РОЛЬ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Капітальні інвестиції – це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних фондів. Це інвестиції, що спрямовуються у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання, створення необоротних активів, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва. Вони є визначальним фактором розвитку економічної системи України, основою розширеного виробництва на підприємствах, структурної перебудови суспільного виробництва і збалансованого розвитку галузей народного господарства. Збільшення капітальних вкладень є необхідною умовою зростання виробничих потужностей на новій технологічній основі і, відповідно – підвищення продуктивності праці. Недостатній обсяг таких вкладень зумовлює неможливість процесів відтворення та оновлення основних фондів підприємств, спад продуктивності живої праці, а також відсутність можливості реалізації досконаліших форм суспільної організації виробництва.В Україні, загальний обсяг капітальних інвестицій до 2012 року, в порівнянні з 2010 роком, зріс на 104631,3 млн. грн., що є, звичайно, позитивним фактором. Таке зростання відбувалось в основному за рахунок інвестицій у матеріальні активи, які протягом всього терміну складали більше ніж 95% всіх інвестицій. В свою чергу, інвестиції у матеріальні активи зростали за рахунок вкладень у нежитлові будівлі та споруди. Ці вкладення були основною частиною всього обсягу інвестицій у матеріальні активи протягом 2010-2012 рр.
Незначно меншими, проте також вагомими протягом досліджуваного нами періоду були інвестиції в машини, обладнання та інвентар. Вони коливались в межах 30% до загального обсягу капітальних інвестицій у матеріальні активи, і до 2012 року зменшились на 0,2 пункти в загальному обсязі. Свого піку, приріст інвестицій в інвентар, машини та обладнання сягнули також в 2011 році, коли він становив 17981,9 млн. грн.
Негативна динаміка росту спостерігається лише в інвестицій в інші основні засоби з 2011 року до 2012 року. Так, їх абсолютний приріст в 2011 році складав 2796,9 млн. грн., і їх частка в загальному обсязі дорівнювала 3,9%, що на 0,1% більше в порівнянні з попереднім роком. Вже в 2012 році, – приріст дорівнював мінус 2777,9 млн. грн., точніше кажучи, приросту не було. А також сама частка інвестицій в інші основні засоби зменшилась до позначки 2,5% загального обсягу капітальних інвестицій у матеріальні активи.
Класифікація інвестицій у матеріальні активи за видами основних засобів до 2012 року дещо змінилась, в порівнянні з попередніми роками. В статистичній звітності з цього року виділяють ще інвестиції в землю, довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва. Тому, на нашу думку, доцільним буде вказати їхні обсяги. І так, інвестування в землю, в 2012 році дорівнювало 1803,6 млн. грн. ( 0,6% до загального обсягу); інвестиції в довгострокові біологічні активи рослинництва склали 650,6 млн. грн., що дорівнює 0,2% загального обсягу капітальних інвестицій; та інвестиції в довгострокові біологічні активи тваринництва дорівнювали 1292,3 млн. грн.(0,5% загального обсягу). Отже, саме ці дані є поясненням зменшення капітальних вкладень в інші основні засоби в 2012 році.
Основою виробничого процесу підприємств, є основні фонди, які в свою чергу, значною мірою впливають на економічну діяльність суб’єктів господарювання, рівень їх конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках. Активізація інвестування в основний капітал підприємств є основою інноваційного розвитку країни, чого нашій державі катастрофічно бракує. За даними Державної служби статистики, помітне постійне зростання обсягів інвестицій в основний капітал. Так до 2011 року, вони зросли на 67082,7 млн. грн., а в 2012 році сягнули позначки 293691,9 млн. грн., що на 55517,3 млн. грн. більше, ніж в 2011 р.
Зростання інвестицій в основний капітал, в розрізі видів економічної діяльності відбувалось переважно за рахунок інвестицій в промисловість та в операції з нерухомим майном, інжиніринг та надання послуг підприємцям. Значну частку інвестицій здійснено і в діяльність транспорту та зв’язку. Діяльність готелів та ресторанів, а також торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку отримувало протягом 2010-2012 рр., приблизно середні за обсягом частки інвестицій. Найменше інвестування відбулось саме в державне управління, яке на протязі 2010-2011 рр., трималось на рівні 0,8% до загального обсягу інвестицій в основний капітал. Проте, в 2012 році відбулось різке їх збільшення на 3,5%. Інвестиції в будівництво, яке ще в 2010 році становило 2,9% загального обсягу інвестицій, до 2012 року зросли до позначки 12,7%, що на 9,1% більше, ніж в попередньому, 2011 році. Таке зростання пояснюється, насамперед будівництвом і підготовкою до «Євро – 2012».
Отже, на протязі досліджуваного періоду, 201-2012 рр., динаміка капітальних інвестицій в Україні мала позитивний характер. Основну їх частку склали інвестиції в матеріальні активи, з найбільшим приростом в 2011 році. Фінансування капітальних інвестицій в Україні здійснюється переважно за рахунок власних коштів підприємств та організацій, що свідчить про підтримку вітчизняного виробництва. Можна зробити висновок, що найбільше Україні, на кінець 2012 року, інвестується в підприємства, які займаються переробною промисловістю, в будівельні фірми, агентства, які надають послуги підприємствам та здійснюють операції з нерухомим майном. З чого й випливає їх найбільш прогресивний розвиток та конкурентоспроможність, на відміну від підприємств, які займаються іншими видами економічної діяльності.

Література:
1. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами/ М. Ф. Огійчук [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1474100242607/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/finansoviy_ta_upravlinskiy_oblik_za_natsionalnimi_standartami_-_ogiychuk_mf.
2. Статистичні бюлетені: Капітальні інвестиції в Україні за 2010-2012 роки / Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Статистичний щорічник України за 2012 рік / Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Статистичний збірник: Україна в цифрах 2012 / Державна служба статистики України; За ред. О.Г. Осауленка [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Залишити відповідь