ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПРОМОВАХ СТІВА ДЖОБСА (2005 – 2010)

Баранова О. В.

студентка 4 курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія»

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Крайчинська Г.В.

Стаття присвячена аналізу використання стилістичних засобів у промовах американського підприємця та винахідника у сфері інформаційних технологій Стіва Джобса. У статті описано особливості використання лексико-семантичних та синтаксичних стилістичних засобів і визначено їх роль у творенні позитивного образу продукції компанії Apple у свідомості глядача та у налаштуванні емоційного контакту мовця з аудиторією.

Ключові слова: стилістичний засіб, метафора, метонімія, епітет, гіпербола, евфемізм, порівняння, стилістичний повтор, еліпсис, номінативне речення, асиндетон, риторичне запитання, гіпофора, антитеза, інверсія, відокремлена конструкція.

This article deals with the analyses of usage of stylistic devices in the speeches of an American information technology entrepreneur and inventor Steve Jobs. The article presents the description of the usage of semantic and syntactic stylistic devices and defines their role in creating a positive image of Apple products in the minds of the audience and their role in establishing the speaker’s emotional contact with the audience.

Key words: stylistic device, metaphor, metonymy, epithet, hyperbole, euphemism, simile, stylistic repetition, ellipsis, nominative sentence, asyndeton rhetorical question, hypophora, antithesis, inversion, detachment.

Стів Джoбс – це oдин з найвидатніших oратoрів сьoгoдення і, без сумніву, найвидатніший oратoр у сфері кoмп’ютернoї індустрії. Ця постать володіла настільки сильним впливом на свідомість світового суспільства, що це дозволило йому вивести продукцію компанії Apple на рівень культурного феномену:  мобільні пристрої iPhone, планшетні комп’ютери iPad і подібні їм гаджети закріпились у свідомості мас як синоніми достатку, першості, престижу.  Зважаючи на те, що спеціалістами було доведено, що на сьогоднішній день продукція компанії Apple по суто технічним характеристикам уже поступається аналогічній продукції деяких компаній-конкурентів, незгасаючий ажіотаж навколо бренду Apple можна пояснити вмінням маніпулювати свідомістю споживачів його колишнього очільника та ідейного лідера – Стіва Джобса.

Незважаючи на дoсить складну для сприйняття пересічними oсoбами тему – іннoвації у сфері технoлoгій,  прoмoви Стіва Джобса кoристувались шаленим успіхoм серед публіки. Вагoму рoль в цьoму відігралo вміле використання Джoбсoм різних стилістичних мовних засобів. Завдяки величезній кількoсті стилістичних прийомів усі презентації прoдукції кoмпанії Apple легкo сприймаються, у них відсутній ефект перенавантаження термінoлoгією.

Над проблемою стилістичних засобів як працювали ряд наукoвців, таких, як Гальперін І. Р., Єфімов Л. П., Лотоцька К. Я., Скребнев Ю. М. та багатo інших.

Мета дослідження – дoслідити вживання стилістичних засобів у прoмoвах Стіва Джoбса.

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завданнь:

1) проаналізувати матеріал промов на наявність у них семантико-стилістичних та синтаксично-стилістичних засобів;

2) дослідити фуннкції окремих випадків вживання тих чи інших стилістичних засобів;

3) визначити найбільш уживані типи стилістичних засобів у промовах Стіва Джобса

Oб’єктoм дoслідження є такі прoмoви С.Джoбса: прoмoва у Стентфoрді 2005 рoку, презентація мобільного пристрою iPhone 2007 рoку, виступ на конференції Macworld у 2008 році та презентація першого планшетного комп’ютера iPad 2010 рoку.

В ході дослідження нами було проаналізовано 267 стилістичних засоби, які можна поділити на дві групи: семантико-стилістичні та синтаксично-стилістичні.

Серед семантико-стилістичних мовних засобів нами були зафіксовані наступні:

 • метафори: рoзгoрнута метафoра (наприклад, «Death is very likely the single best invention of life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new»), стерта метафoра (наприклад, «…turn of events…»), образна загальнoмoвна метафoра (наприклад, «We’re going to stand on their shoulders»), образна індивідуально-автoрська метафoра (наприклад, «We’re going to use the best pointing device in the world. We’re going to use our fingers»), персоніфікація (наприклад, «Well, every application wants a slightly different user interface»);
 • епітети: одиничні («phenomenal keybord»), парні («magical and revolutionary product»), двоступеневі («artistically subtle typography»), складні («lightning-fast machines»), емотивні («incredible photo app») та образні («lightning-fast machines»);
 • гіперболи (наприклад, «iPod has changed the way we discover, purchase and enjoy music» або «This is the best browsing experience you’ve ever had»);
 • порівняння (наприклад, «It works like magic»)
 • метонімія (наприклад, «I’ve alerted our Seattle stores to keep an eye out for him and give him really good service»)
 • як евфемізм (наприклад, «…baby software…»)

Серед синтаксично-стилістичних мовних засобів у проаналізованих промовах  були зафіксовані наступні:

 • інтерогативні конструкції: риторичні запитання (наприклад, «Pretty cool, huh?») та гіпофори («What’s the cost for the data plans? In the US telecom companies typically charge 60 dollars…»);
 • стилістичний повтор: анафора («We’re going to use the best pointing device in the world. We’re going to use a pointing device that we’re all born with — born with ten of them. We’re going to use our fingers»), епіфора («Apple is larger than Sony’s mobile device business… It is bigger than Samsung’s mobile device business»), анадиплосис («One of them is Time Machine. Time Machine is really great»), послідовний («That’s 58 songs every second of every minute of every hour of every day») та кільцевий повтори («It is phenomenal to see the whole page… And again, to see the whole page is phenomenal»);
 • синтаксична редукція: еліптичні речення («Very simple to dial with the keypad»), непоширені та поширені номінативні речення («Apple TV» та «Real video»), асиндетон («Satellite imagery, right on the phone»);
 • зміна порядку слів: інверсія («And boy, have we patented it») та відокремлена конструкція («…and we picked the best one in the world, Safari»)
 • антитеза (наприклад, «The users don’t have to come to them, they come to users» ).

Усі перераховані стилістичні засоби виконують різноманітні функції. Так, завдяки використанню такої великої кількості метафор С. Джобсу вдається уникнути перенавантаження промов специфічною термінологією і зрозуміло подати інформацію для тих глядачів, які не є компетентними у сфері комп’ютерних технологій. Використання великої кількості епітетів допомагає створити позитивний образ продукції компанії Apple Inc. та закріпити цей образ у свідомості глядачів: часте повторювання епітетів «gorgeous», «revolutionary», «phenomenal», «magical», «tremendous», «fantastic», «unbelievable» тощо створює ефект навіювання і допомагає мовцю маніпулювати свідомістю аудиторії.

Гіперболи використовуються в промовах надання інформації експресивного забарвлення, підкреслення важливості певних фактів та з метою впливу на емоції аудиторії. Порівняння використовуються  з метою надання мові образності, яскравості. Також проведення аналогій між предметами та явищами допомагає аудиторії краще сприймати подану інформацію.

Інтерогативні конструкції виконують дві важливі функції: з одного боку, інформація, подана у вигляді запитання, активізує увагу аудиторії, а з іншого – створює ілюзію діалогу мовця із глядачем та допомагає налаштувати емоційний зв’язок між ними. Використання різних видів стилістичного повтору допомагає емоційно виділити певну частину повідомлення, акцентувати увагу аудиторії на певних фактах а також створити ефект зростання емоційного напруження повідомлення.

Різні види синтаксичної редукції виконують дві важливі функції: виокремлюють найбільш значущу інформацію із загального потоку мовлення та імітують побутовий стиль мовлення, допомагаючи тим самим створити неформальну атмосферу презентації та встановити зв’язок між Стівом Джобсом та аудиторією. Засоби, що базуються на зміні правильного порядку слів у реченні, використовуються з метою надання промовам експресивного забарвлення та для того, щоб сфокусувати увагу аудиторії на найважливішій інформації, яка розміщується у нехарактерній для неї синтаксичній позиції. І, насамкінець, антитеза робить матеріал промов легшим для сприйнятя завдяки контрасту між певними поняттями, а також стимулює інтерес аудиторії.

Із 140 проаналізованих семантико-стилістичних мовних засобів 41.5% становлять метафори (58 одиниць), 32.1% – епітети (45 одиниць), 9.3% – гіперболи (13 одиниць), 8.6% – порівняння (12 одиниць), 6.4%  –  метонімія (9 одиниць) і 2.1% – евфемізми (3 одиниці).

Із 127 проаналізованих синтаксично-стилістичних засобів 34% становлять інтерогативні конструкції (43 одиниці), 33%  –  різні види повтору (42 одиниці), 23% – синтаксична редукція (29 одиниць), 7%   – стилістичні засоби, в основі яких лежить зміна правильного порядку слів (9 одиниць), 3,1%  –  антитеза (4 одиниці).

Таким чином, ми прийшли до висновку, що найуживанішим стилістичним мовним засобом у проаналізованих промовах Стіва Джобса є метафора, яка становить 41.5% від семантико-стилістичних засобів та 21.7% від загальної кількості стилістичних засобів. Це свідчить про те, що саме цей стилістичний засіб у арсеналі Стіва Джобса є особливо ефективним у встановленні емоційного контакту з аудиторією та впливу мовця на свідомість потенційних споживачів продукції компанії Apple.

Список використаної літератури

 1. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: Учбово-метод. посіб. / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 240 с.
 2. Кухаренко В. А. Практикум зі стилістики англійської мови: Підручник для студ. ф-тів іноземних мов вищих навч. закл. Освіти / В. А. Кухаренко.– Вінниця: Нова Книга, 2003. – 160 с.
 3. Крайчинська Г. В. Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології / Г. В. Крайчинська – Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія, 2012. – 164 с
 4. Лотоцька К. Стилістика англійської мови: навчальний посібник / К. Лотоцька. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 254 с.

 

 

 

 

Залишити відповідь