СКОРОЧЕННЯ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ АНГЛОМОВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО СПІЛКУВАННЯ

У статті розглянуто найпопулярніші види скорочень, які зустрічаються у сучасному англомовному електронному спілкуванні, виділено певні семантичні групи їх вживання та наведено найбільш поширені приклади.

Ключові слова: електронна комунікація, скорочення, акронім, «літ», злиття, капітуляція, граматична конверсія.

В статье рассмотрены самые популярные виды сокращений, которые встречаются в современной англоязычной электронной коммуникации, выделены некоторые семантические группы их употребления и приведены наиболее распространенные примеры.

Ключевые слова: электронная коммуникация, сокращение, акроним, «лит», слияние, капитуляция, грамматическая конверсия.

The article deals with the most popular types of contractions that occur in contemporary English electronic communication, it also highlights certain semantic groups of their usage and gives the most common examples.

Keywords: electronic communication, contraction, acronym, “leet.” blending, capitalization, grammatical conversion.

Технологічна революція, яка спостерігається протягом останніх десятиліть, зумовила стрімкий розвиток соціальних мереж, що у свою чергу призвело до появи нового комунікаційного середовища – електронного. За даними нещодавно проведених досліджень текстові повідомлення складають понад 90% від обсягу комунікацій в інтернет-середовищі. Тому не дивно, що електронний формат повідомлень значно впливає на зміни в мовах, при чому найбільшою мірою це стосується англійської, частка якої в електронному спілкуванні складає близько 70%.

Вивченням проблем електронного спілкування в англійській мові займалися як вітчизняні, так і зарубіжні лінгвісти. Найяскравішими представниками є А.Г. Аврамова, О.П. Бєлінська, О.Н. Галичкіна, А.О. Жичкіна, Л.Ю. Іванов, Т.В. Крутько, Н. Барон, Дж. Бремер і П. Раух, Д. Крістал, П. Грінфілд, Ч. Херріс, С. Херрінг, A. Томік,  M. Mарріот  та ін.

Незважаючи на велику кількість праць присвячених проблемі електронної комунікації, ця форма спілкування є відносно новою, тому існує безліч аспектів пов’язаних з трансформацією писемної електронної англійської, які є досі не дослідженими. Власне ця новизна і зумовлює актуальність обраної теми.

Мета статті полягає у виявленні структурних і функціональних особливостей які проявляються у сучасному англомовному електронному спілкуванні.

Об’єктом дослідження обрано англійськомовну електронну комунікацію. Предмет складають  скорочення як особливості комп’ютерно-опосередкованої комунікації в англійській мові

Електронна англійська з усіма її трансформаціями вже отримала окрему назву – Netspeak. Корисувачі Netspeak спілкування не зважають на правила пунктуації, абзаци чи великі літери, вони застосовують безліч скорочень як слів так і цілих фраз. Зменшення кількості друкованих знаків здійснюється з ціллю економії часу. У зв’язку з цим, електронні повідомлення містять велику кількість орфографічних та граматичних помилок, у ній немає місця розлогим монологам та довгим паузам. Зазвичай співрозмовник очікує швидкої відповіді, власне тому використовується Netspeak, яка дозволяє спілкуватися зі швидкістю думки .

Постійні користувачі інтернет  часто вживають сталі фрази, які служать для підтримки розмови, а також використовуються з метою виявлення розуміння щодо сказаного співрозмовником, вступу в розмову, прохання, уточнення чи повторення, прощання, побажання та ін. Тут йдеться про акроніми (аcronyms) – скорочення кліше-фраз, які головним чином базуються на ініціалізації фрази, тобто використовується перша літера кожного слова .

1) Акроніми, які служать логічними зв’язками для висловлення послідовності думок та переходу від однієї до іншої: AFAIK (as far as I know), BTW (by the way), IRL (in real life), IAC (in any case), FYI (for your information), WRT (with respect to), IOW (in other words), IMHO (in my humble opinion), JTLUK (just to let you know), IJWTS (I just want to say),F2f (face-to-face),IIRC (if I remember correctly) [19, 53].

2) Вступ до розмови: WAYF (where are you from), DIKY (do I know you), LTNS (long time no see), LTNT (long time no type), WERV U BIN (where have you been?), WAN2TLK (want to talk?), WAYD (what are you doing?), RUOK (are you OK?), WB (welcome back), WU (what’s up?) [19, 53].

3) Прощання і домовленість про наступну зустріч: TTYL (talk to you later), BFN (buy for now), SYL (see you later), TCOY (take care of yourself), GN, HAGN (good night, have a good night), SIT (stay in touch), KIT (keep in touch), H2CUS (hope to see you soon), XOXOXO (hugs and kisses), HAK (hugs and kisses), HAND (have a nice day), TTUL (talk to you later) [19, 54].

4) Побажання: HF (have fun), HAGO (have a good one), GLA (good luck all), HAND (have a nice day), HBTU (happy birthday to you), WBR, WBW (with best regards / with best wishes), GL (good luck) [19, 55].

5) Прохання: PCL (please call me), WIBNI (wouldn’t it be nice if), IWBNI (it would be nice if), PTMM (please tell me more).

6) Сміх:LOL (laughing out loud), JK (just kidding), J4F (just for fun),  ROFL (rolling on the floor laughing),LMAO (laughing my ass off),GGG (giggle) [19, 55].

7) Похвала: XLNT (excellent), N1 (nice one), GT (good try), WP (well played), GRATZ, GZ (congratulations), WTG (way to go), N1 (nice one).

8) Подяка: THNQ, TX , 10X , TNX , THNX , TUVM , TYVM (thank you), TFHAOT (thank for help ahead of time) [19, 56].

9) Виявлення розуміння та прохання про уточнення: OIS (oh, I see); ISWYM (I see what you mean); WDM (what do you mean), IKWYM (I know what you mean), YIU (yes I understand).

10) Вибачення: PMFJI – pardon me for jumping in, SMT (sorry).

11) Здивування: OMG, OMFG (oh my God), ORLY (oh really?).

12) Час: JAM (just a minute), JIT (just in time), RSN (real soon now) [19, 57].

13) Інші: PRW (parents are watching), NC (no comment), NP (no problems), GMAB (give me a break), TOY (thinking of you), WUWH (wish you were here), MYOB (mind your own business), GAL (get a life), FAQ (frequently asked questions), NAGI (not a good idea), HTH (hope this helps), YBS (you’ll be sorry) [23, 21].

Наступний вид абревіації базується на заміні латинських літер цифрами, буквами та іншими символами, часто для передачі фонетичного звучання. В англійській мові це явище позначається терміном «Літ» (Leet), який походить від слова «elite». Раніше Leet був популярним та зрозумілим лише у колі програмістів та хакерів, а тепер він проник в електронне спілкування великої частини молоді, і часто використовується з метою приховання інформації від батьків або посторонніх людей. Для кращого розуміння цього поняття необхідно пам’ятати:

1) Цифри та символи часто замінюють літери, які вони нагадують візуально, наприклад «leet speak» виглядатиме як «!337$p34k». Знак «!» замінює літеру «L»,«3» зворотньо представляє букву «E» та «7» – літера «T» і т.д. Інші приклади використання цифр на позначення букв часто застосовують «8» для «B», «9» для «G» та «0» для «О».

2) Літери також можуть бути замінені іншими буквами, які мають схоже фонетичне звучання. Наприклад «Z» може вживатися замість «S» у слові “SkillZ” або ж літера «X» замінює букви «С» або «К» – “sХillZ”.

3) Деякі «leet speakers» використовують прописні літери для кожної приголосної, а голосні лишаються рядковими (LiKeTHiS) або ж взагалі випускають голосні (very – vry).

4) Помилки часто залишаються без поправки. Загальні опечатки, такі як «teh» замість «the»,не коригуються,а іноді й свідомо вживаються з метою заміни правильного написання.

5) Також застосовуються небуквенно-цифрові символи, які у комбінації з іншими візуально утворюють літери. Часто зустрічається слеш «/» для створення такої фігуру «//» на позначення літери «М», а також «|-|» для «Н». Таким чином, замінюючи літеру «А» цифрою «4» та додаючи вищезгадані символи, користувачі Leet замінюють традиційне написання слова «harm» таким – «|-|4r//».

6) Суфікс «0rz» часто додається до слів для наголошення або формування множини. Наприклад, «h4xx0rz» або «sk1llz0rz» – множина від «hack» та «skill».

У молодіжній електронній комунікації часто можна зустріти такі приклади Leet:

 • d00d для позначення dude (чувак);
 • joo, u, j00 та _|00 для you;
 • kewlcool;
 • m4dsk1llzmad skills (відноситься до персонального таланту); власне m4d використовується для наголосу та підкреслення важливості;
 • n00bnewbie (новачок в мережі);
 • «ph» часто замінюється «f» і навпаки: fear на phear (ph34rmyl33tskillz) або ж phonetic на f0|-|371(  ;
 • pwn – навмисна опечатка від own; сленгове слово,яке часто використовується, щоб висловити перевагу над іншими, наприклад: //3 PW||  _|00 – we own you;
 • roxx0rs від rocks: використовується, як правило, для опису щось вражаючого;
 • warezабоw4r3z – незаконно скопійоване програмне забезпечення, доступне для скачування;
 • w00t – святкова радість, щось на зразок yay або woohoo;
 • 10q, 10xthank you, thanks;
 • 2, 2L8, 2U2 – too/to, too late, to you too;
 • <3 – love;
 • 4 – for;
 • 404 – I haven’t got a clue;
 • HTTP – error message;
 • 4GM – forgive me;
 • ?4U – question for you;
 • B4N – bye for now;
 • L8R – later.

Для електронної комунікації також характерне злиття складних слів, наприклад, перетворення слова electronic в префікс: e-mail, e-text, e-management, e-reality, e-voting. Крім цього, часто можна побачити утворення префіксу від слова virtual: v-chat, v-party.

Цікаво також злиття символу @ (собака, мавпа), що означає «at», з іншими словами: @ café, @ Home, @ pex, @-party, @-address, atcommand. Символ % замінює подвійну букву «oo» –l%k = look.

Учасники електронної комунікації зазвичай замінюють заголовкові літери рядковими, з тією ж метою економії часу та зусиль на натиснення клавіші верхнього регістру: webmaster, telnet, monday, june = WebMaster, TelNet, Monday, June. До прикладу можна навести ще таке речення: «Michael are you going to london tmr? / yeah, i’m going», – замість: «John, are you going to London tomorrow? / Yeah, I’m going».

Слід зазначити, що зворотне явище – вживання літер верхнього регістру замість рядкових (капітуляція) – зазвичай сприймається як вираз сильної емоційності й належить уже до реалізації принципу виразності.

Також важливо згадати, що своєрідність реалізації принципу економії зусиль в електронній мові виявляється також в економії кількості натиснень клавіш пропуску або дефісу,  що у свою чергу веде до злиття складних слів: startup, homepage, email, webhaed, netnews-  startup, homepage, e-mail, webaddict та netnews.

Окрім цього, автори електронних повідомлень часто припускаються інших орфографічних помилок, відсилаючи  неперевірений текст: «Hav you ever seen her?». Варто зазначити, що це зазвичай не вказує на рівень освіти користувачів, оскільки такі повідомлення виникають, коли чинник часу виявляється вирішальним.

Часто спостерігається  граматична конверсія, наприклад: going net (I normally type in my letter before going net), особливо з використанням комп’ютерної термінології, наприклад: to mouse, to mouse across; to mouse over; to clipboard; to geek out (talk technically); to 404 (to be unable tof ind a page) та ін.

Підсумовуючи вищесказане, абревіація відіграє вагому роль в електронній комунікації, дозволяючи заощадити дорогоцінний час та викласти необхідну інформація стисло, без надмірних деталей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Дмитрієва О. А., Рибалко О. О., Гладковський С. C.  Особливості Інтернет-спілкування [Електронний ресурс] / О. А. Дмитрієва, О. О. Рибалко, С. C. Гладковський. –  Електрон. дані. –  Донецьк, 2003. –  Режим доступу : http://masters.donntu.edu.ua/2004/eltf/rybalko/library /art4.htm.
 2. Левченко А. М. Сучасна масова культура та комунікація в умовах глобалізації[Електронний ресурс] / А. М. Левченко. — Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1233.
 3. Моісєєва Н. Електронна епоха соціальних комунікацій: структурно-діяльнісні трансформації / Н. Моісєєва // Вісник Книжкової палати. — 2014. — №3.— C. 1-6.
 4. Реконвальд Н.В. Роль компрессии в англоязычной чатлайновой коммуникации / Н.В. Реконвальд // Збірник наукових праць ХVI Міжнародної наукової конференції ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура» (25-29.06.2007). —  К: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2007. — №10. — С. 102-107.
 5. Федушко С. Скорочення англійських фраз, які використовуються в онлайн-спілкуванні [Електронний ресурс] / Соломія Федушко. — 2010. — Режим доступу: http://webstyletalk.net/node/27.
 6. Філіп’єва Д. С. Скорочення в сучасній англійській мові: способи утворення та особливості функціонування / Д. С. Філіп’єва, І. К. Кобякова. // Суми: СумДУ. — 2011. — №28. — С. 35—41.
 7. Abdullah S. K. Electronic discourse: Evolving conventions in online academic environments / Saifuddin Kumar B. Abdullah // RIC Document Reproduction Service. — Malaysia, 2010. — C. 51-57.
 8. Baron N. Digital Media Changing Language? / Naomi Baron. // Educational Leadership Literacy 2.0. — 2009. — №6. — С. 42—46.
 9. Danet B. Cyber play: Communicating online / B. Danet. — Oxford : Berg Publishing, 2001. — C. 12-24.
 10. Kinsella N. Btw its just Netspeak lol / Naomi Kinsella // Griffith Working Papers in Pragmatics and Intercultural Communication, 2010 — C. 64-75.
 11. Wiggins R. The Internet for everyone: a guide for users and providers / R. Wiggins. – New York: McGraw-Hill, 1995.

Залишити відповідь