СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ МЕДИЧНИХ ІНСТРУКЦІЙ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ КОМПАНІЇ “GLAXOSMITHKLINE”

 

Стаття присвячена дослідженню семантичних особливостей речень медичних інструкцій. Здійснено аналіз речень в медичних інструкціях до лікарських препаратів компанії “GlaxoSmithKline”. Виокремлено та розподілено речення за семантичними характеристиками на групи.

Ключові слова: семантичний аспект, семантико-тематична група, медичні інструкції, семантичний аналіз.

Статья посвящена исследованию семантических особенностей предложений медицинских инструкций. Осуществлен анализ предложений медицинских инструкций к лекарственным препаратам компании GlaxoSmithKline. Выделены и распределены предложения по семантическому значению на группы.

Ключевые слова: семантический аспект, семантико-тематическая група, медицинская инструкция, семантический анализ.

The article is devoted to investigation of semantic features of sentences. Sentences of Patient information leaflets of company “GlaxoSmithKline” are analyzed. They are selected and organized into groups according to semantic values.

Key words: semantic aspect, thematic group, patient information leaflets, semantic analysis.

Медична інструкція є структурованим текстом, усі елементи якого займають свої позиції відповідно до основної ідейності тексту, а саме якісного та швидкого інформування, пояснення, попередження. Оскільки від швидкості реакції та ознайомлення з інформацією поданої в інструкціях, способом вживання препарату може залежати самопочуття людини, медична фахова мова інструкцій виявляє свою специфіку для уникнення побічних наслідків. Структурні частини інструкції встановлені так, щоб покращити сприйняття тексту, лімітувати вживання емоційно забарвлених слів, які спотворюють семантику термінологічних одиниць. Семантичні групи речень показують основні моменти акцентування уваги під час ознайомлення з препаратом.

Актуальність дослідження визначається важливістю застосування медичної інструкцій у сучасному світі. Семантичний аналіз речень дозволяє розкрити особливості написання медичних інструкцій. Аналіз фарм-інструкцій спрямований на виявлення основних аспектів тексту, його побудови та засобів вираження інформації.

Метою даної статті є розкриття семантичних особливостей речень як одних одних з основних структурних елементів фахового тексту. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

 • виокремити речення медичної терміносистеми;
 • описати семантичний аспект речення;
 • класифікувати речення за семантикою.

Наукова новизна полягає у систематизованій обробці матеріалу, класифікації виявлених речень в окремі групи, здійснення їхнього детального опису.

Дослідження речення, його структури та семантики, на рівні з дослідженням термінів та термінів-словосполучень привертає увагу науковців. Описом особливостей речень займалися такі вчені як А. В. Боцман [1], М. С. Поспелов [3], О. І. Смирницький [4], Н. Г. Іщенко[2], В. В. Ліпінська [2].

Досліджуючи медичні інструкції, речення за семантикою були розподілені на такі групи: IMPERATIVE, SUPPOSITION, CONDITION, EXPLANATION, WARNING, RECOMMENDATION.

До першої групи IMPERATIVE, що становить 12,38%, відносимо імперативні речення, які вказують на чітку дію. Вони розміщуються у декількох основних частинах медичної інструкції. Таким чином, їх можна зустріти у частинах інструкційного матеріалу пов’язаного з вказівками використання препарату. Різноманітність препаратів зумовила велику кількість покрокових дій та їх опис.

Зазначимо особливе використання таких дієслів цієї групи у наказовому способі як “take”, “wash”, “keep”, “apply, use. Такі дієслова використання, вживання, зберігання вказують на пряму дію.

Apply to the affected area and rub in well until the cream has vanished into the skin [5]. Увага звертається на дію, спосіб виконання. У реченні вживаються два дієслова наказового способу apply”- прикладіть,  “rub” – розітріть. Вони не мають часової приналежності, тому позбавлені часових рамок. Імперативні структури, вживаються для акцентування уваги на самій дії, що спрощує сприйняття речення, дозволяючи швидко усвідомити порядок дій.

Wash and dry your hands [8]. До цієї групи належать речення, які не є поширеними, а складаються з невеликої кількості елементів, вказуючи чітку дію, без додаткових пояснень.

Зустрічаємо речення, у яких прислівники before, after, as soon as possible, always, until вказують на частотність виконання дії, особливості часовго вживання препарату.

Група SUPPOSITION16,28%, налічує речення, які використовуються у значенні припущення. Особливістю таких речень є використання модальних дієслів may/might, can, які виражають значення можливості, ймовірності, необхідності чи бажаності. Речення зі значенням припущення зустрічаються майже в усіх частинах медичних інструкцій.

You may be allergic to the Betnovate, have an infection or need other treatment [9]. Не в усіх випадках побічним ефектом є алергійна реакція на препарат, але вказані попередження про ймовірні побічні ефекти та їх причини є обов’язковою умовою медичних інструкцій. Тому для вираження припущення вживається модальне дієслово.

Для досягнення ступенів більшої чи меншої ймовірності, використовуються синтаксична модель Pron+V be+more likely/likely/possible/not expected. Наприклад:

These are more likely to happen in infants and children [10]. При порівнянні семантики речень, врахуємо використання елементів речення на позначення ймовірності перед дієсловом happen. У першому випадку вжито more likely, що зазвичай позначає більшу ймовірність розгортання описаних у реченні ситуацій, ніж can.

Розглянемо другу за величиною групу CONDITION23,45%. До неї ми внесли речення, які виражають умову за якої потрібно виконати дію. Речення мають чітку конструкцію і будуються шляхом синтаксичної моделі умовного способу речення. Усі речення можна поділити на ті, які позначають умову за якої виникає ситуція чи кроки усунення негативних наслідків, які виникли через зазначену у реченні умову. Порівняймо:

If you stop using Altargo too soon, the bacteria may start to grow and your infection may come back [6]. Умовне речення вжито для окреслення ситуації, яка може стасися при зупиненні використанні препарата. Речення дає змогу оцінити майбутній розвиток хвороби у негативному напрямку, але не вказує, що потрібно зробити. Розкриття смислової семантики речення відбувається за рахунок умовного способу, що дозволяє побачити події з іншого кута зору та в подальшому використовувати препарат належним чином.

Найбільшу частину речень 32,76% віднесено до групи EXPLANATION. До цієї групи належать прості чи складні речення з дієсловами теперішнього, минулого чи майбутнього часу. Їх використовують для доповнення, охаректеризування явища, пояснення. Вони трапляються майже у кожній частині медичної інструкції, але найбільше у частинах What it is and what it is used for та Further information. Наприклад:

Augmentin is an antibiotic and works by killing bacteria that cause infections. It containcs two different medicines called amoxicillin and clavulanic acid. [7]. Наводиться інформація про препарат, активні діючі інгредієнт, пояснюється у яких випадках слід використовувати препарат.

Група WARNING не є найбільшою. Вона становить 10,09%. Проте важливість речень цієї групи є великою, через спеціальну інформацію, яку вони розкривають, попереджаючи про виникнення можливої небезпеки. Реченням притаманні характерні ознаки, конструкція, яка звертає увагу людини на важливу інформацію. Також у деяких випадках важливість інформативності передається не тільки конструктивно, а й спеціальним виділенням або використанням жирного шрифту. Дієслова із запереченням або дієслова зі семантикою, для яких заперечення не потрібно вживаються у наказовому способі.

Найменша група RECOMMENDATION – 5,04%. До неї відносяться речення з семантикою прохання та ввічливого попередження. Досягається це використанням елементів ввічливості, наприклад “please”, “careful”, а також синтаксичних моделей, що передають ввічливе прохання чи попередження. Наприклад, It+should not+V be, It is recommended. Наприклад:

You should try to space each dose by 6 hours [11]. Речення семантично виражає рекомендацію. Негативні наслідки, які слід очікувати, у разі невиконання рекомендаційних вказівок, не зазначено.

Практичне дослідження медичних інструкцій дозволило визначити семантичні групи речень медичних інструкцій, побачити відсоткове співвідношення, що відображає частотність використання. Від розуміння семантики, властивостей речення окреслювати те чи інше явище та правильності його вживання у фахових текстах, може залежати життя людини, тому дослідження речень в інструкціях до лікарських препаратів є важливим не тільки для розвитку науки, а й для запобігання нещасних випадків, зменшення ризику, швидкій допомозі хворій людині.

Таким чином, речення медичних інструкцій як компонент з яких складається текст є важливим його елементом.  Кожне речення має своє смислове навантаження, термінологічні одиниці та своєрідну структуру завдяки якій поєднуються елементи речення в одне ціле. Шість виділених груп складають уявлення про інформативну наповненість медичних інструкцій. Семантично-тематичні групи вказують на тематичні особливості тексту медичних інструкцій, а відсоткове співвідношення показує важливість та частотність вживання речень тієї чи іншої групи.

Список використаних джерел:

 1. Боцман А. В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фармацевтичних текстів (на матеріалі англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів) : автореф.дис … канд.філол.наук: 10.02.04 / Боцман А. В. – К., 2006. – 20 с.
 2. Іщенко Н. Г. Лексико-граматичні домінанти наукового тексту / Н. Г. Іщенко, В. В. Ліпінська // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія: Філологія. Педагогіка. – 2013. – Вип. 1. – С. 32-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vntufil_2013_1_6.pdf.
 3. 3. Поспелов Н. С. Сложное синтаксическое целое и основные особенности его струкуры / Н. С. Поспелов // Доклады и сообщения Института русского языка. – М., 1948. – Вып. 2. – С. 43-68.
 4. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка / Смирницкий А. И. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1957. – 287 с.
 5. Alphosyl HC cream: alcoholic extract of coal tar, allantoin, hydrocortisone [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentd=25062
 6. Altargo 10mg/g ointment: retapamulin [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/history/20463/SPC/Altargo+10+mg+g+ointmet.
 7. Augmentin 125/31 SF suspension: co-amoxiclav (amoxicillin and clavulanic acid) [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2009. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3161.
 8. Bactroban 2% ointment: mupirocin [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2010. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3164.
 9. Betnovate cream: betamethasone valerate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3833.
 10. Dermovate scalp application: clobetasol propionate butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/2747/XPIL/Dermovate+Scalp+Application/.
 11. Zovirax Suspension: acyclovir 200 mg/5 ml [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Access to the source: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4196.

Залишити відповідь