УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ, ЩО СПРЯМОВАНІ НА ОПТИМІЗАЦІЮ ОПОДАТКУВАННЯ

Aктуaльнiсть. Економіці України притаманний значний податковий тиск на бізнес, що негативно впливає на розвиток та функціонування вітчизняних підприємств, оскільки він призводить до виведення з обігу значної частини грошових ресурсів. Така ситуація змушує великі підприємства аналізувати податкове законодавство України з метою пошуку шляхів зменшення податків легальними способами. Це призводить до недоотримання державою податкових надходжень. Тому актуальним є виявлення операцій, що здійснюються з метою оптимізації оподаткування, у процесі аудиту великих платників податків органами Державної фіскальної служби.

Метa. Метoю нaписaння нaукoвих тез є визнaчення способів удосконалення податкового аудиту для розкриття операцій великих платників податків, що були здійснені з метою зменшення податків.

Виклaд oснoвнoгo мaтеpiaлу. Використання оптимізаційних засобів зменшення податків передбачає намір отримати економічну вигоду [3]. Оптимізація оподаткування притаманна, як правило, великим платникам податків, які мають розгалужену мережу контрагентів і здійснюють, окрім внутрішніх, ще й міжнародні операції, оскільки норми діючого податкового законодавства дозволяють оптимізувати податки тільки із залученням контрагентів українського та іноземного походження [5].

З метою виявлення оптимізації податків необхідно проводити податковий аудит, який повинен охоплювати звірення податкового та бухгалтерського обліку руху коштів, перевірку розрахунків витрат на випуск продукції та позареалізаційних витрат, обсягів надходжень, сум сплачених податків, активу та пасиву балансу [6].

До типових операцій великих платників податків, метою яких є оптимізація оподаткування належать:

  • сплата дивідендів та роялті материнській компанії-нерезиденту;
  • оплата різноманітних послуг іноземних компаній;
  • експорт товарів за заниженими цінами;
  • оптимізація податку на додану вартість шляхом перерозподілу експортних операцій;
  • використання механізму трансфертних цін.

Враховуючи наявність перелічених способів оптимізації оподаткування, податкові органи під час проведення аудиту мають глибоко досліджувати ці операції на предмет законності та господарської доцільності.

Одним з основних пріоритетів під час проведення податкової перевірки має стати детальний аналіз ціноутворення, що не обмежується дослідженням цін лише між пов’язаними особами. Це пов’язане з тим, що великі платники податків часто проводять оптимізаційні операції з підприємствами, які формально не є пов’язаними, але в той же час вони входять до складу єдиної промислово-фінансової групи [2].

Крім ціноутворення Державній фіскальній службі необхідно також зосереджувати увагу на економічній доцільності операцій з підприємствами групи, оскільки часто такі операції спрямовані на податкову оптимізацію шляхом перерозподілу податкового навантаження. Щоб довести або спростувати господарську мету операції, в ході аудиту податковим органам слід проводити аналіз тенденцій. Наприклад, якщо компанія А здійснювала тільки експортні операції, а потім різко перейшла на продаж товару українській компанії Б, необхідно провести зустрічну перевірку такого покупця і дослідити подальший шлях товару. Якщо ж товар у подальшому реалізовувався компанією Б тій же компанії-нерезиденту, що і компанією А, то є підстави піддати сумніву господарську мету операції і, як наслідок, донарахувати податки [1].

Придбання послуг у нерезидентів також мають стати предметом аналізу в ході податкового аудиту. Складність перевірки факту отримання таких послуг викликана тим, що ці послуги не мають матеріальної форми, тому на практиці, як правило, податковий аудит обмежується перевіркою первинних документів. Такий підхід є неефективним, оскільки не дозволяє виявити фіктивне придбання послуг з метою заниження об’єкта оподаткування в Україні. Тому актуальним стає аналіз економічної сутності операції, наявності потреби підприємства у послугах нерезидента, які купуються. У випадку відсутності господарської доцільності придбання таких послуг органи Державної фіскальної служби мають знімати з витрат платника податку вартість вищеописаних послуг [1].

У процесі аудиту великих платників податків важливим завданням є налагодження співпраці із державними органами іноземних країн у сфері перевірки операцій з нерезидентами. Тому актуальним стає законодавче вирішення питання співпраці з державними органами (в тому числі податковими) іноземних країн у напрямі отримання від таких органів інформації про: легальність компанії-нерезидента; засновників; фінансово-господарську діяльність; чисельність працівників, їхні посади; виробничі потужності підприємства [2].

Це дозволить проаналізувати під час аудиту, чи мав постачальник послуг достатньо ресурсів для того, щоб надати такі послуги, іншими словами, це доведе або спростує факт надання послуг.

Враховуючи складність та довготривалість процесу налагодження співпраці з державними органами іноземних країн, на першому етапі доцільно зосередитися на роботі по обміну інформацією з двома країнами – Кіпром та Нідерландами, оскільки з резидентами цих держав вітчизняні підприємства здійснюють найбільшу кількість операцій, спрямованих на оптимізацію оподаткування [4].

Висновки. Податкове законодавство України не є досконалим, оскільки установлює норми, які дозволяють оптимізувати оподаткування. З точки зору наслідків для держави ці прогалини наносять значних втрат у дохідній частині державного бюджету країни, що гальмує вирішення багатьох питань соціального та економічного характеру. Удосконалення податкового аудиту оптимізаційних операцій великих платників податків стане тим інструментом, який допоможе знизити обсяги втрат бюджету. Задля цього необхідно удосконалити підходи до податкової перевірки платників податків, забезпечивши виявлення основних операцій, які спрямовані на оптимізацію оподаткування. Удосконалення повинне заключатись у наступному: детальний аналіз ціноутворення та економічної доцільності операцій великого платника з усіма контрагентами, налагодження співпраці із податковими органами іноземних країн у сфері перевірки операцій з нерезидентами.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Андрущенко І. В. Аналіз та аудит операцій великих платників податків, спрямованих на оптимізацію оподаткування / І. В. Андрущенко, С. В. Кирпа // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – 2012. – № 4. – С. 46-49.

2. Андрущенко І. В. Комплексний економічний аналіз діяльності базових корпоративних структур в системі функцій органів державної податкової служби / І. В. Андрущенко // Економіка та держава. – 2011. – №3. – С. 94-97.

3. Вавілов П. М. Ухилення від сплати податків в Україні: причини виникнення та шляхи подолання проблеми / П. М. Вавілов // Науковий вісник Херсонського національного університету: серія Економічні науки. – 2013. – Вип. 2. – С. 24-27.

4. Заблодська І. В. Інтеграція підприємств: податковий аспект / І. В. Заблодська, О. С. Корсакова // Часопис економічних реформ. – 2011. – №1. – С. 29-34.

5. Клепікова-Чижова Ю. В. Напрямки вдосконалення державного контролю ухилення від оподаткування / Ю. В. Клепікова-Чижова // Теорія та практика державного управління . – 2010. – Вип. 1. – С. 363-369.

6. Лавренкова І. М. Ефективність проведення податкового аудиту в Україні. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5_SVMN_2013/Economics/7_127837.doc.htm.

Залишити відповідь