ТЕХНОЛОГІЇ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

УДК 378.147

Гречок Л.М, Лашук Н.М.

Чернігівський національний технологічний університет

 

ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ACTIVE TRAINING TECHNOLOGIESFOR EDUCATIONAL PROCESS

Анотація

       За основу береться інтерактивно-комунікативний підхід. Пропонується ряд методик інтерактивного характеру. В нашому дослідженні ставиться завдання систематизувати існуючі технології для формування дискутивних умінь у студентів. Проведене дослідження, щодо реалізації інтерактивного підходу при формуванні дискутивних навчань виявило, що дані технології підвищують рівень володіння іноземною мовою, сприяють створенню сприятливої ​​атмосфери учбового процесу і розвивають прагнення до практичного використання іноземної мови.

Ключові слова:інтерактивні методи, мовленнєва діяльність, дискусія, “круглий стіл”,групова взаємодія.

Аннотация

       За основу беретсяинтерактивно-коммуникативныйподход. Предлагается ряд методик интерактивногохарактера. Bнашемисследованииставится задача систематизироватьсуществующие технологи для формированиядискутивныхумений у студентов.Проведенноеисследование по реализацииинтеракивного подхода при формированиидискутивных учений выявило, чтоданные технологи повышаютуровеньвладенияиностраннымязыком, способствуютсозданиюблагоприятнойатмосферы ученого процесса и развиваютстремление к практическомуиспользованиюиностранногоязыка.

Ключевые слова: интерактивныеметоды, речеваядеятельность, дискуссия, “круглыйстол”, групповоевзаимодействие.

Annotation

       The basis is an interactive-communicative approach. A number   of interactive methods  are proposed. In our study the task is to systematize existing technologies and  create discussion skills in the students. The research of an interactive approach in forming discussion skills found that these technologies increase the level of foreign language and contribute to making a positive impact on learning process and encourage desire for practical use of a foreign language.It introducesteacherswithdifferent trends  ofteachingforeignlanguagesmethodology andpresentsananalysis, whichallowstoorientandselectthebestoption, takingintoaccounttheindividualcharacteristicsofthestudents.theygivestudentstheopportunitytoidentifyproblems, collectandanalyzeinformationtofindalternativesolutionsandchoosethemostoptimalwayofsolvingproblemsintheprocessofbothindividualandgroupwork.Modern innovation of educational technologies must optimize teaching  process. At present priority is given to interactivity and authenticity of communication, learning the language in a cultural context, autonomy and humanization of education. These principles make possible the development of intercultural competence as a component of communicative abilities. The ultimate goal of foreign language teaching is learning of free orientation in a foreign environment and the ability to adequately respond in different situations, that means communication.                                                                               Keywords: methods, speaking, imitativetechniques, situationalapproach,interactive methods, speech activity, discussion, “round table”, group interaction.                                                                                            Впровадженняінтерактивнихформнавчання – одинзнайважливішихнапрямківвдосконаленняпідготовкисучасних фахівців. Сьогоднінедостатньобути компетентним тільки в областісвоєїспеціальності і передавативелику базу знаньаудиторії.Дуже багато досліджень, як вітчизняних так і зарубіжних, не можнаігнорувати, якіпідтверджують, щовикористанняактивнихпідходів є найбільшефективним шляхом, щосприяєякісномунавчаннюстудентів. Студенти легшевникають, розуміють і запам’ятовуютьматеріал, який вони вивчали за допомогою активного залучення в навчальнийпроцес. Виходячи з цього, основніметодичніінноваціїпов’язанісьогоднііззастосуваннямсамеінтерактивнихметодів і форм навчання.                                                                    Аналіз публікацій і досліджень.Проблемистимулюванняіншомовноїмовленнєвоїдіяльності з використаннямцікавих матеріалівта ігровихприйомівнавчання представленівнауковихдослідженняхбагатьохвчених (В.Д. Біболетова, М.Д.Гальськова, Г. В. Рогова, А.П.Старков, Т.С.Назароватаін.).Розробляючи основи переходу до інноваційного навчання, В.Я. Ляудис[1;2] виділила і описала рольові позиції викладача. При інноваційному навчанні викладач займає особисто орієнтовану позицію. У нього переважає організаційна і стимулююча функції. “Викладач не повинен виступати лише в якості соліста, від партії якого залежить доля спектаклю”. Або як говорив Л.С.Виготський, він не повинен, подібно рикші, тягти на собі весь виховний процес[6]. Йому необхідно максимально розвивати свою здатність бути “організатором соціально-виховного середовища, регулятором і контролером його взаємодії з кожним учнем”.                            Досвідчений професійний викладач завжди застосовує принциповий підхід еклектики, відбираючи найбільш підходящі методи для досягнення конкретних цілей, стилю і контексту. Методивикладанняанглійськоїмовишвидкорозвиваються, особливо за останні 40 років.

Дуже важливо в навчальному процесі впроваджувати інтерактивні методи навчання з метою залучення в процес пізнавання всіх студентів без винятку. Тільки через спільну діяльність йде обмін ідеями, знаннями та способами діяльності.                                                                                                  Методикою інтерактивного заняття у формі відеоконференції є конференція. Візуалізація і використання відеоконференційногозв’язку відноситься до використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті.Відеоконференційнийзв’язокце багатосторонній зв’язок за допомогою якого передається звук і зображення, він  може використовуватися для всіх видів занять, та який забезпечує не тільки передачу звука, але й необхідної  візуалізації для кращого сприйняття на слух. Учасники перебувають на різних дистанціях тарозділенігеографічно, але це не заважає їхньому спілкуванню, навпаки тільки стимулює комунікативний процес.До того ж відеоконференціїможутьзалучати до спілкування декілька студій як в рамках країни, так і за її межами.Як правило такого роду спілкування конференціїкоординуютьсязовнішньоюорганізацією.

Формат відеоконференціїрозкриває для учасниківновіможливості. Поперше, не завжди є можливістьпоїхати у відрядження на кількадніввіншемісто, щобвиступити на семінарі. Відеоконференція ж дозволяєвиступити з доповіддю без витрат часу і сил на подорож. По-друге, даний формат проведеннязустрічідозволяєоб’єднатиучасників не лише з різнихміст, а й з різнихкраїн, що, безумовно, сприяєобмінудосвідом.                        Для того щоб успішнопровестивідео сеанси конференції, необхіднийпрактичнийтапедагогічний досвід. Всім учасникам конференції треба надати можливістьпроаналізуватинавчання і надатисвою  конструктивнуоцінкущодо проведенняконференції.                                                                         Також проведеннявідеоконференцій в процесінавчаннявимагаєспеціальнихзнань в галузіелектронноїпедагогіки.Оскількивідеоконференціяпередбачаєінтерактивнеспілкуваннявикладача зстудентами, то електроннапедагогікависуваєособливівимоги до психолого-педагогічноїпідготовки та організації самого навчальногопроцесу, як з боку викладача, так і слухачів. Тому в учбовийаудиторіїобов’язково повинен знаходитисяспівробітник (тьютор), якийдопомагаєорганізовуватипроцеснавчання в аудиторії. Для організаціїнавчальногопроцесу у виглядівідеоконференціївикладач повинен бути підготовленим не тільки з методологічної, але і з технічної точки зору, щовимагаєзнань і уміньпрацювати з комп’ютером, з іншимикеруючими системами для перемикання режиму моніторів, різнихдодатків.                                          Соціально-психологічний тренінг – це інтерактивна форма навчання, метою якої є формування відсутніх поведінкових навичок і вмінь. Ця форма групової роботи дозволяє працювати з життєвими ситуаціями. Тренінг як форма групової роботи дозволяє використовувати найрізноманітніші інтерактивні технології. Активні групові методи, що застосовуються у тренінгу: дискусійні методи (групова дискусія, розбір ситуацій з практики, моделювання практичних ситуацій, метод кейсів та ін.); ігрові методи (імітаційні, ділові, рольові ігри, мозковий штурм та ін.);сенситивний тренінг (тренування саморозуміння, міжособистісної чутливості, апатії до інших людей).                                                                                                              В ході тренінгу розвиваюча група впливає на кожного члена групи в трьох площинах:пізнавальній – учасник групи усвідомлює, яка його звична поведінка і способи відносин дозволяють вирішувати ситуації, осмислювати причини своєї поведінки і розуміти, як надалі ефективніше вести себе в подібних ситуаціях;емоційній – учасник тренінгу, підтриманий іншими членами групи, усвідомлює свої психологічні захисні механізми, коригує відносини з іншими, змінює емоційне ставлення до себе, і, як результат, підвищується його самоповагу, стабілізується самооцінка; поведінковій – учасник групи виробляє адекватні ситуації, способи поведінки.                               Фокусгрупацеспільнота людей, об’єднаних у групизакритеріями, в результатічого в ходігруповоїдискусіїпродукуютьсядані, щомаютьякісний характер.                                                                                                        Фокус групи, на мою думку, сприяєнайбільшпоширеному методудля якісногодослідження. У фокусгрупахможнодослідити моделіспоживчоїповедінки, здійснюватипошук інноваційних ідейкомунікаційнихзасобів і тактик, а такожідейпозиціонування. В середньому до складу фокусгрупи входить від восьми до десяти чоловік, але специфікарозв’язуваних в ходідослідження задач може в окремихвипадкахвимагатиучастітрьох, чотирьох чоловік (мінігрупи) абовід п’ятнадцяти до двадцяти чоловік (супергрупи).                                                                                             Тривалість фокусгрупизазвичай не перевищує 2 академічних годин. Фокус групипроводяться у спеціальнообладнанихприміщеннях, оснащенихаудіо і відеотехнікою, суміщених з кімнатою для прихованогоспостереження за процесомдискусії.                                                                 Фокус-групипроводятьдосвідченіфахівці в галузіпсихології та соціології. Всіфахівцімаютьбагатийдосвід і безперервновдосконалюютькомпетенції у сферіякіснихдосліджень, відвідуючитренінги та майстер-класипрофесіоналів у ційгалузі.                                                                              Метод Портфоліо – один з тих методів, якийрозтягнутийучасі, так як результат формується до закінчення курсу навчання, абоокремої теми. Коженстудент самостійновідстежує і фіксуєрезультатинавчання, формуючи з них свого роду навчальну та творчускарбничку. У зв’язку з розвиткомінформаційно-комунікаційнихтехнологійтакаскарбничкаформуєтьсяабо на сайтінавчального закладу, або в соціальних мережах.            Метод проектів – виконанняіндивідуальногоабогруповоготворчого проекту, за будь – якої теми.         Застосовуючи цей метод студенти можуть самостійно і охоче  набувати відповідні знання з різнихджерел; вчитисявикористовувати набутізнання для вирішенняпізнавальних і практичнихзавдань; набуватикомунікативнівміння, працюючи в різнихгрупах; розвиватидослідницьківміння (виявлення проблем, зборуінформації, спостереження, проведенняексперименту, аналізу, побудовигіпотез, спілкування); розвиватисистемнемислення.                                                   Сократичнийдіалог – побудований на ставленніособливим чином сформульованих, «наведених» питань, вінмаєдавнітрадиції у викладанні.          Дана методика можевикористовуватися в науково-досліднійроботі, в навчальномупроцесі і в практичнійдіяльності. Можливатакожорганізаціявикладання у форміокремихсамостійнихтренінгів.                                  Використання методики «займи позицію» дозволяєвиявитинаявні думки, побачитиоднодумців абосупротивниківтієїчиіншоїпозиції, початита аргументованообговоритипитання.                                                                        Слід звернути увагу на те, щоживе та емоційне обговорення починається з питання дискусійногохарактеру, тобто питання, що припускає протилежні, взаємовиключні відповіді.Зайнявши своюпозицію, учасники мають можливість обмінюватися думками з дискусійноюпроблеми і наводятьаргументи на підтримкусвоєїпозиції. Кожен учасникможевільнопомінятисвою позицію.якщо переконливі аргументи сприяли цьому.                       Груповеобговоренняякогосьпитання направлено на знаходженніістиниабодосягненнякращоговзаєморозуміння. Груповіобговореннясприяютькращомузасвоєннюдосліджуваногоматеріалу.На першомуетапігруповогообговорення перед слухачами ставиться проблема, виділяєтьсяпевний час, протягомякогоучніповинніпідготуватиаргументованурозгорнутувідповідь.Викладачможевстановлюватипевні правила проведеннягруповогообговорення:задаватипевні рамки обговорення (наприклад, вказати не менше 10 помилок);ввести алгоритм виробленнязагальної думки;призначитилідера, керівного ходом груповогообговорення та ін. На другому етапігруповогообговореннявиробляєтьсягруповерішенняспільно з викладачем.                                                         Використання методики «дерево рішень» дозволяєоволодітинавичкамивибору оптимального варіантурішення, дії і т.п. Практичнийспосібоцінитипереваги та недолікирізнихваріантіввідбувається за допомогоюпобудови «дерева рішень».                                                                   Використання методики «ПОПСформула» дозволяєдопомогти студентам аргументувативласну позицію в ході дискусії. Короткий виступвідповідноскладається з чотирьохелементів:П – позиція (в чомуполягає точка зору) (я вважаю, що …);Ообґрунтування (доказ на підтримкупозиції) (… тому, що …);П – приклад (факти, щоілюструютьдовід); (… наприклад …);С – наслідок (висновок) (… тому …).         Досліджуючи науковута методичну літератури та проаналізувавши шляхи інтенсифікації учбового процесу можнозробити висновок про те, що застосування технологій активного навчання дає можливістьорганізувати навчальний процес таким чином, під час якого неможливо бути не активним у пізнавальному процесі. Тому всівищезгаданіметоди та технології, на нашу думку, мають місце для доцільного використанняінтерактивного процесу навчання, підвищуючи розвиваючий ефект та створюючи атмосферу творчого пошуку, викликаючи масу позитивних емоцій та переживань.

Список використаних джерел:

  1. Ляудис В. Я. Методика преподавания психологии. — М., 2008.
  2. Ляудис В. Я. Инновационноеобучение и наука. — М., 1992.
  3. Преподаваниеиностранногоязыка в ХХI веке: проблемы и перспективы: МатериалыВсерос. науч.-практ. конф. – М., 1998. – 120 с.
  4. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранногоязыка / Е.С.Полат // Иностр. языки в школе. – 2000. – N 2. – С.3-10; N 3. – С.3-9.
  5. Сластенін В.А., Подимова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. — М., 1997.
  6. 6. Виготський Л.С. Педагогическая психология // Хрестоматия по возврастной и педагогической психологии. — М., 1980.

 

 

Залишити відповідь