Франчайзинг як ефективна модель ведення бізнесу: досвід в США та перспективи розвитку в Україні

УДК: 334.338

JEL Classification: M 55, O 51

керівник Козак Л.В., д.е.н., доцент,

декан економічного факультету,

Дубіцький Я. П., студент магістеріуму

Національний університет «Острозька академія»

Дубіцький Ярослав Петрович,

студент магістеріуму

Національний університет «Острозька академія»

 ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ: ДОСВІД В США ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

 У статті досліджено вплив франчайзингу на макроекономічні показники розвитку США, зокрема акцентовано увагу на його соціальній та економічній ефективності для економіки країни в цілому. Розкрито сучасний стан франчайзингу в Україні та запропоновано шляхи стимулювання його розвитку.

Ключові слова: бізнес-модель, франчайзинг, соціальна ефективність,  економічна ефективність, індекс франчайзингу.

 

Yaroslav Dubitskyi,

5th year student at The  National University of Ostroh Academy

 FRANCHISING AS AN EFFECTIVE BUSINESS MODEL: EXPERIENCE IN THE USA AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN UKRAINE

The article is analyzed the effect of franchising on US economic development indicators and is focused on its social and economic efficiency for the country. The author also investigates the current state of franchising in Ukraine and ways to stimulate its development.

Key words: business model, franchising, social efficiency, economic efficiency, franchising index.

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах великі корпорації стикаються з низкою проблем, обумовлених перенасиченням ринків та необхідністю розробки прийнятної моделі органічного зростання. Дрібний та середній бізнес характеризуються невизначеністю та високий ризиками інвестицій, мають труднощі  в отриманні та обслуговуванні кредитів, а насамперед у формуванні власної незалежної концепції розвитку бізнесу, яка в умовах кризи часто виявляється не стійкою. У розвинутих країнах ця ситуація зумовила зростання популярності такої бізнес-моделі як франчайзинг, який зачасти називають концепцією «малого бізнесу в великому». З метою прискорення соціально-економічних процесів в Україні дослідження адаптивних та гнучких моделей провадження бізнесу набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковою основою для розв’язання поставленої проблеми є дослідження фахівців в галузі стратегічного менеджменту та маркетингу. Серед численних публікацій ми виокремили такі праці вітчизняних і зарубіжних вчених: Д. Аакера [1], С. Спінеллі [3], Д. Стенворда [2], Я. Лісун [8].  Проблематика є достатньо розробленою в науковій літературі, проте досліджень щодо впливу франчайзингу на макроекономічні показники розвитку країни недостатньо, що й обумовило зміст  та напрями цього дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення впливу франчайзингу на макроекономічні показники розвитку США та обґрунтування перспектив його розвитку в Україні.

Виклад основного матеріалу. Франчайзинг є одною із найбільш ефективних концепцій, що дозволяє підприємствам різних сфер бізнесу гнучко адаптуватись до умов зовнішнього середовища.  Він надає низку переваг для юридичних осіб та індивідуальних підприємців, які мають бажання почати або розширити свій бізнес, але не згодні прийняти на себе повністю підприємницький ризик на основі своєї власної бізнес-моделі. Таким чином, за допомогою франчайзингу забезпечується масова участь дрібних та середніх підприємців у високоефективному бізнесі з точки зору реклами, проникнення на ринок та забезпечення конкурентоспроможності їх продукції. Висока адаптивність концепції франчайзингу та її соціальна спрямованість надає їй низку переваг перед іншими бізнес моделями.

Бізнес у сфері франчайзингу розвивається динамічно і має суттєвий вплив на соціальне-економічне середовище країн. Так, за даними консалтингової компанії Franchise Group сферами економіки, в яких франчайзинг отримав найбільшого поширення, є заклади фаст-фуду, на які припадає близько 20% загальносвітової кількості франчайзі, на роздрібну торгівлю  – 15%, на сферу інших послуг (в тому числі спортивних і туристичних) – близько 12%, на автомобільні перевезення та обслуговування – 8%, на будівництво – 7% [4].  За даними цього ж джерела географія поширення франчайзі є такою: в США близько 80% малого бізнесу працює на умовах франчайзингу, в Європі – 67%, а в Україні – лише 23%.  Отже, найбільшої динамічності та рівня розвитку франчайзингу досягнуто в США, що обумовлює доцільність вивчення досвіду цієї країни (рис. 1).

%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b41

Рис. 1. Динаміка показників розвитку франчайзингової діяльності в США за 2008-2016 роки*.

*Побудовано автором на основі [5].

Неперервний та висхідний розвиток франчайзингу підтверджує  тренд такого показника як ВВП створений франчайзинговими компаній та  сукупного обороту франчайзингових компаній на ринку США, як лідера по кількості укладених бізнес-франшиз. З даних рис. 1 ми можемо бачити стійке зростання обороту франчайзингових компаній, який за період 2008-2015 рр. зріс із 696 до 892 млрд. дол. США або на 28 %. У 2015 році  це становило близько 4% сукупного обороту товарів і послуг приватного сектору США [5]. ВВП сектору франчайзингу має подібну тенденцію – за період з 2008 по 2015 рік цей показник зріс на 113 млрд. дол. або на 27,6 %.

Варто відзначити, що аналізований бізнес характеризується високим рівнем доданої вартості у вартості реалізованих послуг франчайзерами, який за аналізований період коливається в межах 58 – 60 %. Зазначене свідчить про прибутковість даного бізнесу, що підвищує його економічну значимість для держави.  Окрім того, щорічний приріст в обороті та доданій вартості свідчить про постійне збільшення обсягів залучених інвестицій через франчайзинг та наявність великого та малого бізнесу готових працювати за такою бізнес-моделлю.

З  огляду на зазначені тенденції, ми можемо зробити висновок про те, що ринок франчайзингу в США динамічно розвивається і надалі розширюватиметься. На підтвердження цієї тези слугують дані рис. 2, з яких ми можемо бачити, що темпи росту ВВП сектору франчайзингу у США перевищують темпи росту сукупного ВВП країни за весь аналізований період. Важливою ознакою економічної ефективності франчайзингу є ще й те, що з 2014 року темпи росту сукупного ВВП країни суттєво знизились, але темпи росту ВВП сектору франчайзингу продовжили зростати і за прогнозами експертів у кінці 2016 покажуть таку ж тенденцію.

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-microsoft-powerpoint

Рис. 2. Динаміка темпів росту сукупного ВВП та ВВП сектору франчайзингу  в США за 2008-2016 роки*.

*Побудовано автором на основі [5].

Соціальну ефективність франчайзингу для США можна спостерігати за такими показниками як позитивна тенденція чисельності зайнятих за збільшенням кількості підприємств у даному секторі економіки (рис.3). Даний вид бізнесу забезпечив робочими місцями понад 8968 тис. осіб, що лише на 1223 тис. осіб менше, ніж у всьому секторі фінансових послуг у США (10191 тис. осіб), проте на 2430 тис. осіб більше, ніж чисельність зайнятих у транспортному бізнесі та логістиці [6].

 

 %d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-microsoft-powerpoint

Рис. 3. Чисельність зайнятих у франчайзингу та кількість підприємств – франчайзі в США за 2008-2016 роки*.

*Джерело [5].

За даними рис. 4 ми бачимо, що темпи росту зайнятих у франчайзингу перевищують темпи росту зайнятих у всьому приватному секторі США. Це надзвичайно важливий показник, що показує важливість франчайзингу для соціально-економічного розвитку країни. Більше того, згідно з прогнозами, темпи росту зайнятих у приватному секторі США зменшаться у 2016 році, а темп росту зайнятих у франчайзингу зросте [5].

%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b41

 Рис. 4. Темп росту зайнятих у приватному секторі та у франчайзинговій діяльності у США за 2008-2016 роки*.

*Побудовано автором на основі [5].

Динаміка Franchise Business Index також підтверджуює, що франчайзинг у США є ефективною та перспективною бізнес-моделлю. Означений індекс включає в собі синтез таких показників як: рівень зайнятості в у компаніях-франчайзі та чисельність самостійно зайнятих франчайзі (BLS), рівень безробіття (BLS), роздрібні продажі франшизи в промисловості та малому бізнесі Optimism  Index (NFIB), індекс доступності боргового фінансування в малому бізнесі (NFIB). Згідно з даними рис. 5 даний індекс в США має стійку тенденцію до зростання починаючи з 2009 року і в 2015 році становив 117.7 %, порівняно з 104 % у кінці 2008 року.

%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b42

 Рис. 5 Franchise Business Index в США за 2008 – 2016 роки*.

*Джерело [5].

Українські компанії також поступово стали освоювати нову для себе бізнес-технологію.  За даними компанії  Franchise Group в структурі власності на бізнес в Україні франчайзингові об’єкти у роздрібній торгівлі становлять 42 %, у сфері споживчих послуг – 28 %, у  громадському харчуванні та ресторанному бізнесі – 20 %[4]. Внаслідок девальвації української валюти, інфляції і зниження купівельної спроможності населення спостерігається зростання інтересу до франчайзингових ліцензій, які деноміновані в місцевій валюті і не прив’язані до іноземного обладнання.

В даний час на українському ринку франчайзингу домінують вітчизняні франшизи, які контролюють 66 % ринку. Зарубіжні франшизу представляє 191 компанія з таких країн, як Бельгія, Франція, Польща, Білорусь, Німеччина, Китай, Фінляндія, Росія, США, Італія та Угорщина [4].  Динаміка показників розвитку франчайзингу в Україні наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Ключові показники-індикатори розвитку франчайзингу в Україні за 2009-2015 роки [7]

Показники

Роки Темп росту, %

Темп росту, %

2009 2012 2015 2012/2009 2015/2012
Кількість франчайзерів, од. 247 530 571 114.0 7.7
Кількість франчайзингових об’єктів, од. 14810 17125 31750 15.6 85.4
Кількість міжнародних франшиз і брендів, од. 38 128 187 236.8 46.1

 

Згідно даних таблиці ми бачимо, що франчайзинг є перспективною бізнес-моделлю і в нашій країні. Проте рівень його розвитку є низьким. З огляду на сказане в Україні доцільно провести низку стимулюючих заходів, які позитивно вплинуть на подальший динамічний розвиток франчайзингу в Україні та спричинять загальний позитивний вплив на економіку, як це відбулось і в США. На нашу думку, серед слід виокремити такі, як вдосконалення правової бази, що регулює франчайзингову діяльність в Україні; розвиток франчайзингу в межах урядових та регіональних програм підтримки малого та середнього бізнесу за участі Асоціації франчайзингу в Україні; створення та розвиток мережі навчально-консультаційних центрів з франчайзингу, проведення виставок, семінарів, конференцій з питань франчайзингу.

Висновок.

На підставі усього вищевикладеного можна зробити висновок, що франчайзинг здійснює значний позитивний вплив на соціально – економічний розвиток країн, стимулює розвиток малого та середнього бізнесу, сприяє збільшенню зайнятості у сферах надання послуг, виконання робіт та продажу товарів. Досвід США показує, що система франчайзингу є однією з найефективніших моделей бізнесу, яка ще не вичерпала свій потенціал і продовжує знаходити своїх клієнтів у різних сферах бізнесу. Також  франчайзинг довів свою ефективність практично у всіх країнах світу та за висновками експертів отримує позитивні прогнози щодо його подальшого розвитку в майбутньому. З огляду на це, в Україні слід зробити ряд важливих кроків для його поширення, що матиме значний позитивний соціально-економічний ефект у розвитку нашої країни.

 

Список використаної літератури

  1. Аакер Девід. Створення сильних брендів: пер. з англ. / Девід Аакер; [заг. ред. Сергія Старова]. – К.: Гребенніков, 2008. – 85 с.
  2. Стенворд Джон. Франчайзинг в малому бізнесі: пер. з англ. / Джон Стенворд; [заг. ред. Петра Тарасенка]. – К.: Знання, 2008. – 361 с.
  3. Спінеллі Стівен. Франчайзинг. Шлях до багатства: пер. з англ. / Стівен Спінеллі; [ заг. ред. Володимира Карпова]. – К.: Кондор, 2009. – 466 с.
  4. Про франчайзинг [Електронний ресурс] / Електронні публікації Franchise Group. ― [2015 рік]. ― Режим доступу: http://franchisegroup.com.ua/about-company/franchising/. ― Назва з екрану.
  5. Franchise Business Economic Outlook [Electronic resource] / Electronic publication of the international  network of companies  Pricewaterhousecoopers. ― [January  2016]. ― Access mode:  http://emarket.franchise.org/FranchiseOutlookJan2016.pdf .  ― Title screen.
  6. The Economic Impact of Franchised Businesses [Electronic resource] / Electronic publication of the   international  network of companies  PwC. ― [2016]. ― Access mode :http://www.franchise.org/sites/default/files/Economic%20Impact%20of%20Franchised%20Businesses_Vol%20IV_20160915.pdf . ― Title screen.
  7. Лісун Я. В. Статистичний аналіз франчайзингу сфери громадського харчування та торгівлі в Україні [Електронний ресурс] / [ Я. В. Лісун ] // Наукова періодика України. Економічний аналіз ― Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського / [Я. В. Лісун]. ― [2015 рік]. ― Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2015_20_8. ― Назва з екрану.

Залишити відповідь