ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЧИННИКИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

УДК 336

JEL-класифікація:G

керівник: доцент, д.е.н. Козак Л.В.

 

ГНАПОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

студент економічного факультету

Національний університет «Острозька академія»

 

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЧИННИКИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

В статті досліджується питання формування та напрями використання фінансових ресурсів на підприємстві, показники його ліквідності та платоспроможності. Здійснено аналіз структури та динаміки груп статей активу і пасиву, які впливають на рівень показників ліквідності платоспроможності, а саме коефіцієнтів ліквідності. Об’єктом дослідження є ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, а предметом – система управління фінансовими ресурсами підприємства.

Ключові слова: фінансові ресурси, необоротні активи, оборотні активи, фінансовий стан підприємства, ліквідність та платоспроможність підприємства.

ГНАПОВСЬКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

студент экономического факультета

Национальный университет «Острожская академия»

ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

В статье исследуется вопрос формирования и направления использования финансовых ресурсов на предприятии, показатели его ликвидности и платежеспособности. Проведен анализ структуры и динамики групп статей актива и пассива, которые влияют на уровень показателей ликвидности платежеспособности, а именно коэффициентов ликвидности. Объектом исследования является ПАО “Мироновский хлебопродукт”, а предметом – система управления финансовыми ресурсами предприятия.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, внеоборотные активы, оборотные активы, финансовое состояние предприятия, ликвидность и платежеспособность предприятия.

VOLODYMYR HNAPOVSKYI

Students of economic departments

The National University of “Ostroh Academy”

LIQUIDITY AND SOLVENCY OF ESTABLISHMENT

AND FACTORS THAT FORM IT.

In the article it is examined the question of formation and direction of used resources in the establishment, indicators of its liquidity and solvency. An analysis of structure was implemented and group dynamics of actives and passives, which influence the level of the indicators of liquidity and solvency, and in particular the coefficients of liquidity.
The object of examination is PJSC” Mironivsky hliboproduct”
– and the subject is-the system of controling the financial resources of the establishment.

Key words: financial resources, non current assets, current assets, financial situation of the establishment, liquidity and solvency of the establishment

 

Постановка проблеми. У своїй виробничо-господарській діяльності підприємства стикаються із низкою проблем, зумовлених особливостями розвитку ринкових відносин в Україні. зумовлюють Підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку, систематично проводити оцінку ефективності управління діяльністю з урахуванням динаміки ринкової кон’юнктури та впливу макроекономічних чинників. Не менш важливим завданням є забезпечення відповідності обсягу та структури власних і залучених фінансових ресурсів обсягу та структурі сформованих активів підприємства з позиції їх впливу на фінансовий стан підприємства та показники його фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності. З огляду на сказане тема дослідження набуває особливої актуальності.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні впливу структурних змін в активній та пасивній частині балансу об’єкта дослідження на показники його ліквідності та платоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями в галузі обраної проблематики містяться в роботах таких відомих зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів, як: С. Майєрс [4], Н. Майлуф [4], Ф. Модільяні [1], М. Міллер [2], У. Шарп [9], Г. Марковиць [8], С. Росс [3], А.М. Поддєрьогін [5;6], В.М. Опаріна [7].

В економічній літературі представленні різноманітні теоретичні точки зору та підходи до управління структурою фінансових ресурсів підприємства , для прикладу: традиційний підхід Ф. Модільяні та М. Міллера – в економічній літературі має назву теорія «ММ» [1; 2]; компромісний підхід; сигнальний підхід – модель С. Росса [3], модель Майєрса–Майлуфа [4]; моделі Міллера і Рока, модель Рока , модель Уєлша  [5].

Поддєрьогін А.М. вважає, що «ринкові умови господарювання потребують нових підходів до формування фінансових ресурсів підприємств. Пошук фінансових джерел розвитку підприємства, забезпечення найефективнішого інвестування фінансових ресурсів набуває важливого значення в роботі фінансових служб підприємств. У процесі формування фінансових ресурсів підприємства необхідно визначати оптимальну структуру їхніх джерел і в кожному конкретному випадку детально аналізувати доцільність залучення позикових коштів з урахуванням фінансових ризиків» [6, с. 10-11]. В.М. Опаріна вважає, що «стабільність функціонування підприємства ґрунтується на достатності фінансових ресурсів та їх стабільному кругообігу. Перспективи розвитку підприємства визначаються його можливостями у нарощенні та залученні фінансових ресурсів» [7, с. 90]. Проте досліджень адаптованих до особливостей конкретного підприємства недостатньо, щой обумовило вибір теми дослідження.

Виклад основного матеріалу. ПАТ “Миронівський хлібопродукт” – приватна компанія, яка є головним українським холдингом для низки юридичних осіб, пов’язаних із нею відносинами контролю. Група ПАТ “Миронівський хлібопродукт” включає 84 підприємства разом із філіями та відокремленими підрозділами.

Основнi напрями дiяльностi групи:

 • птахiвництво та сумiжнi виробництва (виробництво охолодженої курятини, готових заморожених продуктiв, соняшникової олiї);
 • рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшника, пшеницi та рапсу);
 • інша сільськогосподарська дiяльнiсть (виробництво свiжої яловичини преміям класу, фуа-гра, ковбасних виробiв та копченостi, фруктiв).

З моменту заснування компанiї у 1998 роцi попит на м’ясну продукцiю зростає з кожним роком. Оскiльки курятина є найбiльш дешевим джерелом тваринного бiлку, то його частка у споживаннi переважає. Компанiя “Миронiвський хлiбопродукт” є вертикально iнтегрованою системою, яка полягає в наступному:

 • вирощування курей (вiд яйця до дорослого птаха);
 • забезпечення їх власним комбiкормом, виготовленим в основному iз власного вирощеного зерна;
 • доставка продукцiї власним автотранспортом (вантажiвками-рефрижираторами) та реалiзацiя готової продукцiї через основнi канали збуту (мережа брендових магазинiв, супермаркети та HoReCa).

За версією журналу “Форбс Україна” у рейтингу 200 найбільших компаній України (окрім фінансових компаній та компаній, які більш ніж на 50% належать державі) ПАТ “Миронівський хлібопродукт” станом на 1 півріччя 2014 року посідав 17 місце, в рейтингу ТОП 20 найефективніших агрокомпаній України – 14 місце (станом на 18 серпня 2015 року).

Для визначення поточного стану майна ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, слід розглянути структурно-динамічний аналіз активу балансу, який відображений в табл.1.

Таблиця 1

Структурно-динамічний аналіз активу ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

за 2013-2015 роки

З таблиці наведеної вище, ми можемо спостерігати зростання валюти балансу, що є позитивним явищем і означає зростання вартості майна об’єкта дослідження. Так, вартість майна ПАТ «Миронівський хлібопродукт» у 2014 році порівняно з 2013 роком зросла на 12067,77 млн. грн. (56,54%), а у 2015 році порівняно з попереднім роком –  на 11449,53 млн. грн. (34,27%).

Протягом 2013-2015 років, у структурі балансу ПАТ “Миронівський хлібопродукт” переважала частка необоротних активів, у 2013 році вона склала 59,96%, а за 2014 рік відбулося її збільшення на 0,72% (60,67%), однак вже у 2015 році відстежується зниження означеного показника на 0,89% (59,78%). Такі коливання були зумовлені зростанням вартості основних засобів з 10264,18 млн. грн. до 19132,75 млн. грн. у 2014 році, частка яких склала 86,4 %. У 2015 році необоротні активи також мали тенденцію до росту за рахунок  вартості основних засобів на 24204,32 млн. грн. (26,51%) та незавершених капітальних інвестицій з 533,79 млн. грн. до 1561,59 млн. грн. (абсолютний приріст – 1027,80 млн. грн., темп приросту – 192,55%). Проте у 2015 році швидшими темпами відбувалось зростання оборотних активів.

Оборотні активи об’єкта дослідження у 2013 році склали 40,04%. За 2014 рік їх частка зменшилась на 0,72% (39,40%), а у 2015 році зросла на 0,89% (40,22%). Зниження частки оборотних активів у 2014 році було в більшій мірі обумовлено ростом необоротних активів, а в меншій спадом поточних біологічних активів до 747,44 млн. грн. (абсолютний показник зниження – 823,39 млн. грн., темп зниження -52,42%); дебіторської заборгованості за рахунками з бюджетом до 570,23 млн. грн. (абсолютний показник зниження – 1101,5 млн. грн., темп зниження – 65,89 %); грошей та їх еквівалентів. до 559,38 млн. грн. (абсолютний показник зниження – 619,99 млн. грн., темп зниження – 52,57%);

Ріст частки оборотних активів у структурі балансу за 2015 рік був зумовлений збільшенням запасів з 4544,68 млн. грн. до 8447,70 млн. грн. (абсолютний приріст – 3903,03 млн. грн., темп приросту – 85,88%) та дебіторської заборгованості за рахунками з бюджетом з 570,23 млн. грн. до 1644,57 млн. грн. (абсолютний приріст – 1074,34 млн. грн., темп приросту – 188,41%).

Для того, щоб розглянути структуру джерел фінансування підприємства слід провести структурно-динамічний аналіз пасиву ПАТ “Миронівський хлібопродукт” (див. табл. 2).

За даними таблиці ми бачимо, що у 2013 році формування фінансових ресурсів підприємства відбувалось за рахунок таких джерел: власного капіталу (42,51%) та довгострокових зобов’язань та забезпечень (45,58%), тобто переважали власні джерела. Однак вже у 2014-2015 році фінансування відбувалось за допомогою довгострокових та поточних пасивів. Частка власного капіталу у структурі балансу об’єкта дослідження за 2013-2015 роки мала тенденцію до спаду.

Таблиця 2

Структурно-динамічний аналіз пасиву ПАТ “Миронівський хлібопродукт”

за 2013-2015 роки

Довгострокові зобов’язання та забезпечення за 2013-2015 роки мали тенденцію до росту і, незважаючи на незначне зниження у 2014 році,  їх частка у джерелах фінансування в 2015 склала 48,69 %. Збільшення частки довгострокових зобов’язань та забезпечень у 2015 році було зумовлено зростанням довгострокових кредитів банків з 2401,58 млн. грн. до 6675,32 млн. грн. (абсолютний приріст – 4273,74 млн. грн., темп приросту – 177,95 %) та інших довгострокових зобов’язань з 9943,65 млн. грн. до 14784,67 млн. грн. (абсолютний приріст – 4841,02 млн. грн., темп приросту – 48,68%).

Поточні зобов’язання та забезпечення за 2013-2015 роки також мали тенденцію до росту. Зокрема, зростання поточної кредиторської заборгованості склало від 869,71 млн. грн. до 9392,58 млн. грн. (абсолютний приріст – 8522,87 млн. грн., темп приросту – 979,96 %), інших поточних зобов’язань з 423,25 млн. грн. до 6438,07 млн. грн. (абсолютний приріст – 6014,82 млн. грн., темп приросту – 1421,10%).

Структурно-динамічні зміни, що відбулись а активній та пасивній частині балансу об’єкта дослідження мали суттєвий вплив на його рівень ліквідності та платоспроможності (табл.3).

Таблиця 2.3

Динаміка показників платоспроможності ПАТ “Миронівський хлібопродукт”

за 2013-2015 роки

Показники Нормативне значення Роки Абсолютний приріст
2013 2014 2015 2014-2013 рр. 2015-2014 рр.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2-0,35 0,464 0,032 0,037 -0,433 0,005
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7-0,8 1,462 0,401 0,388 -1,061 -0,013
Коефіцієнт загальної ліквідності 1,5 – 2,5 3,364 0,744 0,848 -2,621 0,105
Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів 0,5-0,7 1,284 0,257 0,397 -1,027 0,140

За даними таблиці видно, що коефіцієнти ліквідності об’єкта дослідження за досліджуваний період динамічно змінювались: у 2013 році перевищували нормативне значення, а у 2014-2015 роках були нижчими від нього. Так, у 2013 році коефіцієнт абсолютної ліквідності перевищив нормативне значення на 0,464 одиниці, що характеризує наявність об’єкта дослідження в більш як достатній мірі грошових коштів та їх еквівалентів, а також недостатньою часткою поточних зобов’язань в структурі джерел його фінансування. У 2014-2015 роках значення означеного коефіцієнта знизилося до рівня 0,032-0,037 одиниць, що свідчить про недостатність в ПАТ “Миронівський хлібопродукт” джерел грошових коштів та їх еквівалентів для покриття поточних зобов’язань.

Аналогічні тенденції спостерігаються в динаміці коефіцієнта швидкої ліквідності, який у 2013 році був вищим від нормативного значення та склав 1,462 одиниці. Завищене значення коефіцієнта швидкої ліквідності свідчить про більш як достатню кількість грошових коштів та їх еквівалентів і дебіторської заборгованості, а також про недостатню частку поточних зобов’язань. Нижче від нормативного значення коефіцієнта швидкої ліквідності у 2014-2015 роках означає відсутність платіжних можливостей у об’єкта дослідження навіть за умови вчасного повернення грошових коштів дебіторами ПАТ “Миронівський хлібопродукт”.

Коефіцієнт загальної ліквідності у 2013 році був більшим від нормативного значення, оскільки склав 3,364 одиниці. Таке перевищення норми свідчить про наявності більш як потрібній сумі оборотних активів та малій частці поточних зобов’язань. У 2014-2015 році показник, як і інші коефіцієнти, був меншим від нормативного значення і склав: у 2014 році – 0,744 одиниці та 0,848 одиниць у 2015 році. Занижене значення коефіцієнт загальної ліквідності у 2014-2015 роках характеризується про відсутність у ПАТ “Миронівський хлібопродукт” платіжних можливостей за умови реалізації оборотних активів. Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів у 2013 році склав 1,284 одиниці, що вище від нормативного і говорить про більш як потрібну кількість запасів у об’єкта дослідження. Занижене значення коефіцієнта у 2014-2015 роках значить, що у ПАТ “Миронівський хлібопродукт” недостатньо мобілізованих запасів для покриття поточних зобов’язань.

Висновки.

У ході структурно-динамічного аналізу балансу об’єкта дослідження було з’ясовано низку позитивних і негативних аспектів його функціонування. До позитивних тенденцій можна віднести динамічне зростання валюти балансу ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, що забезпечило йому 14 місце у ТОП 20 найефективніших агрокомпаній України за версією одного з найавторитетніших економічних видань – журналу “Форбс Україна”. Однак, у ході аналізу фінансової звітності було з’ясовано те, що підприємство має проблеми з швидким перетворенням своїх активів на готівку, про що говорить неліквідний баланс об’єкта дослідження, а невідповідність коефіцієнтів ліквідності нормативним значенням свідчать про його проблеми з платоспроможністю. З огляду на сказане можна зробити висновок, що принципи формування фінансових ресурсів підприємства, дотримання ним певної відповідності між складовими елементами джерел формування фінансових ресурсів і напрямами їх використання, організація своєчасного моніторингу, систематичного контролю, аналізу та оцінки ефективності реалізації політики управління фінансовими ресурсами в ринкових умовах набуває особливого значення у визначення ефективної фінансової стратегії і тактики.

 

Список використаних джерел.

 1. Modigliani F. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment / F. Modigliani, M. H. Miller // Amer. Econ. Rev. – 1958. – June. – P. 261–297.
 2. Modigliani F. Taxes and the Cost of Capital: A Correction / F. Modigliani, H. Miller // Ibid. – 1963. – June. – P. 433– 443.
 3. Основы корпоративных финансов : [пер. с англ.] / Росс Стивен [и др.]. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 720 с.
 4. Myers S. С. Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do not Have / S. С. Myers, N. S. Majluf // Journal of Financial Economics. – 1984. – Vol. 13. – P. 187–221.
 5. Фінансовий менеджмент : підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.
 6. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін [та ін.]. – 5-те вид., перероб. та допов. – К. : КНЕУ, 2004. – 546 с.
 7. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : навч. посібник / В. М. Опарін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с.
 8. Markowіtz H. Portfolio Selection / H. Markowіtz // Journal of Finance. – 1952. – 7 March.
 9. Sharpe W. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk / W. Sharpe // Journal of Finance. – 1964. – 19 September

 

Залишити відповідь