Основні методи перекладу юридичних документів договірного характеру (український оригінал та англійський переклад)

УДК 811.111

Основні методи перекладу юридичних документів договірного характеру (український оригінал та англійський переклад)

Курілович О. В.

Анотація. У статті досліджено фактори, які впливають на переклад юридичних термінів у договорах про співпрацю на ринку нерухомості, проаналізовано застосування відповідних методів перекладу для досягнення достовірності значення юридичного документу.

Ключові слова: юридичний термін, законодавство, поліеквівалентність, мікроконтекст, документ договірного характеру, ринок нерухомості.

Анотация. У статье исследованы факторы, влияющие на перевод юридических терминов в договорах о сотрудничестве на рынке недвижимости, проанализированы применения соответствующих методов перевода для достижения достоверности значение юридического документа.

Ключевые слова: юридический термин, законодательство, полиэквивалентность, микроконтекст, документ договорного характера, рынок недвижимости.

Annotation. The article explores the factors that influence the translation of legal terms in property marketing cooperation contracts, analyzes the application of appropriate methods of translation to achieve the authentic meaning of a legal document.

Keywords: legal term, legislation, polyequivalence, microcontext, contract law document, real estate market.

Актуальність теми. Із щоденним розвитком та виходом України міжнародний рівень ведення справ, українське бізнес-середовище все частіше потребує правильного і чіткого розуміння юридичних аспектів співпраці із європейськими, американськими, австралійськими та іншими закордонними компаніями в тій чи іншій галузі.

Чи не найголовнішим аспектом подальшого успішного бізнесу та запобігання виникненню майбутніх спорів є здатність перекладача чітко та правильно здійснити переклад договорів про співпрацю.

Наукова проблема. При перекладі українських юридичних документів на англійську мову перекладачі часто допускають помилки при підборі того чи іншого еквівалента юридичного терміна в англійській мові. Таке трапляється через ряд причин: недостатню обізнаність перекладача в юриспруденції, невідповідність лексичного значення українських юридичних термінів англійським, зміну лексичного значення англійських юридичних термінів в залежності від зміни англомовної країни.

Переклад тексту з дотриманням стильових ознак законодавчого характеру є також однією з найважливіших проблем, що з’являються у процесі перекладу тексту.

Метою статті є вивчення факторів, які впливають на переклад юридичних термінів у сфері договірного права на ринку нерухомості та визначення правильних способів їх перекладу.

Аналіз останніх публікацій. Формування юридичних термінів у англійській мові та способи їх перекладу вивчали такі дослідники: С. М. Нікіфорова [5], Н. П. Яцишин [8], А. Б. Бушев [2], Т.П. Некрасова, А. М. Ляшук. Укладанням українсько-англійських юридичних словників займались: І. О. Голубовська [4], В. М. Шовковий [4], О. М. Лефтерова [4], В.І. Карабан [7] та ін.

Виклад основного матеріалу. У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній лексиці, кількість якої весь час помітно зростає. До термінологічної лексики належать усі слова, що об’єднуються в мові під загальною назвою «терміни». Терміном називається спеціальне слово або словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання – науки, техніки, суспільно-політичного життя, мистецтва, юриспруденції тощо. С. М. Нікіфорова досліджує особливості юридичної термінології і наводить таку класифікацію юридичних термінів:

 1. Загальнозначущі терміни характеризуються тим, що вони вживаються в повсякденному житті і зрозумілі всім, до цієї групи термінів відносяться, наприклад: біженець, свідок, працівник; accomplice, accreditation.
 2. Спеціальні юридичні терміни володіють особливим правовим змістом, (і, мабуть, зрозумілі далеко не всім, а лише фахівцям у галузі права), наприклад: необхідна оборона, задоволення позову; coerced acquiescence, to retaliate accusation.
 3. Спеціально-технічні терміни відбивають область спеціальних знань – техніки, економіки, медицини і т.д. (мабуть, ці терміни повинні бути зрозумілі юристові, що є ще і фахівцем в іншій області), наприклад: недоброякісна продукція, правила техніки безпеки, non-patentable, nuclear-free. [5]

Професія перекладача зазвичай вимагає орієнтуватись у різних галузях науки. Однак вони іноді припускаються великих помилок, які потім можуть стати причиною суттєвих втрат у бізнесі компанії.

Якщо перекладач працює у сфері нерухомості та займається перекладом документів договірного характеру, він має орієнтуватися в елементарних правилах юриспруденції. Так, термін «виконавець» при перекладі на англійську може звучати як: «performer, principal, contractor». Всі ці терміни є юридично правильними і можуть використовуватись у договорах. Однак, головним правилом складання юридичних документів є використання одного і того ж терміну в усьому тексті договору, інакше той чи інший пункт при вирішенні спорів буде визнаний недійсним. [1; дот.1]

Переклад тих чи інших юридичних термінів на англійську мову у сфері договірного права та нерухомості буде істотно відрізнятися залежно від англомовної країни та її законодавства. У Великобританії одна законодавча система і позначення юридичних понять, у США – інша. Більше того, перекладаючи юридичні документи конкретного штату, потрібно враховувати тонкощі їхнього законодавства, адже у кожному вони різні. Австралія, Нова Зеландія, Канада, Ірландія та інші англомовні країни теж мають свої відмінності.

Досліджуючи матеріал договору, стикаємося із різноманітною варіацією юридичних термінів, які можна трактувати на англійську мову різними способами. Так, беремо найпоширеніші юридичні терміни «адвокат/юрист». При перекладі, орієнтуючись на термінологію законодавства Великобританії, ми обиратимемо між термінами «barrister» – адвокат, який має право вести справи у судах вищої інстанції та терміном «solicitor» – адвокат, який надає всі види юридичних послуг, за винятком представлення клієнта в суді. Якщо ж перекладати термін «адвокат/юрист», використовуючи термінологію законодавчої системи США, то будемо використовувати термін «attorney» чи «attorney-at-Law» – людина, що здала кваліфікаційний іспит і уповноважена державою займатися юридичною практикою. [1]

Іншою проблематикою перекладу юридичних термінів є підбір відповідного, точного еквіваленту. Часто ключову роль зіграє мікроконтекст, на який перекладач має звернути максимальну увагу. Так, у реченні договору «…сприяти їхній подальшій співпраці на ринку нерухомості» слово «сприяти» перекладене як «promote», а варіантів перекладу цього слова набагато більше: to conduce, to contribute to, to encourage, to facilitate, to further. [1; дот.1] Спостерігаємо й інший вираз «дострокове розірвання договору» перекладений як «early termination of the contract», що не є відповідним юридичним еквівалентом в англійській мові, хоч і є цілком зрозумілим для звичайного читача. Натомість правильним буде «anticipatory repudiation» або «anticipatory breach». [1; дот.1]

Проблематикою підбору влучного еквівалента активно займався дослідник А.Б. Бушев. Так, він зазначає, що юридичні терміни в англійській мові можуть мати безліч еквівалентів: «повертати» в значенні «віддавати» – «to give back, to return», «…борг» – «to redeem, to refund, to reimburse», «повертати кошти» – «to pay back, to repay», «…власність» – «to restore property», «…довіру, свободу» – «to regain confidence (freedom)», «…справу із суду вищої інстанції в суд нищої» – «to relegate (remand) a case to a lower court», «…справу на повторний розгляд» – «to remit (recommit) a  case for further inquiry». Вище наведені приклади дозволяють проілюструвати проблему полісемії та поліеквівалентності слова у професійній мові. [2, c. 22]

Висновки. Під час аналізу варіантів перекладу юридичних термінів у договорі співпраці у сфері нерухомості ми дійшли висновків, що перекладач має добре орієнтуватися у галузі права, постійно навчатись і слідкувати за появою нових юридичних термінів. При підборі точного еквівалента юридичного терміну потрібно враховувати мікроконтекст. Також, одним чи не найвагомішим аспектом перекладу є вибір законодавчої системи та терміносистеми певної англомовної країни перед початком здійснення юридичного перекладу.

Однак, застосування всіх цих методів перекладу не гарантує підбору стовідсотково точного відповідника. Звідси виникає потреба у прийнятті на міжнародному рівні універсальних юридичних термінів та законів для світової бізнес-спільноти, що дуже сильно спростило б ведення міжнародного бізнесу.

Зі сторони українського наукового середовища було б доцільним створити сучасні українсько-англійські словники відповідно до галузі права та законодавства різних англомовних країн. Це б суттєво спростило роботу перекладачів та внесло б ясність у міжнародну співпрацю.

Список використаної літератури та неопублікованих документів

 1. Nolo, Internet legal site. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nolo.com/. – Назва з титул. екрана.
 2. Бушев А. Б. Терминообразование в юридическом дискурсе и способы перевода терминов / А. Б Бушев // Издат-во Алтайского государственного университета. – 2010. – С. 20-24.
 3. Саєнко В. В. Сучасний українсько-англійський юридичний словник / Борисенко І., Саєнко В. В., Конончук Н. М., Конончук Т. І., [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lang.slovopedia.org.ua Назва з титул. екрана.
 4. Глубовська І. О. Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська, В. М. Шовковий, О. М. Лефтерова та ін. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”.- 2012. – 543 с.
 5. Нікіфорова С. М. Особливості юридичної термінології в англійській мові / С. М. Нікіфорова// Збірн. Наук. пр. Хар-го. національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Харків: «ПРАВО». – 2012.- С. 173-179.
 6. Саєнко В. В. Сучасний українсько-англійський юридичний словник / Борисенко І., Саєнко В. В., Конончук Н. М., Конончук Т. І., [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lang.slovopedia.org.uaНазва з титул. екрана.
 7. Карабан В. І. Англійсько-український юридичний словник. / В. І. Карабан. – Вінниця: Видавництво «Нова Книга», 2003. – 1085 с.
 8. Яцишин Н. П. Юридична термінологія як об’єкт мовознавчих досліджень / Н. П. Яцишин // Наук. вісн. Волин-го нац. університету ім. Лесі Українки.- Волинь. – 2011.- С. 219-222.

Property Marketing Contract. Додаток 1

Залишити відповідь