Роль фразеологізмів англійського бізнес-мовлення (на прикладі онлайн-видання Financial Times 2015)

Андрійчук М.П.

Анотація: Стаття присвячена дослідженню бізнес-мовлення. Головна увага зосереджена на вивченні семантичного поля фразеологізмів (ФО) бізнес-мовлення та його класифікацій. У дослідженні проаналізовані комунікативно-експресивна функція ФО та їхня роль у відображенні англомовного бізнес-соціуму у мовленні.

 Ключові слова: фразеологія, ідіома, фразеологізм, бізнес-мова, бізнес-мовлення, емоційна насиченість, завуалювання, емоційність, універсальність, семантичне поле.

 Annotation: This article investigates business speech. The main focus is on the study of the semantic field of business phraseology and its classification. The study analyzes communicative and expressive functions of phraseological units (PU) and their role in reflecting business society.

 Key words: phraseology, idiom, phraseological unit, business language, business speech, emotional saturation, veiling, emotionality, universality, semantic field.

Постановка проблеми. Фразеологія – це своєрідна скарбниця мови. Світ фразеології сучасної англійської мови є надзвичайно великим, і кожен аспект його дослідження, безумовно, заслуговує уваги. Англійська мова має тисячолітню історію. За цей час у ній зібралась велика кількість висловів, які люди вважали вдалими та влучними. Так і виник особливий шар мови – фразеологія, тобто сукупність самостійних стійких висловів.

Загальноприйнята ідея про неемоційне англійське бізнес-мовлення, зокрема газетного стилю Financial Times 2015, насправді є помилковою, адже існує і активно використовується багато унікальних фразеологічних одиниць, пов’язані саме з людиною в бізнесі, з різноманітними видами її діяльності в діловому світі, котрі додають експресивності та виконують роль колоритного універсального засобу мовлення, хоча й в своєрідній манері.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми лексикології загалом та семантики бізнес-фразеології стали об’єктом дослідження у працях вітчизняних – О.О. Потебні, В.С.Ващенка, М.П. Кочергана, С.П. Денисової, Г.В. Крайчинської та ін.. – і зарубіжних мовознавців – Л. Вайсгербера, О.І. Смирницького, Г.А. Уфімцевої, Л.М. Васильєва та ін..

Такі дослідження лексико-семантичного поля у мові дали поштовх доо виникнення теорії А.В. Куніна: вивчення фразеологічного фонду мови, використовуючи системний підхід. Над розробкою фразеологічних дисциплін та бізнес-фразеології англійської мови працювали такі визначні вчені як А.Н. Баранова, В.Д. Берловська, Т.Н. Федуленкова, В. Поварова, Т.С. Соловйова та ін.

Мета дослідження полягає у визначенні властивостей, особливостей значень та функціонування ФО англійського бізнес-мовлення. Досягнення мети роботи передбачає вирішення наступних завдань:

 • визначити роль ФО в англійському-бізнес-мовленні та їх ознаки;
 • відібрати ФО, які найчастіше вживаються в англійському бізнес-мовленні;
 • проаналізувати ФО англійського бізнес-мовлення періодичного видання Financial Times 2015

Основна частина. Сьогодні, в період бурхливого розвитку міжнародних відносин та процесу глобалізації, знання ділової англійської мови (в тій же мірі, що й англійської мови медичного та юридичного спрямування), та, зокрема, особливостей бізнес-мовлення, як загальноприйнятого засобу спілкування в світі бізнесу, надзвичайно необхідні як для фахівців в галузі економіки, так і для кожної пересічної свідомої людини, яка вивчає англійську мову. Вивчення мови бізнесу не тільки спрощує процес входження в суть професійно-ділової сфери мови, а й сприяє більш комплексному розумінню англійської мови [2].

Лексика бізнес-мовлення періодичних видань в основному нейтральна. Але не можна не брати до уваги той факт, що функція впливу мовця на співрозмовника дозволяє першому розширювати вибір лексичних засобів. Для створення необхідного ефекту мовцем можуть використовуватися емоційно-оціночні та експресивно-образні засоби, в тому числі ідіоматичні [5].

ФО – це групи слів, які неможливо створити у процесі мовлення, вони існують у мові як готові одиниці. Саме вони найвиразніше передають дух і нев’янучу красу мови, яку створив народ упродовж віків для потреб спілкування в усній та писемній формах [1]. Помилковою є думка, що англійське бізнес-мовлення позбавлене цієї скарбниці, позбавлене колоритності фразеологізмів. Навпаки, в англійське бізнес-мовлення увійшло багато унікальних ФО, пов’язані саме з людиною в бізнесі, з різноманітними видами її діяльності в діловому світі [4].

Думка про те, що бізнес-мовлення періодичних видань газетного стилю Financial Times складається лише з фактів і цифр, та позбавлена образності та переосмислення компонентів словосполучень, широко поширена в ділових колах [4]. Однак, проведені дослідження лексики бізнес-мовлення свідчать про зворотне. Фразеологічний фонд англійського бізнес-мовлення постійно поповнюється:

а) фразеологізмами, запозиченими з загально розмовної англійської мови (67%). Наприклад: to catch a cold (букв.: спіймати холод; розм.мова: простудитись) зі значенням «втратити гроші в діловій угоді»; wear and tear (букв.: носити і рвати) – зменшення цін на вантажні автомобілі через їх старість або руйнування [8].

б) виразами, властивими лише мові бізнесу і зрозумілими вузькому колу фахівців (33%). Наприклад: free astray (букв.: вільна втрата шляху) – «безкоштовно приблудний», про вантаж, помилково розвантажений не в місці призначення й надісланий безкоштовно до правильного пункту призначення; rest-of-world account (букв.: рахунок світового залишку) – рахунок закордонних операцій в системі національних рахунків [8];

Фразеологія бізнес-мовлення має характер офіційності. Тут уклалися набори мовних зворотів і слів, основне призначення яких полягає в тому, щоб точно, об’єктивно, в строгій діловій тональності і, по можливості, коротко позначити стереотипні службові ситуації, різного роду офіційні церемонії, порядок їх проведення, посилання в діловому документі на тих чи інших осіб, дії, причини, вказівки на подальший виклад і т.д. Фразеологізми в цьому випадку виступають як мовні засоби офіційних паперів та мовлення, які надають «яскравість» та емоційну насиченість в стандартизованій мові бізнесу [3,6].

Загалом, у практичній частині дослідження було використано понад 2000 ФО, які були поділені відповідно до встановлених груп:

 • ФО на позначення понять «особа і бізнес-управління» (27%);
 • ФО на позначення понять «комунікація і лідерство» (34%);
 • ФО на позначення понять «грошові і економічні відносини, купівля та продаж» (39%).

До групи фразеологізмів на позначення понять «особа в бізнесі і управління» ми умовно відносимо (межі між групами різних семантичних полів є нечіткими) ФО, які характеризують особу у відношенні до бізнес-світу, її положення та відносини з іншими учасниками бізнес-процесу; якісну характеристику роботи та управління; та проблеми, пов’язані з працею. Наприклад:

 • a bean counter, яка перекладається як «бухгалтер або людина, яка веде розрахунки». Прикладом вживання даного фразеологічного звороту є рядки: His instincts as an ex-FD, a bean counter and a new arrival should serve him well when it comes to reviewing strategy. Найчастіше вживається з відтінком осуду через наділяння грошей занадто великою важливістю;
 • an angel investor, що означає «особа, яка інвестує компанію на ранніх фазах її розвитку». Наприклад: Ms.Masolova has co-founded 11 online ventures and is an active angel investor. Вперше фраза була використана для опису багатих покровителів Бродвею, які тримали п’єси на сцені, незважаючи на відсутність прибутку;
 • an empty suit означає працівника, що не виконує важкої роботи, не справляється з нею чи потрапив на роботу за протекцією. Прикладом може бути наступне речення: It was about time we told our chief about her inefficient executionshes just an empty suit. Перше зафіксоване використання цієї ідіоми датується 1970 роком і було пов’язане з тим фактом, що працівники великих успішних компаній завжди мали кілька змінних костюмів, які займали місце в кабінеті, але, звичайно ж, ніякої функції не виконували[8,9].

Група фразеологізмів на позначення понять «комунікація та лідерство» включає ФО, які характеризують становище особи в бізнесі, співпрацю та процес обміну інформацією. Наприклад:

 • українська ідіома «велика шишка» в англійському бізнес-мовленні має багато відповідників: a big cheese, a big gun, a big shot та a big wheel. Наприклад: He gave me the gift with a pencil to trace it; like a latter day Dürer or some other big cheese, all I portrayed proved easy to please. Походження «a big cheese» досить спірне, але все ж більшість дослідників вважають, що тут має місце гра слів «cheese – chief». Вираз «a big gun» є набагато старшим і датується ранніми 1800-ми роками. «A big shot» увійшов у вжиток із жаргону лідерів мафії США. «A big wheel» датується приблизно тими ж роками;
 • an upper hand має значення «домінуюче або контролююче положення», як, наприклад, в такому реченні: And it is men who gain the upper hand in using these networks for career advantage, she says. ФО походить від стародавньої гри, в якій кожен гравець по черзі захоплює палицю однією рукою, починаючи знизу, і останній, хто зможе захопити палицю зверху, перемагає. Його використання в переносному значенні датується кінцем 1400-х років. Цей вираз можна замінити синонімічною ідіомою a whip hand. Цей вираз натякає на вершника або водія кінного транспортного засобу, який тримає хлист (a whip). Використовується в переносному значенні з кінця 1600-х років;
 • to play hardball у значенні «бути конкурентоспроможним за допомогою жорстокості; робити все можливе, щоб виграти». Прикладом може бути наступне речення: But there appears to be little sign of a resolution in sight as both parties play hardball with the industry in uncharted territory. Ця фраза виникла в бейсболі, де вона посилається на використання стандартного м’яча на відміну від дещо більшого і м’якішого в софтболі. Вперше була використана для опису агресивної поведінки тільки в 1970-х роках [8,9].

Група фразеологізмів на позначення понять «грошові і економічні відносини, купівля та продаж» включає в собі ФО, які характеризують усі пов’язані з грошима види відносин та обіг грошей під час різних операцій як такий. Наприклад:

 • a rat race зі значенням «скажена гонитва за грошима, запекла конкуренція». Наприклад: Not all the talented women who drop out of the high-performance rat-race stop working. Ця ФО, ймовірно, натякає на відчайдушну боротьбу щурів за виживання;
 • under the hammer, яка використовується у значенні «на продаж, для продажу» як, наприклад, у цьому реченні: Remember the group of 85 works by Joan Miró that were suddenly withdrawn the day they were due to go under the hammer at Christies London, in February? Ця ідіома натякає на молоток, який використовують на аукціоні для оголошення, що угода на продаж чи купівлю укладена;
 • to pay through the nose, що в перекладі означає «платити надмірну кількість». Наприклад: For China Unicom being grateful for a steady stream of ordure, and paying through the nose for it, is not exactly a watertight business plan. Можливо, ця ідіома є натяком на так званий «the Danish nose tax», запроваджений в Ірландії в 9-му столітті, в результаті чого платники, які не встигли оплатити всі податки, каралися рванням носів [8,9].

Висновки. Отже, як бачимо,ФО англійського бізнес-мовлення періодичних видань, зокрема Financial Times, є невід’ємною частиною лексичного запасу бізнес-мовлення і слугують для позначення різноманітних характеристик осіб, відносин, спілкування та процесів. Крім того, серед фразеологізмів є й такі, вживання яких в офіційній документації є офіційно прийнятним      (to make headway, at a premium, in arrears, outofpocket). Тобто фразеологізм в бізнес-мовленні є таким же універсальним виражальним засобом, як і у будь-якій іншій сфері.

Проаналізувавши ФО англійського бізнес-мовлення періодичного видання Financial Times 2015, можна зробити висновок, що незважаючи на те, що бізнес-мовлення вимагає стислості викладу, чіткості та прямоти висловлювання, ФО виконують свою функціональну та семантичну роль, а саме, додають експресивності та колоритності.

Література

 1. Берловська В. Д., Гребінник Г.Ю. Англійська загальнонаукова лексика і фразеологія [Текст] // Навч. посіб. для аспірантів. – Харків, 2006. – 165с.
 2. Василюк І. М. Фразеологізми як одиниці міжмовної комунікації // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2004. – №17. – С. 102 – 105
 3. Поварова В. М., Федуленкова Т. М. Вторична фразеологічна номінація моделі в діловій фразеології [Текст] // ХІІ Ламоносівські читання: Сбірник науч. трактатів. – Архангельськ: Поморський нац.. ун-т. ім.. М. В. ломоносова, 2000. – 214 с.
 4. Трибуханчик А. М. Фразеологія англійської мови: походження і функціонування / А. М. Трибуханчик. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – С.130
 5. Федуленкова Т. Н. Фразеологические единицы в языке экономики и бизнеса [Текст] / Т. Н. Федуленкова // Инновационные методы преподавания иностранных языков: Межвуз. сб. науч.-метод. тр. – Тюмень, 1998. – 127 с.
 6. Povarova V., Fedoulenkova T. Cognitive approach to study of Business English idioms // Textual Secrets: The Message of the Medium: Book of Abstracts of 21st PALA Conference. – Budapest: British Council, 2001. – 39
 7. Weinreich U. Problems in the Analysis of Idioms: Substance and Structure of Language. – University of California Press, Berkley and Los Angeles, 200 – 153p.
 8. Christian Ammer The American Heritage Dictionary of Idioms. – Boston, New York, 1997. – 729 p.
 9. FT – Financial Times [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ft.com/home/uk.

Залишити відповідь