Аналіз структури капіталу підприємств хімічної промисловості

УДК 336

Король Володимир Анатолійович

магістрант, Національний університет «Острозька академія»

Керівник  Мамонтова Н.А. д.е.н., професор

 

Аналіз структури капіталу підприємств хімічної промисловості

 

Анотація. У статті досліджено особливості структури капіталу підприємств хімічної промисловості в умовах кризи. Розглянуто джерела формування капіталу. Здійснено розрахунок оптимальної структури капіталу для досліджуваних підприємств використовуючи механізм фінансового левериджу. Враховуючи отримані результати, запропоновано заходи для оптимізації його структури в контексті максимізації рівня фінансової рентабельності.

Ключові слова: власний капітал, позиковий капітал, механізм фінансового левериджу.

 

Аннотация. В статье исследованы особенности структуры капитала предприятий химической промышленности в условиях кризиса. Рассмотрены источники формирования капитала. Осуществлен расчет оптимальной структуры капитала для исследуемых предприятий используя механизм финансового левериджа. Учитывая полученные результаты, предложены меры по оптимизации его структуры в контексте максимизации уровня финансовой рентабельности.

Ключевые слова: собственный капитал, заемный капитал, механизм финансового левериджа.

 

Annotation. In the article were investigated the capital structure features of chemical industry enterprises in the crisis conditions. There are considered the sources of capital forming. For the investigated enterprises is carried out the calculation of optimal capital structure using the mechanism of financial leverage. Considering the results there are offered measures for optimization of this structure in the context of financial profitability maximization.

Key words: equity, loan capital, financial leverage mechanism.

 

Постановка проблеми.

В сучасних умовах гострої потреби підприємств в капіталі, загострення конкуренції на обмеженому ринку фінансових ресурсів, необхідності зниження витрат для підвищення ефективності бізнесу та зниження ризиків, особливо важливим є аналіз структури капіталу підприємства та  її оптимізація, оскільки оптимальна структура капіталу дозволяє отримати максимальний прибуток, та покращити показники рентабельності, фінансової стійкості, досягти високого рівня ліквідності і платоспроможності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Аналізу структури капіталу підприємства та її оптимізації приділили багато уваги зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: І. Бланк, Ю. Брігхем, П. Бурдьє, Ф. Бутинець,  Р. Дорнбуш, О. Загородна, С. Клименко, В. Ковальов,  Г. Крамаренко, У. Нордхауз, А. Поддєрьогін, В. Подольська,  Дж. Робінсон, П. Самуельсон, Д. Хайман, П. Хейне, Дж. Хікс, О. Чорна, С. Шкарабан та інших. Проте варто зазначити, що все ще гостро стоїть питання застосування проведених досліджень на практиці

Мета і завдання дослідження.

Метою дослідження є визначення особливостей структури капіталу підприємств хімічної промисловості України та знаходження оптимального співвідношення власного та позикового капіталу.

Виклад основного матеріалу.

Важливого значення в дослідженні джерел фінансування підприємства набуває оцінка структури капіталу. Лише за оптимальної структури підприємство може повністю реалізувати виробничі можливості. Скорочення витрат на виробництво, збільшення віддачі від інвестицій, прискорення кругообігу і обороту  капіталу, що в кінцевому підсумку призводить до збільшення доходів підприємства можливе лише за ефективного формування структури капіталу.

Капітал – це фінансові ресурси підприємства, необхідні для організації його господарської діяльності і використовувані в господарському обороті для одержання доходів і прибутку [2, с. 293].

Структуризація капіталу промислового підприємства дозволяє провести як якісну, так і кількісну оцінку капіталу, а також охарактеризувати ефективність його використовування.

Для здійснення дослідження було обрано ПАТ «Дніпроазот» та ПАТ «Одеський припортовий завод», які, на сьогодні, є найбільшими за обсягами виробництва та найбільш фінансово стійкими виробниками азотних добрив в Україні.

Структуризація капіталу промислового підприємства дозволяє провести як якісну, так і кількісну оцінку капіталу, а також охарактеризувати ефективність його використовування. Аналізуючи структуру капіталу досліджуваних підприємств можна відзначити, що позиковий капітал є основним джерелом їх фінансування (табл. 1.).

Таблиця 1

Структура капіталу досліджуваних підприємств в 2013-2015 рр.

 

 

Показники

Роки Відхилення пит. ваги, %
2013 2014 2015

 

2014- 2013

 

2015-2014

сума, тис.грн. пит. вага, % сума, тис.грн. пит. вага, % сума, тис.грн. пит. вага, %
ПАТ «Дніпроазот»
Власний капітал 786384 36,6 803166 18,5 911516 29,9 -18,1 11,4
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 141517 6,6 147678 3,4 144492 4,7 -3,2 1,3
Поточні зобов’язання і забезпечення 1223491 56,9 3399559 78,1 1992228 65,4 21,3 -12,8
Капітал усього 2151392 100 4350849 100 3048236 100,0 х х
ПАТ «Одеський припортовий завод»
Власний капітал 696697 25,3 37447 0,4 256176 7,7 -24,9 7,3
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0,0 1793242 20,5 2126382 63,8 20,5 43,3
Поточні зобов’язання і забезпечення 2059166 74,7 6931835 79,1 951770 28,5 4,4 -50,6
Капітал усього 2755863 100,0 8762524 100,0 3334328 100,0 х х

Джерело: розраховано автором на основі [7, 8, 9, 10, 11, 12]

На ПАТ «Дніпроазот» протягом 2013-2015 років спостерігалась динаміка до зменшення власного капіталу у 2014 році і зростання у 2015 році. Станом на кінець 2013 року він складав 36,6% структури капіталу, в 2014 році – 18,5%, а у 2015 році зріс до 29,9% структури. Відповідно зросла частка короткострокових позикових коштів, яка склала 56,9% станом на кінець 2013 року і протягом періоду 2013-2015 років зросла на 8,5%.

Подібні тенденції відбувались на ПАТ «Одеський припортовий завод», де частка власного капіталу суттєво знизилась у 2014 році, а потім у 2015 р. дещо зросла.

Проте, на відміну від ПАТ « Дніпроазот», в ПАТ «Одеський припортовий завод» позиковий капітал у 2015 р. складений переважно із довгострокових зобов’язань, частка яких на кінець 2015 р. склала 63,8%. Причому, у 2013 р. цей вид ресурсів підприємством не використовувався, і на короткострокові позикові кошти припадало 74,7% капіталу. Протягом 2013-2015 рр. поточні зобов’язання знизились на 46,2%, і склали 28,55 у 2015 р. Відзначаємо також негативну динаміку зниження вартості власного капіталу у 2015 р. порівняно з 2013 р., яке склало 17,6% структури. Чинником цього були отримані підприємством у 2014 р збитки, за рахунок яких частка власного капіталу у 2014 р. складала лише 0,4%.

Порівнюючи співвідношення власного та позикового капіталу двох досліджуваних підприємств галузі виробництва мінеральних добрив можна побачити, що в ПАТ «Дніпроазот» вона є більш диверсифікованою та зваженою, натомість в ПАТ «Одеський припортовий завод» – націлена на довгострокове позикове фінансування, за рахунок якого підприємство проводить модернізацію власних капітальних фондів. Слід зважити, що в останні роки така політика підприємств була зумовлена різним рівнем прибутковості.

Щодо детальної структури капіталу, то у 2013 році у ПАТ «Дніпроазот» 22,96% капіталу припадало на інші поточні зобов’язання, ще 17,27% – на нерозподілений прибуток, і 16,34% – на зареєстрований (пайовий) капітал. Частка кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги складала 11,57%, а довгострокових зобов’язань і забезпечень – 6,58%. Короткострокові кредити банків складали частку у 16,13% структури джерел фінансування активів підприємства. Інші елементи капіталу спричиняли незначний вплив на його структуру в ПАТ «Дніпроазот».

У 2014 році у структурі капіталу ПАТ «Дніпроазот» спостерігались такі зміни: частка кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги зросла на 54,56% – до значення у 66,13%, а поточних зобов’язань за розрахунками на 3,29% – до 7,01%.

Натомість знизились частки інших основних структурних елементів капіталу:

 • зареєстрованого (пайового) капіталу на 8,26% – до 8,08%;
 • нерозподіленого прибутку на 8,33% – до 8,93%;
 • короткострокових кредитів банків на 12,12% – до 4,01%;
 • довгострокових зобов’язань та забезпечень на 3,18% – до 3,39%;
 • інших поточних зобов’язань на 22,93% – до 0,02%.

Частки додаткового та резервного капіталу та поточних забезпечень змінились не суттєво і не справляли істотного значення на структуру капіталу ПАТ «Дніпроазот» у 2014 році.

У 2015 році, в порівнянні з 2014 роком, частка кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги знизилась на 38,56% і склала 27,57% структури. Також зменшилась частка короткострокових кредитів банків на 3,59. Натомість суттєво зросла частка іншої поточної заборгованості – на 23,61% – до 23,64%. Частка нерозподіленого прибутку зросла на 7,4%.

Щодо ПАТ «Одеський припортовий завод», то у 2013 році 69,38% капіталу припадало на товарну кредиторську заборгованість, ще 41,5% – на додатковий капітал, і 28,98% – на зареєстрований (пайовий) капітал. Відзначаємо від’ємний показник нерозподіленого прибутку в розмірі 46,17%. Інші елементи капіталу спричиняли незначний вплив на його структуру в ПАТ «Одеський припортовий завод».

Структура капіталу ПАТ «Одеський припортовий завод» у 2014 році була більш диверсифікованою. Зокрема, підприємство задля поповнення власних обігових коштів залучило короткостроковий кредит у 4,6 млрд. грн., внаслідок чого частка цього виду ресурсів склала 52,53% всієї структури капіталу. Крім того було залучено через випуск внутрішніх облігацій 1,8 млрд. грн., завдяки чому частка довгострокових зобов’язань та забезпечень склала 20,46%. Спостерігалось також зростання інших поточних зобов’язань, внаслідок чого їх частка зросла на 1,97% – до значення у 2,08%. Інші види капіталу знизились у своїх частках.

Зокрема, знизились частки таких основних структурних елементів капіталу: кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 49,51% – до 18,87%; зареєстрованого (пайового) капіталу на 19,86% – до 9,11%; додаткового капіталу на 28,54% – до 12,97%.

У 2015 році підприємству вдалось скоротити частку поточних зобов’язань та відповідно збільшити – довгострокових. Це позитивно впливає на фінансовий стан підприємства, оскільки зменшує тиск короткострокової заборгованості на оборотні активи. Довгострокові зобов’язання та забезпечення зросли у 2015 р. на 43,31% і склали 63,77% структури капіталу. Завдяки зниженню загального розміру капіталу зросли частки додаткового капіталу (на 20,88%), зареєстрованого (пайового) капіталу (на 14,84%), та поточних зобов’язань за розрахунками (на 6,14%). Зменшились частки короткострокових кредитів банків (на 43,31%) й товарної кредиторської заборгованості (на 4,40%).

Таким чином, структура капіталу досліджуваних підприємства галузі виробництва мінеральних добрив обумовлена підходами підприємства до управління капіталом. Спостерігаємо, що на підприємстві ПАТ «Дніпроазот» протягом усього періоду застосовувався підхід формування джерел фінансування із залученням значної частки позикових коштів. У 2013 році підприємство активно залучало інші поточні зобов’язання, а у 2014-2015 роках – надавало перевагу товарному кредиту. Зростання фінансування активів із власних коштів протягом періоду здійснювалось за рахунок нерозподіленого прибутку. Натомість на ПАТ «Одеський припортовий завод» був зміщений акцент у фінансування активів в сторону довгострокових зобов’язань шляхом випуску облігацій. Схожими рисами підприємств є відмова від короткострокових кредитів в складних умовах на фінансовому ринку.

Якщо порівнювати співвідношення власного та позикового капіталу двох досліджуваних підприємств галузі виробництва мінеральних добрив можна побачити, що в ПАТ «Дніпроазот» вона є більш диверсифікованою та зваженою, натомість в ПАТ «Одеський припортовий завод» – націлена на довгострокове позикове фінансування, за рахунок якого підприємство проводить модернізацію власних капітальних фондів.

Стрімке нарощування позикового капіталу є негативним явищем, тому постає необхідність в пошуку оптимальної структури капіталу для підприємства, за якої зросте рентабельність капіталу.

Для аналізу оптимізації структури капіталу досліджуваних підприємств було використано метод оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої фінансової рентабельності, яким передбачено використання механізму фінансового левериджу.

В результаті розрахунків був одержаний такий результат: найбільший приріст рентабельності власного капіталу (20,82%) був отриманий при співвідношенні власного і позикового капіталу 58,8 / 41,2 для обох підприємств.

Якщо врахувати, що у 2015 році в структурі капіталу ПАТ «Дніпроазот» частка власних коштів складала 30%, то відповідно підприємству слід поступово нарощувати частку власного капіталу, що забезпечуватиме оптимальне використання капіталу для підприємства. Ще меншою була частка власного капіталу в структурі капіталу ПАТ «Одеський припортовий завод» – лише 7,7%, тому цьому підприємству слід основну увагу приділити забезпеченню зростання вартості власного капіталу, що можливо реалізувати за рахунок нерозподіленого прибутку або додаткової емісії акцій.

Враховуючи умови, що склались на досліджуваних підприємствах, для оптимізації структури капіталу пропонується використання для формування джерел фінансування активів отриманого прибутку, а також, емісія акцій.

Також для забезпечення оптимізації структури капіталу ПАТ «Дніпроазот» та ПАТ «Одеський припортовий завод» пропонується:

– Забезпечення рівноважного фінансового стану підприємства;

– Забезпечення ефективного розвитку підприємства;

– Максимізація ринкової вартості підприємства;

– Мінімізація вартості окремих складових елементів структури капіталу підприємства.

Висновки

Отже, в процесі дослідження було виявлено, що основним недоліком в структурі капіталу ПАТ «Дніпроазот» та ПАТ «Одеський припортовий завод» є значне переважання частки позикового капіталу над часткою власного капіталу, що веде до зниження фінансової стійкості та платоспроможності, і утворює незадовільну структуру джерел фінансування активів.

Дослідження показало, що оптимальною структурою капіталу, яка забезпечує найбільший приріст рентабельності,  для досліджуваних підприємств є 58,8% власного капіталу та 41,2% позикового. Тому, підприємствам варто поступово нарощувати власний капітал.

 

Література:

 1. Висоцька І. Б. Оптимізація структури капіталу підприємства з метою підвищення його фінансової безпеки / І. Б. Висоцька, В. В. Комаричина // Науковий вісник НЛТУ України . – 2013. – Вип. 23.1. – С. 224-230.
 2. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: підручник. / Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. – К.: ЦНЛ, 2006. – 520с.
 3. Семенов А. Г. Ефективне управління структурою капіталу акціонерного товариства / А. Г. Семенов, О. О. Плаксюк, О. В. Ярошевська // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2 (18). – С. 137–144.
 4. Семенов Г.А. Оптимізація структури капіталу підприємства / Г.А. Семенов, А.В. Пелешко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 4. – С. 164–170.
 5. Семенов А.Г. Ефективне управління структурою капіталу акціонерного товариства / А.Г. Семенов, О.О. Плаксюк, О.В. Ярошевська // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2 (18). – С. 137–144.
 6. Стеценко Б. Теоретичні підходи до визначення оптимальної структури капіталу акціонерного товариства/ Б. Стеценко //Ринок цінних паперів. Вісник ДКЦПФР. – 2010. – N 5/6. – С. 41-47.
 7. Офіційний сайт ПАТ «Дніпроазот» [Електронний ресурс] / Дніпроазот – Режим доступу: http://www.azot.com.ua/files/filemanager/files/Corporate/annual_2013.pdf
 8. Офіційний сайт ПАТ «Дніпроазот» [Електронний ресурс] / Дніпроазот – Режим доступу: http://www.azot.com.ua/files/filemanager/files/Corporate/05761620_2014.pdf
 9. Офіційний сайт ПАТ «Дніпроазот» [Електронний ресурс] / Дніпроазот – Режим доступу: http://www.azot.com.ua/files/filemanager/files/Corporate/05761620_2015.pdf
 10. Офіційний сайт ПАТ «Одеський припортовий завод». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.opz.odessa.net/files/shareholder/71/report.htm
 11. Офіційний сайт ПАТ «Одеський припортовий завод». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.opz.odessa.net/files/shareholder/80/report_paper.htm
 12. Офіційний сайт ПАТ «Одеський припортовий завод». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.opz.odessa.net/files/shareholder/99/report.htm

 

Залишити відповідь