ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У ВІДОБРАЖЕННЯХ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ

Капітальні інвестиції є визначальним фактором розвитку економічної системи України, основою розширеного виробництва на підприємствах, структурної перебудови суспільного виробництва і збалансованого розвитку галузей народного господарства. Збільшення капітальних вкладень є необхідною умовою зростання виробничих потужностей на новій технологічній основі. Недостатній обсяг таких вкладень зумовлює неможливість процесів відтворення та оновлення основних фондів підприємств, спад продуктивності живої праці, а також відсутність можливості реалізації досконаліших форм суспільної організації виробництва.

На протязі досліджуваного періоду, 2010-2012 рр., динаміка капітальних інвестицій в Україні мала позитивний характер. Основну їх частку склали інвестиції в матеріальні активи, з найбільшим приростом в 2011 році. Фінансування капітальних інвестицій в Україні здійснюється переважно за рахунок власних коштів підприємств та організацій, що свідчить про підтримку вітчизняного виробництва. Найбільш привабливими для інвестування в Україні є такі види економічної діяльності: промисловість, діяльність транспорту та зв’язку, операції з нерухомим майном, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

Україна, зважаючи на своє географічне розташування, великий внутрішній ринок, значний науково-технічний потенціал, кваліфіковану робочу силу, і головне значну ресурсну базу, може бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій. Адже від цього не в останню чергу залежить підвищення життєвого рівня її населення, а також розвитку та економічної стабільності самої держави. Покращення бізнесових умов в нашій державі могло б дати поштовх до подолання економікою наявних проблем, генеруючи нові виробництва, робочі місця і додаткові бюджетні надходження.

Інвестиційна привабливість України, тобто її позиція на світовому ринку інвестиційних ресурсів, як і всіх інших країн-реципієнтів інвестицій, залежить від умов інвестиційної діяльності в країні та характеризує доцільність вкладення капіталу в Україну.

Одним із інструментів, який дозволяє визначити і проаналізувати місце України у світовому господарстві є міжнародний рейтинг. Міжнародні рейтинги дають характеристику різним сторонам економічних процесів в державах, та допомагають інвесторам визначити найбільш привабливі країни для своїх капіталовкладень. Ці рейтинги є важливим джерелом інформації для великих світових компаній та інвестиційних фондів, вони допомагають визначити ступінь довіри до кредитора, і чим він вищий, тим на триваліший термін та на дешевші ресурси може розраховувати позичальник.

Згідно аналізованих даних, Україна в 2011 році за індексним рейтингом інвестиційної привабливості країн, посіла 117 місце із 191 можливого. Як зрозуміло, рейтинг не найкращий. Тим більше, що оцінка, яка була надана Україні в 2010 році (104 місце), перевищувала оцінку 2011року на 6,62 бали. Такі позиції є вкрай невисокими, і наша країна поступається не тільки більшості розвинених держав. Для порівняння, – хороші результати показали деякі країни колишнього СРСР, зокрема Балтії: Естонія зайняла 19 місце, Литва та Латвія – 29 і 36 відповідно.

Рейтинг конкурентоспроможності країн світу є одним із найвпливовіших. Він розробляється Інститутом розвитку менеджменту, в Швейцарії. Згідно з цим рейтингом, позиція України відносно стабільна упродовж останніх трьох років (57-56 місця). Водночас, оцінки конкурентоспроможності порівнюваних з Україною країн за цей час зросли в балах, хоча їх місця у світовому рейтингу не дуже змінюються. До прикладу: Словаччина в 2012 році зайняла 47 місце, Росія – 48, Туреччина – 38, а Польща – 34 з оцінкою 64,18 балів. Тобто зрозуміло, що конкурентні переваги порівнюваних країн зростають, тоді як Україна, по суті, залишається на місці.

Ще одним рейтингом, який має значний вплив на думку інвесторів, є рейтинг за індексом економічної свободи. Даний індекс розраховується Фондом «The Heritage Foundation» у співпраці з «The Wall Street Journal». Україна, за останні три роки, через таку низьку оцінку потрапила до двадцятки найбільш пригнічених з точки зору економічної свободи країн світу. В Європі вона займає останнє, 43-є місце. Найгірші позиції наша країна займає стабільно за 4-а категоріями, до яких відноситься й інвестиційна свобода (154-е місце, 20 балів із 100 можливих).

Рейтинг легкості ведення бізнесу (Doing Business) надає об’єктивну оцінку бізнес-клімату в країнах світу з точки зору простоти адміністративних процедур. В рейтингу ведення бізнесу 2012 Україна зайняла 137-е місце зі 185 країн, що на 15 позицій вище, ніж минулого року. Країна повернула собі позиції, втрачені ще після кризи, завдяки реформам у трьох таких напрямках: реєстрація підприємств, оподаткування і реєстрація власності. Але незважаючи на такий підйом, Україна все ще програє багатьом порівнюваним країнам, зокрема Росії – 25 позицій. А відставання від деяких країн СНД ще більше: від Грузії – 128 місць, від Білорусії – 79 місць, від Польщі – 82 місця.

Багато хто вважає, що корупція є міцно вкоріненою рисою українського бізнес-середовища та головною завадою успіху України на міжнародних ринках. Відповідно до індексу сприйняття корупції, який розраховується центром антикорупційних досліджень, Україна в 2012 році посідає 144-е місце серед 174 країн світу, і 14-е з 19 країн регіону. Нижче України в цьому рейтингу лише Росія, Таджикистан, Киргизстан і Узбекистан.

Варто звернути увагу на рейтинги журналів: «Euromoney» (Великобританія), «Newsweek» (США), «Forbes» (США) тощо. За рейтингом ризику країн, Euromoney, на поч. 2012 року надало Україні 89-е місце із 186 можливих. В рейтингу 100 кращих країн світу, що розробляється журналом «Newsweek», Україна посіла почесне 49 місце. Одним з найбільш популярних ділових видань, є американський журнал «Forbes». Даний журнал розробляє щороку рейтинг країн з найбільш сприятливими умовами для бізнесу. І так, зі 134 можливих в 2011 році, Україна зайняла 105 місце, що особливо не вражає. До 2012 року її позиція покращилась всього на 1, проте варто зауважити і те, що кількість оцінюваних країн зросла до 145.

Отже, за останні роки Україна почала демонструвати позитивні ознаки створення сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату, та ведення бізнесу загалом. Були здійснені значущі реформи в трьох регуляторних сферах (відкриття бізнесу, оподаткування, реєстрація власності), що дозволило їй увійти до першої світової десятки економік, що найбільш активно реформуються. Проте ці позитивні кроки були «знищені» незадовільною реалізацією самих реформ. Перед Україною стоїть проблема у виконанні законодавства, дотриманні його норм. Позиції, які посідає наша країна в різних міжнародних рейтингах, формують украй непривабливий імідж. Відповідно в очах іноземних інвесторів вона є надто ризикованою для інвестування країною, з доволі низьким рівнем інвестиційної безпеки.

 

Література:

Зануда А. Економічні підсумки  2012 року: про покращення ніхто не згадує // BBC Україна/ А. Зануда [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk.

Статистичні бюлетені: Капітальні інвестиції в Україні за 2010-2012 роки / Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

2012 World competitiveness rankings revealed by IMD [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tourism-review.com/2012-world-competitiveness-rankings-revealed-by-imd-news3275

Highlights of the 2012 Index of Economic Freedom Promoting Economic Opportunity and Prosperity;  Terry Miller,Kim R. Holmes, Edwin J. Feulner  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.heritage.org/index/ download.

Залишити відповідь