СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

УДК 371.315: 811.111

В. В. БЕБИХ,

Буковинський державний фінансово-економічний університет,

м. Чернівці

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

У статті розглядається англійська термінологія бухгалтерського обліку і аудиту як складова загальноекономічної терміносистеми. Основним завданням ставиться визначення навчального термінологічного мінімуму. Для аналізу термінологічної підсистеми  бухгалтерського обліку і аудиту визначаються критерії та принципи відбору, проводиться систематизація та аналіз.

Ключові слова: бухгалтерський облік і аудит, термінологічний мінімум, критерії відбору,  принципи відбору, ядро термінології, загальноекономічна термінологія.

 

В статье рассматривается английская терминология бухгалтерского учета и аудита как составляющая общеэкономической терминосистемы. Основной задачей ставится определение учебного терминологического минимума. Для анализа терминологической подсистемы бухгалтерского учета и аудита определяются критерии и принципы отбора, проводится необходимая систематизация и аналіз.

Ключевые слова: бухгалтерский учет и аудит, терминологический минимум, критерии отбора, принципы отбора, ядро терминологии, общеэкономическая терминология.

 

English terminology of accounting and auditing as a part of general economic terminology is considered in the paper.  The main objective concerns the determination of academic terminology minimum. For the analysis of accounting and auditing terminological subsystem the criteria and principles of selection are defined, classification and analysis are made. 

Keywords: accounting and auditing, terminological minimum, selection criteria, selection principles, core terminology, general economic terminology.

 

У сучасній лінгвістиці важливе місце займають проблеми спеціальної лексики, функціонування систем англійських термінів у різних областях науки. Фахова мова сфери економіки, яка обслуговує цілу низку відповідних наук, продовжує привертати увагу дослідників в аспекті виявлення основних структурних і семантичних характеристик термінологічних одиниць. Вже є значні напрацювання науковців в окремих галузях економіки з питань, пов’язаних з формуванням і функціонуванням англійських термінів маркетингу, фінансів, кредитно-банківської справи (М.В. Бєлозьоров, О.І. Гутиряк, А.В. Грицьків, О.І. Дуда, З.Б. Куделько, О.М. Лотка). Результати цих досліджень використовуються методистами та викладачами економічних навчальних закладів для створення лексичних  мінімумів відповідних сфер. Проте недостатньо вивченим залишається питання термінологічної підсистеми бухгалтерського обліку та взаємовпливу галузевих підсистем у складі термінології загальноекономічної галузі. Актуальність статті полягає у дослідженні галузевої та стратифікаційної структури  англійської термінології бухгалтерського обліку і аудиту як складової загальноекономічної терміносистеми для визначення навчального термінологічного мінімуму. Обєктом дослідження є термінологічна підсистема бухгалтерського обліку і аудиту як галузевого компоненту загальноекономічної термінології.

Термінологія економічних дисциплін, як складова лексичного мінімуму, для необхідного та достатнього оволодіння студентами англійською мовою, потребує дослідження з метою вироблення ефективних технологій навчання студентів немовних закладів освіти. Добраний термінологічний мінімум є необхідною передумовою для правильної організації лексики в навчальних цілях.  Термінологічний мінімум – відібрана на основі спеціальних критеріїв сукупність лексичних одиниць економічної галузі, засвоєння яких забезпечує виконання програмних цільових настанов, і повний список яких є обов’язковим вихідним орієнтиром для підготовки навчальних словників-мінімумів та інших дидактичних матеріалів, що використовуються для навчання термінології та контролю за її засвоєнням [3, с. 27]. До складу сучасної англійської економічної термінології входить спеціальна лексика таких підсистем економічної науки: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Маркетинг і торгівля», «Міжнародна економіка», «Бухгалтерський облік і аудит», «Підприємництво та менеджмент», «Статистика», «Страхування», «Фінанси, банки, інвестиції», «Фондовий ринок», «Цінні папери».

Розглядаючи термінологічну підсистеми  бухгалтерського обліку і аудиту, в основу аналізу ми покладаємо критерій професійно-практичної цінності термінів. Критерій професійно-практичної цінності витікає з тлумачення ряду окреслених нами принципів:

 • Принцип стилістичної обмеженості забезпечує включення до мінімуму загальноекономічних термінів, що вживаються в досліджуваній системі (supply, demand, price, production…), а також вузькоспеціальних термінів, котрі становлять термінологію сфери обліку (assets, auditing, budget, ledger,  liabilities,…).
 • Застосування принципів семантичної цінності забезпечує об’єктивний аналіз найбільш вживаних важливих термінів, що відображають основні поняття облікової галузі (balance, revenues, value, cost…).
 • Згідно з принципом словотвірної цінності до словника включаються первинні основи, засвоєння яких створюють передумови самостійної семантизації великої кількості невідомих складних і похідних термінів, а також стійких термінологічних сполучень (product, pay, quote, economic, fund,..).
 • Принцип зразковості забезпечує включення до мінімуму найбільш вживаних термінів, що ілюструють основні словотворчі моделі та зразки їх перекладу українською мовою, за аналогією з якими можуть бути семантизовані численні терміни, що не були включені до словника (advance payment, Income taxes payable, Interest-bearing liabilities, asset and liability management, Profit Center Accounting).

Стратифікаційна структура термінології відбиває розподіл тематичних груп за рівнями ієрархії. Такими рівнями для термінологічного поля будь-якої галузі є ядро та периферія.  При цьому ми розглядаємо термінологічне поле як своєрідний простір існування терміна, всередині якого він володіє всіма ознаками, що характеризують його [8]. Приналежність до певного поля є найсуттєвішою ознакою, яка відрізняє терміни від звичайних слів. Ядро  термінології бухгалтерського обліку і аудиту є структурованим. Ми відносимо до його складу три тематичні групи термінів – теорія бухгалтерського обліку, фінансова звітність і аудит.  Терміни ядра стратифікаційної структури формують цілісну систему суто облікових термінологічних одиниць.

Нашим завданням є з’ясувати місце  англійської термінології обліку і аудиту у термінологічному середовищі сучасної англійської загальноекономічної  мови та виділення ядра термінології даної галузі. До  ядра термінології ми будемо відносити терміни, які мають найбільшу системну вартість і одночасно є найпростішими структурно.

Пiсля необхiдної систематизації та аналізу було сформовано робочий варiант ядра термiнологiї бухгалтерського обліку і аудиту. За своєю структурою термінологічне ядро обліку і аудиту ми розподілили на  однослiвні терміни, двочленні словосполучення, тобто термiни, до складу яких входять два повнозначних слова та тричленні і більше словосполучення. До однослівних термінів ми відносимо: аccounting, аssets, balance, budget, сapital, credit, debіt, earnings, income, gross, profit, іnvoice, indices, value,  liabilities, net, ratio, revenue, totals.

Двочленні словосполучення, тобто термiни, до складу яких входять два повнозначних слова, належать, головним чином, до таких структурних типiв: N + N,  Adj + N,  N + Prep + N :  General ledger (G/L), Accounting entries,  Book value,  Balance Sheet,  Income Statement,  Cost accounting, Costs of overhead (overhead costs; overhead charges), Cumulative balance,  Accrual basis, Fiscal Audit, Fiscal year,   Invoice receipt,  Payroll accruals, Payroll overheads, Payroll tax, Retained earnings, Yield method.

Серед тричленних словосполучень  термінологічного ядра обліку переважають структурні типи:  N + N+ N,  Adj + N+ N: Cash Flow Statement, Dividend Per Share, Earnings Per Share (EPS), Earnings Before Interest, Gross Domestic Product, International accounting standards (IAS), International accounting system (IAS), Long-term assets,  Profit and Loss Account. Термiнiв, що складаються з чотирьох та п’яти слів і які  варто віднести до термінологічного ядра обліку, виявилось найменше: Generally applied accounting principles (GAAP),  IASB – international accounting standards board.

Такий розподiл термiнiв за лексичною довжиною дає підставу для висновку, що серед термiнiв-словосполучень обліку  найбiльшу частку складають двохслiвнi.

Семантичні поля є класами, що перетинаються, єдиного поділу словника на семантичні поля не існує: з будь-якого семантичного поля через більш чи менш довгий ланцюжок опосередкованих ланок можна потрапити в будь-яке інше поле [1]. Термінологічна підсистема бухгалтерського обліку і аудиту є своєрідним сегментом перетину облікової термінології із суміжними термінологіями маркетингу, менеджменту, що поряд із фінансовою є складовими частинами термінології економіки (макросистеми). Особливiстю дослiджуваної термiнологiї є її чітка структурованiсть в порівнянні  зі слабкою структурованістю, наприклад, термінології маркетингу, яка  виникла на базi термiнологiй сумiжних дисциплiн – торговельно-економiчної, фiнансово-банкiвської, органiзацiйно-виробничої і мiстить велику кiлькiсть термiнiв, запозичених звідти. Якщо йдеться про розмежування термінологій, то в центрi уваги має бути саме семантичний взаємозв’язок мiж термiнологiями. Критерiєм такого зв’язку є наявнiсть одиниць, якi семантично пов’язанi одночасно з одиницями, що належать до обох термiнологій, наприклад, мають семантичнi компоненти в однiй термiнологiї, а семантичнi деривати – в iншiй:

Added value (облік) – Value Added Tax (податки);

Аssets (облік) – Business assets (економіка підприємства);

Cash outflow (облік) – Cash account (банківська діяльність) – Cash price equivalent (маркетинг);

Depreciation rate (облік) – Depreciation (виробнича сфера);

Data (облік) – Electronic data processing (інформаційні технології);

Аccounting (облік ) – Financial accounting (фінанси);

Gross margin (облік ) – Gross National Product (макроекономіка);

Income (облік ) – Income Tax(податки) – Net income (економіка підприємства).

Тривалий час існувала думка, що первісною сферою функціонування терміна є вузькоспеціалізована сфера спілкування спеціалістів тієї чи іншої галузі науки [6, с. 58]. Однак сфера функціонування облікової термінології на сьогодні надзвичайно широка. Термiнологiя обліку має широкi та розгалуженi семантичнi зв’язки з сумiжними термiнологiями. Ряд термiнів є межовими як в однiй, так i в другiй термiнологiї. Через  межовi термiни здiйснюється взаємодiя рiзних термiнологій. Семантичне оточення певної термiнологiї складається з термiнологiй, стосовно яких вона виступає або як реципiєнт, або як донор. Порівняльний аналіз термінів бухгалтерського обліку і аудиту з одного боку  та податків, банківської діяльності, економіки підприємства, фінансів, макроекономіки, мікроекономіки, інформаційних технологій з іншого боку дозволяє зробити загальний висновок про те, що в більшості випадків термінологія бухгалтерського обліку і аудиту виступає донором, а інші сфери є реципiєнтами: Dividend Per Share (облік,  фінанси, економіка підприємства); Cost – (облік, маркетинг,  фінанси, економіка підприємства); Net income – (облік,  економіка підприємства). Статистичний аналіз даного явища  є предметом нашого подальшого дослідження.

Підсумовуючи вище викладене, можна сказати, що: термінологічне ядро, яке буде формувати основу термінологічного мінімуму бухгалтерського обліку і аудиту складається з термінів, які мають найбільшу системну вартість і одночасно є найпростішими структурно; існує статистична залежність – із збільшенням семантичної продуктивності термінів їхня  структурна складність і довжина зменшується; одиниці середньої довжини функціонують   для створення найбiльш важливих i часто вживаних термiнiв, а більшої – термiнiв для вираження особливо складних, але рiдше вживаних понять.

Література:                 

 1. Ахманова О.С. Основы компонентного анализа / О.С. Ахманова, М.М. Глушко. – М. : МГУ, 1979. – 98 с.
 2. Бєлозьоров М.В. Нова економічна лексика і термінологія англійської мови / М.В.  Бєлозьоров // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – 2001. – № 3. – С. 28 –
 3. Гнаткевич Ю.В. Навчання лексичного аспекту чужоземної мови у вищих навчальних закладах / Ю.В. Гнаткевич. – К. : Просвіта, 1999. – 184 с.
 4. Грицьків А.В. Стратифікаційна та галузева структура терміносистеми (на прикладі англомовної фінансової термінології) / А.В. Грицьків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство. – №1. –  – С. 44 – 48.
 5. Грицьків А.В. Взаємодія термінологічних систем (на матеріалі англомовних фінансових термінів) / А.В. Грицьків, Е.Ф. Скороходько // Теоретична та прикладна лінгвістика : зб. наук. праць.– Вип.1. – К. : УІЛМ, 2003. – С. 138 – 147.
 6. Даниленко В.П. Русская терминология: опыт лигвистического описания / В.П. Даниленко. – М. : Наука, 1997. – 247 с.
 7. Д’яков А.С. Основи термінотворення / Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. – К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2000. – 216 с.
 8. Дуда О.І. Місце поняття в структурі термінологічного значення / О.І Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 1999. – №1. – С. 74 –
 9. Куделько З.Б. Словотворчі моделі термінів ринкової економіки / З.Б. Куделько // Матеріали 6-ї міжнародної конференції “Проблеми української термінології”. – Львів, 2000. – С. 361 – 362.