ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ДОТРИМАННЯ КАСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ПРИВАТБАНК»

У статті проаналізовано особливості організації аудиту розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «Приватбанк» відповідно до нормативно-правової бази як основний напрям дотримання касової дисципліни комерційними банками України.

Ключові слова: комерційний банк, розрахунково-касове обслуговування, аудит касових операцій.

ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖЫВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОБЛЮДЕНИЯ КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (НА ПРИМЕРЕ ЧАО «ПРИВАТБАНК»)

В статье проанализированы особенности организации аудита расчетно-кассового обслуживания в ЧАО «Приватбанк» в соответствии с нормативно-правовой базой как основное направление соблюдения кассовой дисциплины коммерческими банками Украины.

Ключевые слова: коммерческий банк, расчетно-кассовое обслуживание, аудит кассовых операций.

THE ORGANIZATION OF AUDIT OF CASH OPERATION IN COMMERCIAL BANK AS THE MAIN DIRECTION OF COMPLIANCE CASH DISCIPLINE (ON EXAMPLE OF PJSC “PRIVATEBANK”) 

The article analyzes the main features of audit of cash operations in PJSC “Privatbank” in accordance with the regulatory framework as the main direction of the compliance of cash discipline by commercial banks in Ukraine.

Keywords: commercial bank, cash management services, audit of cash operations.

Постановка проблеми. Розрахунково-касове обслуговування фізичних та юридичних осіб становить першооснову функціонування будь-якого комерційного банку на ринку банківських послуг України  та є визначальними з точки зору їх розвитку. На сьогоднішньому етапі розвитку банківської системи доцільно розглянути аудит касових операцій як один із пріоритетних напрямків розвитку банківської діяльності та безпосередньо контролю за дотриманням касової дисципліни, що передбачає удосконалення механізму організації обліку та аудиту касових операцій та їх правове забезпечення. Саме тому, аудит розрахунково-касового обслуговування є важливим з точки зору надання комерційними банками комплексних банківських послуг з метою забезпечення якісного виконання всіх необхідних операцій з касового обслуговування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням теоретичних засад та практичних аспектів організації обліку і аудиту касових операцій комерційного банку займаються такі вітчизняні вчені, як: А.  Герасимович, О. Дзюблюк, Л. Кіндрацька, І. Парасій-Вергуненко, Л. Примостка, М. Чумаченко. та ін. Однак, в умовах фінансово-економічної та політичної кризи, а також нестабільності розвитку банківської системи України питання організації обліку і аудиту касових операцій комерційного банку потребують детальних досліджень.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розкритті особливостей удосконалення аудиту розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «Приватбанк» на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної тематики.

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи сучасний стан розвитку банківської системи необхідно відзначити, що провідне місце в її розвитку належить комерційним банкам, які займаються діяльністю, яка пов’язана із безперервним рухом грошових коштів. Cаме тому, розрахунково-касове обслуговування в комерційному банку доцільно розглянути як один із пріоритетних напрямків розвитку банківської діяльності, що передбачає удосконалення механізму організації аудиту касових операцій та їх правове забезпечення.

Згідно з Інструкцією Про ведення касових операцій банками в Україні № 174 від 01.06.2011 р., розрахунково-касове обслуговування комерційними банками України передбачає собою операції, які пов’язані з [4]:

 • приймання через касу банку готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки  та  рахунки інших  юридичних  і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку (філії, відділення);
 • видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків через касу банку;
 • приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної  валюти  для  переказу  і  виплати  отримувачу  суми переказу в готівковій формі через операційну касу;
 • вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження;
 • обмін клієнтам не  придатних  до  обігу та вилучених з обігу банкнот  (монет)  національної  валюти  на  придатні,   монет   на банкноти,  банкнот  на монети,  банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів;
 • оброблення готівки;
 • прийняття на  інкасо  банкнот  іноземних  держав  та іменних чеків.

Важливим аспектом організації розрахунково-касового обслуговування будь-якого комерційного банку України є питання аудиту касових операцій з метою дотримання касової дисципліни та підтримки основної діяльності.

ПАТ «Приватбанк» виступає одним із найбільших український банків, який поряд із цим є лідером роздрібного банківського ринку України, орієнтований, перш за все, на платіжні операції для населення та юридичних осіб усіх форм власності. Основною метою діяльності комерційного банку є надання банківських послуг із кращою якістю обслуговування на прозорих та справедливих умовах усім громадянам і суб’єктам господарювання.

Аудит розрахунково-касового обслуговування в досліджуваному комерційному банку ПАТ «Приватбанк» передбачає собою перевірку його даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності як суб’єкта господарювання, що проводиться з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах, дотриманням касової дисципліни та поряд із цим відповідність вимогам згідно з законами України, положеннями бухгалтерського обліку або інших правил, які визначаються та встановлюються згідно із вимогами користувачів.

Отже, у процесі здійснення аудиту обліку розрахунково-касових операцій в ПАТ «Приватбанк» аудитор керується наступними нормативно-правовими документами:

 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № N 1707-III від 11.05.2011 року;
 • Положенням про ведення касових операцій в національній валюті № 637 від 01.12.2004 року;
 • План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України № 280 від 17.06.2004 р.
 • Наказом Мінфіну України № 291 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування» від 30.11.1999 року;
 • Наказом Мінфіну України № 556 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» від 17.06.2004 року.

Для якісного здійснення аудиторської перевірки та подачі чітких висновків, аудитор має перевірити джерела інформації про касові операції. Так, важливим аспектом виступає організація обліку касових операцій, яка передбачає собою відображення всіх господарських операцій у первинному обліку, зокрема синтетичного та аналітичному. Так, для складання аудиторського висновку про організацію касових операцій в ПАТ «Приватбанк» використовують наступні джерела інформації (рис. 1).

Безымянный

Рис.1. Джерела інформації для проведення аудиту обліку розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «Приватбанк»*

*Джерело побудовано автором на основі [1]

У процесі дослідження операцій із грошовими коштами в ПАТ «Приватбанк» для аудитора виникає необхідність отримання повної інформації про внутрішній контроль на даній ділянці обліку. Саме тому, під час здійснення перевірки аудитор з’ясовує дотримання касової дисципліни в комерційному банку, а також перевіряє використання готівки та валюти шляхом фактичної перевірки. Так, перевірка касових операцій в ПАТ «Приватбанк» складається з декількох завдань, під час яких аудитор здійснює перевірку за операційною касою банку, зокрема:

 1. Визначення наявності угод про повну матеріальну відповідальність осіб, що працюють з готівкою та іншими цінностями;
 2. Перевірка порядку дотримання здійснення операцій в приходних, вечірніх та касах перерахування;
 3. Контроль за порядком здійснення операцій видатковими касами;
 4. Організація контролю за видачею грошей;
 5. Перевірка дотримання повноти і вірності обміну цінностей у сховищах, касового планування і ліміту залишків каси банку;
 6. Звірка ліміту розрахунків готівкою;
 7. Перевірка правил касових операцій з валютною готівкою;
 8. Контроль за станом звітності про касові обігу банку.

Загальний процес аудиту розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «Приватбанк» можна поділити на декілька етапів, в результаті яких формується аудиторський висновок про дотримання або порушення касової дисципліни в комерційному банку.

Підготовчий етап проведення аудиту касових операцій в ПАТ «Приватбанк» передбачає собою вивчення таких питань як: інтенсивність проведення касових операцій; основні напрямки касових надходжень і видатків; кваліфікація і практичний досвід працівників банку, які забезпечують роботу каси в комерційному банку; наявність договорів з касирами про повну матеріальну відповідальність; забезпеченість обліку касових операцій електронно-обчислювальною технікою; обладнання приміщення каси в банку [3].

Перейшовши до наступного етапу, аудитор здійснює перевірку дотримання касової дисципліни та питання дотримання збереження грошових коштів в комерційному банку. Аудиту фінансово-господарського стану ПАТ  «Приватбанк», проводиться шляхом аудиту грошових коштів, який здійснюється в наступних напрямках, зокрема аудиті касових операцій, аудиті грошових коштів на поточному рахунку та аудиті операцій на валютних рахунках у банках. Дані напрямки дозволяють визначити доцільність та ефективність використання грошових коштів клієнтом ПАТ «Приватбанк».

Основний принцип проведення аудиторської перевірки касових розрахунково-касового обслуговування в досліджуваному комерційному банку аргументується попередженням формування недостовірної інформації, крадіжок та зловживань грошових коштів із каси банку, що зумовлює порушення касової дисципліни.

Кінцевим етапом щодо проведення аудиту касових операцій в комерційному банку ПАТ «Приватбанк» є формування аудитором аудиторського висновку, який формується на основі міжнародного стандарту аудиторського висновку №700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність». Проте, слід відзначити, що перед формуванням заключного аудиторського висновку аудитор повинен оглянути та оцінити висновки, які були зроблені під час аудиторських перевірок, які слугують підставою для оцінки фінансової звітності комерційного банку [2].

Також для ПАТ «Приватбанк» необхідно впроваджувати міжнародний досвід проведення аудиту касових операцій, який базується на чотирьох підходах: виїзна інспекція; аналіз матеріалів зовнішнього аудиту; використання як матеріалів зовнішнього аудиту, так і матеріалів власного виїзного аудиту; жорсткого контролю за фінансовою звітністю.

Слід відзначити, що один із чотирьох підходів вже використовується в практиці досліджуваного банку, а саме методу, який здійснює контроль за його діяльність та передбачає собою висвітлення результатів діяльності на офіційному сайті за допомогою складання та відображення діяльності у форма річної фінансової звітності.

Однак, для ПАТ «Приватбанк» необхідно і надалі впроваджувати новинки у сфері надання банківських послуг з метою підтримки конкурентної позиції на вітчизняному ринку та заохочення нових клієнтів.

Висновки: Розрахунково-касове обслуговування займає провідне місце в організації діяльності будь-якого комерційного банку України та становить основну частину його дохідної частини. Загалом організація аудиту касового обслуговування передбачає собою вивчення його обліку, з метою виявлення можливості порушення касової дисципліни комерційного банку, що зумовлює порушення функціонування банківської системи України.

Розглянувши аудит розрахунково-касового обслуговування на прикладі ПАТ «Приватбанк» необхідно зазначити, що цей процес складається з декількох етапів, який передбачає собою перевірку: правильності заповнення касових документів та організації ведення касових операцій; операцій з видачі готівки з каси; повноти оприбуткування готівки в касі банку; дотримання банком встановленого ліміту залишку готівки в касі; зіставлення даних первинних, аналітичних і синтетичних облікових документів з даними, відображеними у звітності банку.

Дані етапи стають підставою для виявлення можливості основних порушень та напрямків їх усунення для підтримки касової дисципліни комерційного банку, що становить основу успішного функціонування банківської системи України.

Література:

1.Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика / Л. М. Кіндрацька. – К.: КНЕУ, 2002. – 286 с.

2.Облік і аудит у банках: Підручник. А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін. КНЕУ, 2004р – 311с.

3.Організація обліку в банку / О. Г. Коренєва, О. В. Мірошниченко, Т. Г. Савченко. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – с.112–117.

4.Про ведення   касових операцій банками в Україні: Інструкція Національного банку України № 174 від 01.06.2011 р. (із змінами та доповненнями) ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11

Залишити відповідь