МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗМОДЕЛЬОВАНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СИТУАЦІЯХ СФЕРИ ТУРИЗМУ

УДК 81’276.6:338.48

Ю.О. Матвіїв-Лозинська

Львівський інститут економіки і туризму, м.Львів

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗМОДЕЛЬОВАНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СИТУАЦІЯХ СФЕРИ ТУРИЗМУ

 

Матвіїв-Лозинська Ю.О. Методика викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у змодельованих професійних ситуаціях.

          У статті розглядається методика використання професійних ситуацій з метою засвоєння теоретичного матеріалу та впровадження набутих знань та умінь на практиці, а саме у змодельованих ситуаціях в контексті програми підготовки майбутніх фахівців сфери туризму. Подано окремі зразки професійних ситуацій на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням.

          Ключові слова: іноземна мова за професійним спрямуванням, професійні ситуації, сфера туризму, метод, методика, фахівець.

Матвиив-Лозинская Ю.А. Методика преподавания иностранного языка профессионального направления в смоделированных профессиональных ситуациях.

В статье рассматривается методика использования профессиональных ситуаций с целью усвоения теоретического материала и внедрения полученных знаний и умений на практике, а именно в смоделированных ситуациях в контексте программы подготовки будущих специалистов сферы туризма. Поданы отдельные образцы профессиональных ситуаций на занятиях по иностранному языку профессионального направления.

Ключевые слова: иностранный язык профессионального направления, профессиональные ситуации, сфера туризма, метод, методика,  специалист.

MatviyivLozynska Yu.O. Methods of foreign language ​​of professional orientation teaching in simulated professional situations.

The article considers the technique of professional situations using to learn theoretical material and implement the acquired knowledge and skills into practice, namely in simulated situations in the context of training of future specialists in tourism. Some examples of professional situations are given in the classroom for foreign language for professional purposes. The article highlights the examples of professional situations for sphere of tourism. It is known that language competence can be formed according to practical tasks. The article gives opportunity for teachers of high school to use the material during the lessons of professional English. The author gives methods of encouraging students to communication, to expressing their opinions within the given topic. It is showed that sphere of tourism is very popular and interesting for students because they can obviously see the result of their conversation, in particular understanding of foreigners, giving any kind of recommendation etc. Special pedagogical creative approach was analyzed in the article. The attention must be paid to kinds of speaking: monological and dialogical. The method of professional situations is widely used by teachers in high school and are very popular among young people because it is more interesting than passive understanding and doing typical tasks. Such situations require knowledge of language and professional subjects.

Keywords: foreign language for professional purposes, professional situation, tourism, method, technique, specialist.

Постановка проблеми. Викладання іноземної мови за професійним спрямуванням вимагає від викладача вмінь та знань зацікавити студентську аудиторію до вивчення даного предмету з метою подальшого використання ними набутих знань у професійній діяльності. Проте не всі теми дисципліни є легкими для засвоєння та запам’ятовування студентами. Виникає проблема повноцінного формування майбутнього фахівця сфери туризму, для якого знання іноземної мови є конкурентною перевагою на ринку праці, а також постає питання фаховості та кваліфікації викладача з даної дисципліни.

У пропонованій статті подано зразки проведення частини занять по-новому, де студенти є повноцінними активними учасниками навчального процесу, а не тільки пасивними слухачами матеріалу, що подається викладачем. Заняття вважається успішно проведеним, за умови, якщо більша частина студентів засвоїли матеріал та можуть його відтворити на практиці.

Огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. Аналізуючи результати проведених досліджень можна стверджувати, що методика викладання іноземної мови була і залишається предметом інтересу багатьох дослідників, серед яких можна виділити Г.Є.Бакаєву, Н.Ф.Бориско, В.Д.Борщовецьку, С.С.Коломієць, Е.В.Мірошниченко, О.Б.Тарнопольського, С.П.Кожушко, T.Hutchinson, H.Widdoswon та ін. Дані дослідники звертали свою увагу передусім на вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням з метою подальшого використання у професійній діяльності.

Формулювання завдання дослідження та матеріал дослідження. Метою даної статті є запропонувати для розгляду та використання у практичній діяльності методику викладання іноземної мови за професійним спрямуванням на прикладі конкретних ситуацій, передбачених навчальною програмою дисципліни. Застосування даної методики дозволить викладачеві викликати студента на конструктивний діалог, переконати його та співрозмовника у набутих знаннях з дисципліни та готовності застосовувати їх на практиці у професійній діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням передбачає набуття у майбутніх фахівців навиків комунікативної компетенції іноземною мовою з метою повноцінного спілкування в межах своєї професійної діяльності з іншими представниками комунікативного процесу [4]. Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням може бути проблематичним, оскільки охоплює матеріал притаманний певній сфері застосування і не завжди використовується у повсякденному спілкуванні. Проблема полягає у недостатній кількості використання викладачами практичних, так званих  «реальних» ситуацій з повсякденного та професійного життя. Адже занурення студентів у змодельовану реальність дозволяє їм проявити себе та використати набуті знання засобами іноземної мови з метою вирішення певної професійної ситуації. Студенти охоче беруть участь у такому виді роботи на занятті, тому що вони відразу бачать свій рівень володіння програмним матеріалом та можуть його підвищити занурившись у мовне середовище з ровесниками та викладачем, функція якого в даному виді діяльності зводиться до модератора, який може втручатися в змодельовані діалоги, ставити запитання, що провокують до відповіді або дискусії.

В поданій статті ми маємо на меті показати методику проведення частини заняття для фахівців туристичної галузі використовуючи метод змодельованих професійних ситуацій. Наприклад, ситуація на тему:

«Вам потрібно розмістити двох гостей, які прибули з-за кордону до вашого міста терміном на три дні, з метою ознайомлення із пам’ятками архітектури міста. Розмістіть клієнтів у готелі і ознайомте їх із програмою перебування».

Одним з варіантів монологічної відповіді студентів на подане ситуативне завдання може бути описана нижче відповідь.

I am a hotel administrator of  Suputnyk Hotel. I have 2 guests from abroad  coming up for 3 days to go sightseeing the historical places, other places of interest and monuments. Our hotel is situated in the downtown, thus it will take you a few minutes to reach any place of the city. Hotel can accommodate 392 guests. Altogether there are 198 rooms, including 1 apartment, 4 semi – suites and 13 deluxe, 44 business class, 27 double rooms, 25 twin (HQ+) rooms, 73 twin rooms and 11 singles. We can offer you a double room or single rooms. All rooms have private facilities, telephone, TV, mini–bar. The hotel also has a automatic cash terminal, hair & beauty salon, a sauna, a dentist’s, a fitness room. You can park your car on the guarded car park. In the hotel there is a restaurant with 4 halls for 350 guests, cafes, bar where you can treat yourself to delicious meals of Ukrainian and European cuisine.

  A tourist agency of the hotel offers you interesting programs which include:

–                   city tours;

–                   visiting different museums;

–                   ancient castles, monasteries and theatrеs;

–                   folklore performances, organ music and chamber music concerts.

            The program of your stay will be as following:

 1. On the arrival day you visit Theatrе of M. Zankovetska. The performance starts at 6 p.m.
 2. The second day you will spend visiting museums and galleries, taking pictures of the downtown of Lviv.
 3. On the third day our guide will take you to Lviv ancient churches and monasteries.

      After that you’ll have time to buy presents and souvenirs for your friends and relatives.

В процесі відповіді або після неї викладач як модератор процесу може задавати запитання усім студентам групи з метою розуміння матеріалу чи уточнення інформації. Запитання можуть бути побудовані наступним чином:

 1. How many guests have come?
 2. What is the purpose of their coming?
 3. Where is the hotel situated?
 4. What types of hotel rooms are there in the hotel?
 5. What is included into the program of stay?
 6. Can guests of the hotel taste Ukrainian national dishes in the hotel restaurant?
 7. Where can guests buy presents for their friends and relatives?

Студенти групи повинні уважно слухати відповіді інших студентів, оскільки запитання стосуються матеріалу, який подається. З метою активізації знань всіх студентів викладач-модератор залучає до дискусії студентів групи, які не залучені до основної відповіді.

Наведемо приклад діалогічного ситуативного завдання, в якому можна залучати не двох, а навіть більше учасників залежно від ситуації:

«Ви – адміністратор готелю. Вам телефонують з-закордону з метою забронювати один номер двомісний і три номери одномісні, але не дуже дорогі. Узгодьте час перебування гостей та дайте вичерпну інформацію щодо готелю».

– Black Perl Hotel. Reservations. Sonya Thomson speaking.

– Hello. I’d like to book a 1 double and 3 single rooms, please.

–  Certainly. When would you like to come?

– On the eleventh of May for two nights.

– Ok! Very good. We have rooms with bath and shower.

– What’s the price difference? Because we want a not very expensive room.

– Oh, rooms with bath are more expensive. I would advise you a room with shower. It costs 120$ per night.

– Oh, we think we’ll take the rooms with shower then.

– Ok, I’ll  reserve them for your name. Please, may I have your name?

– Yes, it’s Tony Claire.

– Ok.

– Oh, sorry, can you tell me some information about your hotel?

-Yes. Of course. The Black Perl Hotel is situated in the heart of the city, facing the Royal Castle and overlooking the Danube. Our hotel is not far from the business, commercial and entertainment areas. And it takes just 30 minutes to get to the international airport.

– It’s good. What about guest room facilities?

– We have 276 rooms and 16 suites (with the remote control TV, direct – dial telephones, bathrobes, miniЯbars and in – room safe in each) with 24 – hour room service.

– Also, we have available great conferences and meeting facilities:

     meeting rooms.

     -10 business rooms equipped with computers, faxes, printers, photocopiers, projectors, microphones, e-mail.

     – interpreters booths.

     discount program for large groups.

– Oh, it’s so good, you have very good bussines facilities. What about restaurant or bar?

– Of course, we have exclusive restaurant featuring both international and national cuisine with live music and entertainment every evening.

– Thank you very much, you’ve given me all the information which I needed.

-Oh, thanks! We look forward to seeing you!

– Good. That’s all settled then? Good bye.

– Good bye.

Доцільно викладачам звернути увагу студентів групи на підкреслені слова та словосполучення фахового спрямування з метою пояснення або перекладу у подальшій діяльності.

В поданій статті ми навели приклади лише двох зразків ситуативних завдань, на основі яких можна зрозуміти методику та побудувати практичне заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням для майбутніх фахівців туристичної галузі залучаючи студентів до конструктивного діалогу та активної участі у навчальному процесі.

Висновки з цього дослідження та перспективи. Підсумовуючи вище сказане можемо наголосити на важливості практичного застосування набутих знань та умінь з іноземної мови за професійним спрямуванням з метою подальшого застосування у професійній діяльності. Важливою є роль викладача, який керує навчальним процесом на занятті, мотивує студентів до активізації знань в усній формі, залучає до монологічного чи діалогічного мовлення використовуючи вивчені мовні кліше та штампи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у змодельованих практичних професійних ситуаціях. До подальших перспектив дослідження відносимо розробку плану цілого заняття, а не окремої частини з використанням практичних ситуаційних завдань у професійній сфері.

 

Cписок використаних джерел.

 1. Коваль Л. М. Формування у студентів немовних вищих навчальних закладів англомовної професійно орієнтованої мовної компетенції / Л. М. Коваль // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.4. – С. 318–321.
 2. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко та ін. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.
 3. ТарнопольськийО. Б.Аспектний підхід до навчання англійської мови для спеціальних цілей у немовних ВНЗ / О. Б. Тарнопольський, З. М. Корнєва //

Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2011. – Вип. 18. – С. 231–239.

Залишити відповідь