СТРУКТУРА АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ

УДК 811.161

Куца О. І.

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Стаття присвячена зіставному аналізу структур англійських та українських економічних термінів. З’ясовано суть поняття «економічний термін». Вказані вимоги до структури економічних термінів. На основі літературних джерел обґрунтовано необхідність здійснення зіставного аналізу англійських та українських економічних термінів. Визначено шляхи утворення економічних термінів в англійській та українській мовах. Здійснено порівняльний аналіз продуктивних термінотвірних афіксів у сфері економіки в українській та англійській мовах.

Ключові слова: термін, економічний термін, суфікс, префікс, зіставне мовознавство, компонентний аналіз

СТРУКТУРА АНГЛИЙСКИХ И УКРАИНСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Статья посвящена сопоставительному анализу структур английских и украинских экономических терминов. Выяснена суть понятия «экономический термин». Указанные требования к структуре экономических терминов. На основе литературных источников обоснована необходимость осуществления сопоставимого анализа английских и украинских экономических терминов. Определены пути образования экономических терминов в английском и украинском языках. Осуществлен сравнительный анализ производительных терминотворных аффиксов в сфере экономики в украинском и английском языках.

Ключевые слова: термин, экономический термин, суффикс, префикс, сопоставительное языкознание, компонентный анализ

THE STRUCTURE OF ENGLISH AND UKRAINIAN ECONOMIC TERMS: CONTRASTIVE ASPECT

The article deals with contrastive analysis of the structure of English and Ukrainian economic terms. The notion of “economic term” is defined. Requirements to the structure of economic terms are indicated. Based on literature sources, the necessity of contrastive analysis of English and Ukrainian economic terms is grounded. The ways of term formation in the English and Ukrainian languages are determined. The contrastive analysis of productive term building affixes in the sphere of economy in the English and Ukrainian languages is done. It was stated that the most productive prefixes of economic term building in English are: after-, co-, counter-, cross-, dis-, extra-, mis-, multi-, non-, over-, post-, pro-, quasi-, self-, sub-, un-, under-; in the Ukrainian language they are the following: до-, спів-, дис.-, не-, роз-, мульти-, пере-, полі-, про-, само-, суб-, під-, недо-. According to the investigation there are such economic term building suffixes in the English language as: -er, -or, -ant, -ment, -y, -ee, -ing; and in Ukrainian they are: -ер, -ант, -ент, -ння, -я, -ор, -ар, -ець, -ик, -о.

Key words: term, economic term, suffix, prefix, contrastive linguistics, componential analysis

 

Зростання масштабів міжнародної співпраці, поява нових форм економічних відносин, товарів та послуг свідчать про активне вживання уже існуючих та утворення нових економічних термінів у різних мовах. Саме тому економічні терміни є «однією з найбільш динамічних частин лексико-семантичної системи мови» [3, с. 149]. Основним джерелом формування міжнародної економічної термінології сьогодні, безумовно, є англійська мова. Таким чином, з огляду на те, що у структурі економічних систем різних держав є суттєві відмінності, економічні терміни потребують детального вивчення у межах однієї мови та порівняння у межах двох та більше мов.

Теоретичну і практичну цінність для нашого дослідження мають праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, присвячені вивченню окремих питань термінології (Г. Винокура, Дж. Гастінау, В. Даниленко, Т. Канделакі, І. Кочан, М. Крістіан, Д. Лотте, В. Лейчика, Г. Мацюк, Б. Михайлинина, Т. Панько, Л. Полюги, О. Реформаторського, Л. Симоненко, Е. Скороходька, О. Суперанської, О. Тараненка, Дж. Тауела та ін.), дослідженню англійських економічних термінів (А. Грицьківа, О. Гутиряк, О. Дуди, К. Житнікової, В. Іщенко, З. Куделько, О. Лотки, І. Маліновскої та ін.) та української економічної термінолексики (С. Дем’яненко, Г. Чорновол та ін.).

Вивчення питань зіставного мовознавства знаходимо у наукових працях Н. Гвішіані, Ю. Жлуктенка, М. Кочергана, В. Манакіна, В. Скалічки, Н. Толстого, А. Шахнаровича, Р. Цейтліна та інших дослідників.

Метою нашої розвідки є вивчення структури англійських та українських економічних термінів крізь призму зіставного мовознавства (на матеріалі лексикографічних джерел).

Для досягнення поставленої мети було визначено низку конкретних завдань:

 • з’ясувати суть поняття «економічний термін»;
 • визначити вимоги до структури економічних термінів;
 • обґрунтувати необхідність здійснення зіставного аналізу англійських та українських економічних термінів;
 • вказати шляхи утворення економічних термінів в англійській та українській мовах;
 • порівняти продуктивні термінотвірні афікси у сфері економіки в українській та англійській мовах.

Спершу з’ясуємо суть поняття «економічний термін».

За Г. Чорновол, економічний термін – це слово або словосполучення, що позначає певне поняття суспільно-виробничих відносин, які характеризують економічний лад суспільства [15, с. 4].

Оскільки, згідно з класифікацією О. Пчелінцевої, економічні терміни є одним з видів термінів за назвою об’єкта [11, с. 7], можемо стверджувати, що до структури економічних термінів будь-якої мови висуваться такі вимоги:

 • формальна структура термінів повинна відображати зв’язки між поняттями. Це дозволить у ряді випадків добувати з тексту відомості про ті класи предметів, які ніде не названі [12, с.10].
 • формальна структура повинна бути передбачена можливість формальних перетворень термінів з метою одержання нових термінів для вираження понять, що з’являються [12, с.10].
 • термін повинен бути і лексично, і морфологічно строго систематичний, здатний до утворення похідних, і максимально парадигматичний в плані нормальної й типової парадигми [5, с. 47].
 • термін повинен відповідати словотворчим і синтаксичним законам мови (випадки відхилень від цих норм пояснюються значним впливом розмовної мови, зокрема мови професійно однорідних колективів [10, с. 234].

Доцільним вважаємо вивчення економічної термінології крізь призму зіставного мовознавства, оскільки по-перше, міжмовне зіставлення, за словами М. Кочергана, є «найефективнішим способом дослідження своєрідності концептуалізації світу в різних мовах» [8, с. 12]; по-друге, саме в лексика дає можливість різноаспектного вивчення мов, оскільки у ній найяскравіше відображено специфіку національного світосприйняття» [8, с. 13; 9, с. 29].

І. Корунець типологічними константами порівняння англійської та української мов на морфологічному рівні вважає:

1) морфеми;

2) частини мови;

3) морфологічні категорії частин мови [7, с. 179].

Зазначимо, що англійська мова є аналітичною, а українська – синтетичною (флективною). Цей факт свідчить про значні відмінності між цією мовною парою [7].

Щодо термінотворення, то В. Іщенко виділяє такі основні шляхи поповнення сучасної англійської економічної терміносистеми:

 • утворення термінів шляхом морфологічного або морфолого-синтаксичного словотворення, тобто термінологічне словотворення або термінотворення;
 • утворення словосполучень з термінологічним значенням;
 • використання для запозичення наукових понять загальновживаних слів, унаслідок чого вони термінологізуються і переходять до розряду лексики обмеженого використання [6, с. 5].

Аналізуючи підходи науковців до вивчення термінології загалом (Т. Дячук, А. Коваля, І. Кочана, Г. Мацюк, Т. Панько та ін.) та економічної термінології зокрема (Г. Чорновол), виділяємо такі основні способи екномічного термінотворення в українській мові:

 • запозичення;
 • калькування;
 • метафоризація;
 • суфіксація;
 • префіксація;
 • словоскладання.

Провівши аналіз економічних термінів у лексикографічних джерелах, встановлено, що найпродуктивнішими термінотвірними префіксами англійської та української мов у сфері економіки є [1; 13; 14; 16; 17]:

Таблиця 1

Термінотвірні префікси англійської та української мов у сфері економіки

Префікси англійської мови Префікси української мови
after: afterpayment, afterhours; до-: доплата;
co: coinvesting, coproduction, coowner; спів-: співарендатор, співробітництво, співвласник;
counter: counterfoil, countertrade, counterbonification; дис-: дисконтування, диспропорція;
cross: cross-elasticity, cross-footing, cross-default; не-: неплатоспроможність, невідповідність (напр., попиту і пропозиції);
dis: disagio, discredit, disinvestment; роз-: розкрупнення (економічних показників);
extra: extraconsumption; мульти-: мультиколлінеарність;
mis: misbill, misdelivery, misappropriation; пере-: перевитрата, переплачувати;
multi: multicurrency, multicompany, multimarket; полі-: поліполія;
non: nonliquid, nonassessable, noncumulative; про-: пролонгувати;
over: overcapitalization, overexpansion, overdraft; само-: самофінансування, самооплатність;
post-: postmarket, postaudit, postenumeration; суб-: субагенство, субарендатор, субучасть;
pro: prolong, pro-business; під-: підринки, піднаймач;
quasi: quasi-money, quasi-unemployment, quasi-equilibrium; недо-: недоспоживання, недовиробництво.
self: self-financing, self-liquidating, self-support;
sub: sublessee, subpurchaser, subcompany;
un: unendowed, unencumbered, unfluctuating;
under: underproduction, underletting, underactivity.

 

З таблиці видно, що в англійській мові префікси в економічному термінотворенні є продуктивнішими, ніж в українській мові. Завдяки зіставному аналізу, можна дійти висновку про те, що у порівнюваних мовах є, як ідентичні (dis-: дис-; multi-: мульти-; pro-: про-) так і відмінні префікси.

Досить продуктивним способом утворення економічних термінів є суфіксація. Під час аналізу фактичного матеріалу, виділено такі суфікси [1; 13; 14; 16; 17]:

Таблиця 2

Термінотвірні суфікси англійської та української мов у сфері економіки

Суфікси англійської мови Суфікси української мови
er: adjuster, adviser, manager; -ер: диспашер, дилер, брокер;
or: agistor, bailor; -ант: акцептант, консультант;
ant: accountant, annuitant; -ент: депонент;
ment: investment, advertisement; -ння: капіталовкладення, інвестування, управління;
у: accountancy, currency; -я: бухгалтерія, компанія, корпорація;
ее: absentee, allotee, oblige; -ор: кредитор;
ing: trading, clearing. -ар: орендар;
-ець: покупець;
-ик: посередник, боржник, показник;
-о: керівництво, банкрутство.

 

На основі даних з таблиці 2 робимо висновок про те, що як серед префіксів, так і серед суфіксів є ідентичні в обох мовах (er: -ер; –or: -ор; –ant: -ант) й відмінні.

Отже, зіставивши структури англійських та українських економічних термінів (на афіксальному рівні) можна стверджувати те, що лише незначна кількість афіксів є ідентичними у досліджуваній мовній парі. Відтак, немає абсолютної міжмовної лексичної еквівалентності.

Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у зіставленні способів мотивації англійських та українських економічних термінів.

 

Список використаних джерел

 1. Англо-російсько-український словник з економіки та фінансів / Уклад. : Петрова-Силогуб Н. Д., Богиня Д. П. / За ред. Богині Д. П. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 448 с.
 2. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов / Л. Г. Верба. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2003. – 160 с.
 3. Ковальчук О. С. Розвиток іншомовних запозичень в українській економічній лексиці / О. С. Ковальчук, Д. Л. Романчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 37. – С. 149-151.
 4. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология / Гак В. Г. – М. : Международные отношения, 1977. – 412 с.
 5. Ицкович В. А. Лингвистическая терминология и прикладная ономастика. О словаре новой лингвистической терминологии / В. А. Ицкович. – М., 1964. – 165с.
 6. Іщенко В. Л. Англійський багатокомпонентний економічний термін (парадигматичний та синтагматичний аспект) : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / В. Л. Іщенко. – Одеса, 2002. – 18 с.
 7. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник / І. В. Корунець. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2003. – 464 с.
 8. Кочерган М. П. Звітавне мовознавство і проблема мовних картин світу / М. П. Кочерган // Мовознавство, 2004. – № 5-6. – С. 12-22.
 9. Манакін В. М. Деякі питання контрастивної лексикології слов’янських мов / В. М. Манакін // Мовознавство, 2003. – № 4. – С. 26-37.
 10. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.
 11. Пчелінцева О. Е. Лексичні основи міжнародної термінології : Конспект лекцій та дидактичний матеріал для стулентів лінгвістичних спеціальностей / О. Е. Пчелінцева. – Черкаси, ЧДТУ, 2003. – 103 с.
 12. Скороходько Е. Ф. Термін у наковому тексті (до створення терміноцентричної теорії наукового дискурсу) : Монографія / Е. Ф. Скороходько. – К. : Логос, 2006. – 98 с.
 13. Українсько-англійський словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити: Понад 12500 термінів / Уклад. : С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко. – К. : Школа, 2003. – 568 с.
 14. Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки / Уклад.: А. С. Д’яков, З. Б. Куделько, В. І. Куліш, О.А. Покровська / Під ред. Т. Р. Кияка – К. : Обереги, 2001. – 621 с.
 15. Чорновол Г. В. Новітня економічна термінологія та її стилістичне вживання в сучасній українській мові (на матеріалі періодичних видань) : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.01 / Г. В. Чорновол. – К., 2004. – 23 с.
 16. Шимків А. Англо-український словник економічної лексики / А. Шимків. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – 429 с.
 17. Longman Business English Dictionary [Electronic source]. – Access mode: http://www.pearson.ch

Залишити відповідь