АНАЛІЗ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛОМОВНОГО САЙТУ «RUSSIA TODAY»

УДК 881.111

Ю.Ю. Мазур

Національний університет «Острозька Академія»

Студентка факультету романо-германських мов

Аналіз лексичних одиниць англомовного сайту «Russia Today»

Стаття присвячена аналізу основних груп лексичних одиниць англомовного сайту «Russia Today». У статті здійснено опис теоретичних засад дослідження Інтернет-дискурсу. Здійснено класифікацію лексичних одиниць за їхньою тематичною приналежністю та виконано аналіз функцій груп ЛО.

Ключові слова: дискурс, Інтернет-дискурс, веб-сайт, лексична одиниця, лексичні особливості.

The article deals with the analysis of main lexical unit groups of English-language website “Russia Today”. The article presents the description of the theoretical foundations of the study of Internet discourse. Lexical units and their thematic origin are classified. The analysis of the functions of the units was carried out.

Key words: discourse, Internet-discourse, web-site, lexical unit, lexical features.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. В умовах всесвітньої глобалізації ЗМІ дедалі більше інтегруються в суспільне життя. Це властиво не тільки конкретному прошарку суспільства чи конкретній галузі його діяльності, а й переходить на вищий рівень, де життя невідривно пов’язане із інформацією. На сьогодні найпоширенішим її джерелом є мережа Інтернет. Інформація, яку ми отримуємо з нього кожного дня, формує нашу думку, яка стає початком наших дій і, зрештою, впливає на формування нас як особистостей. Зокрема, така проблема стосується і політичного медіа світу. Ні для кого не секрет, що сучасні війни виграють не так на фронтах, як у медіа просторі. Адже у цій галузі наявна конкретна мета – впливати на нас як на громадян і виборців.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оскільки сучасна людина щодня потребує все більше і більше інформації, сфери, які нею керують, все більше проникають у наше життя. Розвиток впливу на людину стає актуальним питанням, і дослідити даний процес досконало досить складно, адже він переходить на глобальний рівень. Тому тема, висвітлена в роботі, на сьогодні досліджена не достатньо. Проте, такі дослідники як: З.С. Харріс, Е.Бенвеніст, М. Фуко, Т.А. ван Дейк, Н.Л. Фейрклоу та ін. досліджували Інтернет-дискур та інші поняття, пов’язані із даним явищем.

Метою нашої статті є аналіз та систематизація лексичних одиниць Інтернет-дискурсу – англомовного сайту Russia Today, а також їх функціональної спрямованості.

Виклад основного матеріалу. Дослідити Інтернет-дискурс важливо на прикладі основної і найменшої його складової – веб-сайту, у нашому випадку це сайт політичних новин Russia Today. Інформація подана на сторінках сайту має таку тематику невипадково, адже політика завжди відігравала неабияку роль в долі суспільства.

Сайт має власну структуру, поділений на 11 рубрик, з яких для дослідження ми обрали шість: «News», «Russian politics», «UK», «USA», «Business», «Op-edge». Найбільше інформаційне наповнення має перша рубрика «News», яка вміщає новини загальнополітичні без відношення до конкретної теми. Оскільки сайт, який ми досліджуємо, − російський продукт, то наступним за частотою оновлення новин є рубрика «Russian politics», що подає новини російського політичного простору. Рубрики «UK» та «USA» − подають новини західних політично активних країн Великобританії та США, але нова інформація з’являється, порівняно, рідко. Це ж стосується і рубрик «Business» та «Op-edge», що подають новини бізнесу, статті на історичну тематику.

Отже, ми робимо висновок, що основних і чітких критеріїв поділу новин на рубрики немає. Рубрики поділяються відповідно до найпопулярніших тем, які часто обговорюються у політичному світі сьогодні, та із врахуванням країн, що часто виступають його активними учасниками. Всі рубрики є головними і не мають підтем, як це буває у більшості сайтів новин. Тобто, вони вміщують, або загальні новини, що не класифіковані за змістом, або ті, які мають досить вузьку тематику, що на наш погляд є вагомим недоліком сайту. Це говорить про те, що сайт висвітлює лише певні аспекти із новин політичного світу відповідно до своїх уподобань або лише поверхнево висвітлює ті чи ті події. Таким чином створює свій обмежений інформаційний простір.

Як і будь-яка одиниця дискурсу, сайт Russia Today характеризується певним типом лексичних одиниць (ЛО). З проаналізованих нами 18 статей нам вдалось виокремити 259 одиниці. Відповідно до сфери вживання термінів, їх поділено на наступні 4 групи та відповідні підгрупи: політичні терміни: внутрішньополітичні, зовнішньополітичні, політично-адміністративні, ЛО на позначення рухів та партій; військові терміни: військовий персонал, роди військ, військова техніка, стратегічно-тактичні, військово-адміністративні, військово-політичні; економічні: загальноекономічні, макроекномічні, мікроекномічні; юридичні: загально юридичні, адміністративно-правові, кримінально правові, конституційно правові; та ідіоми.

У загальній кількості ЛО домінують політичні терміни, з яких найбільша частка припадає на внутрішньополітичні (deposition, toppled, congress, islamophobia, assassination, cooperation, civil servants). Ці поняття, події та явища стосуються внутрішньої політики країни, що проводиться в її межах. Наприклад:

Members of the Right Sector group took an active role in events on Maidan which resulted in a government coup in Ukraine in 2013 that led to the deposition of President Viktor Yanukovich [10]. Члени «Правого сектору» взяли активну участь в подіях Майдану, результатом якого став державний переворот (coup), який призвів до повалення з посади (deposition) президента Віктора Януковича. Слово coup має значення насильницької зміни влади, яка не підтримується більшістю народу, а deposition як наслідок цього насильства – незаконне повалення з престолу. У читача ці терміни асоціюються із насиллям і беззаконням. Таким чином на фоні соціально значущої інформації (подій Майдану) використовуються терміни з відтінком, що не відповідають дійсності та навіюються негативні образи.

Наступними за чисельністю є зовнішньополітичні ЛО. Ці одиниці стосуються відносин держави із іншими державами та організаціями (Moscow, Beijing, BRICS, G20, Western circles, Cold War, refugees, enemy).

Moscow and Beijing work together in all international organizations, be it G20, BRICS or SCO, Putin stressed [7]. Москва та Пекін працюють разом у всіх міжнародних організаціях, і у Великій двадцятці, і БРІКС, і ШОС, Путін наголосив. У першому випадку ідеться не про співпрацю самих міст, а країн столицями яких вони – Росія та Китай. Такий прийом вживається не випадково. Підкреслюється, що робота ведеться від центру кожної з держав, центр як найбільша концентрація влади – найбільша сила, тобто співпраця проходить на найвищому рівні. Другий випадок вживання зовнішньополітичних термінів (G20, BRICS or SCO) також має важливе значення для сприймання інформації реципієнтом: терміни на позначення міжнародних організацій. Тобто, це своєрідні міжнародні клуби великих країн, які є передовими у сучасному світі, ці організації масштабні і, відповідно, авторитетні. Разом з тим, Путін наголошує на членстві Росії з ними, а значить, і на авторитетності й самої Росії, окрім очевидної підтримки з боку країн, що належать до згаданих вище організацій.

Меншість серед політичних термінів займають терміни на позначення рухів та партій (12 ЛО), які мають в основі конкретну політичну ідею, відмінну від усіх інших або однієї загальноприйнятої (far-right, Fatherland’ party, nazism, neocon, Right Sector, The Republic Party, ultranationalism). Під певним поняттям руху чи партії людина автоматично розуміє і враховує низку їхніх характерних рис (ліберальність/консервативність; формальність/неформальність; орієнтація на мирні/насильницькі дії тощо). Тому їх наявність дуже важлива для створення загального враження про подану інформацію, адже формує підтекст (відтінок) сказаного, який не виражений прямо.

It is a common goal for the two countries to prevent the revival and spread of Nazism and militarism, Putin said [7]. Обидві країни мають на меті не допустити відродження і поширення нацизму і мілітаризму, сказав Путін. У цьому реченні використано два терміни, які стосуються політичної ідеології та державних рухів: nazism та militarism. Ці поняття в загальному розумінні позначають агресивну політику влади, а, отже, асоціюються із негативними явищами, до яких вони призводять. В той самий час, наголошується, що країни (Росія та Китай) активно протистоять поширенню цих явищ. Таким чином, читач сприймає згадані держави як борців проти зла та лиха, що суттєво підносить їх в очах громадян.

Оскільки політика завжди була і буде причиною більшості воєнних подій, військові терміни також займають суттєве місце в лексиці даного сайту політичних новин. Найбільшою в порівнянні з іншими підгрупами ЛО є підгрупа військово-політичних термінів (21 ЛО), які вживають, коли йдеться про безпосередній зв’язок із політичної сферою (aggression, civilian, collaboration, conflict, military alliance, military presence, occupation).

What happened in eastern Ukraine and Crimea after the regime change in Kiev was not Russian ‘aggression’ but the response to US/EU aggression against Russia [3]. Те, що сталося в Україні після зміни режиму в Києві, було не російською агресією, а відповіддю на агресію США/ЄС проти Росії. У прикладі, згаданому вище, вжите слово aggression, що розуміється як відвертий намір або заподіяння шкоди з політичною метою. Якщо розглядати речення з точки зору маніпуляції ЗМІ, то очевидно, що у даному випадку використовується метод констатації факту [1, 5]. Тобто, читачу нав’язується певна думка, без будь-яких пояснень і наочних прикладів. Проте, ця інформація залишається у нашій пам’яті і підкріплюється іншими твердженнями, які, так чи інакше, формують світогляд в подальшому. У цьому випадку наша думка про США та ЄС буде формуватися на основі негативно забарвленого слова aggression, позиціонуючи їх як агресорів, а Росію як жертву цієї агресії. Констатація цього факту знижує наше критичне мислення, не даючи можливість зробити власні висновки, які, очевидно, могли б відрізнятися від нав’язаних.

Іншою виокремленою нами підгрупою є терміни, що позначають військову техніку – 10 ЛО (bombs, chemical weapons, fighter jets, laser-guided rockets, missiles, weapon). Наявність цих понять в тексті говорить про події як про ті, в яких використовується така техніка, а отже, конфліктні. Тобто військо-технічні терміни негативно характеризують ситуації, в яких вони згадуються.

The expert also said that “it is easy to buy weapons in the US as it is to buy vegetables” [10]. Експерт також зазначив, що купити засоби озброєння в США настільки просто, як купити овочі. Дане речення є яскравим прикладом прикритого маніпулювання свідомістю реципієнта. Відбувається це за допомогою методу емоційного резонансу [1, 15]. Метод передбачає використання емоцій людини для легшого сприйняття і кращого запам’ятовування пропаганди. В нашому випадку це іронічна аналогія «так просто, як купити овочі» − прихований гумор на фоні досить серйозного повідомлення. За Сидоренком такий контрас емоцій руйнує розумовий бар’єр і складається враження, ніби зброю в США продають на кожному кроці, як і овочі Людина розуміє, що чим більше наявної зброї тим більша імовірність її використання [1, 8]. Тому, в цьому випадку військо-технічний термін слугує засобом навіювання негативної реакції на ситуацію в США.

Сайт політичних новин охоплює не тільки, власне, політику, а й сфери людської діяльності, з якими вона нерозривно пов’язана. Одною з таких сфер є економіка. Взаємодія цих двох галузей має вирішальне значення в розвитку будь-якого суспільства. Тому, 19% від загальної кількості займають економічні терміни (51 ЛО). З них виокремлено 28 загальноекономічних понять (economy, income, budget, spending, profits, commodity). Економіка може функціонувати, як на міжнародному рівні, так і на рівні одного підприємства. Тому існує поділ економіки на макро- та мікроекономіку. Щодо першої, то ця галузь стосується економічної співпраці між державами, міжнародними організаціями. Наприклад:

The main reasons for the slowing economy and rising inflation (in Ukraine) are the military conflict in Eastern Ukraine and a fall in trade with Russia. [9] Головні причини уповільнення економіки та підвищення інфляції: військовий конфлікт на сході України та зменшення торгівлі з Росією. В реченні використано слово inflation та словосполучення fall in trade, які взаємопов’ані, як наслідок та його причина. Створюється ефект логічності викладу інформації. Інфляція − зростання цін, яке несприятливо впливає на купівельну спроможності населення, тоді як зниження обсягів торгівлі з Росією постає одним з найважливіших чинників цього негативного явища.

Функціонування держави, як політичної одиниці, та єдність її структур неможливе без комплексу загальноприйнятих правил, якими потрібно керуватися відповідно до ситуації, що виникла. Тому політика має безпосереднє відношення до правознавства та відгалужень цієї галузі. В лексиці сайту Russia Today серед юридично спрямованих термінів більшість мають поняття кримінально-правового характеру (convicted, prison term, Supreme Court, plea, vendettas) – 20 ЛО.

Putin said that in the first nine months of 2015, 8,000 people were convicted in anti-corruption processes and about 11,000 people received remands for failing to follow anti-corruption standards [6]. Путін сказав, в перші дев’ять місяців 2015 року 8,000 людей були засуджені в рамках антикорупційного процесу, і близько 11,000 людей отримали подальше утримання під вартою за недотримання антикорупційних стандартів. Говорячи про антикорупційний процес, використано терміни «засуджений» та «повернення під варту» – терміни, що стосуються судового процесу і передбачають утримання під вартою. Звернемо увагу на те, як подається повідомлення. Наведено дані із статистики, що створює враження авторитетності, і читач в більшій мірі довіряє інформації, поданій таким чином. Тобто, нас намагаються переконати в тому, що недотримуючись антикорупційних стандартів, людина несе кримінальну відповідальність і засуджується до тримання під вартою.

Окремою підгрупою із шести ЛО було виділено ідіоматичні вирази, які передають єдині поняття, зміст яких не випливає із змісту його елементі по окремості. Зазвичай вони мають власне експресивне забарвлення, тому яскраво підкреслюють думки, які важко передати сталими формальними виразами (keep an eye on, put at a disadvantage, turns a blind eye, double game, fan flames).

There is a disturbing level of Islamophobia in the US, and hopefully the authorities were reluctant to fan those flames” [10]. В США спостерігається тривожно високий рівень Ісламофобії, і, на щастя, влада не хотіла роздувати полум’я (стосовно цієї ситуації). В реченні використано ідіому, щоб підкреслити, що влада не хотіла загострювати і без того складну і «вибухонебезпечну» ситуацію і не привертала до неї багато уваги.

But at the same time Washington would like to continue its double game of, on the one hand, supposedly being opposed to ‘terrorism’, on the other hand, carrying the favor of so-called terrorists [10]. Проте в той самий час Вашингтон хоче продовжувати свою подвійну гру, з одного боку, ніби-то будучи проти тероризму, а з іншого – продовжуючи робити послугу для так званих терористів. Ідіома double game вказує на дволикість того, про кого йдеться, приховані наміри. Тобто, вираз критично характеризує політику США та показує її в негативному світлі.

Підсумовуючи, ми зазначаємо, що оскільки сайт Russia Today вміщає в собі новини політичної сфери, то серед усіх виділених нами груп ЛО найбільшою за кількісним складом є група політичних термінів. Більшість із них стосуються внутрішньополітичних процесів та зовнішньої політики країн, міжнародних організацій, посад, які своїм позитивним або негативним забарвленням впливають на загальний контекст сказаного. На другому місці за кількістю ЛО знаходиться група військових термінів. Це вказує на те, що часто новини висвітлюванні сайтом мають військову тематику. Наступною за кількістю одиниць є група економічних термінів. Найчастіше ЛО цієї сфери зустрічаємо в рубриці Business. Тому робимо висновок, що сайт позиціонує бізнес та політику як дві взаємопов’язані сфери. юридична термінологія трапляється порівняно рідше. Поняття, що входять до цієї підгрупи вказують на відношення сказаного, як до конституційного права окремої держави, так і до міжнародного. ЛО на позначення ідіом мають меншість, проте дають можливість збагатити лексику сайту та яскравіше описати ті чи ті ситуації.

Аналізуючи групи лексичних одиниць інтернет-сайту Russia Today, ми виділяємо не тільки сферу їхнього вживання, а й специфічні функції, які вони виконують в тексті. Найпоширенішою функцією є номінативна – призначена для найменування предмета, явища чи виділення фрагментів дійсності (commercial structures – комерційні структури, UN Charter – статут ООН, MoD – Міністр оборони; Royal Artillery – Королівська артилерія). До прикладу:

“…the world’s two largest exporters – Russia and Saudi Arabia” [7]. Два світові лідери експорту – Росія та Саудівська Аравія. У даному прикладі економічний термін exporters є узагальнюючим поняттям, яке надає згаданим країнам значення експортерів, об’єктів економічних відносин.

Досить часто в текстах статей зустрічається експресивно-емоційна лексика. Вона має декілька функцій. Однією з них є функція заниження значення, яка надає виразу негативного забарвлення (collaboration – співпраця з державою-ворогом, speculation – ненадійне, ризиковане вкладення грошей, сoup – державний переворот із застосуванням грубої сили, occupation – незаконне займання чужої території, terrorist incident – застосування будь-яких засобів, які чинять загрозу для життя інших). Розглянемо її на даному прикладі:

The volunteer battalion of the ultranationalist Ukrainian Right Sector group is illegal [8]. Український волонтерський батальйон ультра націоналістського угрупування Правий сектор є нелегальним. Термін ultranationalist окрім зрозумілого націоналістичного характеру, передбачає радикальність у поглядах на економічну, соціальну, внутрішню та зовнішню політику країни націоналізм у крайніх формах. Слово illegal характеризує батальйон як той, що заборонений законом, а отже той, що несе в собі якусь загрозу для суспільства. Дані терміни провокують негативні асоціації та занижують нашу думку про згадані поняття. Таку функцію переважно виконують терміни політичної, юридичної та військової груп ЛО.

На противагу вище зазначеній функції ми виокремлюємо і функцію піднесення значення. Вона впливає на наше сприйняття понять в позитивному контексті і змушує симпатизувати тим чи тим ситуаціям. (partner – друг, партнер; profits – прибуток, позитивний результат; Supreme Court – Верховний суд, вищий судовий орган; legitimate government, − легітимний, підтриманий більшістю; protector – захисник). Яскравим прикладом є дане речення:

He noted that as one of the victor nations in World War II, Russia played a decisive role in introducing international law and that it had paid a great price for this achievement [5]. Він зазначив, що, як одна з націй-переможців у Другій світовій війні, Росія відіграла вирішальну роль, впровадивши міжнародне право, і заплатила високу ціну за це досягнення. Термін victor nation має особливе значення, адже означає переможець, завойовник. Оскільки у будь-якій ситуації переможець може бути лише один, то це саме той, хто є найкращим серед усіх інших. Наше враження про таку націю автоматично стає позитивним, піднесеним, її авторитет в наших очах підвищується. Дана функція притаманна групі ЛО на позначення політичних та юридичних термінів.

В більшості випадків функції дібраних нами ЛО мають номінативну функцію – позначають предмет. Також елементи із досліджуваної лексики мають емоційно-експресивні функції: функції заниження або піднесення значення. Вони додають поданій у статті інформації емоційного забарвлення завдяки асоціаціям, які вони викликають, та формують позитивне або негативне сприйняття явищ, створюючи відповідний контекст.

Висновки. Особливістю структури сайту політичних новин Russia Today є чітка структура, яка включає в себе поділ на рубрики, кожна з яких є головною. Проте негативна особливість полягає в тому, що тематика рубрик довільна, новини подаються згідно того, чому надає перевагу власне сайт. Іншим недоліком ми вважаємо нерівномірне інформаційне навантаження та оновлення новин. Таким чином веб-сайт створює власний інформаційний простір.

Щодо лексичного наповнення сайту, виокремлено 4 основних групи ЛО: політичні, військові, економічні, юридичні терміни та окрема група ідіоматичних виразів. Найбільш вживаними є політичні терміни. Їх поділено на підгрупи внутрішньополітичних, зовнішньополітичних, політико-адміністративних понять та одиниць, що позначають політичні рухи та партії. Військова термінологія поділяється на терміни, що стосуються: родів військ, військової техніки, стратегічно-тактичні, військово-адміністративні та військово-політичні терміни. Серед економічних понять, ми виокремили загальноекономічні, макроекономічні та мікроекономічні. Щодо юридичної термінології, в загальній кількості вона нараховує найменше одиниць. До цієї групи ми відносимо загально-юридичні, адміністративно-правові, кримінально-правові та конституційно-правові терміни.

Досліджено, що кожна з ЛО виконує власну функцію. Основною функцією ми вважаємо номінативну. Вона притаманна більшості термінів. Щодо тих функцій, які створюють особливий, специфічний контекст сказаного, ми виділяємо функції заниження (переважно політичні, юридичні та військові терміни) та піднесення значення (політичні та юридичні групи ЛО). Вони сприяють формуванню у нас бажаної для автора думки за рахунок відповідних емоцій, і як результат, досягненню пропагандистських намірів.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективи подальших досліджень Інтернет-дискурсу стосуються детального аналізу його лексики та інших мовознавчих аспектів. Саме на ньому базується глибоке дослідження впливу сучасних ЗМІ на свідомість реципієнта, методів маніпуляції, пропаганди і висвітлення реалій у «штучному» світлі.

Список використаної літератури:

  1. Сороченко В.І Энциклопедия методов пропаганды [Електронний ресурс] // Сороченко В.І // − Москва − 2002. Режим доступу: http://www.erlib.com/Виктор_Сороченко/Энциклопедия_методов_пропаганды/3/.
  2. Deter Russian aggression! – US and NATO in full cold war mode − Op-Edge section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/op-edge/330602-us-russia-threat-useucom-nato/.
  3. Ex-Ukrainian PM Tymoshenko is ‘scared’ of ‘inadequate’ PM Yatsenyuk, wants him jailed – News section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/news/326322-ukrainetymoshenkoscaredpm/.
  4. Putin: ‘Not important how I’m called, only what I do for my country’ − Russian politics section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу:  https://www.rt.com/news/316449-putin-interview-names-tsar/.
  5. Ruble rebounds on rumors of Russian oil production cut − Business section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/business/330559-russia-saudi-arabia-oil-ruble/.
  6. Russia to overcome corruption slowly but surely – Putin − Russian politics section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/politics/330183-russia-to-overcome-corruption-slowly/.
  7. Russia-China relations at ‘historic peak’ despite ‘illegitimate Western restrictions’ – Putin − Russian politics section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу:  https://www.rt.com/news/313998-putinchinavisitxinhua/.
  8. Ukraine’s Right Sector volunteer battalion is illegal – Judge Advocate General – News section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу:  https://www.rt.com/news/331055-ukraine-right-sector-illegal/.
  9. Ukraine’s economy hits rock bottom Business [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/business/325842-ukraine-economy-contraction-inflation/.
  10. Weapons in US as easy to buy as vegetables – USA section [Електронний ресурс] – 2015. − Режим доступу: https://www.rt.com/op-edge/324770-california-shooting-gun-control/.

 

Залишити відповідь