ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ АТ «ОЩАДБАНК»

УДК 336.711

Сеник Олег Аркадійович,

магістрант, Національний університет «Острозька академія»

науковий керівник: Дем’янчук Ольга Іванівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний університет «Острозька академія»

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ АТ «ОЩАДБАНК»

 

Анотація

У статті розкрито питання визначення суті та значення управління капіталом, проаналізовано динаміку структури капіталу АТ «Ощадбанк» протягом 2013-2015 рр. за їх видами, досліджено формування комерційними банками ефективного за своєю структурою банківського капіталу протягом 2013-2015рр., а також подано пропозиції щодо підвищення капіталізації вітчизняних банків, покращити якість капіталу та забезпечити достатній рівень покриття ним ризиків, що виникають під їхньої діяльності.

Ключові слова: капітал банку, капіталізація, управління капіталом.

Аннотация 

В статье раскрыты вопросы определения сути и значения управления капиталом, проанализирована динамика структуры капитала АО «Ощадбанк» в течение 2013-2015 гг. По их видам, исследовано формирование коммерческими банками эффективного по своей структуре банковского капитала в течение 2013-2015гг., А также представлены предложения по повышение капитализации отечественных банков, улучшить качество капитала и обеспечить достаточный уровень покрытия ним рисков, возникающих их деятельности.

Ключевые слова: капитал банка, капитализация, управления капиталом.

Annotation

In the article the question of determining the nature and importance of money management, analyzed the dynamics of capital structure of JSC “Oschadbank” for 2013-2015 years. By type, investigated the formation of commercial banks effective on the structure of bank capital during 2013-2015., And presented proposals for increase the capitalization of domestic banks improve capital and provide sufficient cover his risks arising during their activities.

Keywords: bank capital, capitalization, capital management.

Постановка проблеми: На сучасному етапі розвитку банківської системи України, у посткризовий період, одним із головних завдань є формування комерційними банками ефективного за своєю структурою банківського капіталу, оскільки відновлення економічного зростання національної економіки неможливе без здійснення інвестування в реальний сектор економіки. Саме в цих умовах комерційні банки стикаються з проблемою формування банківського капіталу, який є запорукою виконання банками своїх функцій у економіці.

Це актуально у розрізі того, що на даному етапі вітчизняна економіка наражається на небезпеку недотримання нормативного розміру власного капіталу банками через неефективну політику управління ним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Проблеми управління власним капіталом комерційних банків та питання методичних засад управління формуванням власного капіталу банку в умовах ринкової економіки досліджували вітчизняні вчені А.В. Васюренко, Б.Л. Івасів, А.М. Мороз, А.А. Пересада, Л.О. Примостка, М.І. Савлук. В той же час потребують подальшого дослідження питання особливостей збільшення власного капіталу банківських установ, саме це обумовлює актуальність обраної тематики.

Мета і завдання дослідження: Метою дослідження є визначення формування оптимальної структури  капіталу комерційного банку на прикладі АТ «Ощадбанк».

Виклад основного матеріалу: Розвиток банківської системи та удосконалення діяльності банків – одна з найважливіших умов створення ефективного ринкового механізму в Україні.

Такі тенденції в діяльності банків як: концентрація капіталу, зростання конкуренції і впливу іноземних банків на національну економіку, впливають на активізацію процесів формування власного капіталу банків.

Досвід показав (як вітчизняний так і зарубіжний), що основною проблемою в процесі формування власного капіталу комерційного банку є не нарощування капіталу, а встановлення його оптимальної для конкретного банку величини з урахуванням таких основних факторів, як: специфіка пасивних операцій, ризиковість розміщення активів, структура власності, різноманітність клієнтів, обсяги залучення нових клієнтів. Капітал банку – це сукупність власних, залучених і позичених коштів, які перебувають в розпорядженні комерційного банку та використовуються ним для формування матеріальних, нематеріальних і фінансових активів в грошовій формі та здійснення своєї діяльності з метою отримання прибутку [7].

Особливостями функціонування банків України є жорсткий контроль з боку Національного банку України за дотриманням економічних нормативів, базою для розрахунку яких є власний капітал. АТ «Ощадбанк» є державним банком в Україні, він повністю належить державі. У зв’язку з цим існує необхідність у створенні такої системи управління формуванням власного капіталу банку, яка забезпечувала б сталий розвиток банківської діяльності [2, 317]. Протягом останніх років АТ «Ощадбанк» продовжує активно нарощувати свою капітальну базу.

Аналізуючи статистичні дані АТ «Ощадбанк» щодо формування капіталу, то спостерігається позитивна тенденція зростання усіх показників протягом досліджуваного періоду (табл. 1.1).

Станом на 2015 рік загальна вартість власного капіталу банку дорівнювала 7,34 млн. грн., в динаміці сума власного капіталу зменшилась на 11,85 млрд. грн.. Зменшення величини власного капіталу відбулося в основному за рахунок збільшення нерозподіленого збитку, який на 2015 рік становив 23,21 млрд. грн.. Проте наявна також тенденція до збільшення акціонерного капіталу, а саме він збільшився на 12,67 млрд. грн. (на 72,48 %) протягом 2013-2014 рр., а протягом 2014-2015 рр. він залишився незмінним. Зокрема, рішення про збільшення акціонерного капіталу банку, шляхом емісії акцій були прийняті Урядом у серпні, листопаді та грудні 2014 року [3, 4, 5, 6].

Таблиця 1.1

Динаміка власного капіталу АТ «Ощадбанк» станом на  2013-2015 рр., млрд. грн..

Показники Роки Абсолютний приріст, млрд. грн.. Темп приросту, %
2013 2014 2015

2014/

2013

2015/

2014

2014/

2013

2015/

2014

Акціонерний капітал 17,48 30,15 30,15 12,67 0 72,48 0,00
Резерв переоцінки будівель 1,33 1,23 1,19 -0,1 -0,04 -7,52 -3,25
Резерв переоцінки інвестицій, наявних для продажу -0,59 -1,24 -0,80 -0,65 0,44 110,17 -35,48
Нерозподілений прибуток/Непокритий збиток 0,97 -10,94 -23,21 -11,91 -12,27 -1227,84 112,16
Усього власного капіталу 19,19 19,21 7,34 0,02 -11,87 0,10 -61,79

Джерело: [3, 4, 5].

 

Вибір того чи іншого джерела збільшення власного капіталу і їх структура визначаються сукупністю факторів, найважливішими із яких є оптимальне співвідношення між прибутком, ризиком і ліквідністю. Ризики впливають як на рівень прибутку, так і на рівень ліквідності. При цьому визначаються варіанти приведення у відповідність співвідношень між прибутком, ризиком і ліквідністю [2, с. 145].

Згідно даних таблиці 1.2, банк забезпечував за аналізований період високий фактичний понаднормативний рівень коефіцієнтів миттєвої ліквідності та загальної ліквідності, а саме у 2015 році коефіцієнт миттєвої ліквідного становить 46,37 %, причому за даний період цей коефіцієнт збільшився на 24,49 %. Коефіцієнт загальної ліквідності у цьому ж році становив 104,84 %, проте на відміну від коефіцієнта миттєвої ліквідності цей показник за даний період зменшився на 18,33 %. Зазначення цих показників дають можливість зробити висновок, що банк спроможний погашати будь-які зобов’язання і борги перед клієнтами, що безумовно позитивно. Коефіцієнт відношення високоліквідних активів до робочих на жаль не досягає нормативних значень, на даний час він становить 16,66 %. Така ситуація являється сигналом для банку, щодо

Таблиця 1.2

Динаміка економічних нормативів діяльності АТ «Ощадбанк» станом на 2013-2015роки

Економічний норматив Нормативне значення Роки Абсолютний приріст
2013 2014 2015

2014/

2013

2015/

2014

Регулятивний капітал банку  – Н1 Не менше 120 млн. грн. 18,40 19,70 30,80 1,30 11,10
Адекватність регулятивного капіталу – Н2 Не менше 10 % 27,92 24,58 31,40 -3,34 6,82
Миттєва ліквідність – Н4 Не менше 20 % 78,00 35,51 60,53 -42,49 25,02
Поточна ліквідність – Н5 Не менше 40 % 60,20 77,67 104,70 17,47 27,03
Короткострокова ліквідність – Н6 Не менше 60 % 62,50 68,31 95,29 5,81 26,98
Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента – Н7 Не більше 25 % 19,10 15,45 17,83 -3,65 2,38
Великих кредитних ризиків – Н8 Не більше 800 % 230,66 208,60 183,51 -22,06 -25,09
Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру – Н9 Не більше 5 % 1,58 1,83 0,83 0,25 -1,00
Максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам – Н10 Не більше 30 % 1,74 2,04 1,00 0,30 -1,04
Інвестування в цінні папери окремо за кожною установою – Н11 Не більше 15 % 0,24 0,15 0,09 -0,09 -0,06
Загальної суми інвестування – Н12 Не більше 60 % 0,48 0,43 0,25 -0,05 -0,18

Джерело: [3, 4, 5].

 

підвищення ефективності управління активами банку. Про зниження забезпеченості дохідними активами всіх зобо­в’язань банку свідчить коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’я­зань. За нормативу в межах 70-80 % вона знизилась з 103,56 % у 2013 році до 79,13 % у 2015 році. Додатковим показником ресурсної ліквідності є коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів. Як видно із таблиці, цей показник зменшився з 138,24 % у 2013 році до 115,85 % у 2015році. Це означає, що ризик ліквідного погашення основного обсягу зобов’язань перед клієнтами банку має тенденцію до зменшення, проте як свідчить даний показник видані кредити забезпечені переважаючим обсягом залучених депозитів і банкові не загрожує незбалансована ліквідність. Коефіцієнт генеральної ліквідності у 2015 році показує низьку здатність банку погашати зобов’язання високоліквідними активами та через продаж майна – лише 18,02 %.

Фінансовий стан АТ «Ощадбанк» оцінюється як нестійкий, тобто його фінансова стійкість недостатньо забезпечена капіталом, який може захищати банк від імовірних ризикованих втрат сьогодні та в близькому майбутньому. Розрахована система показників ліквідності АТ «Ощадбанк», незважаючи на відхилення кількох із них, показала, що він дотримується нормативних вимог і забезпечує активами здатність погашати будь-які вимоги за своїми зобов’язаннями перед клієнтами, проблем з ліквідністю немає.

Впродовж досліджуваного періоду економічні нормативи капіталу, ліквідності, кредитного ризику та інвестування АТ «Ощадбанк», встановлені НБУ відповідали нормативам. Станом на 2015 рік регулятивний капітал банку становив 30,8 млрд. грн., що у порівнянні з його величиною у 2014 році більше на 11,10 млрд. грн. або на 56,3 % і на 12,4 млрд. грн. більше відносно 2013 року. Показник адекватності регулятивного капіталу зріс протягом 2014 року на 6,82 % і на початок поточного звітного періоду дорівнював 31,4 %, що вказує на зростання частки ризику, що її беруть на себе власники банку, а не кредитори та його вкладники. Станом на 2013 рік показник миттєвої ліквідності АТ «Ощадбанк» дорівнював 78 %, тобто близько 80 % всіх зобов’язань банку за поточними рахунками клієнтів були забезпечені активами первинної ліквідності. Протягом наступного року значення аналізованого показника скоротилося на 42 % до 35 %, проте на початок 2015 року його величина зросла на 25 % і зобов’язання банку за поточними рахунками клієнтів були забезпечені активами первинної ліквідності на 60 %.

Аналіз нормативів кредитного ризику також вказує на дотримання АТ «Ощадбанк» економічних нормативів, встановлених НБУ. Зокрема, станом 2015 р. видача кредитів «в одні руки» становила близько 17 %, що на 2,38 % більше відносно значення нормативу у попередньому році, однак менше на 1,27 % у порівнянні з 2013 роком, проте і досі залишається оптимальним. В межах нормативного значення на протязі 2013-2015 років залишалися такі нормативи як максимальний сукупний розмір всіх кредитів, гарантій, порук, виданих одному інсайдеру та максимальний сукупний розмір всіх кредитів, гарантій, порук, виданих усім інсайдерам банку, які на 2015 р. становили 0,83 % та 1,0 % відповідно, тобто «в одні руки» банком було видано близько 1 % внутрішніх кредитів.

На початок 2015 р. інвестування в цінні папери окремо за кожною установою становило 0,09 %, тобто в цінні папери однієї окремо взятої установи АТ «Ощадбанк» вклав лише 0,09 % регулятивного капіталу, скоротившись протягом 2014 р. на 0,06 %. Натомість всі інвестиції банку складали лише 0,25 % його регулятивного капіталу, що відносно 2014 року менше на 0,18 %.

Отже, можна стверджувати, що саме чітке дотримання АТ «Ощадбанк» усіх економічних нормативів, встановлених Національним банком України, забезпечують йому стабільність на ринку банківських продуктів та підвищують довіру населення до запропонованих ним послуг.

Висновки: Підсумовуючи все вище зазначене, зауважимо, щоб вирішити проблему щодо підвищення рівня капіталізації та надійності установ банківської системи України, банкам було б доцільніше покращити якість капіталу та забезпечити достатній рівень покриття ним ризиків, що виникають в процесі їхньої діяльності. Ефективним кроком було б забезпечення стимулювати залучення власного банківського прибутку для інвестицій у капітал шляхом звільнення від оподаткування частини прибутку кредитних установ, а також стимулювати приплив капіталу у банки за рахунок активного залучення коштів акціонерів, у тому числі портфельних інвесторів.

 

 

 

Література:

  1. Аналітичний огляд банківської системи України за 2014 рік. Рюрик. Національне рейтингове агентство [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://rurik.com.ua/our-research/branch-reviews/1187
  2. Дзюблюк О.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи / О.В. Дзюблюк, Р.В. Михайлюк. – Тернопіль, 2009. – 317 с.
  3. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». Річний звіт 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting/zvit_2012_.pdf
  4. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». Річний звіт 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting/zvit_2013_.pdf
  5. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». Річний звіт 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting/zvit_2014_.pdf
  6. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». Офіційний сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting_issuer/
  7. Національний банк України. Офіційний сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id=36674

Залишити відповідь