ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У АНГЛОМОВНИХ ЕССЕ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

Сербіна А.Ю.,
студентка 6 курсу факультету романо-германських мов
Національного університету «Острозька академія»
Науковий керівник:
канд. філол. наук, доц. Коцюк Л.М

Анотація: У статті розглянуто та проаналізовано корпус есе з англійської мови студентів факультету романо-германських мов.
Ключові слова: есе, вибірка, слова-зв’язки, писемне мовлення.

Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы корпус эссе по английскому языку студентов факультета романо-германских
Ключевые слова: эссе, выборка, слова-связки, письменная речь.

Summary: Student’s essays of the department of Romance and Germanic languages are analyzed and considered in the article.
Keywords: essay, selection, linking words, written language.

Відповідно до навчального курсу «Англійська мова», студенти мають можливість практикувати свої не лише усні, а й писемні навички під час роботи з написанням есе, або ж підготовкою до усного мовлення шляхом написання есе, що є фактичним показником знань студентами різних розділів англійської мови [2, c. 276]. Тобто, таке завдання як написання навчального есе є загальною картиною здобутих навичок із граматики, орфографії, синтаксису, морфології, лексикології та пунктуації.
Навчання писемного мовлення як засобу в умовах вивчення англійської як іноземної має бути побудовано з урахуванням фактора білінгвізму (в його широкому розумінні як мультилінгвізму). Позитивним проявом білінгвізму є наявність у студентів досвіду двомовності, негативним – інтерференція рідної і першої іноземної мови.
Відбір мовного матеріалу для навчання англомовного писемного мовлення повинен проводитися, насамперед, з урахуванням принципу лінгвокультурологічної спрямованості. Крім нього, необхідно враховувати наступні принципи: а) відповідності практичним завданням і комунікативним потребам навчання; б) функціональності; в) семантичності; г) методичної автентичності; д) кодифікованості; е) прогресивності; ж) забезпечення навчального процесу засобами стилістично адекватного оформлення тексту і лексико-граматичними засобами перефразування. Дані принципи застосовні до відбору і організації лексичних одиниць.
Комплекс повинен будуватися на основі наступних принципів: урахування взаємовпливу різних видів мовленнєвої діяльності; обліку позитивного впливу видів мовної діяльності один на одного; обліку етапності в оволодінні мовною діяльністю; обліку білінгвізму студентів; активізації розумової діяльності учнів; проблемної спрямованості.
У комплексі доцільно виділити підготовчі блоки вправ і вправи, спрямовані на навчання власне комунікативних умінь побудови тексту. Створення письмового тексту слід розглядати як завершальний етап цілої серії різнотипних вправ. У комплекс повинні бути включені професійно спрямовані вправи. Досягнення комунікативно-достатнього рівня англомовної лексичної компетенції дає можливість студентам користуватися англомовною письмовою мовою для створення письмових текстів неформального, офіційного, ділового стилів англійської мови в рамках таких жанрових форм, як ділові та особисті листи, газетна (журнальна) стаття (в тому числі на науково педагогічну тематику), стислий виклад, рецензія, есе.
Проаналізувавши есе, що слугують вибіркою для нашого дослідження, зупинимось спершу на лексичному аналізі есе студентів, що дозволить визначити проблемні зони у навчанні письма англійською мовою (зокрема у лексичному аспекті) для україномовних студентів та поміркувати над можливим вирішенням цих проблем.
За допомогою методу порівняльного аналізу нами було досліджено та перевірено 11 есе на наявність пунктуаційних помилок. Нагадаємо, що ці роботи є складовою частиною завдань із академічного курсу «Англійська мова» для студентів 3 курсу факультету романо-германських мов. Як правило, студенти писали на схожі теми, які у більшості випадків подібні за метою: есе із висвітленням певної проблеми.
Зауважимо, що жанр есе – обов’язкова складова не тільки вузькоспеціалізованого курсу «Academic Writing», але і загального курсу курсу «Англійська мова». При цьому есе в загальному вигляді розуміється як міркування в тому чи іншому форматі (аргументація, опис, виклад протилежних точок зору на предмет і т.д.). Одним із завдань написання такого типу робіт є відпрацювання прийомів аргументування на користь займаної автором позиції. Припускається, що студенти вже оволоділи певними навичками аргументації і готові приступити до освоєння предметної специфікації, таким чином покращуючи навички письма англійською мовою.
За вимогами до структури, академічне есе складається з наступних частин [1, c. 243]:
1) Заголовок (Title) – відображає основну проблему, якій присвячено есе.
2) Вступ (Introduction) – теза-проблема з описом того, про що конкретно буде говоритися в основній частині.
3) Аргументація (Body) – аргументоване розкриття проблеми на основі зібраного матеріалу. Ця частина роботи включає співвідношення і узагальнення інших точок зору з викладенням власної та її обґрунтуванням, використання в якості ілюстративного матеріалу емпіричних відомостей із переконливими, зваженими, ефективними доказами, дотриманням логіки в розкритті проблеми за допомогою використання параграфів (абзаців).
4) Висновок (Conclusion) – коротке узагальнення і виклад основних аргументів.
Виходячи із поданої вище структури есе, проаналізуємо ключову лексику, яку студенти використовували на кожному із структурних рівнів. Отже, на рівні «Introduction» студенти надавали перевагу використанню наступних лексичних конструкцій: it is said that, the fact is, in one word, that is why, we should not think that, etc. – It is said that money rule the world.
Рівень «Body» можемо охарактеризувати наступними лексичними одиницями: to start/begin with, afterwards, last and the most significant (reason),firstly, secondly, thirdly, the next what is noteworthy, not only … but, one more point is, etc. – Not only minuses, but also pluses are brought by ‘a new god’.
Рівень «Conclusion» містив такі лексичні конструкції як all things considered, all in all, in conclusion, to sum it up, going to the main idea, etc. – To sum it up, I consider the development of technology to be a great thing for all the mankind.
Окрім цього, лексичні особливості англомовного писемного мовлення студентів у нашому дослідженні їх есе включають також вживання linking words, або ж, українською мовою, слова-зв’язки. Ми класифікували їх за функціональною спрямованістю у тексті (детальна класифікація відображена у Додатку Б). Таким чином, корпус есе студентів містить такі групи linking words (linkers):
1) Listing linkers – слова-зв’язки для перерахування та організації логічної послідовності. На приклад, first – second – third, first – furthermore –finally, іn addition – moreover: In addition, some people are ready to go to great length to have a big money.
2) Reinforcement linkers – слова-зв’язки для підсилення, зміцнення думки, а саме: furthermore, moreover, what is more, besides – Moreover, I am dead sure that it is a wrong assumption that while growing up one has to give up their childhood dream.
3) Similarity linkers – слова-зв’язки для вираження подібності. У есе знаходимо наступні: similarly, in the same way, correspondingly – Similarly, music clips, films, even cartoons contain erotic scenes.
4) Example linkers – слова-зв’язки для наведення прикладів та представлення додаткової інформації: for example, for instance – Take, for example, Ray Bradbury’s “451˚ Fahrenheit”.
5) Summary linkers – слова-зв’язки для підведення підсумків викладеного. Для прикладу, in conclusion, to conclude, in brief, to summarise – In conclusion, I might say that money is not evil because it is just a means for existence.
6) Expressing-an-alternative linkers – слова-зв’язки, що використовуються для вираження альтернативної думки, тобто: alternatively, rather, on the other hand – On the other hand, there are a lot of programmes for teenagers on the topic their parents are not eager to speak.
7) Result/consequence linkers – слова-зв’язки для вираження причинно-наслідкового зв’язку: so, therefore, as a result/consequence, accordingly – As a result, the first rank of the army will be after people who are ready to dedicate their lives to it.
8) Stating-the-obvious linkers – слова-зв’язки, що використовуються з метою вираження певної очевидності у тексті. На приклад, obviously, clearly, naturally – Obviously, when unprepared young soldiers see the death of their companions, they become uncontrolled.
9) Emphasis linkers – слова-зв’язки для акцентування певної думки. У корпусі есе знаходимо: generally, especially, in fact – In fact, mothers lose their children, wives their spouses, sisters their brothers, and this line is infinite.
Проаналізувавши частотність вживання слів-зв’язок у досліджуваному корпусі есе, ми виокремили результати, відображені у Таблиці 3.2.
Таблиця 3.2.
Частотність вживання слів-зв’язок
№ з/п Група слів-зв’язок Відсоток
1. Listing linkers 18%
2. Reinforcement linkers 7%
3. Similarity linkers 6%
4. Example linkers 19%
5. Summary linkers 13%
6. Expressing-an-alternative linkers 7%
7. Result/consequence linkers 15%
8. Stating-the-obvious linkers 4%
9. Emphasis linkers 11%
Всього: 100%

Таким чином, за результатами, зображеними у наведеній вище таблиці, бачимо, що найчастіше студенти вживали еxample linkers та listing linkers, а найменш часто – stating-the-obvious linkers.
Проаналізувавши есе студентів, ми також дійшли висновку, що писемного мовлення слід навчати на різних рівнях, зокрема: а) мовного етикету; б) дотримання належного рівня офіційності; в) вибору мовних засобів для вираження комунікативних функцій висловлювання; г) передачі соціокультурних стереотипів мовної поведінки на рідній та іноземній мові як важливих аспектів процесу іншомовного письмового спілкування, яке повинно стати повноправною складовою мовної компетенції студентів.
Англомовна письмова мова студентів – носіїв української мови – на основі аналізу студентських есе «звучить» з дотриманням не лише правил пунктуації та граматики, а й правил ввічливості, що є однією з важливих умов ефективної комунікації. У досліджуваному матеріалі знаходимо, що англомовній письмовій мові українських студентів притаманна передача норм ввічливості виключно лінгвістичними засобами. Таке вираження на письмі проявляється за допомогою фраз типу: I think, I believe, I expect, it is my firm belief that.
Написання есе передбачає володіння достатнім словниковим запасом. Навчити студентів писати есе неможливо, якщо не буде проведена копітка підготовча робота. Першим етапом можна вважати цілеспрямоване розширення словникового запасу за рахунок роботи з тематичними текстами, які містяться в сучасних навчальних посібниках. У тематичних текстах зосереджена вся необхідна лексика. Автор практикує складання списків словосполучень, стійких зворотів, фразових дієслів за різними темами, які постійно поповнюються. Контролювати цю лексику можна в формі суцільних або вибіркових диктантів, усних опитувань. Протягом декількох років навчання студенти накопичують значний словниковий запас, який згодом обов’язково стане в нагоді їм в написанні есе.
Другим етапом є детальне вивчення зразків писемного мовлення на різні теми. Одночасно студенти складають список необхідних вступних слів для здійснення логічного зв’язку у висловлюванні. Як правило, для покращення англомовної лексичної компетенції, пропонуються спеціальні вправи на використання вступних слів. Такі вправи ілюструють значення вступних слів, їх важливість при переході від однієї думки до іншої.
Перехідним етапом вважаємо підготовку усних виступів з досліджуваних тем. Студентам пропонується тема, яка насправді є планом письмового висловлювання, і вони готують усні доповіді або презентації на задані теми з дотриманням всіх правил логічного зв’язку. У нашому дослідженні темами були наступні: “Modern Dreams”, “The Role of Censorship in Today’s Society”, “The Power of Imagination”, “Television as a New Religion”, “Development of Technology”, “A Major Role of Elderly People”, “What Can We Do in Our Daily Lives to Make Our Town a Better Place to Live?”, “All Armies Should Consist Entirely of Professional Soldiers”.
Заключний етап підготовки – написання власних висловлювань на запропоновані теми. Звикнувши до підготовки усних виступів, студенти не відчувають особливих труднощів при складанні опису або висловлюванні своєї думки. В результаті попередньої роботи студенти готові представити свою і альтернативну думку і пояснити, чому вони з нею не згодні. Залишається тільки навчити їх розділяти текст на абзаци відповідно до його логічної структури.
Таким чином, безумовно, для того, щоб англомовне писемне мовлення українських студентів повністю відповідало заданим форматам, доводиться писати багато письмових робіт протягом кожного року навчання. Кількість письмових робіт зазначено в робочих планах тієї чи іншої спеціальності. Спільний аналіз загальних і індивідуальних помилок, вдосконалення вживання лексичних та граматичних засобів, увага до орфографічного і пунктуаційного оформлення тексту, чітке уявлення про критерії оцінювання письмових робіт – є завершальним підготовчим етапом до представлення лінгвістично правильного тексту англійською мовою.
ЛІТЕРАТУРА
1. Martynova, Raisa Yuriivna. English scientific pedagogical writing [Text] : course book for masters of ped. specialities / R. Martynova, A. Maslova ; State establishment ” K. D. Ushynskyi South Ukr. nat. ped. univ.” ; Melitopol Bohdan Khmelnytskyi state ped. univ. – Odesa : [ФОП Бондаренко М. О.], 2015. – 243 p.
2. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. – М. : Русский язык, 1989. – 276 с.

Залишити відповідь