МЕТАФОРА ЯК ОСНОВНИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ У ПРОМОВАХ СТІВЕНА ГАРПЕРА У КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Дебой Оксана Олександрівна

Національний університет «Острозька академія»

наук. кер. проф. Жуковський В. М.

 

МЕТАФОРА ЯК ОСНОВНИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ У ПРОМОВАХ СТІВЕНА ГАРПЕРА У КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена аналізу використання метафор у промовах канадського прем’єра-міністра Стівена Гарпера в контексті військово-політичної ситуації в Україні. У ході дослідження було розкрито зміст поняття «метафора», здійснено класифікацію метафор та виокремлено їх основні семантичні групи.

Ключові слова: метафора, метафоризація, «мертві» та динамічні метафори, семантична група.

 

Annotation. The article is dedicated to the metaphor usage analysis in Canadian Prime Minister S. Harper speeches on politico-military situation in Ukraine. In the course of the research we have defined the term “metaphor”, conducted classification of metaphors and distinguished main semantic groups.

Key words: metaphor, metaphorization, “dead” and dynamic metaphors, semantic group.

 

За останні роки, в умовах глобалізації, розвитку інформаційних технологій, зростаючій ролі ЗМІ та інших екстралінгвістичних чинників, використання метафор політиками привертає до себе  увагу все більшої кількості науковців, а відтак і зростає число публікацій, які висвітлюють проблему впливу метафор на людську свідомість та розглядають її як засоби регулювання настроїв у суспільстві, прийомом маніпуляції суспільною думкою.

Актуальність обраної теми зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на виявлення особливостей використання прийому метафоризації як багатоаспектного явища у мовленні окремих політичних діячів. Враховуючи, що метафора є одним з основних риторичних засобів створення образності та емоційного забарвлення у мовленні політиків, а також прийомом переконання та досягнення певного емоційного збудження у реципієнтів, усі без виключення політики активно використовують цей механізм перетворення значення слів у своїх виступах. Цю проблему впливу політичних текстів на адресата активно досліджували Г. Г. Почепцов, О. І. Шейгал, А. Д. Бєлова та ін.

Метою нашого дослідження є аналіз особливостей використання метафор у промовах канадського прем’єра-міністра Стівена Гарпера в контексті військово-політичної ситуації в Україні. Матеріалом дослідження є промови та виступи політика виголошені протягом 2014 – 2015 рр.

Перед усім розглянемо сутність поняття метафори. Сучасна когнітивістика, авторами праць з якої є зарубіжні вчені Дж. Лакофф та М. Джонсон, М. Тернер, а також вітчизняні дослідники А. Баранов, О. Кубрякова, А. П. Чудінов, розглядає метафору як основну ментальну операцію, спосіб пізнання, структурування та пояснення навколишнього світу. Людина таким чином може створювати навколо себе той світ, у якому живе, а також під час комунікативного процесу намалювати та перетворити у свідомості адресата існуючу мовну картину світу.

Французький психолог та публіцист Г. Ле Бон висловив думку про те, що натовп мислить сприймає тільки образи і милить лише ними, а відтак лише вони спроможні вразити натовп, викликати в них жах чи відразу, а також стимулювати до певних дій. А отже, за допомогою образів на аудиторію можна здійснити інформаційно-психологічний вплив, змучити реципієнтів відчути єдність з державою та її союзниками, ненависть до спільного ворога, об’єднатися зі своїми союзниками та пережити масове натхнення.

А Дж. Лакофф, у свою чергу, у своїй праці «Метафори, якими ми живемо» стверджує, що промовець, використовуючи метафори, таким чином трансформує «початкову інформацію» в «кінцеву», а саме в ту, яка сформує потім думку слухачів [5]. Таким чином, встановлюючи зв’язок між знайомими та незнайомим темами для слухачів, поєднуючи це все в метафоричних образах, політики намагаються полегшити сприйняття аудиторією інформації, дають їй можливість будувати вербальні образи у своїй свідомості. Нижче наводяться приклади спроб вербальної маніпуляції та емоційного впливу на слухачів.

Оскільки процес метафоризації є багатоаспектним явищем, саме тому досі не існує єдиної, чітко визначеної сучасної класифікації типів метафор. Під час нашого дослідження ми використали класифікацію Б. Тошовича, яка бере до уваги  частотність використання, статику та стійкість. Відповідно Б. Тошович поділяє метафори на статичні та динамічні. Статичними, або ж колективними, дослідник називає такі метафори, які втратили виразність і перетворилися на мертві, застиглі. Метафори, які ж вирізняються своєю непередбачуваністю та нестійкістю, Б. Тошович називає динамічними, вказуючи на їх оказіональність та відсутність колективної ознаки [11, c. 224]. Такі метафори утворюються в результаті оказіонального метафоричного перенесення номінації та індивідуальної творчості суб’єкта мовлення.

Оскільки метою тексту будь-якої політичної промови є переконання та досягнення емоційного збудження, то цілком очевидно, що без метафори як механізму перетворення значення слів не обійтись. Роль метафори полягає у сугестивному насичення тексту [7]. Грунтуючись на людському асоціативному мисленні, метафори можуть утворювати стійкий об’ємний образ у свідомості реципієнтів за допомогою асоціацій. Якщо взяти, наприклад, спосіб, у який С. Гарпер вибудовує метафори, що пов’язані зі збройним вторгненням на територію України, – enemies of freedom (вороги свободи), Russian regime (російський режим), Ukrainians fleeing brutal tyranny and great privation (українці, які рятувалися втечею від звірячої жорстокості та великих злиднів) – можна помітити, як політик будує метафори, що подають такий стан речей: сильний (Росія) кривдить слабкого (Україна), приходить герой (Канада), який допомагає відновити справедливість. Таким чином можна сказати, що політичний дискурс є природним середовищем для функціонування та створення метафор.

Аналіз промов Стівена Гарпера дає підставу стверджувати, що у мовленні політика переважають «мертві» метафори, основною функцією яких є первинна номінація реалій політичного життя в контексті військово-політичної ситуації в Україні: dark era of fear, Russian regime, sad truth, enemies of freedom, stoke up the fires, barriers are placed on their path, the heavenly hundred, support has deep roots, crime against humanity, free will, the sons and daughters, the time is over, people from all walks of life, the path to understanding, root problem, doors of democracy, economic climate.

Саме такі стерті політичні метафори по-новому вживаються та переосмислюються у нових контекстах, при цьому набуваючи нових семантичних відтінків [5]. Таким чином, як ми бачимо з наведених прикладів взятих з промов С. Гарпера, ті метафори, які уже давно перетворилися на штампи, мають здатність активно функціонувати у політичному дискурсі. Так часті протиставлення та повтори метафор в тексті додають йому експресивності та емоційності: Resolve strength and unguilty resistance to the enemies of freedom. And let us always remember that the enemies of freedom need to cover up the failures of the models they represent [12].

Окрім того, ми стаємо свідками того, як політик вміло маніпулює метафорами з меморіативною функцією: The people of Ukraine seek the future of engagement with the West because they seek what we have in the West: freedom, democracy, prosperity. Certainly Putting wants to deny them that future, he seeks to destabilize and demoralize the people of Ukraine, to pull them back into a dark era of fear and of dependence on an aggressive, expansionist and authoritarian Russian regime. Future generations must be reminded that peace was earned through struggle and sacrifice. Evil comes in many forms and seems to reinvent itself time and again. But whatever it calls itself – Nazism, Marxist-Leninism, today, terrorism – they all have one thing in common: the destruction, the end of human liberty [12]. Такі метафори, як «pull them back into the dark era of fear», «Evil comes…» і «…calls itself – Nazism, Marxist-Leninism, terrorism» викликають у свідомості канадців, українців та українських канадців стійкі негативні емоції та асоціюються з насильством, комуністичним режимом, але ці емоції в даному контексті набувають нового значення та спрямовуються на новий об’єкт – Росію. Метафора «peace was earned through struggle and sacrifice» наголошує на тому, що сьогодні теж доведеться «заробляти» як гроші, «мир та добробут» через боротьбу та самопожертвування.

Щоб провести паралель між українцями з їхнім «темним комуністичним минулим» та наголосити на їх подібності зі своїми «братами та друзями» – канадцями – С. Гарпер наголошує в промові: Canadians are well aware of that destruction. We feel this pain so acutely because nearly one quarter of all Canadians were either held captive by communism’s chains or are the sons and daughters of those who were [12]. Така традиція вживання лексем з семантикою родинності на позначення загальнонаціональних цінностей. Таким чином політик, апелюючи до почуттів єдності та соборності, створює образ нації як цілісної сім’ї.

Як відомо, вербальні засоби, які використовують політики у своїх промовах, завжди розраховані на цільову аудиторію. Так виступ С. Гарпера перед канадцями, українцями та українськими канадцями пронизаний метафорами епохи холодної війни: Mindset of the guy we are dealing with is that the Cold War has never ended and I’ve got to fight to change the ending somehow. I don’t think there is any way under this leader Russia will ever change [13]. Окрім того зустрічаються наступні метафори: the shadows of yesterday, the dark era of the past, the Cold War, the Soviet shadow, які зосереджують емоції реципієнтів не на тих розбіжностях щодо світової політики, що виникли між Канадою та Росією останніми роками, а на тому періоді історії, коли між цими країнами існувала не лише плідна співпраця, але й спільний ворог, як наприклад, Німеччина.

У політичних текстах, що досліджувалися, також функціонують індивідуальні, динамічні метафори, які відрізняються від статичних  певною непередбачуваністю, і є виявом індивідуальності, самостійності в оцінці політичних реалій: But we can’t turn a blind eye to aggression and international lawlessness that threatens the peace and stability of the world. This is the moment when we must defeat terror and dry up the well of extremism that supports it [13].

Кожна така індивідуальна динамічна метафора – це «духовний дотик, що викликає своєрідний стан благодаті» [10]. Кожна повторена статична лише підтверджує тезу про результативність, ефективність втілення  за допомогою мови готових моделей світу у когнітивну систему реципієнта. Межа між динамічними та статичними метафорами у політичному дискурсі не досить чітка, оскільки найбільш вдалі динамічні індивідуальні метафори з часом переходять в розряд статичних, колективних; і навпаки від статичних метафор можуть утворюватися динамічні індивідуальні похідні.

У результаті нашого дослідження було виокремлено наступні семантичні групи метафор: 1) метафори з елементами частин тіла – Canada will continue to stand with Ukraine in the face of the ongoing violation of the country’s sovereignty and territorial integrity; Remember that in Canada you have friends, friends who respect and admire Ukraine’s heart for freedom [Meeting at Wiilson House in Chelsea, Quebec]; 2) побутова метафора – We will never sweep history under the carpet. Not Canada’s history. And not Ukraine’s historyThere were many reasons for this but they boiled down to a worry that programs of this kind could be seen as interference in the internal affairs of other countries, a matter of the utmost sensitivity in Canada [Harper’s visit to the Academic institute in Kyiv, June 2015]; 3) релігійна метафора – In the same spirit of solemn remembrance[Prime Minister Harper’s speech to the Ukrainian Canadian Congress]; Evil comes in many forms and seems to reinvent itself time and again; 4) метафори війни та ворога – In any country that’s in state of conflict, in this case a victim of aggression,…; These enemies of freedom need to cover up the failures of the models they represent; Mindset of the guy we are dealing with is that the Cold War has never ended [12]; 5) медична метафора – The same trouble may arise again and again, but the remedies do not change; 6) метафори пов’язані зі стихіями природи – Putting has been stoking the fires of the cruelest form of populist nationalism [12]; 7) метафори часу – They have shown themselves in the latest Russian invasion and the cynical explanation that these troops were on vacation donating their time [12]; 8) метафора будови – Ukrainians will continue to aspire freedom and democracy no matter what barriers are place in their path; We kept as many doors opened for the economy of Ukraine…; 9) метафора з елементами одягу – Former Prime Minister demanded free elections for Ukrainians that were under the boot of the Soviet Union; We need to have business boots on the ground

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що риторика С. Гарпера сповнена політичними метафорами. Політична метафора несе оцінне навантаження і тісно пов’язана з типом політичного мислення, прийняттям політичних рішень, а також відбиває конкретний спосіб сприйняття політичних дій реципієнтами. У своїх промовах Прем’єр вміло використовує метафори і малює в уяві аудиторії образ ворога, загрози, окупанта та «імперії зла». Сучасні політичні промови пронизані маніпулятивними, аргументативними та сугестивними технологіями, адже є результатом роботи цілою команди професійних спічрайтерів. А отже ми можемо вважати метафору дієвим, хоча і не єдиним мовленнєвим засобом ідеологічного впливу на свідомість реципієнтів, за допомогою якого можуть формуватися уявлення про різні сфери нашого життя, а також світу загалом, впроваджуватися у свідомість під виглядом об’єктивної інформації бажана для певного кола осіб інформація, реалізовувати свої замисли, спираючись на підтримку громадської думки, впливати на больові точки суспільної свідомості, які породжують ненависть, страх, біль, тривогу.

 

Література

 1. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры / Под общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. – М. : Прогресс, 1990. – С. 5 – 33.
 2. Баранов А. Н. Когнитивная теория метафоры: почти двадцать лет спустя. Предисловие редактора [Текст] / А. Н. Баранов // Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живём / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – 2-е изд. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – С. 7–21.
 3. Будаев Э. В. «Могут ли метафоры убивать»?: прагматический аспект политической метафорики // Политическая лингвистика. – Вып. 20. – Екатиринбург, 2006. – С. 67 – 74.
 4. Будаев, Э. В., Чудинов А. П.  Метафора в политическом интердискурсе [Электронный ресурс] / Э. В. Будаев, А. П. Чудинов. – Электронн. текст. данные / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2006. – Режим доступа: http://www.philology.ru/linguistics1/budaev-chudinov-06a.htm, свободный (дата обращения: 09.01.2017). – Язык русс. – Название с экрана.
 5. Дж. Лакофф, М. Джонсон Метафоры, которыми мы живем [Электронный ресурс] : Пер. с англ. под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. – Электрон. текст. данн. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. ISBN 5-354-00222-2 / – Режим доступа: http://codenlp.ru/books/lakoff.pdf, свободный (дата обращ.:06.2016). – Русс. язык. – Аналог друк. изд.
 6. Ільницька Л. Л. Метафора в сучасному англомовному політичному дискурсі [Текст] / Л. Л. Ільницька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – Вип. 4. – С.84-86.
 7. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов. – К. : Спілка рекламістів України, Укр. асоц. паблік рилейшнз, 1996. – 176 с.
 8. Тошович Б. Структура глагольной метафоры // Stylistyka slowianska / Б. Тошович. – Т. VІІ; – Opole, 1998. – С. 221 – 251.
 9. Яворська Г. Політичні метафори і політичні сюжети: замітки до діалогу Україна – Європейський Союз // Дзеркало тижня. – 2002. – 8березня.
 10. Harper S. Prime Minister Steven Harper speaks at United for Ukraine [Electronic resource] : [Canada Ukraine Foundation presents United for Ukraine (Sept. 11at the Toronto Congress Center)] / S. Harper // Youtube. – Access mode: https://www.youtube.com/watch?v=JTYmPuXg5_U (Last access: 09.01.2017). – Title from the screen.
 11. KONTAKT Ukrainian Television Network. Prime Minister of Canada Stephen Harper. Russia interfering in Crimea, Ukraine [Electronic resource] : J.Klufas, M. Czyrulowicz / Published March 5, 2014 // Youtube. – Access mode: https://www.youtube.com/watch?v=13pHklmXHps (Last access: 09.01.2017). – Title from the screen.

 

 

Залишити відповідь