормативне значення і мав тенденцію до зниження, що є негативно. Коефіцієнт загальної ліквідності був вищим за нормативне значення і становив 1,53 у 2014 році, 0,88 у 2015 році та 0,71 у 2016 році. Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів показав, що на підприємстві не достатньо матеріально-виробничих запасів для погашення короткострокових боргів у випадку необхідності їх розпродажу.

Таким чином, ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за 2014-2016 роки не було досягнуто абсолютну ліквідність балансу, тобто досліджуване підприємство не спроможне швидко реалізовувати активи й одержувати гроші для оплати зобов’язань.

Загалом слід зазначити, що існує низка факторів, які впливають на ліквідність балансу, зокрема на його збільшення або зменшення (рис. 1).

Фактори зміни ліквідності балансу підприємства
Рис. 1. Фактори зміни ліквідності балансу підприємства

Джерело: розроблено автором на основі [3]

Окрім цього, важливо розглянути можливі напрямки покращення ліквідності і платоспроможності підприємства.

Загалом оптимізацію ліквідності підприємства можна здійснити за допомогою оперативного механізму фінансової стабілізації, а саме системи заходів, котрі спрямовані:

  • на зменшення фінансових зобов’язань;
  • на збільшення грошових активів, що забезпечують ці зобов’язання.

Таким чином, фінансові зобов’язання підприємство може зменшити за рахунок: зменшення суми постійних витрат (в тому числі витрат на утримання управлінського персоналу); зменшення рівня умовно-змінних витрат; продовження строків кредиторської заборгованості за товарними операціями.

При цьому, суму грошових активів можна збільшити шляхом: рефінансування дебіторської заборгованості (шляхом факторингу, врахування та дисконтування векселів, форфейтингу); прискорення оборотності дебіторської заборгованості (шляхом скорочення термінів надання комерційного кредиту); оптимізації запасів товарно-матеріальних; скорочення розмірів страхових, гарантійних та сезонних запасів на період перебування підприємства у фінансовій кризі [3].

Таким чином, вирішення проблеми підвищення платоспроможності та ліквідності підприємства та збільшення наявності його власних коштів є реальним і можливим, перш за все, за рахунок подальшого збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку та підвищення рівня прибутковості.

Висновки. Отже, ефективне функціонування будь-якого підприємства нерозривно пов’язане із забезпеченням його стійкого фінансового стану шляхом підтримки абсолютної ліквідності і платоспроможності. Для цього підприємствам слід проводити діагностику показників ліквідності та платоспроможності на короткострокову перспективу, що слугуватимуть підставою для пошуку напрямків їх покращення. Так, підприємствам необхідно впроваджувати заходи для зменшення фінансових зобов’язань та збільшення грошових активів.

Література:

1.Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. – в 2-х т. Т.1. – К.: Эльга, 1999. – 590 с.

2.Гудзь О. Є. Діагностика та управління платоспроможністю в аграрних підприємствах / О.Є. Гудзь // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7 [10]. – С. 323–326

3.Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Р.О. Костирко. – Х.: Фактор, 2007. – 784 с.

4.Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле / М. Н. Крейнина. – М.: ДИС, 1994. – 256 с.

5.Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: [монографія] / Л. А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ. – 2001. – 388 с.

6.Офіційний сайт Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: https://smida.gov.ua/db/emitent/05509694

7.Фещенко О. П. Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансового стану підприємств / О. П. Фещенко // Фінанси, облік і аудит. – 2012. – № 19. – С. 212-221

Залишити відповідь