ЕВФЕМІЗМИ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОСТІ ТА РІЗНОМАНІТНОСТІ У КІНОДИСКУРСІ

У статті проаналізовано функціонування евфемізмів у кінодискурсі на прикладі англомовної та німецькомовної версії американського телесеріалу “SUPERNATURAL”. Основна увага зосереджена на їхньому значенні як елементу експресивності та різноманіття у мові кіноперсонажів. Виокремлено головні фактори, що зумовлюють наявність евфемізмів у фільмах. Здійснено аналіз евфемізмів та виділено основні особливості їхнього вживання, що пояснюють основні причини їхнього застосування.  

Ключові слова: евфемізм, експресивність, різноманіття, дискурс, кінодискурс.

The article analyzes the functioning of euphemisms in film discourse, based on the English-language and German-language versions of American TV series “SUPERNATURAL”. The main focus is on their meaning as an element of expressiveness and diversity in the language of film characters. It points out the main factors that cause presence of euphemisms in film discourse. The article contains analysis of euphemisms and highlights the main features of their usage which determine the main reasons for their presence in the film discourse.

Keywords: euphemism, expressiveness, diversity, discourse, film discourse.

В статье проанализировано функционирования эвфемизмов в кинодискурсе на примере англоязычной и немецкоязычной версии американского телесериала “SUPERNATURAL”. Основное внимание сосредоточено на их значении как элемента экспрессивности и разнообразия в языке киноперсонажей. Выделены главные факторы, обусловливающие наличие эвфемизмов в фильмах. Осуществлен анализ эвфемизмов и выделены основные особенности их употребления, объясняющие основные причины их применения.

Ключевые слова: эвфемизм, экспрессивность, многообразие, дискурс, кинодискурс.

 

Кіно є невід’ємною частиною нашого життя, і його значення для нас складно переоцінити. Сьогодні це не лише спосіб проведення дозвілля чи розвага, тепер це засіб впливу на людей і передачі інформації. Більшість людей не залежно від віку чи соціального статусу проводять свій вільний час за переглядом кінофільму, який їм до вподоби. Кінематограф сприймається як особлива форма соціального знання, яка відображає навколишню дійсність, що становить особливий інтерес для тих, хто безпосередньо в цій дійсності перебуває. Це і є причиною, чому ми повинні приділяти велику увагу кінодискурсу, який власне є мовою персонажів фільму, робити його природним і зрозумілим, тому що глядачі сприймають інформацію передусім через сказані слова, а вже потім через музику, спецефекти, чи акторську гру.

Проаналізований нами телесеріал є джерелом значних мовознавчих, культурних і суспільних тенденцій; тож таким чином ми змогли виявити та проаналізувати процеси, які відбуваються в американському та німецькому мовленні, а також краще осягнути їхні особливості та сферу використання певних лексичних одиниць.

Категорія дискурсу в сучасній лінгвістиці застосовується досить часто, але його інтерпретація не є сталою, адже розрізняють понад десяток видів дискурсу, залежно від мовленнєвої ситуації та навколомовного середовища, що спричиняє певну семантичну неоднозначність цього терміна при мовленнєвому аналізі. І іноземні, і вітчизняні дослідники такі як О. С. Гончар, М. Р. Желтухіна, М. В. Луканіна, Г. Г. Почепцов,  А. Н. Приходько, К. С. Серажим,  А. О. Худолій, Г. Кресс та М. Маклуен здійснили чималий внесок у дослідження цього терміна, проте уніфікованого трактування так і не було виведено. Як наслідок, чіткого і загальноприйнятого визначення, яке охоплює усі сфери його вживання, поки що немає, втім розрізняють такі види дискурсу як політичний, публіцистичний, радіо, театральний, літературний, кінодискурс тощо.

Мета дослідження полягає у дослідженні функціонування евфемізму як засобу експресивності та різноманітності у кінодискурсі на прикладі англомовної та німецькомовної версії американського телесеріалу “SUPERNATURAL”

Мета передбачає низку завдань:

 • вказати основні особливості кінодискурсу, та проаналізувати його важливість як категорії;
 • визначити сферу застосування евфемізмів у дискурсі загалом і в кіно дискурсі зокрема;
 • проаналізувати особливості функціонування евфемізмів у досліджуваному серіалі;

З позицій сучасних підходів, кінодискурс – це складне комунікативне явище, яке окрім тексту, містить ще й екстралінгвістичні фактори (знання про світ, думки, настанови, мету адресата), необхідні для розуміння тексту. Кінодискурс – одиниця соціальна і фіксована (на відміну від тексту як лінгвістичної одиниці), і він повинен розглядатися як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей і механізму їх свідомості [7, 137].

Однією з найповніших класифікацій дискурсів є класифікація Г. Почепцова. Він виокремлює радіодискурс, газетний, театральний, літературний дискурс, кінодискурс, рекламний дискурс, політичний, релігійний (фідеїстичний) дискурси [7, 234].

Кінодискурс передбачає невимушеність, неофіційність. Автори сценаріїв створюють знаковий образ живого мовлення. Темп подавання (відбору) інформації не залежить від глядача. Кінодискурс поєднує слово і зображення, що є особливим семіотичним «синтаксисом» зі складними правилами [8, 99].

Об’єктом дослідження є американський телесеріал “Supernatural”, англомовна та німецькомовна версії.

Традиційно, евфемізм є наслідком лексичного табу, який у зв’язку з історичними обставинами та внаслідок усталеного світогляду застосовується до назв певних предметів і явищ навколишнього світу, щоб передати їхнє значення більш завуальовано і згладити потенційно неприємні моменти [3, 50]. Оскільки евфемізми широко використовуються у мовленні, то з часом вони втрачають свою функцію «прикрашення» істинної суті висловлення і стають загальновживаним нейтральним відповідником того чи іншого слова. З часом, одна і та ж сама лексична одиниця набуває відразу кількох відповідників-евфемізмів. Це зумовлено рядом причин, що варіюються залежно як від власне лінгвістичних функцій евфемізму як стилістичного засобу, так і від середовища функціонування відповідної лексичної одиниці [5, 92].

Евфемізми мають значний експресивний та потенціал, який зумовлений такими факторами:

– евфемізми приховують справжню суть явища за рахунок створення нейтральної чи позитивної конотації (за допомогою механізму асоціативності, прихованого способу передачі інформації, вуалювання дійсності), що веде до спонтанного створення образів, які є нехарактерними чи навіть екстраординарними для нейтральної мовленнєвої ситуації, таким чином урізноманітнюючи її та надаючи їй додаткової експресивності;

– глядач є дуже чутливим до одноманітності та браку фантазії з боку авторів сценарію, тому зазвичай сприймає евфемізми як елементи живого мовлення, які надають персонажам індивідуального характеру, а також слугують замінами широковживаним набридливим фразам та кліше [11, 99].

Евфемізм – це слово або словосполучення, яке вживається для заміни слова чи словосполучення, які можуть звучати грубо або неприємно. В досліджуваному серіалі частка евфемізмів значна, що пов’язано зі специфікою його тематики і спрямуванням. Ми виділяємо такі основні групи евфемізмів цього фільму: евфемізми до слів “to die/sterben”, “to kill/töten” та інше. Співвідношення виявлених стилістичних засобів ілюструє діаграма №1:

Як бачимо, специфіка серіалу зумовлює необхідність пошуку замін для слів і словосполучень, які позначають неприємні переважній більшості людей процеси, а саме «померти» і «вбити». Частка цих двох категорій перевищує сумарно частку всіх інших. І щоб замінити таку численну кількість слів, автори сценарію проявили креативність і ерудованість. Розгляньмо приклад:

I think I’ll pass on the 72 virgins, thanks. Danke, aber ich möchte 72 Jungfrauen nicht sehen [40, Episode 1]. Тут персонаж відмовляється від смерті, вдаючись до алюзії. Річ у тім, що мученицька смерть в ісламі не вважається трагедією, адже шахід потрапляє в рай, де його чекають 72 незаймані. Як бачимо, автори сценарію продемонстрували високу обізнаність і надали тексту певного інтелектуального наповнення. У німецькомовній версії авторську концепцію зберегли цілком, що є більш, ніж виправданим. Варто звернути увагу на високий рівень експресивності вжитого евфемізму. Візьмімо до уваги інший приклад:

Your girlfriend’s passed her expiration date and we’re crazy. Seine Freundin vergefiel, also wir sind verrückt [40, Episode 4]. Характерним ми вважаємо вигадливість і неординарність, застосовану в цьому прикладі. Крім того, додано елемент експресивності, адже тут не просто замінено слово “died”, а надано додаткового забарвлення шляхом відверто зневажливого ставлення до смерті. Такий прийом ми вважаємо вдалим і виправданим, адже нетиповий підхід завжди приваблює додаткову увагу глядацької аудиторії. У зв’язку із підкресленою колоритністю досліджуваного прикладу, його було перенесено в німецькомовну версію, що, на нашу думку, є вдалим. Характерним є такий приклад:

Let’s put her out of misery. Dürfen wir ihre Leiden aufhören [40, Episode 3]. Можливо, це і типове кліше, проте воно вдало характеризує специфіку мови персонажів. Застосовуючи таку фразу, автори урізноманітнюють словниковий запас героїв, надають їм певного образу й формують їхній характер, що дуже важливо в плані сприйняття того чи іншого персонажа глядачем. Щодо німецькомовної версії, то вона зберігає характерне емоційне забарвлення, хоча й застосована дещо інша мовна конструкція, яка, втім, первинного значення не спотворює. Розгляньмо ще такий приклад:

We find them and we waste them. Wir finden sie und wir sie kalt machen (episode 3). Це ще один якісний приклад експресивності мови персонажів досліджуваного телесеріалу. Але вважаємо за потрібне звернути увагу на значеннєву різницю оригінального евфемізму та вжитого у перекладі. Тут ми спостерігаємо не намагання відтворити авторську концепцію, яке переважає в перекладі, а прагнення надати німецькомовному тексту більшої природності, вживаючи фрази, характерні для цієї мови.

Отже, ми виявили, що евфемізми відіграють одну з ключових ролей у формуванні мови персонажів. Вони створюють специфіку і надають характерних рис тим чи іншим персонажам. Крім того ми встановили важливість використання цих стилістичних засобів у досліджуваних версіях серіалу у зв’язку з його спрямуванням та особливостями. Також було доведено значення евфемізмів як невід’ємних елементів експресивності та різноманіття у мові кіно персонажів.

 

 

Література:

 1. Баскова Ю.С. Евфемізми як засіб маніпулювання в мові ЗМІ ­– Краснодар, 2006. – 25 с.
 2. Гончар О. С. Публіцистичний дискурс та його функції / О. С. Гончар // Новітня філологія. – 2010. – №16 (36). – С. 35-41.
 3. Єфімов Л. П., Ясінецька О. А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: Учбово-методичний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 46-80.
 4. Жеребков В. А. Стилистическая грамматика немецкого языка. – М., 1988. – 222 с.
 5. Москвин В.П. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования // Вопросы языкознания. – 2001, №3. – С. 88–
 6. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики). – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 416 с.
 7. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Почепцов Г. Г. — К.: «Ваклер» – 2001. – 656 с.
 8. Типи дискурсів [Електронний ресурс] / Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації мовного коду в спілкуванні – 2014. – Режим доступу до статті: http://www.info-works.com.Ua/referats/sociologia/l053.html
 9. Худолій А. О. Функціональні зміни у мові американської публіцистики кінця XX – початку XXI століття. Монографія / Анатолій Олексійович Худолій. –Острог: Вид-во НаУ ОА, 2006. – 384 с.
 10. Duden Bd. 2. Stilwoerterbuch der deutschen Sprache. – Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich, 1988.
 11. McLuhan M. Understanding media: the Extensions of Man / M. McLuhan Massachusetts: The MIT Press, 1994. – 365 p.
 12. S – Режим доступу: http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=4312

Залишити відповідь