Сутність, структура та формування іміджу ВНЗ

У статті окреслено сутність поняття «імідж ВНЗ». Розглянуто структуру іміджу ВНЗ. Проаналізовано етапи формування іміджу ВНЗ.

Ключові слова: імідж, ВНЗ, імідж ВНЗ.

Постановка проблеми. Сьогодні в системі освіти важливим та недослідженим елементом є імідж ВНЗ. Актуальним є питання його правильного формування та дослідження його сутності. Оскільки кожний ВНЗ намагається отримати хороше місце на ринку освітніх послуг, то вдається до пошуку нових способів формування іміджу, постійно звертаючи увагу на кожний елемент його структури окремо. Саме тому виникає необхідність детальнішого дослідження поняття «імідж ВНЗ», так і його процесу формування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджень на тему іміджу ВНЗ є досить багато. Серед них можна виокремити таких науковців, як А. Гусєва, Т. Демчук, Л. Забродська, Н. Іванова, Ю. Карпенко, Ю. Москаль та ін. Зазначені науковців, у своїх працях пишуть про імідж та його формування, а також розглядають шляхи формування позитивного іміджу.

Мета статті: визначити сутність поняття «імідж ВНЗ», розглянути його структуру та дослідити основні етапи формування іміджу ВНЗ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «імідж ВНЗ» не є новим у сучасній науці. Більшість науковців, аналізуючи це поняття мають на увазі образ, який сформований в уяві громадськості по відношенню до діяльності того чи іншого вищого навчального закладу.

Науковець І. Лазаренко вважає, що імідж освітньої установи являє собою не «набір випадкових компонентів, а струнку систему взаємозалежних якостей, інтегративну сукупність характеристик» [1]. Т. Піскунова розглядає імідж загальноосвітнього закладу як «емоційно забарвлений образ, що володіє цілеспрямовано заданими характеристиками і покликаний чинити психологічний вплив певної спрямованості на конкретні групи соціального оточення загальноосвітнього закладу» [2]. Т. Туркот вважає, що загальний імідж вищого навчального закладу є складною сумою різних чинників, основними з яких постає особистий імідж кожного науково-педагогічного і педагогічного працівника [3].

На нашу думку, імідж ВНЗ – це сукупність позитивних або негативних уявлень певних осіб про освітню установу, які формуються за допомогою пабліситі, пропаганди чи реклами. Для детальнішого дослідження сутності іміджу ВНЗ потрібно описати його структуру. Відповідно, вона складається із таких елементів:

1) якість освіти;

2) імідж керівника;

3) стиль ВНЗ;

4) зовнішня атрибутика навчального закладу;

5) ціна на освітні послуги;

6) рівень психологічного та фізичного комфорту учасників навчального процесу ;

7) образ персоналу;

8) участь ВНЗ у громадській діяльності;

9) згадуваність у ЗМІ.

Проаналізуємо детальніше кожен з них.

1) Якість освіти. Цей елемент структури іміджу є одним із найважливіших. Оскільки громадськість потребує якісну освіту. Якщо певний вищий навчальний заклад регіону надає неякісні освітні послуги, то це може повністю зруйнувати імідж закладу. Для того, щоб створити в громадськості уявлення про те, що освіта в тому чи іншому ВНЗ є якісною, створюють рекламу, у якій самі повідомляють про це. Особливо це можна спостерігати під час вступної кампанії. Тобто, самі заклади формують, так би мовити частинку іміджу через ЗМІ. Проте, така діяльність надає малий результат, тому що громадськість уже давно до цього звикла і реакція на повідомлення такого виду змінилася. Найкращим показником якісної освіти є результати роботи студентів. Саме тому, найкращий шлях для створення позитивного іміджу щодо якості освіти – це надання якісних освітніх послуг.

2) Керівник ВНЗ. Імідж керівника ВНЗ включає в себе уявлення про наміри, мотиви, здібності, ціннісні орієнтації і психологічні характеристики, на основі сприйняття відкритих для спостереження характеристик, таких як соціально-демографічна приналежність, зовнішність, вербальна і невербальна поведінка, вчинки, хобі. Не менш важливим є зовнішній вигляд керівника. Діловий стиль одягу формує у аудиторії відчуття стабільності, респектабельності та надійності. Тобто, всі вище зазначені характеристики формують імідж керівника, а це в свою чергу впливає на імідж ВНЗ.

Якість освіти, імідж, стиль, зовнішня атрибутика – це все певним чином залежить від керівника вищого навчального закладу. Якщо він ставить перед своїми працівниками вимоги щоб освіта була якісною і контролює постійно цей процес, то звичайно отримує позитивні результати. Теж саме можна сказати і про стиль та зовнішню атрибутику. Якщо керівник дійсно постійно працює над цим, то в результаті отримує хороший імідж закладу, куди хочуть іти навчатися студенти, оскільки освіта є якісною, куди мають бажання вкладати кошти меценати та спонсори. Тобто, якщо керівник працює на благо свого ВНЗ, а також залучає до цього своїх працівників і вміло керує діяльністю закладу, то отримує позитивний імідж як результат такої діяльності.

3) Стиль ВНЗ. Під стилем вузу можна розуміти сукупність усіх методів, прийомів, дій, які використовує навчальний заклад у своїй діяльності. Кожний вищий навчальний заклад намагається все більше і більше знаходити нові методи і підходи у своїй діяльності. Для того щоб бути конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг необхідно шукати шляхи налагодження роботи, яка принесе конкретні позитивні результати. Коли діяльність певного вузу відрізняється від діяльності інших ВНЗ і до того ж є ефективною, то це забезпечує залучення все більшої аудиторії.

4) Атрибутика навчального закладу. На візуальний імідж ВНЗ впливає яскрава атрибутика. До неї належить прапор, гімн, емблема, тощо. Не менш важливим є робота власного web-сайту, де можна побачити всі елементи атрибутики теж. Оскільки, ми живемо в час стрімкого розвитку Інтернет технологій і більшість аудиторії переглядає інформацію про певний заклад саме тут, то надання якомога більше позитивної інформації (традиції, історія) є обов’язковою умовою отримання позитивного іміджу та залучення нової аудиторії. Гарно оформлена і показана зовнішня атрибутика ВНЗ показує, що цей вуз є особливим, не таким як інші і якщо вдається це донести до аудиторії, тоді можна збільшити кількість аудиторії, а також через Інтернет та ЗМІ сформувати імідж.

5) Ціна на освітні послуги. До цього елементу входять плата за освітні й додаткові послуги, інтелектуальні зусилля, конкурентний прийом, місце розташування, терміни навчання. Якщо певний ВНЗ встановлює вищі ціни на освітні послуги ніж інші, то це означає, що цей вуз має хороший імідж. Проте, якщо у регіоні буде вищий навчальний заклад із однаковими цінами, споживач може обрати інший вуз, якщо якість освіти буде там краща. Проте, за певної ціни навчальний заклад може пропонувати ще додаткові можливості та переваги порівняно з іншими, що в свою чергу теж дозволяє покращити імідж і залучити споживачів.

6) Рівень психологічного та фізичного комфорту учасників навчального процесу. «Психологічний комфорт – це відчуття задоволення, прийняття оточення, відповідності стану індивіда до навколишніх умов існування» [9]. Кожний вищий навчальний заклад прагне, щоб споживачі освітніх послуг почували себе комфортно на психологічному рівні. Проте, не кожному це вдається, або ж не кожний докладає достатньо зусиль для цього. Якщо споживачі будуть почуватися комфортно через доброзичливе ставлення, розуміння та підтримку збоку ВНЗ, то будуть мати бажання все більше охочих отримувати освітні послуги саме у тому чи іншому навчальному закладі. Якщо ж на, то руйнується імідж і зменшується аудиторія.

Що стосується фізичного комфорту, то сюди входять забезпеченість навчальним закладом умовами для навчання та проживання (умови проживання в гуртожитках, наявність сучасно обладнаних аудиторій, наявність місць для харчування і ін.). У свою чергу психологічний комфорт пов’язаний із фізичним. Це полягає в тому, що якщо споживач отримує усі необхідні умови отримання освіти та проживання, то відповідно і психологічно буде почуватися комфортно. Коли споживачі будуть почуватися комфортно психологічно і фізично, тоді імідж буде формуватися з позитивної сторони.

7) Образ персоналу. Образ персоналу – це образ, що розкриває найбільш характерні для нього риси. До них відносяться: компетентність, культура, соціально-демографічний профіль, особливості способу життя і поведінки. Всі зазначені риси, хоча і на перший погляд не дуже значні, проте певним чином формують образ персоналу, який у свою чергу формує імідж навчального закладу. Саме такі риси є найбільш помітними для зовнішньої аудиторії. Це формує у їхній уяві позитивне або негативне ставлення до ВНЗ.

8) Участь ВНЗ у громадській діяльності. Громадська робота навчального закладу залежить певним чином від студентів та персоналу: їхніх інтересів, здібностей, наявного досвіду. Ця складова іміджу ВНЗ має великий вплив на його формування. Проводячи диспути, конференції, зустрічі та ін. навчальні заклади намагаються показати через ЗМІ та на яву, що вони відіграють значну роль у громадській діяльності. Особливо, коли відбуваються зустрічі із відомими особами, для навчального закладу це є хорошим поштовхом для покращення іміджу. Такими діями ВНЗ намагаються залучити до себе прихильників, а також поширюючи інформацію через різні засоби масової інформації створюються хороші умови для формування позитивного іміджу ВНЗ. Також під час такої діяльності, в уяві аудиторії формується той образ навчального закладу, який сприяє залученню до себе споживачів освітніх послуг.

9) Згадуваність у ЗМІ. Кожний вищий навчальний заклад прагне бути відомим для широкого загалу. Тому постійно намагається показати свою діяльність у ЗМІ свою. Проте, іноді поширена інформація може служити не на благо навчального закладу, а на навпаки руйнує репутацію. До цієї інформації належать ситуації, у яких ВНЗ не може вміло скерувати і отримує небажані наслідки. Такі події є досить приємними для конкурентів, завдяки чому вони можуть покращити свій імідж зруйнувавши імідж іншого вищого навчального закладу.

Варто зазначити, що кожний елемент структури іміджу є важливим у його формуванні, оскільки всі вони взаємопов’язані між собою. Проте, кожний вищий навчальний заклад акцентує більше увагу на тому, який, як вважає, найбільше цього потребує.

Існує чимало концепцій структури іміджу, проте, майже всі вони, певною мірою схожі між собою. Кожний науковець, що вивчає структурованість іміджу, має індивідуальну думку щодо формування іміджу, а також відбувається стрімкий розвиток усіх систем, з’являються нові вимоги, відповідно і структура дещо змінюється.

Формування іміджу є досить важливим для кожного ВНЗ. Це пов’язано з боротьбою за його існуванням. І для того, щоб її виграти необхідно добре попрацювати над своїм іміджем. Деякі вищі навчальні заклади навіть створюють певні відділи, які працюють над цим питанням. І, відповідно вони отримують перевагу над іншими.

Формування іміджу ВНЗ − це процес, під час якого формується певний спроектований образ на основі ресурсів, якими володіє навчальний заклад. Цей процес має такі етапи:

  1. Визначення цілей іміджу ВНЗ. На першому етапі здійснюється збір інформації, про те яким є і має бути імідж навчального закладу в кінцевому результаті.
  2. Аналіз аудиторії, відносно якої формується імідж. Для цього етапу є характерним визначення різних типів аудиторій (найактивніша, малоактивна, пасивна). В результаті цього можна легше у подальшому визначити, який вплив необхідно здійснювати на той чи інший тип аудиторії.
  3. Створення списку бажаних характеристик, спрямованих на іміджеву аудиторію – визначення якостей, які ВНЗ прагне реалізувати в громадськості.
  4. Порівняння існуючих та бажаних якостей іміджевої аудиторії. Це здійснюється для того, щоб визначити над якими характеристиками необхідно працювати більше, а які уже сформовані.
  5. Вибір способів та засобів представлення ВНЗ. Цей етап є одним із найважливіших, оскільки від правильно вибраних засобів та способів самопрезентації, залежить майбутній імідж. Обрані правильно дозволять сформувати позитивний та міцний імідж.
  6. Реалізація поставлених цілей у формуванні іміджу ВНЗ. Для цього етапу є характерним реалізація усіх вищезазначених етапів формування іміджу вищого навчального закладу. Саме цей період є найбільш важливим і потребує найбільшого контролю [10].

Чітко продуманий і проаналізований кожний етап у кінцевому результаті забезпечить для ВНЗ позитивний імідж, який дозволить отримати більший вплив на існуючу аудиторію та отримати ще більше прихильників, це в свою чергу дасть можливість бути стійкими серед конкурентів на освітньому ринку.

Висновки. На сьогодні поняття «імідж ВНЗ» є досить поширеним в теоретичній та практичній системі знань. Становлення іміджу ВНЗ відіграє надзвичайно важливу роль у його ефективній діяльності. Імідж освітнього закладу формується, як результат сприйняття нами зовнішнього вигляду, діяльності, якості освіти, образі працівників та керівника, а також можливостях адміністрації ВНЗ. До складових іміджу вищого навчального закладу входять: уявлення про якість освіти, керівника, про стиль ВНЗ, зовнішню атрибутику, ціну на освітні послуги, рівень психологічного та фізичного комфорту, образ персоналу, участь ВНЗ у громадській діяльності, згадуваність у засобах масової інформації. Працюючи над кожною складовою, освітній заклад отримує позитивний імідж, а це дозволяє залучити споживачів освітніх послуг та збільшити аудиторію.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Лазаренко, І. Р. Формування іміджу освітнього закладу як управлінська інновація / І. Р. Лазаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inter-pedagogika.ru/. – Назва з екрану.

2. Пискунов, М. С. Имидж образовательного учреждения: структура и механизмы формирования // Мониторинг и стандарты в образовании. – 1999. – № 5. – С. 45.

3. Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/50562-mdj-navchalnogo-zakladu-struktura-ta-shlyahi-formuvannya.html. – Назва з екрану.

4. Иванова, Н. А. Имидж как составляющая маркетинговой коммуникационной политики вуза [Текст] / Н. А. Иванова, Н. В. Бутримова // Молодой ученый. – 2015. – №11.1. – С. 6-9.

5. Гусева, А. В. Имидж вуза в современных условиях [Электронный ресурс] / Режим доступу: httр: //www.rusnаukа.соm/ 38_NIЕK_2014/ Есоnоmiсs /6_182228.dос.htm. – Назва з екрану.

6. Демчук, Т. П. Напрямки вивчення іміджу викладача вищої школи [Електронний ресурс] / Режим доступу: httр://www.gооglе.соm.uа/url?sа=t&rсt=j&q=&еsrс=s&sоurсе=wеb&сd=1&vеd=0аhUKЕwjN84Ssz9zMАhUG2ywKHZdLDgQQFggаMАА&url=httр%3А%2F%2Firbis-nbuv.gоv.uа%2Fсgi. – Назва з екрану.

7. Забродська, Л. Результативність професійної діяльності науково-педагогічних працівників як умова розвитку імідж-фактору [Електронний ресурс] / Л. Забродська. – Режим доступу: httр://wеbсасhе.gооglеusеrсоntеnt.соm/sеаrсh?q=сасhе:G77nVZlDССQJ:irbis-nbuv.gоv.uа/сgi. – Назва з екрану.

8. Карпенко, Ю. П. Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування [Електронний ресурс] / Ю. П. Карпенко. – Режим доступу: httр://wеbсасhе.gооglеusеrсоntеnt.соm/sеаrсh?q=сасhе:l6R. – Назва з екрану.

9. Москаль, Ю. Економіко-психологічні аспекти формування позитивного іміджу економічного університету в регіоні [Електронний ресурс] / Ю. Москаль. – Режим доступу: httр:// wеbсасhе.gооglеusеrсоntеnt.соm/ sеаrсh?q=сасhе:ОрTKWсb3qрwJ:www.nbuv.gоv.uа/оld_jrn/sос_gum/Рsis/2011_3/mskl.рdf+&сd=4&hl=uk&сt=сlnk&gl=uа. – Назва з екрану.

10. Психологічний комфорт – запорука психологічного розвитку дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/dnz7sumypopeluska/specialisti/storinka-prakticnogo-psihologa/psihologicnij-komfort—zaporuka-povnocinnogo-rozvitku-ditini. – Назва з екрану.

11. Психологія масових комунікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stud.com.ua/36629/psihologiya/etapi_formuvannya_imidzhu. – Назва з екрану.

Залишити відповідь