ВРЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Король О. Ю.

студентка 4 курсу, спеціальності “Фінанси і кредит”

Національний університет «Острозька академія»

Науковий керівник: Кривицька О. Р.

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту

 

ВРЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 

Анотація. В статті досліджено роль ПДВ у формування дохідної частини Державного бюджету України. Визначено, що навіть після проведення реформ, механізм бюджетного відшкодування ПДВ є далеким від досконалості. Також проаналізувавши відшкодування ПДВ визначено, що відшкодування збільшувалися протягом 2014-2016 рр. та залучено у 2014 році ще додаткові кошти, щоб відшкодувати заборгованість платникам. Розглянуто недоліки механізму бюджетного відшкодування ПДВ платникам та запропоновані стабілізаційні заходи для покращення відшкодування та уникнення незаконного відшкодування податку.

Ключові слова: непрямі податки, податок на додану вартість, податкове зобов’язання, податковий кредит, автоматичне  бюджетне відшкодування податку на додану вартість, платники податку.

Annotation. The article examines the role of VAT in the formation of the revenue part of the State Budget of Ukraine. It is determined that even after the reforms, the mechanism of budget reimbursement of VAT is far from perfect. Also, after analyzing the VAT refund, it has been determined that reimbursement increased during 2014-2016, and additional funds were raised in 2014 to recover debts to taxpayers. The disadvantages of the mechanism of fiscal reimbursement of VAT to taxpayers and the proposed stabilization measures to improve reimbursement and avoid illegal tax refunds are considered.

Key words: indirect taxes, value added tax, tax liability, tax credit, automatic budget reimbursement of value added tax, tax payers.

Постановка проблеми. Податок на додану вартість є одним з основних бюджетоутворюючих податків в Україні. Впровадження податку на додану вартість свідчить про формування ефективної та сучасної податкової системи, оскільки податок на додану вартість успішно застосовується в закордонних країнах та має високу фіскальну ефективність. Але на теперішній час ПДВ має досить велику кількість недоліків, тому актуальним на сьогодні є приведення податкового законодавства до рівня, коли всі суб’єкти господарювання будуть його сплачувати до Державного бюджету України без ухиляння при ефективних ставках податку та вдосконалення процесу його бюджетного відшкодування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній літературі є значна кількість наукових праць, які присвяченні дослідженню формування та вдосконалення механізму бюджетного відшкодування ПДВ, а саме праці таких науковців: Андрущенко В. Л. [1], Василик О. Д. [2], Герасимук І. В. [3], Морозова Г.С., Руденко Є.М. [4], Соколовська А. М. [5]. Однак не дивлячись дослідження з цієї тематики, деякі запитання відносно удосконалення механізму бюджетного відшкодування ПДВ, а саме поява новітньої форми як автоматичне відшкодування, залишається мало дослідженою в Україні.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає в аналізі механізму бюджетного відшкодування ПДВ з метою визначення рекомендацій щодо підвищення його ефективності.

Виклад основного матеріалу. Нині найбільше доходів для Державного бюджету України приносять саме непрямі податки, оскільки вони займають вагому частку серед доходів бюджету (55%). Непрямі податки – це загальнообов’язкові податки, які включаються в ціну товару [6, с. 39].

Непряме оподаткування в Україні представлене трьома податками, а саме: акцизним податком, податком на додану вартість та митом..

Акцизи являють собою непрямі податки на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, які включаються до ціни цих товарів (продукції). Мито – це вид митного платежу, що стягується з товарів, переміщуваних через митний кордон держави (тих, що вивозяться або слідують транзитом) [7, с. 314].

Податок на додану вартість (ПДВ) – непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм Податкового кодексу [8].

Розпочнемо з того, що сума податку, котра підлягає бюджетному відшкодуванню обраховується як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду [8].

Але в Україні надалі присутній недосконалий механізм бюджетного відшкодування. Оскільки держава не виконує свої зобов’язання, що в свою чергу спричиняє зростання терміну заборгованості уряду перед платниками податків.

Вчасне не відшкодування ПДВ на сьогодні (фактично це включення ПДВ, сплаченого постачальникам, в ціну товару) може спричинити автоматичне збільшення ціни товару для умов експорту, а отже, різко знизить на зовнішньому ринку конкурентоспроможність вітчизняних товарів. Тому наразі необхідно розглянути обсяг відшкодованого ПДВ із Державного бюджету України у 2014-2016 рр. (рис. 1).

Рис. 1. Обсяги бюджетного відшкодування ПДВ із Державного бюджету України у 2012 – 2016 рр.

*розроблено автором самостійно за даними [11,12,13,14,15]

Як видно з рис. 1 надходження ПДВ до Державного бюджету України з кожним роком мали тенденцію до зростання, але винятком є 2013 р., в якому надходження від даного податку скоротилась на 3 068,9 млн. грн. у порівнянні з 2012 р. Найбільших надходжень з ПДВ було зафіксовано у 2016 р. і становило 320 942,7 млн грн, що на 30,9% більше, ніж у 2015 р.

Таке збільшення було спричинене появою 1 липня 2015 року електронного адміністрування ПДВ, що передбачало використання спеціального ПДВ-рахунку, котрий відкривають органи Державної казначейської служби для кожного платника, а також реєстрації податкових накладних/розрахунків в Єдиному реєстрі податкових накладних обмежується сумою, розрахованою за встановленою формулою.

Що ж на рахунок бюджетного відшкодування ПДВ можна сказати, що сума відшкодувань зростала, за винятком 2014 р., де було помітне зменшення відшкодування. Але у 2014 р. було здійснене додаткове погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в обсязі 6,9 млрд грн.

Необхідно також розглянути планові та фактичні показники бюджетного відшкодування ПДВ з Державного бюджету України за аналізований період (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка співвідношень планового та фактичного відшкодування ПДВ з Державного бюджету України за 2012 – 2016 рр.*

*розроблено автором самостійно за даними [11,12,13,14,15]

Як видно з рис. 2, протягом 2012 – 2014 рр. було присутнє недовиконання плану з бюджетного відшкодування ПДВ, що було спричинене початком нової кризи та війни на сході України. Але у 2014 проведене додаткове погашення заборгованості з ПДВ внаслідок випуску ОВДП за спеціальним фондом Державного бюджету відповідно до ст. 24 закону про бюджет в обсязі 6,9 млрд грн. Тоді як у 2015 – 2016 році було вже присутнє перевиконання плану з відшкодування ПДВ, а саме: у 2015 р. на 5,1% або 3 305,3 грн., а у 2016 році на 4 495,9 грн або 5%, що оцінюється позитивно.

У 2016 році були запровадженні зміни до статті про відшкодування податку на додану вартість, а саме у статті 200 Податкового кодексу України, але воно не забезпечило значного зменшення невідшкодованих платникам податку сум. Також не було забезпечено вчасного і повного відшкодування ПДВ усім платникам, не виконано законодавчих вимог у частині створення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ за затвердженою формую, що в свою чергу не сприяло зростанню прозорості механізму відшкодування ПДВ і зменшенню корупційних схем при його здійсненні [9, ст. 12].

Також нині присутні багато причин, котрі певним чином впливають на не відшкодування ПДВ та завищення сум ПДВ, що підлягають бюджетному відшкодуванню або підвищенню сум податкового кредиту, а саме [10]:

  • неефективність механізмів відшкодування ПДВ;
  • ухилення від сплати ПДВ через різні незаконні схеми;
  • створення «фіктивних» фірм, через які проводяться незаконні операції;
  • проведення псевдо експортних операцій;
  • проведення імпортних операцій з товарно-матеріальними цінностями за низькими цінами, ніж потрібно;
  • високий рівень тіньової економіки в Україні.

Тому не дарма нині податок на додану вартість у світі називають найбільш кримінальним податком, оскільки механізм його відшкодування сприяло створенню масу способів незаконних та корупційних схем.

На сьогодні існує багато рекомендацій для усунення проблем бюджетного відшкодування ПДВ, зменшення кількості корупційних схем та незаконного відшкодування, котрі можна згрупувати в таблицю (табл. 1).

Таблиця 1

Рекомендації з усунення проблем бюджетного відшкодування ПДВ

 

Джерело: створено автором на основі власних досліджень

Але дані рекомендації лише частково зможуть вирішити проблеми не відповідного відшкодування платникам ПДВ. Оскільки, механізм автоматичного відшкодування наразі не знайшов широкого використання серед підприємств і їх кількість недостатньо велика.

Висновки. Таким чином, роль податку на додану вартість у формуванні доходів Державного бюджету України є великою. Хоч і ПДВ виконує свою фіскальну функцію, але він не приносить такого ж ефективного результату для платників податків. У свою чергу це спричиняє стримування розвитку виробництва. ПДВ на сьогодні також загострює соціальне становище в державі, особливо це стосується відшкодування його платникам податку.

Нині як і в майбутньому результативність та успішність автоматичного відшкодування ПДВ буде залежить не стільки від критеріїв, котрі встановлені нашим законодавством, але скільки від успішності проведення податкової реформи. Оскільки податок на додану вартість – це найкраще джерело збільшення доходів Державного бюджету, а тому вирішення запитання його реформування є виходом для створення ефективної податкової системи.

Список використаної літератури

1. Андрущенко В. Л. Податкова система [Текст]: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. – К.: “Центр учбової літератури”, 2015. – 416 с.

2. Василик О. Д. Податкова система України : Навч. посібник / О.Д. Василик. – Х.: ВАТ “Поліграфкнига”, 2004. – 478 с.

3. Герасимук І. В. Окремі економічні аспекти податку доданої вартості у сільському господарстві України / І. В. Герасимук, О. Д. Радченко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2016. – № 2. – С. 78-95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2016_2_8

4. Морозова Г. С., Руденко Є. М. Вплив податку на додану вартість на формування доходів державного бюджету України / Г. С. Морозова, Є. М. Руденко // Економіка та держава. – 2014. – № 8. – С. 42–46.

5. Соколовська А. М. Особливості податкової системи України та напрями її коригування / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2013. – № 9. – С. 28-44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2013_9_4

6. Кучерявенко М.П. Податкове право України. Академічний курс. Підручник. – К.: Правова єдність. Всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 701 с.

7. Податкова система: Навчальний посібник / [Баранова В. Г., Дубовик О. Ю., Хомутенко В. П. та ін.]; за ред. В. Г. Баранової. – Одеса : ВМВ, 2014. – 344 с.

8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ, зі змінами від 01.01.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page29

9. Висновки про виконання закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16753245/Bul_vyk_DBU_2016.pdf?subportal=main

10. Білоконь О.С. Незаконне відшкодування із державного бюджету податку на додану вартість: сучасний стан і проблеми протидії // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2009. -№ 2(45). – С. 243-250.

11. Річний звіт станом на 01.01.2013 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=185635

12. Річний звіт станом на 01.01.2014 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=212666

13. Річний звіт станом на 01.01.2015 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=257806

14.Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2015 рік – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=311513

15. Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2015 рік – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=359194

 

Залишити відповідь