Якість кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків України та шляхи її покращення


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 1403

 Данилюк  С.В. 

студентка, Національний університет «Острозька академія»

Науковий керівник:       

доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Козак Л.В.

ЯКІСТЬ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ

У статті проаналізовано динаміку та структуру кредитно – інвестиційного портфеля комерційних банків України. Розкрито чинники, що впливають на інвестиційну діяльність комерційних банків в сучасних умовах, а також запропоновано напрямки  ефективного її  розвитку.                                

Ключові слова: інвестиційна діяльність, комерційні банки, інвестиційний портфель.

                                    

 КАЧЕСТВО КРЕДИТНО – ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

В статье проанализирована динамика и структура кредитно-  инвестиционного портфеля коммерческих банков Украины. Раскрыто факторы, влияющие на инвестиционную деятельность коммерческих банков в современных условиях, а также предложены направления эффективного ее развития.              

 Ключевые слова: инвестиционная деятельность, коммерческие банки, инвестиционний портфель.                                                                            

Постановка проблеми. З огляду на виклики сучасних глобалізаційних процесів розвитку економіки швидкими темпами зростає інтерес до інвестиційної діяльності вітчизняних комерційних банків, що потребує детального вивчення та впровадження дієвих шляхів її стимулювання. Активізація означених процесів надає можливість не тільки розширити дохідну та клієнтську бази комерційних банків, але й зміцнити їх конкурентні позиції, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню ділової активності в реальному секторі та дозволить забезпечити сталий розвиток економіки України. Проте на сьогодні даний сегмент ринку є недостатньо дослідженим. Саме тому сьогодні інвестиційна діяльність комерційних банків набуває особливої актуальності, що обумовлює  проблематику даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження даної проблематики привнесли низка сучасних вітчизняних та західних вчених. Зокрема, діяльності  комерційних банків на фондовому ринку та проблемам управління їх інвестиційним портфелем приділяли увагу відомі вчені – економісти як А. О. Єпіфанов, Л. О. Коваленко, Т. В. Майорова, О. О. Вовчак. Також значну увагу дослідженням інвестиційних операцій у банківській сфери приділили А. А. Болдова, Л. П. Гуляєва, О. В. Коцюба, М. К. Крамаренко, А. С. Криклій, С. В. Леонов. Їхніми зусиллями вирішена низка питань,  присвячена питанням розробки методичних і практичних рекомендацій щодо інвестиційної діяльності комерційних банків та шляхів її стимулювання. Проте, не всі аспекти інвестиційної діяльності комерційних банків  досліджені. Детального обґрунтування потребують питання щодо оцінки впливу чинників на інвестиційну діяльність комерційних банків та розробки практичних рекомендацій щодо їх врахування.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є оцінка якості кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків в Україні та розробка практичних рекомендацій щодо його покращення.

Виклад основного матеріалу. Формування інвестиційного портфелю комерційних банків в Україні протягом останніх років відбувається в непростих умовах. Кризові явища, що розвиваються в  Україні та світі негативно вплинули на стан вітчизняної банківської системи. Індикатором цього процесу є остання позиція (140 місце) за показником надійності банків із 144 країн згідно звіту за 2015 рік Global Competitiveness Report Всесвітнього економічного форуму в Давосі [8]. Така ситуація зумовлена нестабільною політичною ситуацією та девальвацією гривні, що спричиняє потенційне зниження якості кредитно-інвестиційного портфеля банківських установ.

Особливістю інвестиційної діяльності комерційних банків України є те, що вони дуже інертно інвестують в реальний сектор економіки, що зумовлено високими кредитними ризиками. Саме тому, тривалий час, вітчизняні банки під час формування портфеля цінних паперів  найбільше вкладень здійснювали в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), надаючи, таким чином, перевагу швидким і гарантованим доходам, ніж прямому фінансуванню реального сектора економіки (табл.1)

        Таблиця 1

Динаміка кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків Україниза 2013-2015 рр., млн. грн.

 

 

 

Показники

Роки Темп росту,% Структура,%

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

2014-

2013

 

2015-2014

 

2013

 

2014

 

2015

 

Цінні папери всього 93972,2 134866,7 160446,3 143,5 118,9 13,5 15,6 16,8
в т.ч.ОВДП 77640 81050 93430 104,4 115,2 11,1 9,4 9,8
Прямі інвестиції 2320,34 2765,4 2069,65 119,1 74,8 0,3 0,3 0,2
Кредити всього: 605295,1 726541,6 790491,0 120,0 108,8 86,5 84,4 83,2
в т.ч. Короткострокові 489697,4 144654 151925,7 29,5 105,0 70 16,8 15,9
Довгострокові 115597,8 581887,5 638565,3 503,3 109,7 16,5 67,5 67,1
Разом кредитно-інвестиційний портфель 699267,4 861408,3 950937,3 123,1 110,4 100,00 100,00 100,00

*Джерело: розраховано автором за даними Національного банку України [4]

Проте згідно даних таблиці 1, впродовж 2013-2015 років структура кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків змінилася на користь довгострокового кредитування. Зокрема, частка довгострокових кредитів у 2015 році становила 67,1%, що на 50,6% більше, ніж у 2013 році. Окрім того, спостерігається позитивна тенденція зростання частки цінних паперів. Це відбувалось на тлі зменшення ОВДП, що ми вважаємо позитивним. Разом з тим, комерційні банки незначну увагу приділяють прямим інвестиціям, частка яких коливалася на рівні 0,3%, 0,3% та 0,2%. Динаміка зростаючих обсягів кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків України за аналізований період складає 36%. Це відбулося за рахунок збільшення обсягів довгострокових кредитів у 4,5 рази та інвестицій у цінні папери (окрім ОВДП) у 3,1 рази.

Як бачимо за останні три роки комерційні банки України кардинально змінили свої пріоритети щодо інвестицій, які ми оцінюємо позитивно. Не зважаючи на означені позитивні зміни, сьогодні, існує низка проблем що стримують подальший розвиток інвестиційної діяльності комерційних банків. Серед них доцільно виділити: нестійку макроекономічну ситуацію в Україні, недостатній обсяг власних ресурсів комерційних банків та вузький асортимент інвестиційних продуктів вітчизняних банків.

Сьогоднішня макроекономічна ситуація України зумовлена такими індикаторами як високий рівень інфляції, знецінення національної грошової одиниці, зростанням рівня безробіття та зубожінням населення. Виходячи з цього, необхідно здійснити низку заходів щодо зменшення рівня інфляції, а саме: удосконалити регулювання державою грошової маси та визначити пріоритетні сектори економіки, що підвищить інвестиційну привабливість підприємств, які функціонують в цих секторах. В Україні до них належать: агропромисловий комплекс, літакобудування, виробництво всіх видів електроенергії, передусім атомна енергетика. Тобто, при розробці державних програм стимулювання інвестицій в реальний сектор економіки має враховуватись  приналежність компанії до пріоритетної галузі.

Наступна проблема зумовлена низьким обсягом ресурсної бази вітчизняних банків, що, в свою чергу, гальмує їх інвестиційну діяльність. Основною причиною цього є низька якість їх активів, зокрема  зростання обсягу неповернених кредитів. Так, за даними  міжнародного рейтингового агентства Moody’s Investors Service частка проблемних кредитів комерційних банків України на початок 2015 року становила 55% від загального їх обсягу, коли на початок 2013 року – лише 35% [8]. З метою вирішення цієї проблеми варто удосконалити законодавче регулювання щодо підвищення відповідальності комерційних банків за неякісне проведення оцінки кредитоспроможності як фізичних так і юридичних осіб при заключенні кредитних угод. З метою недопущення повторного кредитування неплатоспроможних позичальників, не менш важливим завданням є удосконалення банківського моніторингу простроченої кредитної заборгованості. Удосконалення депозитної політики, впровадження нових депозитних програм, зміцнення довіри вкладників, інвесторів та інших кредиторів комерційних банків дозволить акумулювати грошові кошти з метою їх трансформації в кредити та інвестиції, а також сприятиме формуванню достатніх резервів під знецінення цінних паперів.

Крім вище перелічених проблем, значну увагу потрібно звернути на  розширення асортименту інвестиційних продуктів комерційних банків в Україні. Сучасні високоефективні продукти інвестиційного банкінгу (інвестиційне кредитування, вкладення коштів в корпоративні цінні папери, андерайтинг, виконання функцій зберігача цінних паперів, брокерське та дилерське обслуговування) переважно розвинені у найбільших та великих банках. Натомість малі та середні банки володіють набагато меншими ресурсними та організаційними можливостями, окрім того їм бракує кваліфікованих спеціалістів у сфері інвестиційного банкінгу. Саме тому  розширення спектра інвестиційних продуктів, передусім, у  малих та середніх банках сприятиме швидкому розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків в Україні.

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що в структурі кредитно – інвестиційного портфелю комерційних банків України відбулась низка позитивних змін: зросла частка довгострокових кредитів цінних паперів. Проте, комерційні банки незначну увагу приділяють прямим інвестиціям для розвитку реального сектора економіки. На думку автора, до макроекономічних заходів стимулювання їх інвестиційної діяльності, варто перш за віднести стабілізацію національної валюти, зменшення рівня інфляції, удосконалення регулювання грошової маси, а також визначення пріоритетних для інвестицій секторів економіки України. Не менш важливо, розробити чіткий і дієвий механізм зниження ризикованості банківського інвестування, зокрема підвищення відповідальності комерційних банків за неякісне проведення оцінки кредитоспроможності позичальників, удосконалення банківського моніторингу простроченої кредитної заборгованості, впровадження нових депозитних програм та підвищення ефективності інвестиційного банкінгу в малих та середніх банках.

Список використаних джерел:           

  1. Череп А. В., Андросова О.Ф. Банківські операції [навчальний посібник] / А. В. Череп, О. Ф. Андросова. – К.:Кондор, 2008. – 375с.
  2. Щукін Б. М. Інвестування: курс лекцій / Б. М. Щукін. – К.: МАПУ,2004. – 167с.
  3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
  4. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.
  5. Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів [Електронний ресурс] // Бібліотека онлайн. – Режим доступу: http://readbookz.com
  6. Стечишин Т.Б. Інвестиційний потенціал банківської системи України / Т. Б. Стечишин // Фінанси України. – 2010 – № 9 – с. 67-77.
  7. Другов О. О., Орловський О. С. Активізація інвестиційної діяльності банківської системи в умовах росту в ній іноземних інвесторів / О. О. Другов., О. С. Орловський // Регіональна економіка. – 2009.-№2(44).-С.198-204
  8. Офіційний сайт Міжнародного рейтингового агентства Moody’s Investors Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx.

 

 

 

Залишити відповідь