РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

Ключові слова: податки, податкова система,  оподаткування, функції податків, фіскальна ефективність, адміністрування податків.

Анотація: В роботі представлено визначення ролі податку на додану вартість у формуванні фінансових ресурсів держави, розглянуто структуру видів непрямих податків, що надійшли до бюджету України протягом 2011-2013 років, проаналізовано динаміку надходжень податку на додану вартість у доходах Зведеного бюджету України за 2011-2013 роки. Також проаналізовано динаміку частки бюджетного відшкодування з ПДВ у загальній сумі збору цього податку в Україні за 2011-2013 роки.

Постановка проблеми. Пошук ефективних інструментів прямого і непрямого впливу оподаткування на економіку держави і окремих підприємницьких структур є ключовим завданням сучасної податкової політики держави. Основна перевага непрямих податків полягає в їх стабільності як джерела податкових доходів держави. Головним недоліком непрямого оподаткування є неможливість визначити дійсний рівень платоспроможності економічних суб’єктів, що формується під впливом непрямих податків в силу їх перекладання на кінцевого споживача. ПДВ обґрунтовано вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування, яка відіграє важливу роль у системі державних фінансів більшості розвинених країн світу. У зв’язку з цим, виникає об’єктивна необхідність аналізу ролі ПДВ у формуванні дохідної частини бюджету України. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням, пов’язаним з функціонуванням ПДВ та його роллю у формуванні фінансових ресурсів держави, присвячені праці вітчизняних науковців та практиків: В. Андрущенка, В. Буряковського, В. Бесєдіна, О. Василика,А. Гальчинського, В. Геєця, О. Данілова, А. Дриги, Б. Карпінського,В. Копилова, А. Крисоватого, І. Луніної, В. Мельника, Л. Новицької, В. Суторміної, В. Федосова та інших. Більшість з них порушували проблему бюджетного відшкодування ПДВ як основну причину його неефективності в умовах розвитку податкової системи України. Однак, незважаючи на численні дослідження різноманітних аспектів функціонування ПДВ, невирішеною залишається проблема шляхів збереження фіскальної ефективності ПДВ.

Постановка завдання. Метою статті є визначення ролі ПДВ у формуванні  Державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Головним джерелом фінансових ресурсів держави і важливим елементом ринкових відносин на сучасному етапі розвитку економіки України є податкова система. За допомогою податків здійснюється розподіл і перерозподіл доходів між різними соціальними групами населення, а також реалізується вплив на рівень цін. При формуванні бюджетних надходжень держави найсуттєвіші доходи серед непрямих податків приносить податок на додану вартість. Однак при справлянні ПДВ в Україні виникало чимало суперечностей та проблем.

ПДВ є непрямим податком, що включають в ціну товару. Його сплачують споживачі (юридичні та фізичні особи), які купують товари, роботи, послуги. Перераховують цей податок до бюджету юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які здійснюють реалізацію продукції на території України або імпортують товари для їх споживання на територію України. Об’єктом оподаткування є операції з реалізації продукції в Україні, експортування продукції (товарів, робіт, послуг) та її імпортування [5].

Непрямі податки відіграють важливу роль у формуванні Зведеного бюджету України. Тому, розглянемо структуру видів непрямих податків, що надійшли до бюджету України протягом 2011-2013 років (рис. 1).

рис 1

Рис. 1. Структура надходжень від непрямих податків до Зведеного бюджету України протягом 2011-2013 років

Отже, проаналізувавши структуру непрямих податків у доходах Зведеного бюджету України протягом 2011-2013 років варто зазначити, що найбільшу частку займає податок на додану вартість, частка якого зменшувалась. Так у 2012 році він зменшився на 1,1% і склав 72,9%, а у 2013 році частка податку скоротилась 1% до 71,9%. Аналізуючи надходження акцизного податку варто зазначити, що його частка зростала: у 2012 році вона зросла 0,9% до 20,2%, а у 2013 році збільшилась на 0,4% і становила 20,6%. Частка мита у структурі непрямих податків також зростала. У 2012 році вона зросла на 0,2% до 6,9%, а в 2013 році – на 0,6%, склавши 7,5%. Переважання ПДВ у структурі непрямих податків зумовлено тим, що від сплати податку важко ухилитись. Таким чином, він є важливим для національної економіки.

Визначивши роль надходжень непрямих податків у створенні доходів держави, необхідно розглянути надходження кожного виду непрямих податків в Україні за досліджуваний період. Тому, проаналізуємо динаміку надходжень податку на додану вартість у доходах Зведеного бюджету України за 2011-2013 роки (табл. 1) [58].

Таблиця 1

Динаміка надходжень податку на додану вартість до Зведеного бюджету України за 2011-2013 роки

Показники,

млрд. грн.

Роки        Абсолютний риріст, млрд. грн.

     Темп приросту,

%

  2011 2  2012 2  2013

    2012-

2011

   2013-

2012

2  2012-

2011

   2013-

2012

ПДВ з вироблених в Україні

товарів (робіт, послуг)

   76,18       82,69      84,55   6,51  1,86   8,55    2,25
     Бюджетне  відшкодування ПДВ    42,78      45,96      53,45   3,18  7,49   7,43 1   16,30

      ПДВ з ввезених на територію

України товарів

     96,02 1  1,61        96,54     5,59   -5,07    5,82    -4,99
       Податкова заборгованість з ПДВ      0,67     0,49    0,63   -0,18    0,14 –    26,87       28,57
Всього 1   30,09 13  38,83 1   28,27     8,74 –   -10,56     -6,72          -7,61

Проаналізувавши надходження податку на додану вартість за 2011-2013 роки варто зазначити, що найважливішу роль у формуванні доходів Зведеного бюджету України мав податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів, надходження від якого змінювались в динаміці: у 2012 році вони збільшились на    5,6 млрд. грн. (5,8%), а у 2013 році скоротились на 5,1 млрд. грн. (5%). Надходження від ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) зростали. Так у 2012 році вони збільшились на 6,5 млрд. грн. (8,6%), а у 2013 році – на 1,9 млрд. грн. (2,3%). Бюджетне відшкодування ПДВ з вироблених в Україні товарів також зростало, а саме на 3,2 млрд. грн. (7,4%) та на 7,5 млрд. грн. (16,3%) відповідно. Податкова заборгованість з ПДВ у 2013 році становила 0,6 млрд. грн., що 0,1 млрд. грн. або 28,6% у порівнянні з попереднім роком.  Тому, надходження від ПДВ є важливими при формуванні фінансових ресурсів держави.

Однією із характерних особливостей справляння ПДВ є можливість застосування бюджетного відшкодування. Сутність бюджетного відшкодування полягає у можливості повернення платнику ПДВ частини суми сплаченого ним податку у зв’язку з надмірною сплатою його до бюджету [6]. Бюджетне відшкодування, згідно з пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, – це відшкодування від’ємного значення ПДВ на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування в порядку та за критеріями визначеними у Розділі V Податкового кодексу [1].

Проблема відшкодування податку на додану вартість набула значного поширення в умовах кризи та зростаючого дефіциту бюджету, ставши одним з головних макроекономічних чинників гальмування економіки держави.

Право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість має платник цього податку, податковий кредит з ПДВ якого перевищує його податкові зобов’язання та є задекларований у податковій декларації з податку на додану вартість.

За результатами 2011-2013 років обсяг відшкодованого податку на додану вартість його платникам складав четверту частини збору цього податку (рис. 2).

Рис 2

Рис. 2. Динаміка частки бюджетного відшкодування з ПДВ у загальній сумі збору цього податку в Україні за 2011-2013 роки

Таким чином, проаналізувавши частку бюджетного відшкодування з ПДВ у загальній сумі збору цього податку в Україні за 2011-2013 роки можна зробити висновок, що вона змінювалась в динаміці. У 2011 році до Зведеного бюджету України надійшло 172,9 млрд. грн. податку на додану вартість, з них 24,8 % було відшкодовано, відповідно 75,1% мобілізованих коштів з цього податку залишилось у доходах держави. У 2012 році було зібрано 184,8 млрд. грн. від цього податку, з яких 24,9% підлягало відшкодуванню, тобто частка відшкодування зросла на 0,1%. У 2013 році частка відшкодування з ПДВ зросла на 4,5% до 29,4%. Незважаючи на те, що бюджетне відшкодування ПДВ знижує доходи Зведеного бюджету України, проте воно сприяє зростанню частки повернення податку платникам у визначених випадках.

Висновки з даного дослідження: за результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що непрямі податки в цілому та ПДВ зокрема, відіграють важливу роль у створенні фінансових ресурсів держави. Найбільшим бюджетоутворюючим податком є ПДВ, що значно переважав серед інших непрямих податків. У 2011-2013 рр. найважливішу роль у формуванні доходів Зведеного бюджету України мав ПДВ з ввезених на територію України товарів. Надходження від ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) протягом усього досліджуваного періоду зростали. Нажаль проблема відшкодування податку на додану вартість не подолана та набула значного поширення в умовах кризи та зростаючого дефіциту бюджету, ставши одним з головних макроекономічних чинників гальмування економіки держави.

Література

1. Податковий кодекс України від 22 грудня 2011 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями від 04.07. 2013 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua

2. Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в податковій системі України // Фінанси України. – 2003. №11 – с. 98.

3. Чередниченко О. М. Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу / О. М. Чередниченко // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 98-104.

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

5. Оксенюк О.І. Роль податку на додану вартість у формуванні доходів державного бюджету України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/1/Downloads/inek_2013_1_62.pdf

6. Сударенко О. В. Правові засади бюджетного відшкодування ПДВ в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/1/Downloads/VKPI_soc_2012_3_34.pdf.

7. Офіційний сайт Державної казначейської служби України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua

8. Офіційний сайт Державної служби статистики України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

9. Чугунов І.Я. Особливості бюджетної по­літики на сучасному етапі / І.Я. Чугунов // Науковий вісник Буковинського держа­вного фінансово-економічного інститу­ту: зб. наук. пр. – Чернівці, 2008. – Вип. 2. – 168 с.

10. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Д.М. Стеченко. – К.: МАУП, 2000. – 176 с.

11. Свердан М. М. Механізм адміністрування акцизного податку / М. М. Свердан // Менеджмент. – 2009. № 11.

 

 

Залишити відповідь