Лексичний аспект політичного дискурсу екс-прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона

Стаття присвячена детальному аналізу лексичних засобів у політичному дискурсі екс-прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемрона. Подано результати аналізу та класифікацію термінів як домінуючого виду засобів увиразнення мовлення у політичних промовах Девіда Кемерона.

Ключові слова: політичний дискурс, терміни, загальнополітична термінологія, економічна термінологія, юридична термінологія, військова термінологія, релігійна термінологія, медична термінологія.

The article is devoted to the thorough analysis of the lexical units in the political discourse of the ex-prime-minister of Great Britain David Cameron. The results of the lexical analysis and the classification of the terms used in the speeches of David Cameron as the dominant and peculiar means of speech expression are presented in the article.

Key words: political discourse, terms, general political terminology, economic terminology, juridical terminology, military terminology, religious terminology, medical terminology.

Лінгвістичні дослідження у галузі політичного дискурсу стали досить поширеними та перспективними в останні десятиліття у зв’язку з стрімким розвитком нашого технологізованого суспільства та розумінням того факту, що мова є потужним знаряддям в політиці [2]. В зв’язку  з цим дослідженню політичного дискурсу, якому раніше не приділялося достатньо уваги і через що він є наразі маловивченим, відводиться більше часу та зусиль.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Дослідженням політичного дискурсу займається величезна кількість науковців, як вітчизняних, так і зарубіжних. Серед вітчизняних дослідників варті уваги роботи таких відомих дослідників як В.Г. Борботько «Принципы формирования дискурса. От психолингвистики к лингвосинергетике», Серажим К. «Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність» [3], а також неможливо не відзначити вагомий внесок досліджень у сфері дискурсу викладачів Національного університету «Острозька академія» як-от: Худолій А.О. «Лексико-стилістичні маркери мовних змін в американських публіцистичних текстах» [4], Лещак О.В. «Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu»[7] та Цолін Д.В. «Синтаксис поезії тарґумів» [5]. Серед іноземців, зацікавлених проблемами аналізу політичних текстів, слід заначити працю Т. А. Ван Дейка «Анализ новостей как дискурса» [1], яка висвітлює загальні особливості дискурсу та політичного дискурсу зокрема.

Мета і завдання дослідження

Метою дослідження є лексичний аналіз політичного дискурсу екс-прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, що полягає у класифікації виявлених у промовах термінологічних одиниць на тематичні групи. Мета передбачає постановку і виконання таких завдань:

  • Класифікувати дослідженні у промовах Девіда Кемерона терміни за певними тематичними групами;
  • Здійснити лексичний аналіз та опис виявлених лексичних одиниць ;
  • Визначити функції лексичних засобів у промовах екс-прем’єр-міністра.

Для дослідження однієї з найчисельніших груп лексичних засобів – термінів, які є слова або словосполучення, що означають чітко окреслені поняття та, на відміну від звичайних слів, мають лише одне значення і не можуть мати емоційного забарвлення – було взято шість політичних промов екс-прем’єр-міністра за його останньої каденції, серед яких було виділено 300 одиниць термінологічного характеру.

Виділені одиниці ми класифікували на декілька груп відповідно до тематики їх використання у промовах:

Таблиця 3.6

Групи термінів

Назва термінів Кількість у тексті Відсоткове співвідношення
Загальнополітичні 121 40,3 %
Економічні 82 27,3 %
Юридичні 55 18,3 %
Релігійні 25 8,4 %
Медичні 17 5,7 %
Усього 300 100%

До групи загальнополітичних термінів, відсоткове співвідношення яких складає 40,3%, були віднесені такі приклади: government, political system, Liberal Democrats, political majority, coalition, Conservatives, democracy, politics, parliamental reform, political leaders, values of freedom, fairness, Downing Street, election, campaign, opposition, voting system, the bill, immigration, National Health Service, quangos, ministers, sovereign powers, armed forces, ex-party, defeat of a party, party conference, Iron Curtain, leverage, manning, the battle, proportional representation, dissidents, diplomatic relations, governmental cuts, people’s welfare, devolve power, infrastructure [6]  та ін.

Розглянемо детальніше приклад загальнополітичного терміну у реченні: For those reasons I aim to form a proper and full coalition between the Conservatives and the Liberal Democrats [6]. Використання зазначених термінів фокусують увагу на виборчій тематиці, яка є вкрай актуальною в поточний післявиборчий час та допомагає ефективніше передавати інформацію. Окрім того, політик звертається до термінів на позначення політичних партій, типових для британських реалій. Наступні приклади яскраво ілюструють вміле оперування загальнополітичними термінами, як-от: There are many things I want this coalition to achieve but what could matter more than saving our United Kingdom …let’s say it: we’re better together and we’ll rise together – so let’s fight that referendum with everything we’ve got. У цьому випадку Д. Кемерон наголошує на референдумі у Шотландії, що мав відбутися наступного року,  і підкреслює необхідність коаліції приділити саме цю питанню максимум уваги.

Оскільки економіка є невід’ємною частиною політики Д. Кемерона як прем’єр-міністра, що намагається вивести країну з кризи, то терміни економічної тематики займають вагоме місце лексиці політичного дискурсу. Група економічної термінології складає 27,3% і представлена такими прикладами: deficit, expenses, capped benefits, Universal Credit, economy, cutting the deficit, micromanage, budget deficit, sub-market, decentralization, transparency, finance, start-up capital, private capital, investment, private sector, fund, social entrepreneurs, dormant bank, economic affairs, businesses, corporation tax, payment, bank levy, emergency budget, spending, heating bill, green investment bank, economic growth, economic system, employment, incentives, income, interest rates, national income, standard of living, revenue, trade [6] та ін.

Перший приклад економічної термінології deficit як у реченні So dealing with this deficit is not an alternative to economic growththe two go handinhand  використовується дев’ятнадцять разів у досліджених промовах прем’єр-міністра, що свідчить про глибоку обізнаність нового урядового лідера та занепокоєність кризовою економічною ситуацією у державі. Ще один яскравий приклад Our emergency budget showed the world that Britain is back on the path of fiscal responsibility фокусує увагу на ще одному істотному елементі економічного життя країни – бюджеті, а саме бюджеті для надзвичайних ситуацій. Використання зазначених лексичних одиниць підкреслює ораторські здібності, обізнаність політика, а також підкреслює гордість за ефективний підхід до вирішення кризових моментів, що підвищує статус Великобританії на світовому рівні. Також у досліджуваних промовах політик послуговується терміном welfare (добробут) у різних варіаціях 56 раз. Наприклад, We need to have a welfare system that the country can properly afford; So softer time-limits –that stop people getting stuck in that welfare trap…; In two years, Iain Duncan Smith has driven forward welfare reform on a scale [6] та ін. Отож у всіх зазначених реченнях політик акцентує увагу на надважливій проблемі для британців, а саме досягнення задовільного добробуту життя для кожного громадянина держави, тому постійно звучать заклики про побудову життєздатної системи добробуту (a welfare system), заклики до реформ стану благополуччя громадян (welfare reform).

У ході нашого дослідження ми виділили ще одну тематичну групу термінів– юридичного спрямування, кількість яких складає 18,3 %. До цієї групи належать такі приклади: tribute, confront problems, entitlements, legal responsibilities, duties, empowerment, officials, national consciousness, local authorities, intermediaries, legislator, debates, referendum, levy, operational allowance, pledge, legacy, regulation, detention, abolish, dependency, Red Tape, bureaucracy, community service [6] та ін.

Використовуючи приклади Faith is not a problem for legislators to solve but rather a vital part of our national consciousness, політик підкреслює національну свідомість його співітчизників, їхню безперечну рішучість у досягненні поставленних цілей, окрім того у промові звучить політична та юридична освіченість прем’єр-міністра. У наступному прикладі Next May, therell be a referendum on electoral reform Девід Кемерон знову звертається до юридичної термінології, з допомогою якої вдається донести потрібну інформацію до аудиторії. Послуговуючись термінами юридичної тематики, політику вдається висловити власну впевненість і рішучість змін та реформ, як-от: The next evil: bureaucracy. Sign on. Sign here. Come back in a fortnight. Repeat as required, у якому Д. Кемерон говорить про найбільше зло для добробуту держави – бюрократію – та методи як її перемогти.

Менш чисельну групу складають терміни релігійної тематики – 8,4% – що пов’язано із особливим виступом прем’єр-міністра перед представниками церкви. До цієї групи ми віднесли такі приклади: Your Holiness, Pope, аadherents, Your Excellences, Catholics, Catholic Church, Cardinal, Scripture, beatify, papal delegation, the Holy See, parish, religion, Islam, Islamist, Muslims [6].    

Вживання термінів релігійної тематики як у прикладі Cardinal Newman, who was beatified here in Birmingham this morning, once said that one little deed evinces more true faith than could be shown bythe most fluent religious conversationor the most intimate knowledge of Scripture [6]  підкреслює глибоку повагу Девіда Кемерона до Церкви та її представників, а також виражає його позицію з приводу релігії та її неопосередкованого впливу на політичне та соціальне життя держави. Ще один вагомий приклад релігійного терміну у реченні Islam is a religion of peace observed devoutly by over a billion people across the world. Islamist extremism is a warped political ideology політик використовує зазначені терміни на позначення Ісламу, Ісламського екстремізму як однієї з найболючіших тем для британського суспільства та й усієї світової спільноти під час своєї промови у Ноттінгемському Університеті у Малайзії, країні, де Іслам є провідною релігією. Таким чином, Девіду Кемерону вдається тактовно і коректно організвувати свою промову, щоб уникнути будь-яких можливих некоректностей та політичних образ, а також привернути аудиторію на свою сторону.

Найменшу кількість серед досліджуваних термінів складають терміни медичної тематики, яких у проаналізованих промовах лише 5,6%. До цієї групи ми віднесли наступні приклади: National Health Service (NHS), waiting lists, mixed wards, hospital infections, doctors, dentists, midwives, surgeries, health center, vaccinated, hospital porter, care-taker, disability benefits, Disability Living Allowance [6].

У прикладі And what’s up? The number of doctors, the number of dentists, the number of midwives, the number of surgeries carried out in our NHS політики використовує такі терміни як doctors (лікарі), midwives(медсестри), dentists стоматологи), surgeries (операції), NHS (Національна Система Здоров’я) під час розмови про досягнення у медичній сфері, що були зініційовані партією Торі. Це не лише показує обізнаність політика у всіх сферах життя держави, а й збагачують промову політика новими термінологічними одиницями.

Висновки

Отже, терміни займають значну нішу серед лексичних одиниць у політичному дискурсі, оскільки несуть основне семантичне і стилістичне навантаження серед лексичних засобів мови, адже використовуються політиками для передачі специфічної інформації та емоційного впливу на аудиторію. Власне, найбільший акцент ставиться на термінологічних одиницях мови, а саме їх тематичних класифікаціях, так як їх доречне і точне використання слугує вдалою зброєю у мовній боротьбі політичних лідерів. Варто зауважити, що влучне вживання відповідної термінології не лише схиляє чашу політичних терезів на сторону політика, а й спрацьовує аргументом для переконання як його опонентів, так і цільової аудиторії.

Література

  1. Ван Дейк. Анализ новостей как дискурса / Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. Ванн Дейк. – М.: Прогресс, 1989. – 245с.
  2. Паршина О. Н. Стратегии и тактики речевого поведения современной политической элиты: дис.доктора филол. наук : 10.02.01 / Ольга Николаевна Паршина. — Саратов, 2005.
  3. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність: [монографія] / Серажим К. / за ред. В.Різуна. – К.: КНУ, 2002. – 392с.
  4. Худолій А. О. Політичні стереотипи у геостратегії США : дис. докт. політ. наук / Худолій Анатолій Олексійович – Острог, 2009. – 148 с.
  5. Цолін Д. В. Синтаксис поезії тарґумів : монографія / Д. В. Цолін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 466 с.
  6. David Cameron Speeches – [Електронний ресурс] – Режим доступу:   http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?q=&speaker=53&party=&searchRangeFrom=1895&searchRangeTo=2014
  7. Leszczak O. Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu – O. Leszczak // Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2010.

 

 

Залишити відповідь