ЛЕКСИКО СЕМАНТИЧНА РОЛЬ СЛЕНГУ У МОВЛЕННІ МОЛОДІ (НА ОСНОВІ СЕРІАЛІВ «FRIENDS» ТА «HOW I MET YOUR MOTHER»)

Бендарська Олена Андріївна

Національний університет «Острозька академія»

 

ЛЕКСИКО СЕМАНТИЧНА РОЛЬ СЛЕНГУ У МОВЛЕННІ МОЛОДІ (НА ОСНОВІ СЕРІАЛІВ «FRIENDS» ТА «HOW I MET YOUR MOTHER»)

Анотація. У статті розглянуто сленг у мовленні героїв телесеріалів «Friends» та «How I Met Your Mother», проаналізовано його особливості вживання, виділено певні семантичні групи вживання сленгу та досліджено роль сленгу в житті молоді.

Список ключових слів: сленг, сленгова одиниця, семантична група.

 

Аннотация. В статье рассмотрены сленг в речи героев телесериалов «Friends» и «How I Met Your Mother», проанализированы его особенности употребления, выделены определенные семантические группы употребления сленга и исследована роль сленга в жизни молодежи.

Список ключевых слов: сленг, сленговоя единица, семантическая группа.

 

Annotation. The article deals with youth slang in heroes’ speech of TV series «Friends» and «How I Met Your Mother», in the article some usage peculiarities were found, were highlighted certain semantic groups of using the slang and was investigated the role of slang in the young people’s lives.

List of keywords: slang, slang unit, semantic group.

 

Стилістична лексикологія має справу з словами, що безпосередньо утворюють лексикон людей. Широко відомо, що лексикон у кожного різний і він включає в себе як нейтральні так і стилістично забарвлені слова, серед яких можна розрізнити поетичні слова, архаїзми, неологізми, професіоналізми, жаргонізми, діалектизми, сленг.

На сьогоднішній день, слухаючи пісні, радіо, читаючи журнали, дивлячись фільми, серіали, ми стикаємося із новими словами, такими, яких раніше не чули і не бачили, із тими, які ще не зазначені у словниках – сленгом. У кіно дискурсі значна частка припадає на сленг, що вказує на його важливість та змістовність.

Різні аспекти сленгу вивчалися такими вітчизняними та зарубіжними дослідниками та вченими як: І. В. Арнольд, А. Баррере, І. Р. Гальперін , Дж. Гріног, Т.Є. Захарченко, Г. Кіттрідж, Ч. Леланд, Г. Менкен, Е. Партрідж, Т. А. Соловьйова, В. Фріман, В.А. Хомяков,А. Швейцер багато інших. Кожен із них досліджував термін «сленг» як такий і певні його особливості. Соціолінгвістичні параметри сленгу досліджувалися у працях І. Гонти [2], Дж. Лайтера [8],а В. Балабін  вивчає сленг в американському дискурсі [1].

Метою статті є визначити лексико-семантичну роль сленгу у мовлення молоді на основі двох телесеріалів «Friends» та «How I Met Your Mother» та виокремити основні семантичні групи вживання сленгу молоддю.

Сленг зазвичай відносять до соціальних діалектів. Діалект – це територіальний, тимчасовий або соціальний різновид мови, що вживається більш-менш обмеженим числом людей і відрізняється за своїм ладом (фонетикою, граматикою, лексемним складом і семантикою) від мовного стандарту, який є соціально найбільш престижним діалектом [3, 82].

Мовний стандарт – зразкова,  нормалізована мова, норми якої сприймаються як “правильні” і загальнообов’язкові, а також який протиставляється діалектам і просторіччям [4, 47].

Сленг розглядався переважно в ракурсі лексико-стилістичних характеристик до кінця першої половини XX ст. І хоча окремі дослідники ще з кінця XVIII ст. звернули увагу на найрізноманітніші вияви соціальної природи сленгу (наприклад, функціонування в обмежених соціоконтекстах), саме в XX ст. було виокремлено суттєвий шар цієї лексики – соціальний.  Ще у 1926р. Г. Бредлі розглядав «інтенцію мовця» як вагомий фактор в ідентифікації сленгу [6, 207].  Дж.След, а за ним Г. Дрейк, привернули увагу до психосоціальної мотивації користувачів сленгового лексикону [7, 23-65; 10, 699].

Новизна вживання сленгових слів і виразів дозволяє віднести їх до розділу неологізмів розмовного типу. Однією з характерних рис сленгізмів є їх нестійкість. Багато слів, що почали своє існування як сленгові, в даний час міцно увійшли в англійську літературну мову. Однією з причин, що підготували ґрунт для переходу цих сленгізмів в літературну мову, з’явилася та обставина, що вони не мали літературних синонімів [5, 4].

Слід зазначити, що з терміном сленг не термінологічно вживати такі синоніми сленгу як argot, jargon, flash, gibberish, cant (арго, жаргон, виблискування, тарабарщина, кант) [9, 2-3].

Проаналізувавши телесеріал «Friends» ми дійшли до висновку що молодь у даному серіалі використовує сленг з метою забарвлення мови, для того щоб надати для неї певного колориту, щоб уникнути кліше та у ролі евфемізмів. У серіалі «How I Met Your Mother» головні герої використовують сленг в якості вправи у дотепності і винахідливості чи у гуморі, щоб лаконічно висловлювати думку, для підтримання секретності та у ролі евфемізмів.

Сленг допомагає людям спілкуватись більш неформально, відноситись до багатьох речей не всерйоз, а сприймати їх гумористично, таким чином, людина під час спілкування отримую певну емоційну розрядку.

Більшість сленгових виразів у серіалі «Friends» вживаються із метою лаконічності. Тобто ми можемо зустріти велику кількість скорочених слів. Так наприклад: Rach- Rachel, Mon-Monica, Pheebs – Poebee, gonna- going to, wanna – want to і т.д. Отже сленг – є одним із засобів збереження часу, або ж полегшення вимови слів, адже артикулювати слово gonna набагато легше ніж going to.

Проаналізувавши два сезони серіалу «Friends» можна помітити тенденцію повторення одних і тих ж сленгових виразів, що роблять діалоги героїв живими та емоційними. Ми вирішили зробити спробу у класифікації цих слів на розділити їх на певні лексико-семантичні поля. Першим полем є «Людина», сюди ми відносимо такі семантичні групи як: «Особа чоловічої статті», «Особа жіночої статті», «Характеристика особи», «Емоційний стан особи», «Фізичний стан особи», «Слова-синоніми до слова «friend», «Прізвиська», «Частини тіла людини», «Статеве життя особи», «Професії», «Пестливі слова». Іншим лексико-семантичним полем ви вирішили зробити «Дії», що також включає в себе велику кількість окремих груп: «Привітання», «Забарвленні дієслова», «Слова погодження», «Слова заперечення», «Наказові дієслова». Третім лексико-семантичним полем ми вирішили виділити «Предмети» і до цього поля ми віднесли такі семантичні групи: «Їжа», «Сукупність предметів». Іншим окремим полем є «Темпоральне поле», що включає до себе таку групу як «Назви точних і неточних часових відрізків», «Абстрактний період часу». Останнім і не менш важливим лексико-семантичним полем сленгових виразів та слів є «Емоції», сюди ми віднесли такі групи: «Вигуки» та «Лайливі слова».

До пестливих слів ми можемо віднести такі сленгові одиниці як: hunny – любий, sweetie – гарнюня, honey – милий. Евфемізми: floozy – жінка легковажної поведінки, escrow – від asshole, crap – to defecate. До забарвлених дієслів можна віднести такі одиниці: to stink – дуже сильно виділятись із натовпу, to eavesdrop – підслуховувати, to mann – стежити, to take down – довести до сліз, to bumm out – засмутити, to pitch in – допомогти. Слова-синоніми до слова «friend» включають в себе такі сленгові одиниці як: guy, dude, bro.

У серіалі «How I Met Your Mother» персонажі дуже часто вживають сленг, але у їх мовленні ми можемо зустріти як загальновживані сленгові слова, які є більш відомими широкій аудиторії людей, і також сленгові вирази, які є поширені лише у їхньому дружньому тісному колі.

Отже розглянемо деякі із них, що найчастіше зустрічались у серіалі протягом 9 сезонів. Ще у перших серіях герої вживають таке слово як “wingman”. Wingman – друг, що допомагає тобі познайомитись із особою протилежної статті. Lamborcuzzi (Lamborghini+jacuzzi) – ідея Барні додати джакузі у Ламборджині. The broath (bro+oath) – клятва між двома друзями, яка, відповідно до Барні, є найвищою клятвою з усіх. The Marshpillow (Marshall+pillow) –  назва, яку Лілі дала подушці, яка мала вигляд людського тіла і була одіта в одяг Маршала. The woogirls (wooo+girls) – cамотні жінки, які відвідують кафетерії чи бари великими групками і постійно кричать «Woo», якщо бачать чи чують щось цікаве чи заховлююче. Insanulous (Insane + ridiculous) – божевільно-смішний (божевільний і смішний). The possimpible (possible+impossible) – це щось, що знаходиться в межах impossible (неможливого), на місці де можливе і не можливе зустрічаються. The baskiceball (basketball+tennis+hockey) – гра, що поєднує в себе баскетбол, теніс і хокей. A cockamouse  (cockroach+mouse) – це гібрид таргана (cockroach) і миші (mouse), який вперше був помічений Маршалом та Лілі у їх квартирі.  The pregnancy brain – явище, що відбувається з Лілі, коли  вагітна жінка стає легковажний, можливо через гормони. On the hook – коли хтось підтримує з тобою відносини, фліртує, але не підтверджує їх офіційно, а тримає вас біля себе лише у випадку, якщо їх перший вибір (поточний хлопець або дівчина) не виправдають себе. The new relationship smugness – емоції, що кожна пара переживає у перші 6 місяців їхніх відносин. Парочка постійно у фазі медового місяця, таким чином, вони думають що в них все ідеально, а інші пари – відстійні.

Отже, проаналізувавши два молодіжні серіали, а вірніше, ситуаційні комедії «How I Met Your Mother» та «Friends», ми можемо сказати, що сленг є невід’ємною частиною мовлення молоді. Молоді люди використовують сленг щоб зробити мову неформальною, цікавішою, простою, для того щоб мати свої слова, які будуть використовуватись лише у колі друзів і ніхто крім них не буде розуміти ці сленгові одиниці. У серіалах сленг інколи виконує функцію жарту, тобто одне слово, може повністю змінити зміст речення, що приведе не до його серйозного сприйняття, а як жарту.

Список використаної літератури:

  1. Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу/ В.В. Балабін. – К. : Логос, 2002. – 313 с.
  2. Гонта І.А. Структурні й семантичні особливості композит метафор в американському сленгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / І.А. Гонта. – К., 2000. – 20 с.
  3. Етимологічний словник української мови В. 7 т. Том другий [редкол. О. С. Мельничук (головний ред.), В.Т. Коломієць, О.Б.Ткаченко та ін.] / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; — К.: Наук.думка, 1985.
  4. Розенталь Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – М.: Просвещение, 1976. – 532 с.
  5. Слэнг и перевод : учебное пособие [автор-составитель В.И. Аликберов] / Тернополь: Навчальна Книга – Богдан, 2013. – 72 с.
  6. Bradley H. Slang [ H. Bradley] / The Encyclopedia Britannica. – 13th– London: The Britanicca, Inc., 1926. – Voc.25. – p.207-210.
  7. Drake G.F. The Social Role of Slang [G.F. Drake] / Language: Social Psychological Perspectives: ed. By H. Giles. – Oxford: PergamonPress. 1980. – p.63-70.
  8. Lighter J.E. Introduction: What is Slang? / J.E. Lighter. – Random House Historical Dictionary of American Slang. [Comp. by J. Lighter; ed. by J. Sheidlower]. – New York : Random House, 1994. – Vol.1. – P. xi–xxxvii.
  9. Partridge E. English Today and Yesterday / Е.Partridge. – London :Routledge and Kegan Paul Ltd, 1995. – 496 p.
  10. Sledd J. On Not Teaching English Usage / J.Sledd. – English Journal. – 1965. – Vol.54. – p.698-703.

 

 

Залишити відповідь