Аналіз впливу ліквідності та платоспроможності на фінансовий стан РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

Марущак Тетяна Михайлівна

студентка, Національний університет «Острозька академія»

Науковий керівник: Дем’янчук О.І.,

к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту

 

Аналіз впливу ліквідності та платоспроможності  на фінансовий стан РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

У статті досліджено вплив ліквідності та платоспроможності на фінансовий стан підприємства. Проаналізовано показники ліквідності та платоспроможності РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», на їх основі запропоновано основні напрями підвищення платоспроможності, шляхом зменшення дебіторської заборгованості, та представлено методи управління кредиторською заборгованістю.

Ключові слова: платоспроможність, ліквідність, активи, пасиви, коефіцієнти ліквідності, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість.

Анализ влияния ликвидности и платежеспособности на финансовое состояние РОПКП ВКХ «Ровнооблводоканал»

В статье исследовано влияние ликвидности и платежеспособности на финансовое состояние предприятия. Проанализированы показатели ликвидности и платежеспособности РОПКП ВКХ «Ровнооблводоканал», на их основе предложены основные направления повышения платежеспособности путем уменьшения дебиторской задолженности, и представлены методы управления кредиторской задолженностью.

Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, активы, пассивы, коэффициенты ликвидности, кредиторская задолженность, дебиторская задолженность.

Analysis of the impact of liquidity and solvency on the financial position of Rivne Oblast Industrial Communal Enterprise of the Water Supply and Sewerage Facilities “Rivneoblvodokanal”

The article investigates the influence of liquidity and solvency on the financial condition of the enterprise. The indicators of liquidity and solvency of Rivne Oblast Industrial Communal Enterprise of the Water Supply and Sewerage Facilities “Rivneoblvodokanal” are analyzed, on the basis of them the main directions of solvency increase, by reducing the receivables, and methods of management of accounts payable are presented.

Key words: solvency, liquidity, assets, liabilities, liquidity ratios, accounts payable, accounts receivable.

Постановка проблеми. Підприємство в умовах ринкової економіки діє на засадах комерційного розрахунку, один з принципів якого є самофінансування. Достатність забезпеченості підприємства власними та залученими фінансовими ресурсами зумовлює його здатність здійснювати ефективну господарську діяльність та розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Зовнішнім проявом фінансового стійкості є ліквідність та платоспроможність.

Низька ліквідність та платоспроможність підриває довіру до підприємства з боку банків, потенційних покупців та інших контрагентів, що значно знижує можливості залучення додаткових ресурсів та виходу з кризи. Тобто, низька ліквідність та платоспроможність, на фоні збиткової діяльності та недостатньої фінансової стійкості, становить реальну загрозу підприємству. Тому існує потреба досліджувати причини низької платоспроможності і ліквідності суб’єкта господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Неефективна діяльність підприємства, насамперед збиткова діяльність, призводить до зниження ліквідності та платоспроможності. З іншого боку, низька ліквідність та платоспроможність не дають можливості забезпечити безперебійне постачання ресурсів, що тягне за собою простої виробництва з усіма негативними наслідками.

Значний вклад в розробку методологічних і методичних аспектів оцінки ліквідності та платоспроможності підприємств внесли вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: А.І. Бержанір , Л.В. Вдовенко, Є.Є. Іонін , Н.А. Мамонтова, В.О. Мец  Лахтіонова Л.А., О.О. Шеремет та інші вчені.

Мета дослідження полягає у розробці напрямів забезпечення платоспроможності та ліквідності суб’єкта господарювання на прикладі РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал».

Виклад основного матеріалу. Ліквідність і платоспроможність є об’єктивними складними та багатогранними економічними явищами. Вони підвласні дії багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, мають високу чутливість до різноманітних впливів і змін, що породжує високий рівень їх залежності від внутрішнього та зовнішнього середовища (будь-які негативні зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємств, в першу чергу, призводять до змін у їх ліквідності і платоспроможності, які неминуче відображаються на інших аспектах діяльності), непередбачуваності та випадковості. Все це надзвичайно ускладнює процес управління ними та пред’являє надзвичайно високі вимоги до його інформаційно-аналітичного забезпечення.

Ліквідність підприємства, сутність якої проявляється у можливості підприємства у будь-який момент розрахуватися зі своїми зобов’язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, становить одну із необхідних умов забезпечення платоспроможності [4].

Таким чином, ліквідність суб’єкта господарювання розкриває свій зміст в тому, як швидко підприємство може продати свої активи, отримати грошові кошти і погасити свої борги – заборгованості перед постачальниками, перед банком з повернення кредитів, перед бюджетом та позабюджетними централізованими фондами зі сплати податків та платежів, перед робітниками з виплати заробітної плати та інше.

Поняття платоспроможності та ліквідності підприємства є схожими, проте не тотожними, але від ступеня ліквідності залежить платоспроможність, що робить ліквідність ширшим поняттям [2].

Мета аналізу ліквідності та платоспроможності полягає не тільки в тому, щоб оцінити ліквідність підприємства, його активів і джерел їх формування, а й у тому, щоб на цій основі розробити заходи, спрямовані на поліпшення цих фінансово-економічних показників. Аналіз ліквідності балансу підприємства якраз дозволяє виявити найважливіші аспекти і слабкі позиції в діяльності суб’єкта господарювання та показує, за якими напрямами потрібно проводити таку роботу, аби домогтись поліпшення фінансового стану підприємства [1].

Платоспроможність та ліквідність є одними з найважливіших характеристик господарюючого суб’єкта, які завжди прагнуть оцінити партнери по бізнесу, а також наявні та потенційні кредитори підприємства. Знання цих характеристик дає можливість визначити, якою мірою і протягом якого часу підприємство зможе виконувати свої грошові зобов’язання перед іншими суб’єктами ринку [1]. Аналізучи показники ліквідності балансу РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», що відображено у таблиці 1, приходимо до висновків.

Таблиця 1

Показники ліквідності балансу РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» за 2014–2016 рр.

 

 

 

Групи активів Роки
2014 2015 2016
А1 292 906 1006
А2 25662 31406 16280
А3 5772 6310 6272
А4 31726 38578 88624
Баланс 96970 109506 112182

Продовження таблиці 1

 

Групи пасивів Роки Рівень покриття зобов’язань, %
2014 2015 2016 2014 рік 2015 рік 2016 рік
П1 30673 29717 34533 0,95 3,05 2,91
П2 0 0 0
П3 0 0 0
П4 75277 79789 77649 42,15 48,35 114,13
Баланс 96970 109506 112182 100 100 100

Джерело: Розраховано автором на основі фінансової звітності РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» (форма 1 «Баланс»)

Впродовж аналізованого періоду баланс підприємства не відповідав критеріям абсолютної ліквідності через невиконання першої умови. (А1>П1). Найбільш ліквідні активи повністю покривали термінові пасиви, спостерігалися платіжні нестачі по цим групам, а рівень покриття зріс від 0,95% до 3,05% у 2015 році та зменшився до позначки 2,91%. Щодо активів, що повільно реалізуються, то вони теж повністю покривали довгострокові пасиви, що оцінюється позитивно. Умова покриття постійними пасивами активів, що важко реалізуються була виконана, та у 2014 році рівень становив –42,15%, у 2015 році – 48,35% а у 2015 році – 114,13%, дане зниження оцінюється позитивно. В цілому на підприємстві не можна говорити про абсолютно ліквідний баланс, адже існує не виконання однієї з основних умов.

Оскільки поточні зобов’язання мають різний строк погашення, а оборотні активи — різний ступінь ліквідності, то для оцінки ліквідності використовують різні за змістом та призначенням коефіцієнти. Аналізуючи ці показники, що відображено у таблиці 2, спостерігаємо, що коефіцієнт абсолютної ліквідності не досягнув нормативного значення і зазнав позначки 0,09 у 2014 році

Таблиця 2

Динаміка коефіцієнтів ліквідності РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»
у 2014-2016 рр.

Показники Нормативне значення 2014 рік 2015 рік 2016 рік Абсолютний приріст
2015-2014 2016-2015
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2-0,35 0,09 0,03 0,03 -0,06 0
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7-0,8 0,85 1,08 0,5 0,23 -0,58
Коефіцієнт загальної ліквідності 1–2 1,8 1,3 0,68 -0,5 -0,62
Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів 0,5-0,7 0,11 0,12 0,12 0,01 0,00

Джерело: Розраховано автором на основі фінансової звітності РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» (форма 1 «Баланс»)

та 0,03 у 2015 і 2016  році. Щодо інших показників ліквідності, то помітне виконання у період 2014-2015 рр., а в 2016 р. значення не відповідали нормі. Коефіцієнт швидкої ліквідності зріс на 0,23 пункта у 2015 році, що оцінюється позитивно, а в 2016 р. цей показник був негативним.

Перспективна платоспроможність підприємства за період рівний тривалості обороту всіх його оборотних активів відповідала значенням норми і становить 1,8 пункта у 2014 році, 1,3 пункта у 2015 році та спостерігалось невідповідне нормі значення у 2016 році- 0,68. Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів показав, що підприємство  не спроможне у випадку необхідності розпродажу погасити короткострокові борги запасами підприємства.

Таким чином, на підприємстві існує недостатня частина поточних зобов’язань, яку підприємство може погасити негайно за рахунок найліквідніших активів.

Згідно з проведеними розрахунками виявлена міра впливу агрегатів на величину коефіцієнта поточної ліквідності. Найбільш значний вплив на збільшення показника ліквідності робить збільшення А2 (7,48 %, 7,52 %, 6,46 % у 2014, 2015, 2016 роках відповідно і зменшення агрегату П1 (10 %).

З метою визначення точки прикладення управлінських зусиль, необхідно провести факторний аналіз агрегатних показників. У агрегат А2 входять наступні статті бухгалтерського балансу: товари відвантажені, готова продукція, ПДВ дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються на протязі 12 місяців. Необхідно розрахувати питому вагу статей балансу структурі агрегату А2 (табл. 3.)

Таблиця 3

Зміна питомої ваги статей балансу у структурі агрегату А2 2014-2016 рр.

Стаття Роки
2014 2015 2016
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Векселі одержані 0 0 0 0 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги (чиста реалізаційна вартість) 24512 95,51 30169 96,06 12782 78,51
Дебіторська заборгованість за розрахунками (за виданими авансами) 0 0 0 0 2347 14,41
Дебіторська заборгованість за розрахунками (з бюджетом) 0 0 44 0,14 3 0,018
Дебіторська заборгованість за розрахунками (з нарахованих доходів) 0 0 0 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками (із внутрішніх розрахунків) 1114 4,34 1112 3,54 1112 6,83
Інша поточна дебіторська заборгованість 36 0,14 0 0 36 0,22
Всього А2 25662 100 31406 100 16280 100

Джерело:  Розраховано автором на основі фінансової звітності РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» (форма 1 «Баланс»)

 

Результати розрахунків показують, що на величину агрегату А2 найсильніше впливають статті «дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги (чиста реалізаційна вартість)» і «Дебіторська заборгованість за розрахунками (із внутрішніх розрахунків)». Виходячи з отриманих результатів, можна зробити висновок необхідності збільшення об’ємів реалізації, розширення кола покупців і замовників, активному розвитку механізму збуту. В даному випадку представляється доцільним провести аналіз платіжної дисципліни з покупцями.

Як було розраховано раніше, позитивний вплив на величину ліквідності робить зменшення П1. Виходячи з отриманих даних, ми бачимо, що найсильніше вплив на  агрегат П1, а отже, на величину коефіцієнта поточної ліквідності робить стаття «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги», що представлено у таблиці 4

Таблиця 4

Питома вага статей балансу у структурі агрегату П1 за 2014-2016 рр

Стаття Величина 2014 тис. грн. Питома вага 2014, % Величина 2015,тис. грн Питома вага 2015,%
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5854,00 26,99 11412,00 38,40
Поточна кредиторська заборгованість  за розрахунками (з бюджетом) 2306,00 10,63 2893,00 9,74
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками (зі страхування) 2906,00 13,40 3524,00 11,86
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками (з оплати праці) 5922,00 27,30 5364,00 18,05
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 125,00 0,58 0,00 0,00
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 0,00 0,00 0,00 0,00
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 0,00 0,00 0,00 0,00
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00
поточні забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00
доходи майбутніх періодів 997,00 4,60 838,00 2,82
інші поточні зобов’язання 3583,00 16,52 5686,00 19,13
зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групами вибуття 0,00 0,00 0,00 0,00
Всього П1 21693,00 100,00 29717,00 100,00

Продовження таблиці 4

Стаття Величина 2016,тис.грн Питома вага 2016, %
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 15541,00 45,00
Поточна кредиторська заборгованість  за розрахунками (з бюджетом) 16217,00 46,96
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками (зі страхування) 0,00 0,00
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками (з оплати праці) 532,00 1,54
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 284,00 0,82
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 0,00 0,00
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 0,00 0,00
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 0,00 0,00
поточні забезпечення 1232,00 3,57
доходи майбутніх періодів 704,00 2,04
інші поточні зобов’язання 23,00 0,07
зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групами вибуття 0,00 0,00
Всього П1 34533,00 100,0

Джерело: Розраховано автором на основі фінансової звітності РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» (форма 1 «Баланс»)

Від обсягів і швидкості руху грошового обігу, ефективності керування ним безпосередньо залежать платоспроможність і ліквідність підприємства. Тому аналіз грошових потоків є основою оцінки і прогнозування платоспроможності підприємства, дає змогу об’єктивніше оцінити його фінансовий стан. Аналіз грошових потоків проводять по підприємству в цілому, а також у розрізі основних видів господарської діяльності і центрах відповідальності.

Обсяг дефіцитного грошового потоку повинен бути збалансований за рахунок:

 • залучення додаткового, власного або довгострокового позикового капіталу;
 • вдосконалення роботи з оборотними активами;
 • позбавлення від непрофільних необоротних активів
 • зменшення інвестиційної програми підприємства;

Як було сказано вище, найбільш значний вплив на збільшення показника ліквідності робить збільшення агрегату А2, а саме дебіторська заборгованість. Оскільки РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» є комунальним підприємством, його платоспроможність безпосередньо залежить від споживачів водопостачання в місті Рівному. Існує проблема несвоєчасної сплати за послуги. На підприємстві наявна система нагадування клієнтам про заборгованість, а саме: дзвінки, листи, проте це не завжди дає очікуваний результат. Вирішення цієї проблеми полягає в постійному контролі динаміки надходження коштів та своєчасному виявленні потенційних боржників, адже незважаючи на наявну систему нагадування про сплату, підприємство не ліквідує дану проблему на ранніх етапах. Таким чином, як додатковий спосіб контрою, даному суб’єкту господарювання слід створити зведену таблицю обліку та контролю діючих відносин з дебіторами, яка складається у відповідності з індивідуальними вимогами та домовленостями.

Управління кредиторською заборгованістю пе­редбачає використання підприємством найбільш прийнятих для цього форм, обсягів, строків роз­рахунків з контрагентами. Важливість управління кредиторської заборгованості зумовлюється знач­ною часткою в поточних пасивах підприємства, а це в свою чергу впливає на динаміку показників платоспроможності та ліквідності.

Аби вдосконалити управління кредиторською заборгованістю підприємству слід дотримуватись певний прийомів і правил, а саме:

– на ранніх етапах виявляти причину заборгованості, шляхом своєчасного визначення прийомів обігу оборотних коштів і зменшення безнадійних боргів;

– контроль розрахунків з кредиторами і виявлення причин несвоєчасної сплати;

– здійснення аудиту кредиторської заборгованості, що дасть виявити всі відхилення в структурі заборгованості;

– давати оцінку реальної вартості існуючої кредиторської заборгованості;

– безпосередньо здійснювати контроль за співвідношенням кредиторської і дебіторської заборгованостей.

Аби поступово зменшувати кредиторську заборгованість, необхідно здійснювати розрахунки в першу чергу за податками і зборами до місцевого бюджету, а вже в наступну чергу проводити розрахунки з оплати праці та розраховуватись з постачальниками та підрядниками. Зазвичай, виконувати дану послідовність не є легким завданням для підприємства, проте таке ефективне планування розрахунків дозволить оптимізувати фінансовий стан підприємства

Висновки. Отже, впровадження запропонованих заходів економічного й організаційного характеру дасть змогу вирішити існуючі на підприємстві проблеми на шляху підвищення ефективності використання дебіторської та кредиторської заборгованості. Дослідження тенденцій, своєчасне виявлення причин протиріч і диспропорцій у формуванні дебіторської та кредиторської заборгованості дозволяє підприємству з’ясувати власні можливості для запобігання погіршенню фінансового стану.

Література

 1. Бержанір І.А. Аналіз ліквідності, як важливий етап оцінки фінансового стану підприємств / А.І. Бержанір // финансы, банки. – 2014 – №1(20)- С. 45-47..
 2. Вдовенко Л. Платоспроможність підприємств: сутність та методика розрахунку показників / Л. Вдовенко // Економічний аналіз. – 2012. – Т. 10(2) .- С. 27 – 29.
 3. Іонін Є. Є. Розв’язання питань методологічного обґрунтування понять ,,платоспроможність” і ,,ліквідність” // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 6. – С. 31–36.
 4. Мамонтова Н. А., Іщук О. С. Взаємозв’язок коефіцієнтів ліквідності та модель їх оптимізації // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», грудень 2016. – № 3(31). – С. 37–41.
 5. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. – К.: „Алерта”, 2012. – 342 с.
 6. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: [монографія] / Л. А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ. – 2001. – 388 с.
 7. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навч.посіб. – К.,2005 – С.19-25
 8. Баланс (звіт про фінансовий стан) РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» станом на 31 грудня 2014 року.[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://vodarivne.com/units/menus/uploads/files/Баланс%20(звіт%20про%20фінансовий%20стан)%20на%2031%20грудня%202014%20рік.PDF
 9. Баланс (звіт про фінансовий стан) РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» станом на 31 грудня 2015 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://vodarivne.com/units/menus/uploads/files/Баланс%20(Звіт%20про%20фінансовий%20стан)станом%20на%2031%20грудня%202015.PDF
 10. Баланс (звіт про фінансовий стан) РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» станом на 31 грудня 2016 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://vodarivne.com/units/menus/uploads/files/Баланс%20(звіт%20про%20фінансовий%20стан)%20станом%20на%2031%20грудня%202016.PDF

 

Залишити відповідь