Вплив регіональних ЗМІ на соціальну мобілізацію молоді в Україні

У сучасному українському суспільстві, зорієнтованому на сталий розвиток, важливою передумовою є активна участь членів громади як у формуванні, так і в безпосередній реалізації місцевої соціальної політики. Мобілізація місцевих громадян, особливо молоді, до участі у вирішенні муніципальних проблем є неможливим без засобів масової інформації. Мас-медіа безумовно впливають на світогляд споживачів інформації, спонукаючи їх до дій, до втілення задумів та планів у життя. Тому в умовах сучасності проблема дослідження впливу ЗМІ на соціальну мобілізацію молоді заслуговує на особливу увагу і є актуальною.

Україна в ХХІ столітті – це країна, яка, не зважаючи на перешкоди, спричинені світовою кризою, має шанс динамічного розвитку усіх галузей державного господарства та включення до світового співтовариства. Рушійною силою і виконавцем суспільного життя в країні є населення, чиє життя завжди має найвищу цінність. Для покращення життя людей однією з основних умов вважають орієнтацію на сталий розвиток. Згідно з матеріалами Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, сталий розвиток – це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти свої власні потреби [3, с. 25].
Орієнтація на сталий розвиток суспільства була б неможливою без участі громади. Залучення суспільства відбувається через соціальну мобілізацію населення. У найширшому значенні соціальна мобілізація означає організацію людей, які проживають на одній території з специфічними цілями, які можуть носити релігійний, соціальний, економічний, екологічний, політичний, культурний чи інший характер [1, с. 181].
Місцеві засоби масової інформації не мають значного впливу на молоде покоління. Однією із проблем місцевих засобів масової інформації є низький рівень довіри споживачів інформації. Низький ступінь впливу ЗМІ на молодь може бути зумовлений і незадоволенням якістю інформації. Для того щоб виправити цей недолік, потрібно, щоб споживачі були задоволені якістю медійних матеріалів. Досягти цього можна завдяки подачі правдивих матеріалів у ЗМІ. Важливо також, щоб інформація, яку подають мас-медіа, була об’єктивна, емоційно нейтральна та ненав’язлива. Не менш значимим фактором підвищення задоволення якістю інформації, на нашу думку, є обмеження впливу на зміст повідомлень зацікавлених у його викривленні осіб.
Регіональні засоби масової інформації ще не є ефективним способом соціальної мобілізації, оскільки вони не можуть забезпечити потужний вплив на молоде покоління. Отож, на основі вище зазначеного ми пропонуємо такі альтернативні шляхи інформування молоді для забезпечення результативного впливу на їх соціальну мобілізацію: фотожурналістика, проведення тренінгів, лекцій, а також проведення масових заходів (концертів ,спортивних змагань, автопробігів тощо).
У вирі швидкоплинного життя сучасна молодь прагне отримувати релевантну, якісну та достовірну інформацію, яка не потребувала б значних зусиль для її отримування і запам’ятовування. Саме фотознімки здатні швидко повідомляти про важливі події в країні чи регіоні. Фотографія є активним елементом комунікаційної сфери суспільства. Вона завжди привертає увагу потенційного читача скоріше, ніж сам текст. Дослідник О. Колосов виділяє три основні характеристики професійної фотографії: документальність, достовірність, інформативність [4].
Ще один альтернативний спосіб впливу на соціальну мобілізацію молоді – проведення тренінгів та лекцій про сталий розвиток та проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Під час тренінгу створюється неформальне, невимушене спілкування, яке відкриває перед групою безліч варіантів розвитку та розв’язання проблеми, заради якої вона зібралася. Як правило, учасники в захваті від таких методів, тому що ці вони роблять процес пізнання цікавим і не обтяжливим [2]. Метою таких занять може бути інформування та набуття учасниками тренінгу (молодими громадами) нових професійних навичок та вмінь, які можуть знадобитись під час вирішення певних проблем регіону, опанування нових технологій, пошук ефективних шляхів розв’язання поставлених проблем завдяки об’єднанню в тренінговій роботі різних спеціалістів, представників різних відомств, які впливають на розв’язання цих проблем, активізація громад для вирішення актуальних проблем.
Не менш дієвими каналами впливу на соціальну мобілізацію молоді можуть бути тематичні масові заходи, наприклад, концерти, спортивні змагання, автопробіги тощо. Метою такого способу інформування громад є формування естетичних смаків, а також залучення до світу прекрасного. Вони також сприяють соціалізації особистості. Залучення молоді до організації та безпосереднього проведення масових заходів допомагає їм згуртуватись навколо конкретного завдання. Підготовка того чи іншого заходу дає змогу проявити ініціативу, самостійність, а також розвивати чи вдосконалювати навички роботи у колективі, що є дуже важливим фактором соціальної мобілізації молоді.
Отже, регіональні мас-медіа не є ефективним засобом мобілізації молодих громад, оскільки ЗМІ не мають значного впливу на них. Альтернативні способи інформування молоді є запорукою результативного впливу на них. На наш погляд, такими засобами є фотожурналістика, оскільки фотозображення дає нам миттєву інформацію про події та є активним елементом комунікаційної сфери суспільства, проведення тренінгів та лекцій про соціальну мобілізацію, сталий розвиток з метою активізації членів молодіжних громад для вирішення актуальних регіональних проблем, а також організація тематичних масових заходів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Місцевий розвиток за участі громади [Текст] : моногр. У 2 т. Т. 1. Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду / за ред. Ю. М. Петрушенка. – Суми : Університетська книга, 2013. – 352 с.
2. Основні положення щодо проведення тренінгів [Електронний ресурс] // Освіта.ua. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/method/technol/598/. – Назва з екрану.
3. Садовенко, А. Сталий розвиток суспільства [Текст] : навч. посіб. / А. Садовенко, В. Середа, Т. Тимочко та ін. – 2 вид. – К : [б. м.]. 2011. – 392 с.
4. Фотожурналістика як новий вид інформування суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knowledge.allbest.ru-/journalism/3c0b65625a3ac69b4d43a89521306c27_0.html. – Назва з екрану.

Залишити відповідь