Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства

У статті проаналізовано ліквідність та платоспроможність підприємства та запропоновано ряд заходів по удосконаленню управління ними.

Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, дебіторська заборгованість, запаси, грошові кошти.

Аннотация. В статье проанализированы ликвидность и платежеспособность предприятия и предложен ряд мер по совершенствованию управления ими.

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, дебиторская задолженность, запасы, денежные средства.

Annotation. In this paper the liquidity and solvency of the company have been analyzed, and ways to improve its management have been suggested.

Key words: liquidity, solvency, accounts receivable, inventory, cash.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку національної економіки України, в умовах політичної кризи та політичної нестабільності, ліквідність та платоспроможність підприємства є однією з найважливіших умов їх господарської діяльності. Здатність підприємства вчасно та в повному обсязі розраховуватись за плановими платежами та терміновими зобов’язаннями, підтримуючи при цьому звичайний темп господарської діяльності, є однією з вимог фінансової стабільності підприємства та його конкурентоспроможності. Ліквідність і платоспроможність підприємства дає йому можливість стабільно фінансувати власну діяльність, що відображається у забезпеченості фінансовими ресурсами та характеризує надійність фінансових відносин з іншими фізичними та юридичними особами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства займався цілий ряд вчених, серед яких: А.А. Мазаракі, А.В.  Ружицький, А.Г. Гончарук, А.І. Ковальов, В.М. Суторміна, В.Ю. Бабаєв, Г.В. Блакита, Г.О. Крамаренко, Дж. К. Ван Хорн, Дж.К. Шим, І.О. Гальченко, Л.М. Блащак, О.Л. Польова, О.Є. Чорна, Т.В. Момот та інші. Високий науковий внесок зазначених вчених створив вагоме підґрунтя для подальших досліджень у напрямку забезпечення ліквідності та платоспроможності вітчизняних підприємств.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у обґрунтуванні напрямів покращення управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Для повноцінного функціонування підприємства в сьогоднішніх умовах, кожне підприємство має дбати про хороші показники ліквідності та платоспроможності. При розробці політики раціонального управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства розробляється комплекс заходів, спрямованих на забезпечення прискорення оборотності окремих видів поточних активів (дебіторської заборгованості, товарно-матеріальних запасів, поточних фінансових інвестицій).

Є. Є. Іонін вважає, що ліквідність підприємства – це спроможність своєчасно перетворювати активи на гроші з метою виконання необхідних платежів, становить одну із необхідних умов забезпечення платоспроможності. При цьому окремі вчені стверджують, що “платоспроможність ширше поняття, ніж ліквідність” [2, с.34], а інші стверджують, що “ліквідність більш містке поняття” [3, с.143]. А. Д. Шеремет стверджує, що платоспроможність підприємства визначається як здатність покриття всіх зобов’язань підприємства (короткострокових та довгострокових) усіма активами [4, с.165].

Ліквідність і платоспроможність подібні між собою поняття, проте не однозначні, оскільки платоспроможність – це здатність підприємства розраховуватись за борговими зобов’язаннями на конкретний момент, а ліквідність відображає не тільки поточний стан, але й перспективу [1, с.213].

ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» – одне з найстаріших підприємств в кондитерській галузі України, провідний вітчизняний виробник.

Показники ліквідності балансу підприємства зображені в таблиці 1. Так, у 2011-2013 рр. не виконувалась перша умова абсолютної ліквідності балансу. За досліджуваний період рівень покриття активами зобов’язань по першій групі знижувався, що оцінюється негативно.

Таблиця 1

Показники ліквідності балансу ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр., млн.грн.

123
Джерело: розраховано на основі звітності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр. [5]

У таблиці 2 ми можемо спостерігати динаміку відносних показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр.

Таблиця 2

Динаміка відносних показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр.

Показники Роки Абсолютний приріст
2011 2012 2013 2011-2012 рр. 2012-2013 рр.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,006 0,005 0,048 -0,001 0,044
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,019 0,843 1,153 -0,176 0,310
Коефіцієнт загальної ліквідності 2,645 1,861 1,943 -0,784 0,081
Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів 1,623 1,018 0,788 -0,605 -0,230

Джерело: розраховано на основі звітності ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2011-2013 рр. [5]

З таблиці видно, що коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошової платоспроможності) за аналізований період був значно нижчий від нормативного значення (0,2-0,35), що свідчить про відсутність поточної платоспроможності підприємства на дати складання балансу. Підприємство було не в змозі погашати поточні зобов’язання за рахунок високоліквідних активів, причому тенденція до зниження коефіцієнта абсолютної ліквідності в динаміці оцінюється негативно.

Щодо коефіцієнтів швидкої ліквідності, загальної ліквідності та ліквідності при мобілізації коштів варто зазначати, що вони відповідали нормативним значенням впродовж 2011-2013 рр. Це означає, що у ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» була наявна перспективна платоспроможність через проміжок часу, рівний періоду обороту його дебіторської заборгованості та всіх оборотних активів, а запасів було достатньо на випадок їх можливого продажу.

Невиконання першої умови ліквідності балансу, а також відхилення від норми коефіцієнта абсолютної ліквідності свідчить про мізерну частку грошових коштів та значну кількість поточних зобов’язань. Це було зумовлено відсутністю поточних фінансових інвестицій та недостатнім обсягом грошей та їх еквівалентів.

При цьому у підприємства спостерігалась значна частка дебіторської заборгованості, яка у 2013 році становила 52%. А поточні зобов’язання були сформовані за рахунок кредиторської заборгованості при відсутності короткострокових банківських кредитів. Значна питома вага дебіторської заборгованості свідчить про неефективне управління нею, що є однією з причин виникнення заборгованості перед постачальниками.

Разом із тим, дослідження структури запасів ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» показало їх нераціональну структуру та існування значного обсягу надлишкових виробничих запасів, що теж, своєю чергою, зумовлювало відтягнення грошових коштів підприємства.

Таким чином, до основних напрямів удосконалення управління ліквідність та платоспроможністю ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» слід віднести покращення управління дебіторської заборгованістю, запасами та грошовими потоками цього підприємства.

Щодо політики управління дебіторською заборгованістю на підприємстві, вона має включати наступні заходи:

 • орієнтація на більше число дебіторів для мінімізації ризику несплати одним або декількома великими дебіторами;
 • встановлення ліміту на максимальну суму кредиту, а також термінів, на які кредити будуть надані;
 • внесення в договір пункту про санкції за порушення умов співпраці;
 • слідкування за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості;
 • надання знижок дебіторам за умови дострокового погашення позики;
 • страхування ризиків;
 • оцінка ділової репутації і платоспроможності дебіторів;
 • створення резерву сумнівних боргів;
 • створити спеціальний підрозділ для регулювання дебіторської заборгованості, або скористатись послугами аутсорсингових компаній.

Політика управління запасами має передбачати наступні заходи:

 • запровадження обґрунтованих з економічної точки зору норм запасів;
 • впровадження новітньої техніки та технології,
 • підвищення питомої ваги продукції, яка має більший попит;
 • розширення системи матеріально-технічного забезпечення;
 • удосконалення системи мотивуючих заходів за економне використання паливно-енергетичних ресурсів та сировини;
 • розвиток стандартизації продукції.

І останнім рекомендованим заходом є управління грошовими потоками, що передбачає збільшення суми чистого грошового потоку. Збільшення суми чистого грошового потоку можна здійснити за допомогою:

 • зниження обсягу постійних витрат підприємства;
 • зменшення рівня змінних витрат;
 • використання методу прискореної амортизації;
 • застосування ефективної податкової політики;
 • збуту незадіяних основних засобів, нематеріальних активів та запасів;
 • поліпшення системи заходів контролю з метою повного та вчасного стягування штрафних санкцій і дебіторської заборгованості.

Висновки. Ліквідність підприємства – це його здатність своєчасно перетворювати свої активи на грошові кошти з метою здійснення необхідних платежів. Платоспроможність – це наявність у підприємства грошових коштів, достатніх для розрахунку за кредиторською заборгованістю. Основними напрямами удосконалення управління ліквідністю та платоспроможністю ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» є раціональне управління дебіторською заборгованістю, запасами та грошовими потоками господарюючого суб’єкта.

 

Література:

1. Грабовецький Б. Економічний аналіз / Б. Грабовецький. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.
2. Іонін Є. Є. Розв’язання питань методологічного обґрунтування понять “платоспроможність” і “ліквідність” / Є. Є. Іонін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С.30–43.
3. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз промислового підприємства / Н. В. Тарасенкo. – Л.: ЛБІ НБУ, 2010. – 386 с.
4. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – М. : Инфра-М, 2008. – 208 c.
5. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/

 

 

 

Залишити відповідь