ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЕВФЕМІЗМІВ У ПРОМОВАХ ПОЛІТИКА ХІЛЛАРІ КЛІНТОН (2010-2015)

Шевчук А.С.

Національний університет «Острозька академія»

студентка 4 курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія»

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Крайчинська Г.В.

У статті проаналізовано лексико-стилістичні засоби, використані у промовах відомого політика Хілларі Клінтон. Наведено класифікацію усіх виявлених евфемізмів у текстах її виступів, їх політкоректність, аналіз  функцій евфемізмів та мету вживання у мовленні політичного діяча. Досліджується вплив засобів на тлумачення повідомлення та його сприйняття реципієнтами.

Ключові слова: евфемізм, політичний діяч, політкоректність, лексико-стилістичний засіб, реципієнт.

This article analyses lexical and stylistic devices which are used in allocutions of politician Hillary Clinton. It contains the classification of all revealed euphemisms in political speeches, their political correctness, the analysis of their functions and the purpose of using in the politicians’ speech. The article scrutinizes the impact of devices on the interpretation of the message and its perception by recipients.

Key words: euphemism, politician, political correctness, lexical and stylistic devices, recipient.

В статье проанализировано лексико-стилистические средства, которые использованы в речи известного политика Хиллари Клинтон. Показана классификация всех обнаруженных эвфемизмов в текстах выступлений, их политкорректность, анализ их функций и цель употребления в речи политического деятеля. Исследуется влияние средств на толкование сообщения и его восприятие реципиентами.

Ключевые слова: эвфемизм, политический деятель, политкорректность, лексико-стилистическое средство, реципиент.

 

Термін «евфемізм» застосовувався ще у античні часи і насамперед тлумачився як промовляння слів, що мають добре передвістя. Подібне розуміння евфемізму розглядалось як стилістичний троп, що виконував роль словесного пом’якшення. Відомо, що мова тісно пов’язана з менталітетом, культурою і традицією їх носіїв. Політкоректність, як ідейна течія, виникла у 70-х роках минулого століття на Заході, проте найяскравіше виявила себе у США, ставши своєрідною відповіддю на расові, гендерні, соціальні та інші суспільні і державні проблеми, що хвилюють сучасне людство. Політично коректні лексичні одиниці виникли як евфемізми, що мали на меті уникнути вживання слів, що підкреслюють ті чи інші випадки нерівності, фізичні чи психічні недоліки.

В лінгвістичному плані евфемізми почали вивчати з дев’ятнадцятого століття. По мірі того як стала зростати кількість опублікованих робіт за даною проблематикою, почали виявлятися суперечності як у трактуванні евфемії і табу в цілому, так і в їх аспектах зокрема.

У сучасному світі спостерігається дуже високий рівень агресивності мовної поведінки людей. Починаючи з побутових розмов сусідів, скандалів у магазинах і на вулиці та закінчуючи мітингами на площах і парламентськими дебатами. Саме через це у 80-ті роки минулого століття з’явився термін «синдром евфемії».

Політичним промовам Хілларі Клінтон характерний специфічний підбір лексичних та стилістичних одиниць з метою вербального впливу на слухача. До найбільш поширених у політичних промовах лексико-стилістичних засобів належать: метафори, евфемізми, інтернаціональні слова, політичні терміни та професіоналізми. Широко застосовуються й такі лексико-синтаксичні прийоми, як прийом синонімізації, прийом перерахування, прийом використання контрапунктних фраз та вживання повторів. В цілому ж лексика політичних промов Хілларі Клінтон є нормативною та відповідає публіцистичному стилю.

Так, наприклад, у промовах Хілларі Клітон, трапляється образний вислів the scope and scale of a problem, яка підсилює значення проблеми у свідомості аудиторії та безпосередньо виконує функцію афектації: Concrete action is possible when we understand the scope and scale of a problem [4]. Наведений приклад підтверджує, що вдало дібраний евфімічний вираз підсилює важливість та значення тієї чи іншої проблеми, сприяє її детальному та скрупульозному вивченню. Використання ефемічного виразу, як зазначає Крайчинська Г.В., надає висловлюванню Хілларі Клітон більшої образності і незначної негативної оцінки [2, с. 29], що увиразнює дану суспільну проблему і привертає увагу реципієнтів.

У промовах Хілларі Клінтон досить часто трапляється лексема «force», яка у сполученні з іншими семантичними одиницями створює ефект контамінованої метафори: and we thank Senegal for contributing troops to the ECOWAS stabilization force there. Лексична конструкція «stabilization force» має як денотативне, оскільки все-таки йдеться про всі військові сили, що діяли в регіоні, так і конотативне значення, позаяк мовець говорить водночас і про мету та результат їх діяльності – стабілізацію конфліктної ситуації в регіоні.

Іншого семантичного наповнення набуває лексема у висловлюванні держсекретаря США під час проголошення заключної частини тієї ж промови:

Thank you for being a model in this region, a champion of democracy, a force for peace, prosperity, and progress [4]. Тут лексема «force» не виступає військовим терміном, а швидше передає потенціал країни та її напрацювання у сфері миротворчої діяльності та прогресивного поступу.

That means a nation’s own efforts to lift your own people out of poverty [4].  Цей евфемізм відображає намагання Хілларі Клінтон максимально наблизити владу та кола бізнесу до пересічних громадян і показати, що всі дії політичних діячів спрямовані на добробут громадян.

У політичних промовах також трапляються евфемізми вибору, що пов’язані із пошуком: «everyone has to find their own path», «to find the truth»:

As we look at the unique strengths, challenges, and histories of individual nations, we know everyone has to find their own path [4]. Лексична сполука «to find their own path» у цьому контексті має значення «знайти свій шлях розвитку», тобто Хілларі Клінтон говорить, що не існує універсальної моделі розвитку, яка підходитиме усім країнам без винятку. Відтак, кожна нація повинна віднайти стратегію розвитку, що відповідатиме її реаліям.

Отже, евфемізми, ретранслюючи властивості та ознаки предметів реального життя на політичні явища, створюють у свідомості людей образи та конструкти, які стають шаблонами у їхніх політичних поглядах, поведінці. Образність та метафоричність висловлювань Хілларі Клінтон під час публічних виступів створює дружню атмосферу, сприяючи аудиторії осмислити серйозні теми, розтлумачити глобальні процеси простою мовою, яка апелює не лише до логіки, а й до емоцій та відчуттів реципієнтів. Такий підхід є досить ефективним у політиці.

 

Література:

  1. Тхір В. Б. Особливості утворення політичних евфемізмів (на прикладі ідеологічних евфемізмів) / В. Б. Тхір // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукраїнськ. зб. наук. пр. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – Вип. 8. – С. 313–315.
  2. Крайчинська Г.В. Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології. – Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія, 2012. – 164 с.
  3. Москвин В.П. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования // Вопросы языкознания. – 2001, №3. – С. 88–
  4. Clinton H. R. Remarks on Building Sustainable Partnerships in Africa: [Електронний ресурс] – 2012. – режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/08/195944.html

 

Залишити відповідь