Регіональні ЗМІ в сучасному суспільстві: функції, завдання та проблеми

 

Авторка даної статті аналізує функціонування регіональних ЗМІ у культурному, політичному та соціально-економічному житті громадян. Для цього у статті окреслено проблеми регіональних ЗМІ в сучасному суспільстві та проаналізовано першочергові завдання, що можуть змінити ракурс розвитку сучасних регіональних ЗМІ та допомогти вийти їм на новий рівень комунікації у сучасному глобалізованому світі.

Ключові слова: регіональні ЗМІ, громада, суспільство, сучасність.

The author of this article analyzes the functioning of the regional media in the cultural, political, social and economic lives. This article describes the problems of regional media in contemporary society and analyze priorities may change the perspective of modern regional media and help get them to the next level of communication in the modern globalized world.

 

Keywords: regional media, the community, society, modernity

 

Автор данной статьи анализирует функционирования региональных СМИ в культурной, политической и социально-экономической жизми граждан. В этой статье описываются проблемы региональных средств массовой информации в современном обществе и анализируют приоритеты, которые могут изменить перспективу современных региональных СМИ и помочь получить их на следующий уровень общения в современном глобализированном мире. Ключевые слова: региональные СМИ, община, общество, современность

 

Сучасне українське суспільство відчуває нагальну потребу в стійкій організації соціально-політичного життя, властивих громадянському суспільству і правовій державі. Актуальність проблеми становлення громадянського суспільства в Україні зростає в міру розширення і поглиблення демократичних перетворень. Особливу роль у цьому процесі покликані зіграти регіональні ЗМІ, які сприяють формуванню громадської думки жителів територіальних громад, які консолідують громадськість навколо соціально значущих для регіону політичних фігур та створюють сприятливий клімат для здійснення демократичних реформ.

Слід зазначити, що проблема дослідження регіональної преси, особливостей її функціонування в сучасному інформаційному суспільстві неодноразово ставали предметом дослідження таких науковців як приділяли І. Бєлінська, А. О. Горчикова, І. Луцюк, І.І. Паславський, О.В. Чернявська, Л.М. Змій, І.В. Чорна та ін. Проте, як свідчить аналіз останніх публікацій, на сьогодні зазначена проблема залишається малодослідженою, хоча й окремі погляди науковців заслуговують на увагу. На нашу думку, реалізація зазначеної проблеми передбачає розв’язання низки взаємопов’язаних дослідницьких завдань.

Зважаючи на це, метою статті є дослідження функцій, завдань та проблем регіональних ЗМІ в сучасному суспільстві.

Виклад основного матеріалу. Сучасний український медіаринок в останні роки піддався кардинальної перебудови і практично повністю оновив дискурсний репертуар. Одним із суб’єктів наявної медійної системи є регіональні ЗМІ.

Сьогодні в Україні складається політична основа свободи ЗМІ. Це стало можливим завдяки розумінню того, що становлення громадянського суспільства та його розвиток можливі тільки на основі принципу політичного плюралізму, згідно з яким суспільне життя центру і регіонів повинні включати безліч різних взаємопов’язаних і разом з тим автономних груп, партій і рухів, які володіють власними ЗМІ, причому жодна з них не може володіти монополією на остаточну істину і намагатися нав’язати її сучасному регіональному співтовариству. Тільки вільна боротьба ідей та інтересів служить гарантією збереження політичного здоров’я суспільства, запобігання будь-яких форм тиранії та стагнації.

Ще один принцип організації регіонального інформаційного простору – зв’язок культури та політики, яка послідовно реалізується в діалоговому режимі, строгих рамках правового простору, що забезпечується інститутом демократії.

Таким чином, у сукупності принципи, на яких заснований регіональний інформаційний простір, утворюють своєрідну регулятивну схему діяльності місцевої преси. Крім того, розвиток громадянського суспільства в його регіональному аспекті є можливим лише на основі принципу політичного плюралізму.

Як зазначає І.В. Чорна, зважаючи на задекларований політичним керівництвом України курс на децентралізацію, регіональні засоби масової інформаціїнабуваютьособливого значення. Це обумовлено значною роллю регіональних ЗМІ у культурному, політичному та соціально-економічному житті громадян, оскільки головними компонентами регіонів є населення, територія, соціально-економічний комплекс, місцеві органи виконавчої влади, об’єднані спільними цінностями, інтересами, метою [10, с.110].

До системи регіональних ЗМІ входять періодичні друковані видання, теле- і радіоканали, розраховані на аудиторію в районах та містах обласного підпорядкування. Відтак, регіональна преса – це друковані видання, які поширюються на території будь-якого регіону нашої країни або мають більш виражений локальний характер, виходячи в окремому місті. З регіональної преси громадяни черпають інформацію про ключові події у своєму місті та області, про політику місцевої влади, досягнення та зміни в роботі місцевих освітніх, медичних, інших державних установ тощо.

До муніципальної преси належать газети міст, районів і малих населених пунктів (у межах повноважень місцевої влади). Муніципальні газети зазвичай не виходять за межі території своїх районів і залишаються для багатьох їхніх жителів, поряд із радіо і телебаченням, головним та вагомим джерелом інформації[10, с.110].

Основними функціями місцевих ЗМІ є наступні:

пізнавальна (забезпечення знання навколишньої дійсності);

функція переконання (роз’яснення відповідних суспільних зв’язків та стосунків);

контролю (за соціальними, політичними, економічними структурами);

мотивації (стимулювання людей до різних форм діяльності);

інтеграції (інтеграція людей в суспільство, гуртування їх навколо важливих питань);

соціалізації (навчати на позитивних цінностях і зразках поведінки);

розваги [4, с.153].

необхідно зауважити, що самостійна регіональна преса – явище достатньо нове для України. Виникнувши на хвилі перебудови, вона досить швидко потіснила державні видання за рахунок більш повного, точного знання потреб, смаків та інтересів місцевих територіальних громад. Регіональна преса відіграє роль своєрідного дзеркала життя регіону, каталізатора, що виявляє вплив на динаміку регіональної життя. За короткий час регіональна преса значно розширила не тільки спектр проблем, винесених на обговорення, але і придбала власного читача.

І. Луцюк серед першочергових завдань регіональних ЗМІ виділяє наступні:

формування образу Малої Вітчизни та інтеграція місцевої громади у загальнонаціональну структуру;

збереження культурної, історичної самобутності регіону;

протистояння культурному імперіалізму та глобалізації;

утвердження єдиних для усієї держави та нації цінностей;

охорона демократії, зближення громади і влади (дати людям відчуття впливу на тих, кого вони обрали);

відстоювання перед владою потреб аудиторії [4, с.156].

Друковані ЗМІ відіграють особливу роль у формуванні громадської думки, у вихованні політичної та економічної культури суспільства, військового духу нації тощо: за даними багатьох соціологічних опитувань, друкованому слову в Україні довіряють більше, ніж електронним засобам масової інформації [6]. Проведені дослідження свідчать, що газети, незважаючи на великий вплив телебачення та інтернету, різке падіння тиражів через зростання ціни на підписку, як і раніше, залишаються одним із головних джерел інформації для населення регіонів [7]. Це свідчить про те, що регіональним ЗМІ належить важлива роль у здійсненні українським урядом модернізації нашої держави, побудови розвиненого інформаційного суспільства [10, с.111].

Проте, не зважаючи на роль ЗМІ у сучасному суспільстві слід зазначити, що сьогодні традиційні друковані ЗМІ, у тому числі і регіональні увійшли в стадію перманентної кризи, яка виражається в падінні інтересу аудиторії до преси.

Регіональні ЗМІ  характеризуються, з одного боку, стійким локальним зв’язком з аудиторією, що дозволяє їм рідше інших видань вдаватися до використання спеціальних стратегій і тактик у боротьбі за увагу читача. З іншого боку, регіональні ЗМІ, тексти яких несуть в собі сліди практик попередньої дискурсної системи, змушені вбудовуватися в сучасний медіадискурс, реалізуючи його базові дискурсивні стратегії.

В останніх оглядах українського ринку друкованих ЗМІ, заснованих на матеріалах і дослідженнях галузевих об’єднань, ця тенденція доказово описана і докладно. На сцену виходять нові медіа, соціальні мережі, блоги, які успішно конкурують з традиційними ЗМІ в боротьбі за увагу споживачів. Гострота проблематики настільки серйозна, що ставить під питання саме існування друкованих версій газет в довгостроковій перспективі.

Дана ситуація болісно позначається на положенні регіональній пресі. Класична бізнес-модель, за якою працюють незалежні регіональні видавці, – життя за рахунок доходів від розповсюдження і реклами окремих продуктів, поступово перестає ефективно діяти і вже не дозволяє їм утримувати великі журналістські колективи.

Тенденції стійкого зниження тиражів ускладнюють майбутнє і тих редакцій, які існують на дотації. Вони тісно пов’язані з фінансово-промисловими групами, інформаційно забезпечуючи їх інтереси, або напряму належать регіональним або місцевим органам виконавчої влади та фінансуються з відповідних бюджетів. Головна проблема таких ЗМІ – стрімке падіння довіри читачів і глядачів, які черпають альтернативну інформацію з Інтернету.

Як зазначають О. В. Чернявська, Л. М. Змій одна з проблем сучасних регіональних ЗМІ – це їх взаємодія з аудиторією – безпосереднім суб’єктом, а не тільки об’єктом їх діяльності. Інформація є «близькою» у випадку, якщо стосується повсякденного життя громадян, має практичне значення (тобто пов’язана із особистісними проблемами, інтересами, переживаннями тощо громадян)[9, с.127].

Сьогодні відбувається те, що ще Е. Тоффлер позначив як «демасифікація мас-медіа», становлення «медіа для користувачів», орієнтованих не на величезні знеособлені аудиторії, а на невеликі спільноти [8, с.267]. У свою чергу, аудиторії регіональних ЗМІ одночасно виступають споживачами медіа-продукції та практикуючими спеціалістами, експериментаторами, генераторами значень і авторами соціальних практик. Тим самим, регіональні мас-медіа стають засобом сприйняття і підтримки зв ‘язків із оточуючим світом, який є предметом інтересу громадян, але не має безпосереднього відношення до їх актуального життєвого досвіду, інструментом переосмислення спільнотами власного локального світу, що вже не є безальтернативним, проте – особливим серед інших подібних.

Кожен регіон засновує власні ЗМІ, які висвітлюють суто місцеві або районні питання, що є недостатньо важливими для розгляду на загальнодержавному рівні. Така практика на цей момент часу є достатньо рентабельною, а отже, надає широкий спектр для аналізу контенту та специфіки функціонування регіональних ЗМІ в глобальному інформаційному просторі[2, с.65].

До проблем регіональної преси І.І. Паславський додає інертність її кадрів: «небажання до радикальних і сміливих впроваджень, до ризикованих експериментів і глибоких перетворень» [5, с. 224].

Завдяки регіональним (локальним) ЗМК аудиторія отримує опосередкований досвід, який дозволяє їй виходити за межі вузького місцевого життєвого світу, залучатися через когнітивні процеси до глобального, фактично залишаючись у координатах локального. Як засоби трансляції інформації про події за межами місцевого, мас-медіа сприяють виокремленню специфічних рис та самоусвідомлення регіонального соціуму, захищаючи локальну ідентичність аудиторії, прагнуть визначати стратегії сприйняття та ставлення до зовнішнього, «чужинного», «інакшого».

Мас-медіа регіону володіють потужним потенціалом у контексті управління процесами представлення та конструювання образів іноземних країн, здійснення процесів міжкультурної комунікації, що дозволяє забезпечувати конструювання громадської думки регіональної аудиторії щодо інших країн. Значимість роботи регіональних ЗМК підкреслюється ще й тим, що в умовах посилення глобалізаційних тенденцій вони надають можливість розширення картини світу, комунікативних зв ‘язків та стимулювання відносин між представниками різних країн[8, с.128].

Підвищення ефективності комунікативних процесів у суспільстві за участі регіональних мас-медіа є питанням загальнонаціонального рівня значущості. У цьому сенсі одним із актуальних проявів впливу на регіональні мас-медіа нових технологій є перехід України на цифрове мовлення до 2015 р. Існує ризик повного або часткового зникнення частки регіональних ЗМК, які є суспільно-важливими для місцевих спільнот. Саме тому мережа Інтернет може розглядатися як один із варіантів збереження суспільно значущих локальних мас-медіа.

Засоби масової інформації органічно вписані у політичний простір регіонів, які в своїх основних рисах відтворюють політичний простір держави. ЗМІ стали одним з важливих каналів впливу громадян на місцеву владу, адже на своїх сторінках відображають думки громадян про різні сторони життєдіяльності територіальних громад. Без цього каналу місцеве співтовариство втратить чи не половину своїх можливостей в плані ефективності і значимості становлення громадянського суспільства і правової держави. Політичний простір регіону сьогодні досить чітко структурованийі є полем реалізації владних повноважень, взаємодії його структурних елементів і ЗМІ як важливого чинника формування громадської думки та становлення демократичних інститутів.

Збільшити аудиторію, а загалом і прибутковість регіональних ЗМІ можна, розширивши їхні комунікаційні платформи. Таку змогу дає, зокрема, розвиток Інтернет-технологій. У місцевих газет, радіо чи телеканалів з’являються інтернет-сайти. У такий спосіб ЗМІ розширюють свою аудиторію. Щоправда, зміст таких сайтів часто повторює усе, що надруковано чи вже вийшло в ефір основного ЗМІ. Тому схожі Інтернет-платформи зазвичай не існують як самостійні одиниці.

Натомість закордоном поширена практика функціонування медіагруп, коли один власник може мати кілька регіональних видань на різних комунікаційних платформах. Приміром, у Великобританії це: «ReedRegionalNewspapers», «EastMidlandsAlliedPress», «WestminsterPress». Об’єднання національних видань також можуть бути власниками регіональних газет, як-от: «AssociatedNewspapers», «UnitedNewspapers», «TheTrinityMirrorGroup», «TheGuardianGroup» [11, с.302].

На думку експертів, подальше впровадження ІКТ спричинить два ключові наслідки: 1) розвиток і становлення відносно невеликого стабільного сегменту онлайн-платформ традиційних медіа з одночасною їх спеціалізацією, розвитком нішевих, диверсифікованих сервісів, синтезованих із новими медіа; 2) поширення принципово нової моделі медіа-споживання, що базується на інтерактивності та розмаїтті форматів і джерел отримання контенту [6].

Об’єктивною необхідністю для сучасної регіональної преси стали звільнення від інформаційної всеїдності, суб’єктивізму, надмірної політизації.

Сучасні регіональні видання повинні будуватися з урахуванням співвідношення раціонального та емоційного, подають аналітичну інформацію про те, що відбувається в суспільстві. Це не інформація про все, а інформація, що дозволяє бачити напрями розвитку.

Висновки

Зміна характеру комунікацій масової інформації в суспільстві, поява нових технологічних можливостей і платформ тягне за собою неминучу трансформацію ЗМІ, в тому числі регіональних. Сьогодні цей процес обертається кризою не адаптованих до нових реалій традиційних ЗМІ та посиленням нових медіа. На нашу думку, у регіональних друкованих ЗМІ є виняткові можливості повернутися в центр комунікацій і стати стійкими. Для того щоб це відбулося, необхідна зміна інформаційних координат з орієнтацією на реальні потреби користувачів та урахуванням нової комунікаційної парадигми.

Без регіональних ЗМІ неможливо вирішення найрізноманітніших проблем, вони стали органічною частиною сучасного українського суспільства. ЗМІ є найвпливовішим суб’єктом політики, оскільки формують громадську думку  і організують суспільну поведінку. У зв’язку з цим виникає необхідність у поглибленому дослідженні функцій, завдань та проблем  регіональні ЗМІ в сучасному суспільстві.

Використана література

 1. Бєлінська І.В. Дослідження регіональної преси в українському журналістикознавстві / І.В. Бєлінська // Українське журналістикознавсгво. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2003. – Вип. 4. – К., 2003. – С. 57-61.
 2. Горчикова А.О.Регіональні медіа в контексті глобалізації (на прикладі телеканалів Рівненщини) / А. О. Горчикова // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2015. – №4. – С.64-69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_4_15
 3. Левченко А.М. Роль регіональних ЗМІ у соціокультурній, економічній та політичній системах суспільства / А.М. Левченко // Електронна бібліотека Інституту журналістики [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://joumHb.uшv.kiev.ua/mdex.php?ad=artide&artide=1381. – Заголовок з екрана.
 4. Луцюк І.Регіональні ЗМІ в сучасному суспільстві: функції, завдання та проблеми / І. Луцюк // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. – 2014. – Вип. 39(2). – С. 152-157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2014_39%282%29__22
 5. Паславський І.І. Місцева офіційна преса: обтяжливе минуле і невиразне майбутнє / І.І. Паславський // Вісник Львівського університету: серія журналістика. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 30. – С. 242-252.
 6. Результатыопросажурналистов в регионеЕвропа – БлижнийВосток – Африка (EMEA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.uapp.org/pub_analitics/9203.html. – Назва з екрану
 7. Ставлення громадян до ролі ЗМІ. Оцінка якості місцевих ЗМІ та рівень довіри до них (Драфтова версія) // Дослідження Київського міжнародного інституту соціології. – 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: umedia.kiev.ua/uploads/KnS_18FG%20Intemews_ukr_231210.doc. – Заголовок з екрана.
 8. Тоффлер Э. Третьяволна – М. : АСТ, 2010. –512 с.
 9. Чернявська О. В.Розвиток регіональних ЗМК в Україні в умовах глобалізації комунікативного простору / О.В. Чернявська, Л.М. Змій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2013. – № 1045, Вип. 30. – С. 126-133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2013_1045_30_22
 10. Чорна І.В.Тенденції розвитку регіональних засобів масової інформації на прикладі Жмеринської преси / І.В. Чорна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 1. – С. 109-115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_1_16
 11. Abercrombie N. Dictionary of Media studies / N. Abercrombie, B. Longhurst. – London, 2007.

 

 

Залишити відповідь