ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

В статті розглянуто основні тенденції податкової політики України в період реформування,проаналізовано основні джерела податкових надходжень Зведеного бюджету України, обґрунтовано шляхи покращення податкової політики України за допомогою удосконалення системи оподаткування податку на доходи фізичних осіб.

Ключові слова: податкова політика, бюджет,прямі та непрямі податки, податок на доходи фізичних осіб, база оподаткування  

В статье рассмотрены основные тенденции налоговой политики Украины в период реформирования, проанализированы основные источники налоговых поступлений Сводного бюджета Украины, обоснованы пути улучшения налоговой политики Украины с помощью усовершенствования системы налогообложения налога на доходы физических лиц.

Ключевые слова: налоговая политика, бюджет, прямые и косвенные налоги, налог на доходы физических лиц, база налогообложения

It is substantiated the main trends of tax policy reform Ukraine during, the main source of tax revenue budget of Ukraine, grounded ways to improve the tax policy of Ukraine through improving the system of taxation of personal income in the article.

Keywords: tax policy, budget, direct and indirect taxes, the tax on personal income, tax base

Постановка проблеми. Податкова політика відіграє важливу роль у забезпеченні виконання державою своїх функцій та представляє собою діяльність держави у сфері встановлення та стягнення податків, зборів та обов’язкових платежів. Загальна стратегія податкової політики повинна включати пріоритетні цілі, пов’язані з функціонуванням системи оподаткування, та методи їх досягнення. Податкова політика повинна передусім сприяти росту обсягів накопичення, створення умов, які полегшують оновлення капіталів підприємства. При впровадженні податкової політики держава обов’язково повинна враховувати інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства. Регулювання економічних відносин потребує гнучкої податкової політики, яка б дала змогу оптимально пов’язати інтереси держави з інтересами платників податків. Важливою умовою ефективної політики є її стабільність і передбачуваність, завдяки чому суб’єкти господарювання мають можливість планувати господарську діяльність та правильно оцінювати ефективність прийнятих рішень.

Аналіз останніх публікацій свідчить про великий інтерес вітчизняних науковців до оцінки податкової політики держави, проведених податкових реформ та їх наслідків на розвиток країни, оскільки цим проблемам присвячені численні публікації таких українських вчених: Л.В.  Барабаш, О.Д. Василик, Д.В. Веремчук, А. І. Крисоватий, М.П. Кучерявенко, Я.  В.  Литвиненко, С.В. Сарана, В. В. Сідляр.

 Мета дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів покращення податкової політики країни на основі оцінки сучасних тенденцій її реформування та удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Стан національної економіки на сьогоднішній день вимагає реалізації ефективної податкової політики держави, постійного планування та контролю за податковими надходженнями до Зведеного та Державного бюджету України. Проте, в державі досягнути ефективності у формуванні та реалізації податкової політики, можливо лише за умови стабільного податкового законодавства, яке є її базовою основою. На жаль, впродовж 19 років незалежності в Україні тривав досить важкий законодавчий процес щодо розробки, обговорення та прийняття Податкового кодексу України. Як наслідок, українська економіка до прийняття цього документу розвивалась на основі прийнятих законів щодо оподаткування, що призвело до виникнення багатьох проблем: наявності великої кількість законодавчих актів; суперечливості законів у податковому регулюванні; недосконалості законодавства; низькій поінформованості суб’єктів господарювання та інші.

Прийнятий 2 грудня 2010 року Податковий кодекс України, що набрав чинності з 01.01.2011 року, був важливим кроком у розвитку податкової політики, оскільки в одному документі міститься:

– вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування;

– перелік платників податків та зборів, їх права та обов’язки;

– повноваження і обов’язки посадових осіб контролюючих органів під час здійснення податкового контролю, їх компетенцію;

– відповідальність за порушення податкового законодавства.

Проте, після його прийняття вирішити всі проблеми не вдалося. Однією з причин є те, що Податковий кодекс є нестабільним, оскільки зміни до нього почали вноситися як ще до набрання чинності, так і після того, і як підсумок станом на 22.01.2015 було внесено і проведено понад вісім десятків поправок та змін.

Сьогодні українська політика спрямована на євроінтеграцію, що у свою чергу передбачає ряд завдань для реалізації податкової політики, а саме:

– наближення податкового законодавства України до норм країн ЄС (прийняття Податкового кодексу, усунення подвійного оподаткування, запобігання податковим злочинам, набуття чинності Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною). Це  стане стимулом  зростанню  української  економіки, поступовому  зростанню  добробуту  громадян    до  рівня  країн  ЄС, створить сприятливі умови для  інтеграції України до ЄС;

– удосконалення податкового законодавства (зменшення кількості податків, ставок на податки (податок на прибуток, податок на додану вартість), врахування структури доходів населення). Ці дії створять сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій за рахунок дешевого капіталу;

– активна співпраця органів податкової служби з представниками бізнесу;

– співробітництва  та  взаємодопомога  між  ДПСУ  з фіскальними  органами  країн  ЄС,  США,  яка  спрямована  на  посилення міжнародної співпраці. В рамках цього завдання  30 грудня 2011  року було  затверджено  Концепцію  міжнародного  співробітництва Державної податкової служби України на 2012-2013 роки;

– підвищення ефективності функціонування органів різних рівнів та перетворення ДПС з контролюючого органу на сервісну службу (створення сервісних центрів для платників податків для надання таких послуг: взяття на облік, допомога у складанні звітності, прийом звітів, видача необхідних довідок). У 2012 році зменшено в три рази перевірки платників  податків-юридичних  осіб  та  перехід ДПС на  електронну форму  звітності.

Як всі ці процеси, впливали на формування податкових надходжень в рамках реалізації податкової політики в умовах постійних законодавчих змін, зможемо проаналізувати на основі структурно-динамічного аналізу Зведеного бюджету України за 2011-2014 роки. Зупинимось на основній домінуючій групі доходів – податкових надходженнях, які займають понад 80 % усіх доходів Зведеного бюджету. Аналізуючи динаміку складу податкових надходжень, що відображено у таблиці 1, можемо зробити наступні висновки.

Таблиця 1

Динаміка складу податкових надходжень Зведеного бюджету України
за 2011-2013 рр.

Показники, млрд. грн. Роки Абсолютний приріст, млрд. грн Темп приросту, %
2011

 

2012

 

2013
2012-2011 2013-2012 2012-2011 2013-2012
Податок на доходи фізичних осіб 60,22 68,09 72,15 7,87 4,06 13,06 5,96
Податок на прибуток підприємств 55,10 55,79 54,99 0,69 -0,80 1,26 -1,43
Збори за спеціальне використання природних ресурсів 14,83 17,54 28,86 2,71 11,32 18,27 64,54
Податок на додану вартість 130,09 138,83 128,27 8,74 -10,56 6,72 -7,60
Акцизний податок 33,92 38,43 36,67 4,51 -1,76 13,30 -4,58
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 11,77 13,19 13,34 1,42 0,15 12,06 1,14
Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 21,15 17,65 5,70 -3,50 -11,95 -16,55 -67,71
Інші податкові надходження 7,61 11,05 13,99 3,44 2,94 45,23 26,56
Всього податкових надходжень 334,69 360,57 353,97 25,88 -6,60 7,73 -1,83

Джерело: [5, 6].

Податкові надходження протягом 2011 та 2012 року зростали та становили 360,57 млрд. грн. в 2012 році. У 2013 році ситуація погіршилася, оскільки податкові надходження зменшилися на 6,6 млрд. грн., або на 1,83 % в порівнянні з попереднім роком. Це в основному спричинено зниженням податку на додану вартість на 10,56 млрд. грн. за рахунок зменшення ввезених імпортованих товарів. Основними джерелами податкових надходжень протягом 2011-2013 років були податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та акцизний податок.

Протягом 2010-2013 років спостерігалася нестабільна динаміка щодо податку на додану вартість. У 2013 році відбулося скорочення податкових надходжень на 10,56 млрд. грн. за рахунок зменшення вироблених в Україні товарів та ввезених в Україну товарів. Щодо відшкодувань  ПДВ із бюджету, то вони теж здійснені не повністю: фактично було відшкодовано на 6,1  млрд.  грн., або на 10,2  %, менше від запланованого.

Податкові надходження від податку на доходи фізичних осіб протягом 2011-2013 років мали тенденцію до зростання, зокрема, у 2012 році зросли до 68,09 млрд. грн. В основному зростання спричинене 4 разовим підвищенням рівня мінімальної заробітної плати протягом 2011 року з 941 грн. (на 1.01.2011 р.) до 1073 грн. (на 1.01.2012 р.) та введенням прогресивної школи щодо бази оподаткування. У 2013 році також спостерігалося зростання податкових надходжень на 4,06 млрд. грн. (5,96 %), що спричинено також підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з 1073 грн. (на 1.01.2012 р.) до 1147 грн. (на 1.01.2013 р.).

Наступним джерелом доходів є податок на прибуток підприємств. Протягом 2011-2013 років не спостерігалося значних коливань щодо динаміки цього податку, лише в 2013 році відбулося незначне падіння доходів на 0,8 млрд. грн. (на 1,43 %). Основною причиною такої тенденції є зменшення ставки податку на прибуток з 23% (у 2011 році) до 19 % (у 2013 році), а також введення в 2013 році авансових платежів щодо сплати податку. Ця система не виправдала себе, оскільки законодавчо не розглянуто всіх аспектів та проблем щодо сплати податку на прибуток. Також важливою причиною зменшення податкових надходжень у 2013 році є зростання тінізації економіки, яка за офіційними оцінками Мінекономіки сягала 35%, за експертними оцінками — 45%. За підрахунками консалтингової компанії BostonСonsultingGroup, українські підприємства щороку недоплачують у бюджет 25 млрд. дол., майже 20% прибутку приховується від сплати податків, а формалізовані обсяги податкових пільг перевищують 50 млрд. грн.

Також детальніше розглянемо зміни, яких зазнали податкові надходження Зведеного бюджету України протягом трьох кварталів 2014 року (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка складу податкових надходжень Зведеного бюджету України за січень-вересень 2012-2014 років

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік Абсолютний приріст, млрд. грн Темп приросту,%
2013-2012 2014-2013 2013-2012 2014-2013
Податок на доходи фізичних осіб 49,27 52,47 52,68 3,20 0,21 6,48 0,40
Податок на прибуток підприємств 39,74 42,69 23,00 2,96 -19,69 7,44 -46,12
Збори за спеціальне використання природних ресурсів 13,03 21,18 9,34 8,15 -11,85 62,53 -55,93
Податок на додану вартість 101,09 93,86 94,02 -7,23 0,16 -7,15 0,17
Акцизний податок 29,25 27,70 32,67 -1,55 4,97 -5,28 17,95
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 9,85 9,78 8,67 -0,08 -1,11 -0,79 -11,34
Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 13,35 4,56 4,67 -8,79 0,11 -65,83 2,30
Інші податкові надходження 7,95 10,10 12,00 2,16 1,90 27,12 18,80
Всього 263,54 262,35 237,05 -1,19 -25,30 -0,45 -9,64

Джерело: [5, 6].

Протягом січня-вересня 2014 року відбулись структурні зміни в сегменті податкових надходжень та спостерігалася тенденція до зменшення частки майже всіх основних податкових надходжень. Частка податку на прибуток підприємств зменшилась на 3,1 %, що було прогнозованим та пов’язаним з авансовою сплатою податку, дивлячись на результати попереднього року.

Також зменшення зазнали ПДВ, податок на зовнішні операції та міжнародну торгівлю за рахунок зменшення обсягів імпортованої продукції. Також у ІІІ кварталі було зафіксовано збільшення акцизного податку, що спричинено зростанням ставок податку на підакцизні товару.

Податок на доходи фізичних осіб є одним з трьох основних джерел наповнення Зведеного бюджету країни, тому варто розглянути шляхи удосконалення оподаткування даного податку.

Згідно з проведеними дослідженнями науковців, в Україні загальне податкове навантаження (сума всіх зарплатних податків) становить 50 %, тоді як середній рівень оподаткування фізичної особи в Європі становить 36 %. В європейських країнах основними платниками виступають заможні верстви суспільства, тоді як в нашій країні близько 50 % даного виду податків припадає на найбідніші верстви населення. Тому зараз основним завданням є зниження рівня податкового навантаження хоча б до середньоєвропейського рівня.

Згідно з практикою, податок на доходи фізичних осіб в Україні не відповідає рівню аналогічних податків в різних країнах як за ступенем досягнення економічного ефекту, так і за виконанням соціальної справедливості при його застосуванні. В Україні існує проблема диференціації платників податків, оскільки основну частку податку на доходи фізичних осіб сплачують найбідніші верстви населення. У зв’язку з цією проблемою, українським урядом винесено на розгляд 6 моделей реформування податку з доходів фізичних осіб (табл. 3).

Таблиця 3

Порівняння різних моделей ставок оподаткування

Cума місячної заробітної плати Ставка ПДФО, %
Моделі
Діюча модель 1 2 3 4 5 6
До 1 МЗП 10
До 3 МЗП 15
До 5 МЗП 15
До 10 МЗП 15 15 15 15
До 17 МЗП 20* 20* 20* 20*
10-40 МЗП 20* 20*
Від 10 МЗП 17*
Від 17 МЗП 25* 25* 25* 25*
Від 40 МЗП 25* 25*
Надходження до бюджету, млрд. грн. 3,5 2,5 4,7 5,1 8,9 14,7

* до частки перевищення

Джерело: [3].

Отже, розрахувавши надходження до бюджету у 2015 році можна відмітити, що найбільш «соціальною» є модель № 3, адже для найменш забезпечених верст населення застосовується ставка 10%; найбільш фіскальною – модель № 6.

Третя модель передбачає пропорційну систему оподаткування доходів фізичних осіб, яка передбачає такі ставки податку:

– 10 % з базою оподаткування до 1 МЗП (з відміною податкової соціальної пільги);

– 15 % з базою оподаткування від 1 до 10 МЗП;

– 20 % до частини перевищення від бази оподаткування від 10 до 40 МЗП;

– 25 % до частини перевищення від бази оподаткування від 40 МЗП.

Отже, реформа, пов’язана з зменшенням податкового тиску на доходи населення може допомогти вивести частину доходів фізичних осіб з тінізації та більш ефективно диференціювати платників податків.

Податкова політика відіграє важливу роль в загальній політиці держави, оскільки вона є основою формування фінансових ресурсів для виконання виконання державою своїх функцій в соціальній сфері та економіці в цілому. Реформування податкової системи потребує виважених, заснованих на детальних дослідженнях, ефективних реформах, які дозволять зробити податкову систему більш прозорою та стабільно. Удосконалення системи оподаткування податку на доходи фізичних осіб, одного з основних джерел доходів бюджету, є одним з важливих кроків у формуванні ефективної податкової політики. Застосування нової диференціації платників податків забезпечить не лише збільшення надходжень до Зведеного бюджету України, а й забезпечення соціальної справедливості населення.

Список використаних джерел:

1. Веремчук, Д.В. Сутність податкової політики та її роль у державному регулюванні економіки / Д.В. Веремчук //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць /ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України».– Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 37-45.

2. Золотько І. А. Податкова система України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 192 с.

3. Ковальчук А. Платити по-новому: в Україні стартує податкова реформа/ А. Ковальчук/ Газета «Україна Forbes» від 10.12.2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forbes.ua/ua/nation/1384535-platiti-po-novomu-v-ukrayini-startue-podatkova-reforma.

4. Колотуха С. Адаптація  податкового  законодавства  до  європейських стандартів  –  лише  перший  крок//  [Електронний  ресурс].  Режим  доступу: http://www.sta.kr.ua/integration/110106/index.html

5. Бюджет України -2013/ Офіційний сайт Міністерства фінансів України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua /control/uk/publish/article?art_id=404574&cat_id=404610

6. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за січень-вересень 2014 року / Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File /Monitoring%20Quarter%202014/ukr/KV_IІI_2014_Monitoring_ukr.pdf

 

 

 

 

Залишити відповідь