Становлення та розвиток мережі новітніх нетрадиційних релігій в Україні

У статті проаналізовані конфесійна мережа новітніх релігійних рухів в Україні. Визначено основні етапи розвитку мережі нетрадиційних релігій в Україні. Розглядаються основні особливості розповсюдження новітніх релігійних рухів.

Ключові слова: нові релігійні рухи, нетрадиційні релігії, Україна, релігійна мережа.

In the article is analyzed the confessional network of new religious movements in Ukraine. Defined the main stages of the development of non-traditional religions’ network in Ukraine. The main features of the spread of new religious movements are also considered.

Key words: new religious movements, non-traditional religions, Ukraine, religious network.

Визначити загальну кількість громад новітніх релігійних рухів на сьогоднішній день складно, тому що не всі вони пройшли офіційну реєстрацію. Деяким держоргани відмовляють у праві реєстрації, якщо діяльність таких організацій суперечить чинному законодавству України, але від цього зазвичай діяльність релігійних організацій не припиняється. В Україні законом не визначена обов’язковість реєстрації релігійних організацій, а через це деякі релігійні організації цим користуються і не йдуть на реєстрацію, продовжуючи свою діяльність. Також є багато організацій,  які функціонують лише «на папері». Саме тому офіційна статистика державного органу є явно неповною, відповідно ми не маємо достовірної картини конфесійної мережі, виявлення тенденцій її змін як у її всеукраїнському, так і в регіональному зрізах.

Офіційна статистика релігійної мережі, яку подав департамент у справах релігій і національностей Міністерства культури України показує, що релігійна мережа в Україні станом на 1 січня 2015 року представлена 55 віросповідними напрямами, в межах яких діє 35317 релігійних організацій, в тому числі 87 центрів та 292 управління, 33781 релігійних громад (справами церкви опікується 31781 священнослужителів), 516 монастирів (чернечий послух несуть 6939 ченці), 365 місій, 78 братство, 198 духовних навчальних заклади (навчається 17829 слухачі), 12406 недільних шкіл. Висвітленням релігійного життя займаються 370 конфесійних друкованих засобів масової інформації. Для проведення богослужінь релігійні організації використовують 28145 культових та пристосованих під молитовні будівлі [16].

Дослідження темпів зростання кількості релігійних організацій в Україні свідчить, що розширення релігійної мережі до 2014 року мало усталений характер, перебувало у межах 2 % та демонструвало тенденцію до зменшення такого приросту (рис. 1). У 2013 році мережа релігійних організацій, порівняно з попереднім роком зросла на 0,7 %, тоді як у 2012 р. цей показник становив 1,4 %, у 2011 р. – 1,8 %, у 2010 р. – 1,9 %, у 2009 р. – 2,0 %, у 2008 р. – 1,8 %.

1

Рис. 1 Темпи приросту кількості релігійних громад в Україні

Проте, у зв’язку із анексією Криму та збройними конфліктами на Сході України, збір статистичних даних про кількість релігійних громад на цих територіях став практично неможливим. У Криму громади почали перереєстровувати свої статути згідно із законодавством Російської Федерації, що позначилося на загальній кількості релігійних організацій в Україні. Наприклад, вперше, за роки незалежності, кількість мусульманських організацій впала у п’ять разів лише за один рік, а на Сході України, на тимчасово окупованих територіях, фактично припинила своє існування Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (мормони) [1]. Тому, у 2014 році кількість релігійних організацій впала на 1892 одиниці, а це на 5,08 % в порівнянні з попереднім роком (рис. 1).

Поширення харизматичних рухів в Україні мало стрімкий характер. Якщо на початок 1992 року було зареєстровано 27 громад харизматичного напряму, то на початку 2000 їх було у 18 разів більше, число священнослужителів зросло з 40 у 1993 р. до 636 у 2000 р., тобто майже в 16 разів (рис. 2). На початок 2010 року, порівняно з 2000, кількість громад харизматичних напрямів зросла у 2,5 рази, а чисельність священнослужителів – удвічі [24]. Станом на січень 2015 року, кількість громад харизматичного спрямування фактично не змінилася, проте зменшилась кількість священнослужителів на 4,9 % в порівнянні з попереднім роком.

2

Рис. 2 Харизматичні рухи в Україні

Релігійні організації Товариства Свідомості Крішни в Україні представлені, станом на 2015 рік, 47 організаціями, до яких входить 38 громад, 41 священнослужителів (чотири з яких є іноземними громадянами), 3 духовні навчальні заклади – 144 слухачів, 10 недільних шкіл,  два періодичні видання. У 1995 році було зареєстровано 28 релігійних громад, у 2001 – 42, у 2008 – 38, у 2010 – 41, а у 2013 році – 42. До 2014 року, більшість громад були зосереджені в південно-східних областях України – в Донецькій (5 громад) і Запорізькій (4 громади) областях та Криму (4 громади), по 3 громади – в Одеській і Херсонській областях.

3

Рис. 3 Кількість громад Товариства Свідомості Крішни

Станом на січень 2015 року найбільше громад розташовано у Донецький області (6 громад), по 4 громади – в Дніпропетровській та Запорізькій областях, 3 громади в Одеській області. Останніми роками спостерігався незначний приріст кількості громад (рис. 3), проте у зв’язку із подіями у Криму та на Сході, після 2014 року, 4 громади фактично припинили своє існування.

Рідна українська національна віра (РУНвіра) представлена в Україні 63 релігійними організаціями, до яких входять 62 громади, 52 священнослужителі, 4 недільні школи, 3 періодичні видання. Найбільша їх кількість зосереджена в Києві (12 громад) і Київській області (3 громади), Полтавській (8 громад), Львівській (6 громад), Одеській та Черкаській (по 5 громади) областях. У 1995 році в Україні функціонувало 32 зареєстровані релігійні громади, у 2001 – 54, у 2008 – 50, у 2010 – 53, а у 2013 – 54. За останній рік зафіксоване різке зростання кількості громад на 8 одиниць.

4

Рис. 4 Кількість громад мормонів в Україні

Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (мормони) представлена 46 організаціями, до яких входять 45 громади, 306 священнослужителя (з них 111 – іноземні громадяни), 38 недільних шкіл. Громади діють практично в усіх областях України по 1-2 громаді, їх найбільша кількість – у Києві (13 громад) та в Донецькій (6 громад), Харківській (4 громад) областях. Динаміку поширення мормонського руху в Україні засвідчує така офіційна статистика: 1995 року була зареєстрована  21 громада, 2001 року – 58, 2006 року – 50, 2008 і 2010 – 35 громад, а 2013 – 54 громади (рис. 4). До 2001 року кількість членів церкви в середньому збільшувалась на 15 % щороку, проте після 2001 року спостерігається тенденція до зменшення [16]. Станом на січень 2015 року кількість громад зменшилась на 9 одиниць, що складає 16,6 % порівнюючи з попереднім роком.

Що ж стосується решти новітніх нетрадиційних релігійних організацій, через свою малочисельність, укладачі офіційної статистики відносять їх до категорії «Інші релігійні організації». Це фактично унеможливлює підрахунок кількості громад та визначення темпів поширення на конфесійній карті України деяких неорелігійних організацій, тому що до цієї категорії також потрапляють окремі незалежні церкви та релігійні меншини, які за своєю суттю не є новітніми релігійними рухами.

Проаналізувавши статистичні дані по Україні 1991-2015 років [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15], можна зробити висновок, що незважаючи на стабільне щорічне зростання кількості релігійних громад, їх число, у відсотковому співвідношенні, залишалося майже незмінним до 2014 року. Події революції гідності, анексія Криму, сепаратистський рух на Сході країни, це все кардинально вплинуло на конфесійну карту України. Різкий спад кількості релігійних організацій аж на 5,08 %, пояснюється тим, шо деякі громади були змушені припиняти свою діяльність, деякі переорієнтовувались і адаптувались до зміни влади, а деякі громади масово переселялись на інші території.

Останні 20 років відзначались динамічним зростанням кількості новітніх релігійних громад в Україні, як результат діяльності західних місіонерів на конфесійній карті України з’явились різного роду новітні релігійні течії. Статистика останніх років свідчить, що етап масштабного росту мережі неорелігійних громад змінився періодом відносної стабілізації, за винятком харизматичних церков, число яких продовжує динамічно зростати. Західний регіон України найменше відчуває на собі вплив новітніх релігійних рухів, натомість ареалом найбільшого поширення неорелігій були південні та східні області України, на що впливав розвиток інфраструктури традиційних церков, а також регіональні відмінності у рівні національної свідомості. Проте події 2014 року кардинально змінили ситуацію – загальна кількість новітніх релігійних рухів в Україні скоротилась, деякі з них фактично припиняють свою діяльність або ж змушені працювати підпільно, переселятись на інші території. Якщо така тенденція збережеться, то можна зробити припущення, що основний ареал поширення поступово зміститься з півдня та сходу України у центральний регіон.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1 Андрій Юраш: Україна перебуває у релігійному зламі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.varianty.net/25228-andrii-yurash-ukraina-perebuvaie-u-relihiinomu-zlami
2 Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2007 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3A1&catid=45%3Ausa&Itemid=72&lang=uk
3 Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2006 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3A1&catid=45%3Ausa&Itemid=72&lang=uk
4 Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2005 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3A1&catid=45%3Ausa&Itemid=72&lang=uk
5 Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2004 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/religious04_ukr.pdf
6 Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2003 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/religious03_ukr.pdf
7 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/401816;jsessionid=F92E905AB43E5D004706D20F3F16655C.app1
8 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/354806;jsessionid=E3BAA67DE495E4DC1C1C1BAFDF65B3D8.app2
9 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1199%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
10 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1212%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
11 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=829%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
12 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=581%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
13 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=126%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
14 Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
15 Інформаційно-аналітичні матеріали «Державно-конфесійні відносини в Україні станом на 2013 рік: рух до партнерства держави і Церкви чи до кризи взаємин?» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/files/publications/2013.04.23_Razumkov_Center__Religion_and_Authority_irs.in.ua.pdf
16 Шмігельський М.В. Особливості та тенденції поширення і розвитку новітніх християнських течій в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 09.00.11 / М. В. Шмігельський. – Острог, 2007. – 20 с.

Залишити відповідь