Сутність поняття «бібліотека ВНЗ» у сучасній науці

У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності бібліотеки ВНЗ. Визначено особливості університетської бібліотеки як структурного підрозділу ВНЗ.

Ключові слова: університетська бібліотека, структурний підрозділ ВНЗ.

Вузівська бібліотека становить інформаційне підґрунтя для науково-освітнього та виховного процесів. В умовах осучаснення та інформатизації вищої освіти така бібліотека зобов’язана швидко й ефективно реагувати на вимоги, запити й побажання користувачів, і, разом з тим, безперервно підвищувати рівень професійної компетентності своїх працівників.

Проте не існує єдиного підходу до визначення університетської бібліотеки як структурного підрозділу вищого навчального закладу та особливого виду закладів бібліотечної справи. Тож залишається актуальним аналіз наукових підходів до сутності такого поняття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сутності категорії «бібліотека ВНЗ» у сучасній науці займалися та продовжують вивчати такі вітчизняні та зарубіжні науковці як: І.В. Бевз, І. Беззуб, В.С. Білоус, О.М. Грамм, В.О. Ільганаєва, Т.Ю. Копитко, В.О. Сидоренко, Л.В. Цок та ін.

Мета статті: виявити та описати сучасні підходи до визначення сутності поняття «бібліотека ВНЗ».

Виклад основного матеріалу. Бібліотека (від грец. бібліо – книга і тека – місце зберігання) – це установа, що збирає та зберігає друковані видання та рукописи для загального користування громадськості, а також здійснює пов’язану з цим довідково-бібліографічну роботу. Поряд з бібліотечним фондом, бібліотека має бібліотечний персонал та відповідну матеріально-технічну базу. Сучасна бібліотека гарантує відкритий, своєчасний і безперешкодний доступ до всієї документної інформації, сприяє безперервній освіті, культурному розвитку, охороні демократичних цінностей та громадянських прав, підтримує інтелектуальну свободу.

Бібліотека або книгозбірня – це такий культурно-освітній заклад, що забезпечує збір друкованих і рукописних матеріалів, здійснює їх опрацювання і відображення у різноманітних каталогах, а також організовує їх зберігання, збереження і обслуговування цими матеріалами користувачів.

Бібліотекознавець Кравчук Н. М дає так визначання цьому поняттю: «Бібліотека – це постійний учасник зустрічей з громадськими, державними та духовними діячами, краєзнавчих науково-практичних конференцій, щорічних фестивалів, форумів тощо» [9, с. 48-55].

На думку Н. Е. Кунанець, «бібліотека – це вагома соціальна інституція, що традиційно займається збиранням, зберіганням й наданням доступу до книг» [10, с. 23].

На нашу думку, бібліотека – це заклад, де збирається, обробляється, зберігається відповідний рукописний, друкований (електронний) матеріал, який можна знайти як в електронному, так і в друкованому вигляді, забезпечує читачів необхідною для них інформацією.

Бібліотеки можна класифікувати за такими категоріями як:

– цільове призначення (наукові і спеціальні, спеціалізовані бібліотеки загального користування, бібліотеки навчальних закладів та наукових установ);

– склад користувачів (публічні бібліотеки для дорослих, юнацтва, дітей, а також для осіб з фізичними вадами);

– спеціалізація бібліотечних фондів (універсальні, багатогалузеві і галузеві бібліотеки);

– інші.

Тож, бібліотека – це установа, що займається збором та збереженням друкованих видань та рукописів із забезпеченням доступу до них громадськості, в тому числі і здійснення довідково-бібліографічної роботи.

В навчальному процесі ВНЗ задіяна робота багатьох структур, в числі яких: кафедри, факультети, ректорат тощо. Одну з лідируючих позицій обіймає університетська бібліотека, оскільки виступає певним «центром тяжіння» для користувачів, адже кількісно і якісно перевищує відвідуваність факультетів, кафедр тощо.

Підхід до визначення сутності поняття бібліотека ВНЗ у сучасній науці не є однозначним. Бібліотечні фахівці Фінляндії розглядають університетську бібліотеку як центр забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації та збереження її джерел [4]. На теренах Росії бібліотека розглядається як інформаційно-ресурсний центр ВНЗ, що знаходиться в постійному розвитку. А також, як стратегічний партнер різних університетських структур, який відповідає за інформаційне забезпечення навчального процесу.

Для аналізу різних підходів науковців варто розглянути дані таблиці 1.

 Таблиця 1

Визначення поняття «бібліотека ВНЗ»

Автор Визначення
Бевз І.В. «сучасна бібліотека ВНЗ – не просто книгозбірня, а центр освіти, духовності і культури» [1, с. 36].
Беззуб І. «бібліотека ВНЗ – це відкрита комунікаційно-комунікативна система, яка бере участь у педагогічно-виховному, міжкультурному, міжбібліотечному обміні, а також в обміні з внутрішніми структурами ВНЗ (кафедрами, музеями, побутовими службами, громадськими організаціями) та іншими громадськими закладами (школами, технікумами, видавництвами)» [2].
Білоус В.С. «університетська бібліотека, як науково-інформаційний та культурно-освітній центр, спрямовує свою діяльність на формування ресурсного потенціалу, створює сприятливі умови для поширення та вільного доступу до інформації, забезпечує подальше впровадження нових інформаційних технологій та якісне надання бібліотекою інформаційних послуг, відповідно до міжнародного стандарту ISO 9000» [3].
Грабар Н.Г. «університетську бібліотеку слід розглядати як навчально-дослідний, інформаційний та культурно-освітній підрозділ університету» [5].
Грамм О.М. «бібліотека ВНЗ є невід`ємною частиною освітнього середовища і, відповідно, елементом системи освіти» [6].
Ільганаєва В.О. «категорія «бібліотека ВНЗ» позиціонується як інтегрований інтелектуальний простір, заповнений різноманітними інформаційними ресурсами та засобами інформаційної взаємодії, тому є всі підстави розглядати її як головний системоутворюючий елемент, де генерується інформаційно-освітнє та соціокультурне середовище закладів освіти» [7, с. 52].
Копитко Т. «бібліотека університету є центром комунікацій різноманітної університетської спільноти, займає одне з провідних місць в інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу» [8].
Сидоренко В.О. «бібліотека сучасного вищого навчального закладу – це багатопрофільна інформаційна система, яка має бути активним складником освітнього середовища, у якому студенти та викладачі мають змогу одержувати необхідну їм інформацію» [11].

Аналізуючи праці різних авторів з даної тематики ми виявили декілька підходів до розуміння сутності поняття «університетська бібліотека».

Зокрема, культурологічний підхід простежується у трактуваннях Бевза І. В. та Копитко Т. Комунікативний підхід відстежується у науковця Беззуб І. До інформаційного підходу можна віднести визначення Білоус В. С., Ільганаєва В. О. та Сидоренко В. О. Структурний підхід вбачається у працях Грабар Н. Г. та Грамм О. М.

Проаналізувавши визначення різних науковців щодо досліджуваного поняття можна відмітити, що у них є спільні та відмінні риси. Серед спільних рис варто виділити такі:

1) вона є осередком та невід’ємною частиною освітнього процесу;

2) забезпечує доступ до інформаційних ресурсів як у паперовому варіанті (книги, періодичні видання тощо), так і електронних;

3) користувачами бібліотек вищих навчальних закладів більшою мірою є викладачі та студенти.

Отже, під поняттям «бібліотека вищого навчального закладу» потрібно розуміти самостійний структурний підрозділ університету, метою якого є налагодження інформаційної взаємодії між учасниками освітнього процесу шляхом надання якісних послуг щодо задоволення запитів читачів, в тому числі доступу до ресурсів бібліотеки. Важливо, щоб цей підрозділ знаходився в безпосередній близькості від навчальних корпусів ВНЗ, оскільки він обслуговує освітній процес, а його основними користувачами є викладачі та студенти.

На думку науковців Л. М. Бондар, І. В. Киричок, О. Л. Левашової університетські бібліотеки характеризуються такими ознаками:

1) інформаційне забезпечення наукових досліджень та освітнього  процесу є одним із основних завдань цього структурного підрозділу ВНЗ, оскільки рівень зазначених вище процесів визначає статус вишу та навчального процесу, що в ньому здійснюється;

2) оскільки університети здійснюють підготовку фахівців з багатьох спеціальностей, то склад та структура фондів їхніх бібліотек повинні враховувати специфіку освітнього процесу та інформаційні потреби професорсько-викладацького складу і студентів;

3) до складу фондів можуть входити унікальні видання, що є складовою частиною культурної спадщини регіону та України загалом;

4) університетські бібліотеки укомплектовані, зазвичай, таким чином, що наявні в них джерела дозволяють простежити розвиток науки та її досягнення з позиції історії [12].

Бібліотека як складова університету є відкритою системою, що змінюється у відповідності до нових вимог, завдань і змісту вищої освіти.

Основне завдання в роботі бібліотеки ВНЗ полягає в забезпеченні навчального та наукового процесів новою та необхідною інформацією для організації стратегічного планування діяльності вишу. Вирішення цього завдання можливе лише в рамках інтегрованого інформаційного зв’язку університету і бібліотеки, яка повинна забезпечити освітній процес доступністю інформації; різноманітністю форм і якістю інформаційних послуг; повнотою, оперативністю і достовірністю одержуваної інформації; простотою отримання інформації.

Вузівська бібліотека в процесі переходу до нових технологій повинна займати в ньому активну позицію та враховувати тенденції розвитку вищої освіти. Важливо зазначити, що сутнісними соціальними функціями вузівської бібліотеки є задоволення освітніх запитів, збереження і надання інформації.

Отже, бібліотека ВНЗ – це такий структурний підрозділ університету, що бере безпосередню участь у освітньому процесі та має бути наділений такими ознаками як доступність інформаційних ресурсів, в тому числі електронних, швидкість та повнота задоволення запитів користувачів, укомплектованість фондів та відповідність їх складу і структури напрямам підготовки з урахуванням особливостей процесу викладання, безпосередня близькість до навчальних корпусів тощо.

Специфіка бібліотек вищих навчальних закладів полягає в тому, що вони повністю залежать від особливостей своїх ВНЗ та працюють задля виконання університетських завдань. Вони є підрозділами освітніх закладів і знаходяться в процесі безперервної взаємодії з різноманітними організаціями (і університетськими, і зовнішніми), обмінюються з ними інформацією, досліджують потреби користувачів, покращують форми і методи надання своїх послуг. Також, варто зауважити, що університетські бібліотеки є штучно створеним середовищем для своїх відвідувачів, сховищем людських знань, яке зорієнтоване на потреби та інтереси ВНЗ. Важливою особливістю бібліотек даного виду є те, що їхніми основними користувачами і читачами є викладачі й студенти того ж університету.

Висновки. Сучасна наука трактує поняття «бібліотека ВНЗ» з позицій різних підходів, до числа яких входять культурологічний, комунікативний, інформаційний, структурний тощо. Розглянуті визначення даного поняття ми вирішили узагальнити наступним чином: бібліотека ВНЗ – це структурний підрозділ університету, а також відкрита комунікаційно-комунікативна система, що знаходиться в постійному розвитку, метою якої є налагодження інформаційної взаємодії між учасниками освітнього процесу шляхом надання якісних послуг щодо задоволення запитів читачів, в тому числі доступу до ресурсів бібліотеки. До її ключових завдань входять: забезпечення освітнього процесу доступністю інформації; різноманітністю форм і якістю інформаційних послуг; повнота, оперативність і достовірність одержуваної інформації; простота отримання інформації.

Список використаних джерел та літератури

1. Бевз І.В. Бібліотека ВНЗ В системі національно-патріотичного виховання / І.В. Бевз // Бібліотека вищого навчального закладу – ресурсний, інформаційно-аналітичний центр в епоху електронних комунікацій : матеріали регіональної науково–практичної конференції 19 грудня 2013 р. – Чернігів, 2013. – С. 36-42.

2. Беззуб І. Бібліотека вищого навчального закладу у формуванні інформаційної культури студента [Електронний ресурс] / І. Беззуб // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. – 2012. – Вип. 33. – C. 94-105. – Режим доступу: http://library.znu.edu.ua/articles/1263.ukr.html 

3. Білоус В.С. Інноваційна діяльність бібліотеки щодо інформаційного забезпечення навчального процесу та наукових досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/319/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81_%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4. Бургер И.П. Университетская библиотека: новые задачи – новый облик / И. П. Бургер // Висшее образование сегодня. – 2007.- №12.- С.79-81.)

5. Грабар Н. Г. Документально-комунікаційні форми роботи бібліотеки ВНЗ : практикум / Н. Г. Грабар, Л. І. Бездольна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського гос-ва ім. Петра Василенка. – Х. : [б. в.], 2006. – 110 с.

6. Грамм О.М. Роль бібліотеки ВНЗ у вихованні духовності студентської молодості / О.М. Грамм. – Кривий Ріг, 2013. – С. 16–20.

7. Ільганаєва, В.О. Місія бібліотеки в комунікаційному просторі сучасності / В.О. Ільганаєва // Библиотека вуза на новом этапе развития социальных коммуникаций : материалы междунар. науч.- практ.конф., Днепропетровск, 22-23 апр. 2010 г. – Д. : Изд-во Днепропетр. нац. ун-та железнодор. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2010. – С. 10–14.

8. Копитко Т.Ю. Роль соціальних інформаційних комунікацій у розвитку бібліотек у вищих навчальних закладів [Електронний ресурс]/ Т.Ю. Копитко. – К. – С. 1-12. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/konferenciya/konf_lviv/Koputko.pdf 

9. Коряковцева Н.А. Формирование информационной культуры студентов в библиотеке высшего учебного заведения : дис. … канд. пед. наук : спец. 05.25.03 / Н. А. Коряковцева. – М., 1999. – 172 с.

10. Кравчук Н.М. Сучасні потреби та ключові проблеми каталогізації документних та електронних ресурсів медичної тематики [Текст] / Н.М. Кравчук //Медичні бібліотеки як соціальні інформаційні бази медичної науки та охорони здоров’я: матеріали міжнар. наук . практ . конф. , Чернівці, 14-16 трав. 2008 р. / Національна наукова медична бібліотека України. – К., 2008. – С. 48-55.

11. Сидоренко В.О. Інноваційні форми роботи в бібліотеках ВНЗ / В.О. Сидоренко. – Полтава, 2016. – С. 1–4.

12. Електронні бібліотеки як елемент якості вищої освіти [Електронний ресурс] / Л. М. Бондар, І. В. Киричок, О. Л. Левашова. – Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, №1 (39). – 2015. – С. 42–46. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/9564/1/%D0%AD%D0%BB%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB.pdf

Залишити відповідь